Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och Ungdomshabilitering Maria Forsgren 20120215.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och Ungdomshabilitering Maria Forsgren 20120215."— Presentationens avskrift:

1 Barn och Ungdomshabilitering Maria Forsgren 20120215

2 Rörelse- hinder Barn- och ungdomshabiliteringen Margareta Nilsson HR och kommunikation - Charlotte Hagö Vuxenhabiliteringen Ingrid Kongslöv Syn,- hörsel- och dövverksamheten Helén Holmström Hjälpmedel Mikael Reingsdahl Förvaltningschef Karin Bengtsson Ekonomi Thomas - Risberg Strategisk planering - Karin Wuttke Forskning och utveckling - Kerstin Liljedahl IT - Lars-Göran Larsson Adm. chef och stf FC- Lars-Ole Nielsen Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Utvecklings- störning Autismspektrum- tillstånd Syn- nedsättning Hörsel- nedsättning Dövblindhet Förvärvade hjärnskador Dövhet Råd och Stöd, LSS - Lars-Ole Nielsen 1) Skånes Kunskapscenter för Elever med Dyslexi 2) DAtorbaserade HJälpMedel 3) Du Utvecklas Med LEk Tinnitus Skånes taltidning - Birgitta Fredén Audionom- mottagningen Lund Dövblindenheten Dövenheten Tolkcentralen Synenheten barn och ungdom Hörselenheten vuxna Hörselenheten barn och ungdom Synenheten vuxna 5 lokala enheter 10 lokala enheter SKED 1 BarnReHab Skåne Riksgymnasiet 5 lokala enheter Hjärnskade- koordinator Logistikenhet Hjälpmedel DAHJM 2 / DUMLE 3 / Datatek

3 Vad gör habiliteringen?? Habilitering: Habilitering: Insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidig förvärvad funktionsnedsättning utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och att aktivt kunna delta i samhällslivet. def enligt soc.styrelsen termbank def enligt soc.styrelsen termbank Styrkan är det MULTIDICIPLINÄRA omhändertagandet dvs helhetssynen av barnets situation

4 Vilka BARN sköts på habiliteringen Neuropsykiatrisk team (ca 220 barn) ex: autism, atypisk autism, svår ADHD ex: autism, atypisk autism, svår ADHD Rörelsehinderteam (ca 190 ) ex: CP ca 70, MMC 8, svåra kromosomavvikelser, ex: CP ca 70, MMC 8, svåra kromosomavvikelser, progressiva muskelsjukdomar 18, förvärvad hjärnskada, neurofibromatos progressiva muskelsjukdomar 18, förvärvad hjärnskada, neurofibromatos Utvecklingsstörningsteam (ca 200 ) Mb Down (37), Fragil X, Retts syndrom, Kromsomavvikleser,Oklar etiologi Flerfunktionshindrade (ca 25)

5 Flertal barn de olika grupperna har en utvecklingsstörning och ca 80 st har epilepsi Flertal barn de olika grupperna har en utvecklingsstörning och ca 80 st har epilepsi Barn mellan 0-18 år ( 20 år ) Barn mellan 0-18 år ( 20 år ) Gemensamt för alla är att det ska finnas en sannolik varaktig funktionsnedsättning av sådan dignitet att man behöver ett multidiciplinärt omhändertagande Gemensamt för alla är att det ska finnas en sannolik varaktig funktionsnedsättning av sådan dignitet att man behöver ett multidiciplinärt omhändertagande

6 Vilka jobbar på habiliteringen Helsingborg: Helsingborg: Läkare 1-1,25 tjänst Läkare 1-1,25 tjänst Sjuksköterska 2 Sjuksköterska 2 Psykolog 5 Psykolog 5 Kurator 4 Kurator 4 Sjukgymnast 5 Sjukgymnast 5 Specialpedagog 5 Specialpedagog 5 Logoped 4 Logoped 4 Arbetsterapeut 3 Arbetsterapeut 3 Sekreterare 3 Sekreterare 3 Chef 1 Chef 1

