Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt i miljömålsuppföljningen Ann Wahlström, Lena Nerkegård och Annemay Ek Naturvårdsverket, samordning av miljömålsuppföljningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt i miljömålsuppföljningen Ann Wahlström, Lena Nerkegård och Annemay Ek Naturvårdsverket, samordning av miljömålsuppföljningen."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt i miljömålsuppföljningen Ann Wahlström, Lena Nerkegård och Annemay Ek Naturvårdsverket, samordning av miljömålsuppföljningen

2 Medelsfördelning 2013 Miljömålsmedel är en del av miljövervakningsanslaget 192 Mkr 2009 186 Mkr 2013

3 2015-03-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3 Riktlinjer 2013: Utveckling av uppföljningsverktyg, avsattes 3 Mkr Projektidéer från myndigheter/organisationer med ansvar i miljömålssytemet, förslag totalt ca 14 Mkr Prioritering av lst projekt via RUS arbetsgrupp Urvalskriterier: Förankrat med målmyndigheten, Myndighetssamverkan, myndighet som delfinansierar. Ej utveckling av nya indikatorer om inte dataförsörjning finns på plats Projektmedel 2013

4 2015-03-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4 Friluftslivet i miljömålen - Lst +NV Bullerprojekt - Lst+Trafikverket+Boverket Skador på kulturlämningar skogsmark Yt- och grundvattentäkter - Lst Jönköping Eldningsvaneundersökning - Lst Västerbotten Ingrepp i myrar - Lst Örebro Ytterligare projekt finns på arbetswebben Förslag projekt med länsstyrelser

5 2015-03-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5 Fullständig/komplett ansökan in till NV 15:e december Avstämning med HaV Regleringsbrevet 22-23:e dec NV beslutar om fördelning 17:e januari 2013 Vad händer nu?

6 Årlig regional uppföljning Är underlag till den nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen Ger möjlighet att kommunicera kring miljömålen i länet

7 2015-03-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 7 Hur har årets regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen fungerat? Vilket stöd/underlag saknas för att du på samordningsnivå ska kunna göra bra och effektiv uppföljning? Hur kan revideringen av den regionala miljöövervakningen ge bättre nytta inom miljömålsuppföljningen? Frågor för gruppdiskussionen

8 Målmanualer Målvisa manualer som vägledning för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmål

9 2015-03-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 9 Vad ska följas upp och bedömas Hur uppföljning ska ske Hur uppföljning ska presenteras När uppföljning ska ske Ansvar för uppföljningen Regionala anpassningar Målmanualer

10 2015-03-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 10 Nationell målmyndighet ansvarar Samarbete med länsstyrelserna Miljöövervakning och ”genomförandefunktioner” viktiga delägare Testversion klar till sommaren 2013 Målansvarig myndighet beslutar våren 2014 Arbete med målvisa manualer

11 Indikatoröversyn NV:s instruktion: 2 §Naturvårdsverket ska inom ramen för miljömålssystemet samordna miljömålsuppföljningen och miljöinformationsförsörjningen I proposition 2009/2010:155 framgår att det ska finnas uppdaterade indikatorer på portalen

12 2015-03-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 12 Otydligt vilka indikatorer som används i uppföljningen Saknas bra indikatorer för flera mål och preciseringar samt generationsmålet Beslutsfattare vill ha ett coreset Indikatorer som visar koppling mellan åtgärder och tillstånd -------------------------------- Indikatorapplikationen behöver utvecklas Tidskrävande uppdateringsarbete Tar lång tid innan data (resultat) kommer ut Varför indikatoröversyn?

13 2015-03-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 13 Kvalitetskrav i enlighet med krav inom EEA och OECD, några exempel: Indikatorn ska ingå i DPSIR-systemet Utnyttja data från internationell rapportering och lagstadgad verksamhet Data insamlade med standardiserade och väldokumenterade metoder etc. Styrda mot politiska målsättningar Visa trender och skillnader mellan mänsklig inverkan och naturliga variationer. Gärna ange tröskelvärden. NV:s miljödatastrategi bör beaktas Målmanualer och gemensamma bristanalyser Förutsättningar

14 Regionala miljöövervakningsprogram 2015-2020 Framtagande av riktlinjer som stöd för revisionen Kontaktpersoner: Anna Lena Carlsson (samordnare RMÖ, projektledare) Susann Östergård (samordnare NMÖ) fornamn.efternamn@naturvardsverket.se

15 2015-03-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 15 Arbetsgrupp: Anna Lena Carlsson och Susann Östergård (NV), Elisabeth Sahlsten (HaV), Kristian Nilsson (Lst Skåne) + Lst-personer för ”riktade insatser” Styrgrupp: Manuela Notter och Mark Marissink (NV), Ulrika Stensdotter Blomberg (HaV), Ola Broberg (Lst Jönköping), Martin Sjödahl (SJV) Organisation

16 2015-03-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 16 Förutsättningar och tidsplan

17 2015-03-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 17 MILJÖMÅLSINDIKATORERNA PÅ MILJÖMÅL.SE DE REGIONALA MILJÖMÅLSSIDORNA PÅ MILJÖMÅL.SE Eftermiddagens grupparbete

18 Tack! Läs mer på miljömål.se


Ladda ner ppt "Aktuellt i miljömålsuppföljningen Ann Wahlström, Lena Nerkegård och Annemay Ek Naturvårdsverket, samordning av miljömålsuppföljningen."

Liknande presentationer


Google-annonser