Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tyresö förskola och skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tyresö förskola och skola"— Presentationens avskrift:

1 Tyresö förskola och skola
TRYGGHET och ARBETSRO Tyresö förskola och skola

2 Tyresö förskola och skola
100 trygga vuxna Slottsvillan 90 barn Tyresö skola 655 elever ( 235 barn går på fritids)

3 Trygg i förskolan och skolan
För att barn och elever ska känna sig trygga med alla de möter i sin vardag arbetar vi så här: ”Levande” likabehandlingsplan som kontinuerligt uppdateras Välförberedda och genomtänkta inskolningar i de olika stadierna Tydlig information till nya elever: mentor, faddrar i klassen, rundvandring i skolan Vuxna bär namnskylt Rastvärdar inne och ute. Ute bär vi likadana västar. Tydliga trivselregler som gäller alla, vuxna och barn Friends – kamratstödjare på skolan Samma rutiner för att få arbetsro Årshjul med traditioner Det som påverkar gruppen påverkar i sin tur hela förskolan respektive skolan Alla barn är allas barn

4 Trygghet för våra allra yngsta på förskolan - Slottsvillan
Alla barn har två veckors inskolning med första mötet i hemmet Barnet får under inskolningen successivt vänja sig vid rutiner, personal och andra barn i gruppen Alla barn har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen har ansvar för barnets inskolning, föräldrasamtal och dokumentation Barnen har bestämda platser vid lunchen Pedagogerna är lyhörda och flexibla i sitt möte med barnen och ser till varje barns behov Vi arbetar förebyggande mot våld och mobbning Vi samtalar med barnen om känslor Vi lär barnen hur de ska agera om de kommer ifrån gruppen. Vi använder oss av ett arbetsmaterial som heter ”Vilse”

5 Vi arbetar för att barnens vårdnadshavare på Slottsvillan ska känna trygghet genom att
ha ett bra och positivt bemötande informera om dagens händelser vara tydliga i vår kommunikation reda ut eventuella missförstånd vara lyhörda

6 Trygghet för våra äldre barn och elever - Trygg i mig själv
För att barn och elever ska bli trygga i sig själva arbetar vi så här: Fasta rutiner: t ex. vid start och avslut av dagen, veckoschema på tavlan, mentorstider, hembrev Eleven har sitt hemklassrum. Pedagogerna gör medvetna gruppindelningar och placeringar Alla klasser har etik på schemat Aktivt elevvårdsarbete, Friends, Friendsdag varje år, antimobbinggrupp Pedagogerna har utbildning i Charlie och Lions Quest Vuxna är med på raster och i matsalen – Vuxenmingel Heldagsomsorg för Förskoleklass till år 3 Möjlighet till kuratorsamtal för de som behöver

7 Trygg i min grupp För att barn och elever ska känna sig trygga i sin närmaste omgivning arbetar vi så här: Rutiner som samlingar, bestämda platser, genomgång av dagen Tydliga inledningar och avslut av lektioner och dagen Tid på schemat för mentorerna att träffa sina mentorsgrupper/ -elever Hanterar konflikter direkt när de dyker upp Vuxna som ”minglar” på rasterna Halvklassundervisning från förskoleklass till år 9 Vuxna bestämmer gruppindelningar Etik med gruppstärkande övningar Nolltolerans mot kränkningar Kamratstödjare, Friends, Friendsdagen, fadderverksamhet Gemensamma trivselregler, nedbrutet till regler för gruppen vid behov Det som påverkar individen påverkar i sin tur gruppen Alla barn är allas barn

8 Trygg i den fysiska miljön
För att den fysiska miljön på förskolan och skolan ska vara trygg för barnen och elever att vistas i arbetar vi så här: Hemklassrum ”skofritt” - ger lugn och en tystare miljö Låsta fönster Utrymningsövningar Rastvärdarna bevakar områden som befunnits otrygga enligt enkät (likabehandlingsplanen) Uppsatta scheman på vilka som är rastvärdar Bemannad caféverksamhet för de äldre och trivsamt möblerade utrymmen

9 Trygg på min enhet - personal
Kompetent ledningsgrupp Stabil personalgrupp Elevhälsoteam med strukturerade arbetsformer Antimobbinggrupp, Friendsgrupp Väl fungerande överlämningar Samarbete förskola - skola Introduktionsprogram för nyanställda

10 Hur vet vi att vi lyckas? Vi känner oss själva trygga
med vårt trygghetsarbete vilket visar sig i medarbetar- samtal och utvärderingar Brukarenkäten 2009* visar från eleverna År 5: Bra År 8: Mycket bra * Fråga 2: Jag känner mig trygg i skolan Externa besökare förmedlar ofta att vi är en trygg skola - Våga Visa - Brukarenkäten 2009* visar från föräldrarna Förskolan: Mycket bra Förskoleklass: Bra År 2: Mycket bra År 5:Mycket bra År 8:Mycket bra * Fråga 2: Mitt barn känner sig tryggt på förskolan/skolan

11 Vad vi kan göra bättre Utveckla etikundervisningen
Fler vuxna på raster och i korridorer Se över informationsflödet Utbilda personalen i säkerhet, konflikthantering

12

13 3 2 1 1b 1a Mentorstrappan Rektor Elevvårdsteam Mentor
Elevvårdskonferens Rektor kallar till möte med mentor, elev och förälder Dokumentation i ”Elevvårdsprotokoll” Rek. att gå om årskurs Annan skolform Anpassad studiegång/-plan Utredning Anmälan till socialtjänst Anmälan till Barn- o Utbild.nämnd 3 Rektor Elevvårdsmöte Ansvarig från Elevvårdsteam kallar till möte med mentor, elev och förälder Dokumentation i ”Elevvårdsprogram” 2 Fortsatt stor frånvaro Fortsatt risk för att eleven inte når målen/ får ÄEG i flera ämnen Stark oro Elevvårdsteam Arbetslagsmöte Mentor rådgör med arbetslagsledaren, arbetslaget samt specialpedagog Vid behov skriver mentor och arbetslagsledare ”Rapport till Elevvårdsteam”. Extra utvecklingssamtal (ett eller flera) Mentor kallar till extra möte med elev och förälder Dokumentation i ”Extra utvecklingssamtal” Stor frånvaro,10 % eller mer Risk för dålig måluppfyllelse /ÄEG i flera ämnen Oro för social utveckling 1b 1 Mentor 1a


Ladda ner ppt "Tyresö förskola och skola"

Liknande presentationer


Google-annonser