Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningskraft för god och säker vård - Fortsatt arbete hemma

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningskraft för god och säker vård - Fortsatt arbete hemma"— Presentationens avskrift:

1 Ledningskraft för god och säker vård - Fortsatt arbete hemma
Beskriv uppdrag/mål för processarbetet Ta fram bakgrundsinformation Antal patienter/månad Kön Åldersfördelning Specifika behov i patientgruppen Organisation Resultat som finns beskrivna Kompetenser som idag ingår i processen Färdigställ ett första utkast av beskrivning av patientens väg genom vården tillsammans med patient/er (använd modell som påbörjades vid LS1) Genomför en värde och riskanalys Identifiera teammedlemmar utifrån patientens väg genom vården (patient är en av medlemmarna) Upprepa punkt 3 och 4 tillsammans med teamet Kartlägg behov av mätetal/indikatorer kopplade till processen utifrån valda pusselprocesser, riskanalyser alt Värdekompassen och definiera mätetalen enligt mall Identifiera förbättringsområden och ta fram handlingsplan

2 Mål för processarbetet

3 Bakgrundsinformation om processen
Antal patienter/månad Kön Åldersfördelning Specifika behov i patientgruppen Organisation Risker som är identifierade Resultat som finns beskrivna Kompetenser som idag ingår i processen

4 Patientens väg genom vården – processkartläggning

5 Säkerhets/Värdeanalys – process: ___________________________________
Steg i processen____________________ Värdeskapande Icke värdeskapande Patient Vårdgivare

6 Teammedlemmar

7 Primära påverkansfaktorer (2-4) Sekundära påverkansfaktorer
Påverkansanalys Primära påverkansfaktorer (2-4) ”Vad?” Sekundära påverkansfaktorer ”Hur?” Mål/ målområde © ihi

8 Mall för definition av mätetal ________________________
Mätetal/mått (Ge ett specifikt namn, exempelvis antal avlidna per tusen slutenvårds-tillfällen) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriver var vi kan hitta data. Det kan vara journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling: Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Baslinje (utgångsläge) Period värde Mål kortsiktigt långsiktigt

9 Handlingsplan Processutveckling för God och Säker Vård
Identifierat förbättringsområde Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan/ mätningar/resultat (konkreta resultat och reflektioner/vad lärde vi)

10 Förbättringsområde: ________________________________________________
Förbättringsområde: ________________________________________________ Mål: ______________________________________ Aktivitet (åtgärd/förändring att testa): _______________________________________ Delmål: ___________________________________ Ansvariga: _________________________________________________________ PGSA nr 1 Startdatum:       Slutdatum: Vad vi ska åstadkomma med denna åtgärd/förändring: Frågor vi behöver få svar på: Vad denna åtgärd ska leda till: Planera vem ska göra vad, var, hur och när? Göra Genomför förändringen enligt planen, beskriv ev svårigheter, avvikelser från planen och oförutsedda effekter. Studera/analysera Redovisa och tolka era data (bifoga diagram med tidsaxel) Agera Vilka slutsatser drar vi av testet? Behöver vi testa i större skala? Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av de resultat testet visade?       Second part of form is where the grouped questions and their predictions are put into a cycle. All cycles can be planned and strategies identified to allocate resources and optimize time. Concurrent cycles are okay. Delayed cycles can be tracked or abandoned due to another cycle. Nästa steg utifrån vad vi lärt i detta steg: Nytt PGSA eller implementering.

11 Mätetal/indikatorer utifrån Värdekompassen
Funktionellt status Kliniskt status Patienterfarenheter God vård Resurser

12 Värdekompassen - idé Funktionella resultat Patienterfarenheter
Fysiskt Psykiskt - Socialt Kliniska resultat - Ledtider - Komplikationer - Följsamhet till riktlinjer/guidelines Patienterfarenheter - Delaktighet - Trygghet - Bemötande - Tillgänglighet Resurser - Kompetenser - Utredningskostnader - Vårdtider - Antal besök


Ladda ner ppt "Ledningskraft för god och säker vård - Fortsatt arbete hemma"

Liknande presentationer


Google-annonser