Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generationsmålet – måste vi minska och dela?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generationsmålet – måste vi minska och dela?"— Presentationens avskrift:

1 Generationsmålet – måste vi minska och dela?
Eva Friman 2013

2 Eva Friman Forskare, forskningssamordnare och programdirektör vid CSD Uppsala, Uppsala universitet ekologisk ekonom doktor i idé-/miljöhistoria civilekonom

3 Generationsmålet  Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser de stora miljöproblemen lösta inte orsaka ökade miljö- och hälsoproblem nutid och framtid

4 Framtid – minska globalt konsumtionstryck? Nutid – minska konsumtionen här, öka där?

5 Miljömålsdagarna Runar: ”De mål som sätts måste balanseras nytta och kostnad för samhället.” Sverker: ”Varför inte räkna på vad det kostar att inte nå målen?” ”Vi [i Sverige] kan inte påverka vilken temperatur vi har på jorden.” ”Om vi tar försurning. Den största delen sker genom nedfall [från andra länder] och det kan ju vi inte påverka.” Men det kan vi – och det gör vi varje dag!

6 J R McNeill, 2000 Eva Friman

7 rich-poor gap, BNP/capita (de fattigaste och rikaste femtedelarna av jordens befolkning)
1700 1900 1960 1980 2000 relation 1:2 1:5 1:15 1:45 1:80 World Bank, 2001 Eva Friman 2013

8 Eva Friman 2013

9 ohållbarhet istället för hållbarhet
med andra ord… dagens praktiker definierar ohållbarhet istället för hållbarhet ekologiskt: riskerar förutsättningar för ekologiska systems fortsatta långsiktiga funktion socialt: skapar inte ett dynamiskt samhälle som uppfyller alla människors grundläggande behov ekonomiskt: hushållar inte med materiella resurser Eva Friman 2013

10 modernistisk ekonomisk diskurs
antropocentrism naturen som instrumentell ekonomin som oberoende system resurssubstitution teknologitro economic man (rationell nyttomaximerare) människan som av naturen otillfredsställbar; nyttomaximering som naturlig växande genomströmning i ekonomin som önskvärd styr sociala praktiker kring inomstrukturella lösningar på hållbarhetsproblematiken, och stödjer rådande maktstruktur och intressen, vilka reproducerar diskursen Eva Friman 2013

11 paradigmskifte klassisk ekonomi neoklassisk ekonomi ontologi
tids- och rumsbegränsning universell epistemologi/teori ekonomi som normativ (moralvetenskap)/ kontextualiserade modeller (konkret och specifik) ekonomisk teori som värdeneutral/ dekontextualiserade modeller (abstrakt och generell) slutsats om gränser begränsad ekonomisk expansion obegränsad ekonomisk tillväxt Eva Friman 2013

12 global BNP per capita några kända ekonomers prognoser
Eva Friman 2013

13 hur är det möjligt att tro på obegränsad ekonomisk tillväxt?
1. teknologisk extrapolering 2. substitution d v s: prissystemets incitament ‘skapar’, och teknologin möjliggör åtkomst till, nya resurser Eva Friman 2013

14 problematiskt ur hållbarhetsperspektiv och för uppfyllande av generationsmålet? – nya tankar…

15 ekologisk ekonomi klassisk teori institutionell teori
ekonomin = beroende system ekonomisk tillväxt ohållbar resursbasen begränsad Eva Friman 2013

16 behov & begär behov tillfredställbara, måste
tillfredställas för överlevnad begär otillfredställbara, behöver inte tillfredställas för överlevnad Eva Friman 2013

17 grundläggande antaganden
miljöekonomi ekologisk ekonomi endimensionell mänsklig natur flerdimensionell mänsklig natur otillfredsställbara behov tillfredsställbara behov, otillfredsställbara begär naturen som instrumentell naturens egenvärde budgetrestriktion som begränsning ekosystem som begränsning Eva Friman 2013

18 grundläggande antaganden, forts.
miljöekonomi ekologisk ekonomi ekonomin som autonom ekonomin som beroende system miljö som konsumtionsval miljö som konsumtionsbas miljöpåverkan optimeras i relation till nytta miljöpåverkan minimeras miljökrisen resultat av odefinierade äganderätter och icke prissatta externa kostnader miljökrisen resultat av fritt flytande ekonomiskt system Eva Friman 2013

19 nyckelfrågan – ekonomin som ett inbäddat beroende system
ekologiska system socio-kulturella system ekonomin ekonomin Eva Friman 2013

20 ”full world” economics
ekonomin ekologiska system socio-kulturella system Eva Friman 2013