7 LÄKARENS ARBETE Följa och optimera beh för pat med kroniska och progredierande sjukdomar Följa och optimera beh för pat med kroniska och progredierande sjukdomar Vårdprogram: undersökningar, kontroller, läkemedelsbehandlingar Vårdprogram: undersökningar, kontroller, läkemedelsbehandlingar ex CP, TC, NF, MMC, Down, Duchenne, SMA ex CP, TC, NF, MMC, Down, Duchenne, SMA Initiera nya behandlingar och utredning utefter förändringar i kliniken MÅNGA BARN MED SVÅRA FUNKTIONNEDSÄTTNINGAR UTAN KLAR BAKOMLIGGANDE GENES MÅNGA BARN MED SVÅRA FUNKTIONNEDSÄTTNINGAR UTAN KLAR BAKOMLIGGANDE GENES

8 forts. läkarabetet Samarbete med kringpersonal, vad är möjligt och förväntat utifrån grundsjukdom Samarbete med kringpersonal, vad är möjligt och förväntat utifrån grundsjukdom Samarbete med kringspecialiteter: barnläkare, hud, öron, ögon, synenheten, neurokirurg, genetiker, ortoped, handkirurg, BUP, neurofys, distriktsläkare, specilisttandvården Samarbete med kringspecialiteter: barnläkare, hud, öron, ögon, synenheten, neurokirurg, genetiker, ortoped, handkirurg, BUP, neurofys, distriktsläkare, specilisttandvården Samarbete med skola, försäkriningskassan, socialförvaltningen Samarbete med skola, försäkriningskassan, socialförvaltningen Föräldrarutbildning ( föräldrargrupper, syskongrupper) Föräldrarutbildning ( föräldrargrupper, syskongrupper) Långsiktig kontakt och relation med barn och dess familjer Långsiktig kontakt och relation med barn och dess familjer

9 Rörelsehinder Cerebral pares Ryggmärgsbråck Muskelsjukdomar Reumatiska sjukdomar

10 Utvecklingsstörning Downs syndrom Genetiska avvikelser, syndrom Försenad utveckling Missbildningar och sjukdomar i CNS Hjärnskador

11 Neuropsykiatriska funktionshinder Autismspektrum tillstånd, autism i barndomen, Aspergers syndrom, PDD-nos Svår ADHD

12 Vad menas med flerfunktionshinder? En omfattande och svår problematik med funktionsnedsättningar inom flera områden. Funktionshindret går inte att kompensera för genom åtgärder i miljön. Personen är helt beroende av andra människor.

13 Vad menas med flerfunktionshinder? Rörelseförmågan är starkt nedsatt och förmågan till viljemässig och självständig förflyttning är starkt nedsatt,även vid användning av tekniska hjälpmedel. Stora kognitiva svårigheter att förstå och tolka omgivningen och att förmedla sig. Kommunikationsproblem.

14 Vad menas med flerfunktionshinder? Graden av utvecklingsstöning kan vara svår att testa p.g.a kommunikationsproblem. Träningsklass är oftast den lämpligaste skolformen. Personen lever ofta här och nu. Tidsbegrepp är abstrakta. Konkreta föremål kan göra en situation begriplig eller signalera en aktivitet

15 Vad menas med flerfunktionshinder? Ytterligare funktionshinder kan vara Svårigheter att äta Problem från mage och tarm Epilepsi Synnedsättning Hörselnedsättning Ortopediska komplikationer

16 Ytterligare funktionshinder Smärta som kan vara svårtolkad Andningsproblem Gastrostomi Gastroesofagal reflux

17 Bemötande Lugn stimulusfattig miljö Tydlighet, tid, bilder Förberedelse

18 Överföring till primärvården Överföringsmöte kan ske när läkare antingen på BOU eller i primärvården anser det påkallat. Var sker det lämpligast, BOU eller primärvården?

