Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRYGGHET och ARBETSRO på Tyresö förskola och skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRYGGHET och ARBETSRO på Tyresö förskola och skola."— Presentationens avskrift:

1 TRYGGHET och ARBETSRO på Tyresö förskola och skola

2 Slottsvillan 90 barn Tyresö skola 655 elever ( 235 barn går på fritids)

3 Trygg i förskolan och skolan För att barn och elever ska känna sig trygga med alla de möter i sin vardag arbetar vi så här: • ”Levande” likabehandlingsplan som kontinuerligt uppdateras • Välförberedda och genomtänkta inskolningar i de olika stadierna • Tydlig information till nya elever: mentor, faddrar i klassen, rundvandring i skolan • Vuxna bär namnskylt • Rastvärdar inne och ute. Ute bär vi likadana västar. • Tydliga trivselregler som gäller alla, vuxna och barn • Friends – kamratstödjare på skolan • Samma rutiner för att få arbetsro • Årshjul med traditioner Det som påverkar gruppen påverkar i sin tur hela förskolan respektive skolan Alla barn är allas barn

4 Trygghet för våra allra yngsta på förskolan - Slottsvillan • Alla barn har två veckors inskolning med första mötet i hemmet • Barnet får under inskolningen successivt vänja sig vid rutiner, personal och andra barn i gruppen • Alla barn har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen har ansvar för barnets inskolning, föräldrasamtal och dokumentation • Barnen har bestämda platser vid lunchen • Pedagogerna är lyhörda och flexibla i sitt möte med barnen och ser till varje barns behov • Vi arbetar förebyggande mot våld och mobbning • Vi samtalar med barnen om känslor • Vi lär barnen hur de ska agera om de kommer ifrån gruppen. Vi använder oss av ett arbetsmaterial som heter ”Vilse”

5 Vi arbetar för att barnens vårdnadshavare på Slottsvillan ska känna trygghet genom att • ha ett bra och positivt bemötande • informera om dagens händelser • vara tydliga i vår kommunikation • reda ut eventuella missförstånd • vara lyhörda

6 Trygghet för våra äldre barn och elever - Trygg i mig själv För att barn och elever ska bli trygga i sig själva arbetar vi så här: • Fasta rutiner: t ex. vid start och avslut av dagen, veckoschema på tavlan, mentorstider, hembrev • Eleven har sitt hemklassrum. Pedagogerna gör medvetna gruppindelningar och placeringar • Alla klasser har etik på schemat • Aktivt elevvårdsarbete, Friends, Friendsdag varje år, antimobbinggrupp • Pedagogerna har utbildning i Charlie och Lions Quest • Vuxna är med på raster och i matsalen – Vuxenmingel • Heldagsomsorg för Förskoleklass till år 3 • Möjlighet till kuratorsamtal för de som behöver

7 Trygg i min grupp För att barn och elever ska känna sig trygga i sin närmaste omgivning arbetar vi så här: •Rutiner som samlingar, bestämda platser, genomgång av dagen •Tydliga inledningar och avslut av lektioner och dagen •Tid på schemat för mentorerna att träffa sina mentorsgrupper/ -elever •Hanterar konflikter direkt när de dyker upp •Vuxna som ”minglar” på rasterna •Halvklassundervisning från förskoleklass till år 9 •Vuxna bestämmer gruppindelningar •Etik med gruppstärkande övningar •Nolltolerans mot kränkningar •Kamratstödjare, Friends, Friendsdagen, fadderverksamhet •Gemensamma trivselregler, nedbrutet till regler för gruppen vid behov Det som påverkar individen påverkar i sin tur gruppen Alla barn är allas barn

8 Trygg i den fysiska miljön För att den fysiska miljön på förskolan och skolan ska vara trygg för barnen och elever att vistas i arbetar vi så här: • Hemklassrum • ”skofritt” - ger lugn och en tystare miljö • Låsta fönster • Utrymningsövningar • Rastvärdarna bevakar områden som befunnits otrygga enligt enkät (likabehandlingsplanen) • Uppsatta scheman på vilka som är rastvärdar • Bemannad caféverksamhet för de äldre och trivsamt möblerade utrymmen

9 Trygg på min enhet - personal •Kompetent ledningsgrupp •Stabil personalgrupp •Elevhälsoteam med strukturerade arbetsformer •Antimobbinggrupp, Friendsgrupp •Väl fungerande överlämningar •Samarbete förskola - skola •Introduktionsprogram för nyanställda

10 Hur vet vi att vi lyckas? Vi känner oss själva trygga med vårt trygghetsarbete vilket visar sig i medarbetar- samtal och utvärderingar Externa besökare förmedlar ofta att vi är en trygg skola - Våga Visa - Brukarenkäten 2009* visar från eleverna År 5: Bra År 8: Mycket bra * Fråga 2: Jag känner mig trygg i skolan Brukarenkäten 2009* visar från föräldrarna Förskolan: Mycket bra Förskoleklass: Bra År 2: Mycket bra År 5:Mycket bra År 8:Mycket bra * Fråga 2: Mitt barn känner sig tryggt på förskolan/skolan

11 Vad vi kan göra bättre • Utveckla etikundervisningen • Fler vuxna på raster och i korridorer • Se över informationsflödet • Utbilda personalen i säkerhet, konflikthantering

12

13 Mentorstrappan 1 2 3 Arbetslagsmöte •Mentor rådgör med arbetslagsledaren, arbetslaget samt specialpedagog • Vid behov skriver mentor och arbetslagsledare ”Rapport till Elevvårdsteam”. Extra utvecklingssamtal (ett eller flera) • Mentor kallar till extra möte med elev och förälder • Dokumentation i ”Extra utvecklingssamtal” Elevvårdsmöte • Ansvarig från Elevvårdsteam kallar till möte med mentor, elev och förälder • Dokumentation i ”Elevvårdsprogram” Elevvårdskonferens • Rektor kallar till möte med mentor, elev och förälder • Dokumentation i ”Elevvårdsprotokoll” Stor frånvaro,10 % eller mer Risk för dålig måluppfyllelse /ÄEG i flera ämnen Oro för social utveckling Fortsatt stor frånvaro Fortsatt risk för att eleven inte når målen/ får ÄEG i flera ämnen Stark oro Rek. att gå om årskurs Annan skolform Anpassad studiegång/-plan Utredning Anmälan till socialtjänst Anmälan till Barn- o Utbild.nämnd Mentor Elevvårdsteam Rektor 1a 1b


Ladda ner ppt "TRYGGHET och ARBETSRO på Tyresö förskola och skola."

Liknande presentationer


Google-annonser