Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U t v e c k l i n g s c e n t r u m Processorientering 080901.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U t v e c k l i n g s c e n t r u m Processorientering 080901."— Presentationens avskrift:

1 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Processorientering 080901

2 www.skane.se/Utvecklingscentrum Offensiv kvalitetsutveckling Basera beslut på fakta Arbeta med processer Låt alla vara delaktiga Ständiga förbättringar Skapa helhetsbild Ledningens engagemang Sätt kunden i centrum Källa: Chalmers

3 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling Professionell Kunskap Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar, etik Förbättringskunskap System Variation Förändringspsykologi Förbättring av diagnos, behandling, processor och system Förbättring av medicinska, funktionella och patientupplevda resultat i relation till kostnader Efter Batalden och Landstingsförbundet

4 www.skane.se/Utvecklingscentrum Ett processorienterat arbetssätt – grunden för en systematisk verksamhetsutveckling

5 www.skane.se/Utvecklingscentrum Kvalitet Kvalitet på en produkt eller tjänst är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar Def enligt Bo Bergman och Bengt Klefsjö

6 www.skane.se/Utvecklingscentrum Kundbegreppet Kund är den eller de som en organisation finns tillför, de som verksamheten vill skapa värde för. Det är inte begreppet i sig som är intressant utan det förhållningssätt det uttrycker Källa: Bo Bergman

7 www.skane.se/Utvecklingscentrum Upplevelsedimensionen Exempel: Bemötande Respekt Integritet Empati Delaktighet Information

8 www.skane.se/Utvecklingscentrum Professionella dimensionen Resultat Effekter Kvalitet Risker och fel mm

9 www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemdimensionen Tillgänglighet Samverkan Kostandseffektivitet Väntetid Säkerhet Informationsöverföring

10 www.skane.se/Utvecklingscentrum Vad är en process Inom kvalitetsområdet betyder process en serie sammankopplade aktiviteter som upprepas och skapar värde för någon. Källa: Bo Bergman

11 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varför processorientering Skapar en helhetsbild Arbeta faktabaserat Standardisering Integrerar arbetet med säkerhet och kvalitet Decentralisering av ansvar och befogenheter Tillvarata allas kompetenser i teamarbete Förtydliga ansvar och roller Utgår från kundens/patientens behov Källa:

12 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Principer för processorienterat arbetssätt Think out of the box

13 www.skane.se/Utvecklingscentrum Så här är det: Oavsett om man tror på ”processorientering” av sin verksamhet eller inte… …så finns processerna där; verksamheten är redan ”processorienterad”! Man har två alternativ: -Strunta i processerna och hoppas på det bästa. -Försöka förstå processerna och styra/utveckla dem.

14 www.skane.se/Utvecklingscentrum En resa med fokus på resultatet Resultat Hur Process Behov

15 www.skane.se/Utvecklingscentrum Resultatet blir aldrig bättre än dess process

16 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förståelse nödvändigt för förbättring

17 www.skane.se/Utvecklingscentrum Undvik att tänka funktionellt Kund/flödesperspektiv, inte funktionellt perspektiv Identifiera hela flöden, inte enstaka arbetsuppgifter/aktiviteter

18 www.skane.se/Utvecklingscentrum Processynsättet Källa Olle Rentzhog Qraft

19 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varför är det nästan alltid värdefullt att korta ledtiden i en process? Drastiskt mål ny ledtid Problem kommer upp till ytan Omöjligt att nå målen om de inte åtgärdas ”MUDA” ”Japanska Sjön” Ledtid (kalendertid start-stopp) Ursprunglig ledtid

20 www.skane.se/Utvecklingscentrum Ett eller flera lag Utgångspunkt - Helhetsansvar från start till slut Ibland måste helhetsansvaret delas mellan länkade flödeslag