19 Vad ska föras över Den samordnande funktionen, kontinuiteten Behandlingsansvar för det som inte kräver annan specialitet än allmänmedicin Ansvar för att utfärda intyg för aktivitetsersättning, färdtjänst, p-tillstånd, personlig assistent m.m Dietistkontakt Viktkontroller Sjuksköterske kontakt avseende hjälpmedel

20 Vad ska föras över? Kunskap om familjens situation

21 Vad ska inte föras över? Ansvar för epilepsisjukdomar Ansvar för mer komplicerad pykiatrisk behandling och bedömning Behandling av allvarlig eller svårkontrollerad lungfunktionsnedsättning Samt övrig problematik som kräver specialist vård

22 Alexander f -05 Värkarbete v 24+0, vtnavgång, CRP 29, förlöses med akut sectio v 24+3. FV 796. Apgar 4-6-6. Värkarbete v 24+0, vtnavgång, CRP 29, förlöses med akut sectio v 24+3. FV 796. Apgar 4-6-6. Intuberas efter ngr minuter, respvårdad, curosurf, HFO, Hb 111, Intuberas efter ngr minuter, respvårdad, curosurf, HFO, Hb 111, Vårdad 2,5 mån i Lund, IRDS, KNS sepsis, BPD, grad 3 blödning bilat, posthemorragisk hydrocefalus, shuntop 1 mån ålder, susp kramp Fenemalbeh, CFM 3 dygn ua Vårdad 2,5 mån i Lund, IRDS, KNS sepsis, BPD, grad 3 blödning bilat, posthemorragisk hydrocefalus, shuntop 1 mån ålder, susp kramp Fenemalbeh, CFM 3 dygn ua Vårdad neonatal Hbg 1 mån Vårdad neonatal Hbg 1 mån

23 Op vä ljumskbråck 4 mån ålder, ROP förändringar Op vä ljumskbråck 4 mån ålder, ROP förändringar O2 i hemmet, RS inf O2 i hemmet, RS inf Nutritionssvårigheter och kräkningar.Kommer till hab vid knappt 2 åå. Gångdebut vid 1 år. Inget språk och avvikande i kontakten. Utvecklingsförsening Nutritionssvårigheter och kräkningar.Kommer till hab vid knappt 2 åå. Gångdebut vid 1 år. Inget språk och avvikande i kontakten. Utvecklingsförsening Öron paracentes och rör samt pga snarkningar adenoidop Öron paracentes och rör samt pga snarkningar adenoidop Ögon skelar lappbeh, synnedsättning?? CVI?? Ögon skelar lappbeh, synnedsättning?? CVI??

24 Motoriskt duktig och rör sig väs obehindrat. Tonusökning i benen. Motoriskt duktig och rör sig väs obehindrat. Tonusökning i benen. Kortvarig ögonkontakt och fastnar i stereotypier, tycker om leksaker som låter. Inget språk, Saglar. Hyperaktiv. Mycket kontakt med specialpedagog och kurator. Remiss till BUP avseende autism diagnos 2010 men kundes inte fås att medverka. Kortvarig ögonkontakt och fastnar i stereotypier, tycker om leksaker som låter. Inget språk, Saglar. Hyperaktiv. Mycket kontakt med specialpedagog och kurator. Remiss till BUP avseende autism diagnos 2010 men kundes inte fås att medverka. Tappat intresset för mat något och planar på viktkurvan. Kontakt med dietist. PEG?? Uttalade sömnsvårigheter Tappat intresset för mat något och planar på viktkurvan. Kontakt med dietist. PEG?? Uttalade sömnsvårigheter Sväljningsrtg ua, EEG ua. Specialsttandvården Sväljningsrtg ua, EEG ua. Specialsttandvården

25 Följts i 27v studien, familjen duktiga på att uttrycka behov och känslor. Följts i 27v studien, familjen duktiga på att uttrycka behov och känslor. Upplever starkt att man har satsat enorma resurser på Alexander under neonatalperioden men att de nu känner sig lämnade Upplever starkt att man har satsat enorma resurser på Alexander under neonatalperioden men att de nu känner sig lämnade Dagis med assistent och nu börjar särskolan. Dagis med assistent och nu börjar särskolan. Utvecklingstörning med uttalade autistiska drag. Assistent och börjar planera för avlastningsboende för att familjen ska orka med. Finns även en storasyster. Utvecklingstörning med uttalade autistiska drag. Assistent och börjar planera för avlastningsboende för att familjen ska orka med. Finns även en storasyster.


Ladda ner ppt "Barn och Ungdomshabilitering Maria Forsgren 20120215."

Liknande presentationer


Google-annonser