21 det som inom neoklassisk ekonomi uppfattas som tillväxt, ses ur ett ekologisk ekonomiskt perspektiv som ett nollsummespel (zero-sum-game) mellan centrum, semi-periferi och periferi Eva Friman 2013

22 miljöproblem och konsumtionsmöjligheter är socialt ojämt fördelade ojämnt utbyte (unequal exchange)
Eva Friman 2013

23 ojämnt utbyte riktningen på nettoflöden av energi och material (ej i monetära termer) ianspråkstagande av tid och rum (time space appropriation) Eva Friman 2013

24 nödvändiga åtgärder för HU
miljöekonomi ekologisk ekonomi – prissätta miljön (externa effekter) – definiera äganderätter (reformera neoklassisk teori) – miljöinvesteringar – redistribution (globala Nord/globala Syd) (investera i naturkapital, minska genomströmningen, BNP) Eva Friman 2013

25 HU ekologisk ekonomi miljöekonomi - svag hållbarhet
- hållbar ekonomisk tillväxt d v s: förändring av höginkomstländers teknologi; ekomodernism - stark hållbarhet - icke-växande genomströmning förändring av höginkomstländers teknologi och resursanspråk; ekologism Eva Friman 2013

26 är ekonomisk tillväxt förenlig med hållbar utveckling?
argument för och emot handlar om: eko-effektivisering tjänste-/kunskapsekonomi förändring av konsumtionsmönster Eva Friman 2013

27 argument för att BNP-tillväxt är förenlig med hållbar utveckling
ekoeffektivitet minskad energi- och resursåtgång vid produktion av samma kvantitet och/eller möjlighet att producera mer med samma energi- och resursinsats tjänsteekonomi minskade utsläpp, minskad energi- och resursåtgång (dematerialization, decoupling) förändrade konsumtionsmönster konsumtionsmarginalnyttan minskar med växande BNP betalningsviljan för miljökvalitet/rättvisa ökar med växande BNP Eva Friman 2013

28 argument för att BNP-tillväxt inte är förenlig med hållbar utveckling
eko-effektivitet effekten av ekoeffektivitet äts upp av snabbare växande aggregerad konsumtion tjänsteekonomi minskade utsläppsnivåer och energi- och resursåtgång i höginkomstländer ökade dito i låginkomstländer, där ofta arbets- och miljölagstiftning är svagare förändrade konsumtionsmönster när marginalnyttan av en viss typ av konsumtion minskar, flyttar konsumtionen till andra konsumtionsslag (rebound effect) Eva Friman 2013

29 begreppet ekonomisk tillväxt
engelska språket: slutet av 1940-talet svenska språket: mitten av 1950-talet (GDP/GNP, Colin Clark & Simon Kuznets) Eva Friman 2013

30 ekonomisk tillväxt = BNP per capita =
det samlade värdet av all produktion i ett land och över en tidsperiod, per medborgare men var äger produktionen rum? vilka kostnader och nackdelar för den med sig? för vem? Eva Friman 2013

31 BNP fördelar nackdelar
enkelt att räkna fram – jämförbar bas för allt som ska läggas samman underskattar totalt produktionsvärde i landet (hemarbete, självhushållning, svart marknad etc. räknas inte med) enkelt att jämföra mellan länder (dock med vissa problem, se nackdelar) värderar olika typer av produktion olika (offentlig sektor värderas till sina kostnader, resten till marknadspris), vilket styr mot större privat sektor värderar även "destruktiv" produktion, såsom kriminalitet, droghandel, sjukdomar som plusposter (de snabbast växande branscherna) säger ingenting om fördelning av resurser inom länder Eva Friman 2013

32 BNP, forts. fördelar nackdelar
säger inget om fördelning av resurser globalt (nästan) ingen hänsyn till energi- och resursåtgång för produktionen ingen hänsyn till produktionens effekter på ekologiska system ekonomisk tillväxt, som borde vara ett medel, har kommit att bli det främsta ekonomisk-politiska samhällsmålet Eva Friman 2013

33 ISEW BNP minus alla aktiviteter som kan anses
vara ekologiskt och socialt oönskade Herman Daly Eva Friman 2013

34 BNP och ISEW Eva Friman 2013

35 ekologiska fotavtryck
området för mat, utrymme, energi och avfall för en människa genomsnittsmedborgare i olika länder jämförs Eva Friman 2013

36 stark eller svag hållbarhet?
om substitut om komplement svag hållbarhet stark hållbarhet (prioritet till effektivitet) (prioritet till hållbarhet) behålla det totala behålla varje kapitalslag kapitalet intakt för sig intakt, plus att vår nuvarande situation kräver att naturkapitalet växer Eva Friman 2013


Ladda ner ppt "Generationsmålet – måste vi minska och dela?"

Liknande presentationer


Google-annonser