21 www.skane.se/Utvecklingscentrum Kund(patient)processer Inspirerad och modifierad från McGrath & MacMillan, 2000 Medvetan degörande av behov Sökande Val av vårdinstan s Kontakt och bokning Logistik Betalning Finansierin g Undersökn ing Diagnos Recept/ Remiss Logistik Brukande, användan de Service, uppförljnin g Retunerin g återbesök Behandlad, Botad Källa Fredrik Nilsson LTH

22 www.skane.se/Utvecklingscentrum Tre vårdgivande modeller Funktions orienterad Metafor: Separata, fokuserade “silos” Process orienterad Metafor: Den magra maskinen Verksamheten som en process Patientprocess orienterad Metafor: Den levande, service inriktade versamheten Verksamheten efter kundens process Figur 1. Modeller för vårdgivande Källa: Fredrik Nilsson LTH

23 www.skane.se/Utvecklingscentrum PVEnhet 1Enhet 2 Kommun Chef Processer skär ofta genom flera enheter och verksamheter Chef Processen-logiskt sammankopplade aktiviteter

24 www.skane.se/Utvecklingscentrum Processtyrning utifrån patientperspektivet… Tillfreds- ställd BedömningBedömningDiagnosDiagnosBehandlingBehandlingUppföljningUppföljning Behov Kliniska problem Nedsatt funktionellt hälsostatus Kostnader Ej till- freds- ställd Tillfreds- ställelse Kliniska resultat Funktionellt hälsostatus Kostnader Stödsystem Källa: Claes Aren

25 www.skane.se/Utvecklingscentrum Sammanhang Människor med behov tillfredsställda Första kontaktBedömningDiagnos ÅtgärdUppföljning kliniskt kostnader nöjdhet funktionellt Enheten och dess processer Nya behov Nya förutsättningar Ny kunskap Efter Donabedian

26 www.skane.se/Utvecklingscentrum Tillfreds- ställd Information Resurser Stödsystem Behov Källa: Claes Aren

27 www.skane.se/Utvecklingscentrum Behov Tillfreds- ställd Patientadministration Information – patientjournal Ekonomi Kvalitet Medarbetare – kompetens Etc. Stödprocesser/-system Källa: Claes Aren

28 www.skane.se/Utvecklingscentrum Patientens perspektiv Modifierad efter P. BataldenHELHET Stödsystem Tillfreds- ställelse Kliniska problem Kliniska resultat Funktionellt hälsostatus Nedsatt funktionellt hälsostatus Kostnader Ej till- freds- ställd Första kontakt Bedöm- ning DiagnosTerapi Uppföljning Kostnader

29 www.skane.se/Utvecklingscentrum Syfte och mål Vad vill vi uppnå ? Var är vi nu ? Hur kommer vi dit ?

30 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varför kartlägga processer? Dokumentera på rätt nivå Skapa gemensam förståelse Ge stöd till utförare & kvalitetssäkra Analysera och förbättra Håll isär!

31 www.skane.se/Utvecklingscentrum Metodiken bygger på 4 nivåer med två övergripande syften Nivå 1-2 Översiktlig modell av vad processen skall åstadkomma samt huvudstegen i värdeskapande Nivå 3-4 Arbetsgång och hjälpmedel. Fokus på kritiska moment Syfte: Gemensam bild för ökad kundfokusering och konstruktivt förbättringsarbete Syfte: Ge stöd till utförarna för att underlätta arbetet och undvika fel

32 www.skane.se/Utvecklingscentrum Traditionell förändring Identifiera problemet Samla data Värdera alternativ Välja lösning Implementera Beslut Förändrat omgivning/miljö Feed back ”Sidoeffekter” Andra agerar Ny viljeinriktning hos andra Vilja/insikt Beslut Förändrat omgivning/miljö Feed back ”Sidoeffekter” Andra agerar Ny viljeinriktning hos andra

33 www.skane.se/Utvecklingscentrum Beslut Förändrat omgivning/miljö Feed back ”Sidoeffekter” Andra agerar Ny viljeinriktning hos andra Vilja/insikt Beslut Förändrat omgivning/miljö Feed back ”Sidoeffekter” Andra agerar Ny viljeinriktning hos andra

