Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En liten plan för likabehandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En liten plan för likabehandling"— Presentationens avskrift:

1 En liten plan för likabehandling
BRIS telefonnummer: Friends För elever, vårdnadshavare och medarbetare. Ta del av planen i dess helhet på skolans hemsida

2 Arbetsgång vid diskriminering och annan kränkande behandling
Vad är likabehandling? I skolan har alla rätt till lika behandling och alla elever i skolan har samma rättigheter och skyldigheter. För att främja detta arbetar vi i Bullmark och Bodbyn förebyggande. Om en incident eller kränkande behandling, enligt lagens definition inträffar, har skolan skyldighet att kartlägga och agera enligt Diskrimineringslagen 2008:567 och Skollagen 14 kap a. Lagen behandlar: Kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och kränkande behandling. I Bodbyns förskola, förskoleklass och fritids kommer vi under läsåret 2010/2011 att utgå från diskrimineringsgrunden kön. Det gör vi genom att: i valet av litteratur och barnböcker tänka på att lyfta både flickor och pojkar. under lek uppmuntra till att pojkar och flickor leker tillsammans och att traditionella flick- respektive pojklekar blandas. I Bullmarks förskoleklass, fritids och skola kommer vi under läsåret 2010/2011 att utgå från diskrimineringsgrunderna etnicitet och kön. läsa litteratur och se filmer om olika kulturer. uppmärksamma FN-dagen. erbjuda eleverna att under en elevens val-period göra ett temaarbete kring olika länder. under höstterminen 2011 anordna Sävarålympiaden, där eleverna tilldelas ett land och får välja ett namn som är typiskt i det landet. i åk 4-6 lägga stor vikt vid kvinnors och flickors roll i historien och religionen, eftersom läromedel i allmänhet inte belyser detta. Alla vuxna som arbetar i förskolan/skolan har skyldighet att ingripa så fort en diskriminering eller annan kränkande behandling upptäcks. Den som upptäcker det ska ta kontakt med ansvarig pedagog. Den ansvarige pedagogen: samlar information och dokumenterar händelsen informerar föräldrar och rektor bedömer och beslutar om vad som ska göras uppföljningssamtal inom en vecka all dokumentation förs vidare till rektor och förvaras 1 6

3 Arbetsgång vid mobbning
Mobbning (www.friends.se ) ”Mobbning kan definieras på en mängd sätt men grundläggande kan sägas att det handlar om ett upprepande aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig. En viktig gemensam utgångspunkt är att den som upplever sig mobbad har rätt att bli tagen på allvar. Mobbning är inte engångsföreteelser eller konflikter, utan en systematisk kränkning av en person. Negativt beteende och kränkande behandling måste dock självfallet betraktas som oacceptabelt även vid ett enstaka tillfälle.” Kränkning Kränkning kan ske vid enstaka eller upprepade tillfällen. Det är alltid den som blivit utsatt som avgör om det handlar om kränkning. Konflikt I en konflikt har inte någon av de inblandande övertaget över den andra. Den som upptäcker mobbning/kränkning skriver en incidentrapport. Denna lämnas till ansvarig pedagog. Ansvarig pedagog kartlägger. Rektor beslutar om eventuell åtgärd. Ansvarig pedagog genomför samtal med de inblandade. Vårdnadshavare till de inblandade informeras, helst under samma dag. Uppföljningssamtal med de inblandade inom en vecka. Ansvariga är de som genomfört samtalen. Om mobbningen/kränkningen inte upphört kallar rektor till EVK. Om mobbningen/kränkningen inte heller då upphör går ärendet vidare till polis och socialtjänst. 5 2

4 Kontaktpersoner Förebyggande arbete Lena Jonsson Rektor
Lena Sundström Specialpedagog Bodbyns förskola, förskoleklass och fritids Maria Fredriksson Monica Sjöström Elin Ögren Bullmarks skola, förskoleklass och fritids Madelene Skoglund Viktoria Sjögren Ansvarig för kamratstödjareverksamhet Ann-Cathrin Nylén Klassråd Ordningsregler SET Livskunskap Kompissamtal Trevliga klassaktiviteter Massagesagor Kamratstödjare från åk 3-6 Vuxna ute på varje rast och i matsalen Lärmiljöer Elevens val Förhållningssätt och ledarskap i klassrummet Utvecklingssamtal Fasta placeringar i klassrum och matsal Klassråd Planera lokalerna så att pojkar och flickor vistas i samma rum Gruppstärkande övningar Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling i Sävar kommundels för- och grundskolor 3 4


Ladda ner ppt "En liten plan för likabehandling"

Liknande presentationer


Google-annonser