Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göran Henriks, Qulturum Ledningskraft för god och säker vård - Fortsatt arbete hemma 1.Beskriv uppdrag/mål för processarbetet 2.Ta fram bakgrundsinformation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göran Henriks, Qulturum Ledningskraft för god och säker vård - Fortsatt arbete hemma 1.Beskriv uppdrag/mål för processarbetet 2.Ta fram bakgrundsinformation."— Presentationens avskrift:

1 Göran Henriks, Qulturum Ledningskraft för god och säker vård - Fortsatt arbete hemma 1.Beskriv uppdrag/mål för processarbetet 2.Ta fram bakgrundsinformation –Antal patienter/månad –Kön –Åldersfördelning –Specifika behov i patientgruppen –Organisation –Resultat som finns beskrivna –Kompetenser som idag ingår i processen 3.Färdigställ ett första utkast av beskrivning av patientens väg genom vården tillsammans med patient/er (använd modell som påbörjades vid LS1) 4.Genomför en värde och riskanalys 5.Identifiera teammedlemmar utifrån patientens väg genom vården ( patient är en av medlemmarna ) 6.Upprepa punkt 3 och 4 tillsammans med teamet 7.Kartlägg behov av mätetal/indikatorer kopplade till processen utifrån valda pusselprocesser, riskanalyser alt Värdekompassen och definiera mätetalen enligt mall 8.Identifiera förbättringsområden och ta fram handlingsplan

2 Göran Henriks, Qulturum Mål för processarbetet

3 Göran Henriks, Qulturum Bakgrundsinformation om processen Antal patienter/månad Kön Åldersfördelning Specifika behov i patientgruppen Organisation Risker som är identifierade Resultat som finns beskrivna Kompetenser som idag ingår i processen

4 Göran Henriks, Qulturum Patientens väg genom vården – processkartläggning

5 Göran Henriks, Qulturum Säkerhets/Värdeanalys – process: ___________________________________ Steg i processen____________________ Värdeskapande Icke värdeskapande Värdeskapande Icke värdeskapande Värdeskapande Icke värdeskapande Värdeskapande Icke värdeskapande Patient Vårdgivare

6 Göran Henriks, Qulturum Teammedlemmar

7 Göran Henriks, Qulturum Mål/ målområde Påverkansanalys Primära påverkansfaktorer (2-4) ”Vad?” Sekundära påverkansfaktorer ”Hur?” © ihi

8 Göran Henriks, Qulturum Mall för definition av mätetal ________________________ Mätetal/mått (Ge ett specifikt namn, exempelvis antal avlidna per tusen slutenvårds- tillfällen) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriver var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling: Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Baslinje (utgångsläge) Period värde Mål kortsiktigt långsiktigt

9 Göran Henriks, Qulturum Identifierat förbättringsområde MålÅtgärderAnsvar för genomförande Tidsplan/ mätningar/resultat (konkreta resultat och reflektioner/vad lärde vi) Handlingsplan Processutveckling för God och Säker Vård

10 Göran Henriks, Qulturum Förbättringsområde: ________________________________________________ Mål: ______________________________________ Aktivitet (åtgärd/förändring att testa): _______________________________________ Delmål: ___________________________________ Ansvariga: _________________________________________________________ PGSA nr 1Startdatum: Slutdatum: Vad vi ska åstadkomma med denna åtgärd/förändring: Frågor vi behöver få svar på: Vad denna åtgärd ska leda till: Planera vem ska göra vad, var, hur och när? Göra Genomför förändringen enligt planen, beskriv ev svårigheter, avvikelser från planen och oförutsedda effekter. Studera/analysera Redovisa och tolka era data (bifoga diagram med tidsaxel) Agera Vilka slutsatser drar vi av testet? Behöver vi testa i större skala? Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av de resultat testet visade? Nästa steg utifrån vad vi lärt i detta steg: Nytt PGSA eller implementering.

11 Göran Henriks, Qulturum Mätetal/indikatorer utifrån Värdekompassen Kliniskt status Funktionellt status Resurser Patienterfarenheter God vård

12 Göran Henriks, Qulturum Värdekompassen - idé Patienterfarenheter - Delaktighet - Trygghet - Bemötande - Tillgänglighet Funktionella resultat - Fysiskt - Psykiskt - Socialt Resurser - Kompetenser - Utredningskostnad er - Vårdtider - Antal besök Kliniska resultat - Ledtider - Komplikationer - Följsamhet till riktlinjer/guideli nes


Ladda ner ppt "Göran Henriks, Qulturum Ledningskraft för god och säker vård - Fortsatt arbete hemma 1.Beskriv uppdrag/mål för processarbetet 2.Ta fram bakgrundsinformation."

Liknande presentationer


Google-annonser