34 www.skane.se/Utvecklingscentrum Beslut Förändrat omgivning/miljö Feed back ”Sidoeffekter” Andra agerar Ny viljeinriktning hos andra Vilja/insikt Beslut Förändrat omgivning/miljö Feed back ”Sidoeffekter” Andra agerar Ny viljeinriktning hos andra

35 www.skane.se/Utvecklingscentrum Berörda medarbetare behöver kunskap om: Vem är processens kund. Vilka behov och krav ska processen möta. Hur processen är avsedd att fungera. Vad som ska mätas och varför. Hur mätning av resultatet ska ske och rapporteras. Hur avvikelsehantering och förbättringsarbete ska göras.

36 www.skane.se/Utvecklingscentrum Linjechef Utförare Processägare Roller i processen

37 www.skane.se/Utvecklingscentrum Vårdprocess Fel Resultat Svante Lifengren SkaS

38 www.skane.se/Utvecklingscentrum Vårdprocess SVP PM P DS AP DS AP DS AP DS A Resultat Fel Offensiv verksamhetsutveckling Toyota sannolikt bäst i världen på offensiv verksamhetsutveckling Når kvalitetsnivåer på 20-40 defekter på en miljon möjligheter Har tagit decennier Svante Lifengren SkaS

39 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förebygga Huvudprocesskarta för primärvården Kompetens- utveckling Strategisk ledning Operativ ledning Försörjning Kommuni- kation Utbilda Leda och utveckla vårdkedjor Behandla Ta emot, diagnosticera, direktbeh Komplexbeh. (inkl rehab) Standrardbeh. (inkl rehab) Frisk Remitterad Lindrad Pat. med symptom Följa och stödja Komplexbeh. Standardbeh. Forskning & utveckling Befintligt hälsotillstånd Friskare befolkning Bibehållen hälsa Patienter med kronisk diagnos Baskompetens Utvecklingsbehov Ökad livskvalitet Motverkade komplik. Ökad primärvårds- kompetens Förbättrade vårdkedjor.

40 www.skane.se/Utvecklingscentrum Nyckelområden att mäta 1.Ändamålsenlighet (Effectiveness) ” förmågan att producera rätt resultat” 2.Effektivitet (Efficiency) ”förmågan att producera rätt resultat effektivt” Men mät bara det som används!! Gör det enkelt!!

41 www.skane.se/Utvecklingscentrum Mäter man inte så förstår man inte. Förstår man inte så kan man inte styra rätt. Kan man inte styra så kan man inte förbättra.

42 www.skane.se/Utvecklingscentrum

43

44 Standardisering Remisshantering Inskrivningsprocessen Vårdprogram Läkemedelshantering Operationsplanering Utskrivningsprocessen mm

45 www.skane.se/Utvecklingscentrum Tillämpning av Processledningsprinciper Förbättrings- Arbete, Six Sigma,Kaizen, 8D,… LEAN Koncept som är relaterade till varandra Risk Hantering Hög-motiverad personal Revision/ utvärdering Certifieringskrav t.ex. ISO 9001, ISO 14001, Kunder, Myndigheter … SKF Folke Höglund

46 www.skane.se/Utvecklingscentrum Tankar om processer En organisation blir inte effektivare än dess processer Processer är flöden av åtaganden mellan människor Processer består av en samling människor som arbetar tillsammans för att skapa värde för kunden Processer kan endast förbättras om människans agerande förstås och tas som utgångspunkt för utveckling av utrustning, material och information Värde för en kund uppstår när en verksamhet uppträder på ett samordnat sätt för att tillgodose kunden behov. Källa: SIQ Struktur Människor/ medarbetare Kultur/ värderingar Makt

47 www.skane.se/Utvecklingscentrum

48

49


Ladda ner ppt "U t v e c k l i n g s c e n t r u m Processorientering 080901."

Liknande presentationer


Google-annonser