Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Borås 2012 04 27. TryggVE - projektet Projektgrupp 2007-2009 ReKos chefsgrupp Försöksverksamhet SKL 2011- juni 2013 Södra Älvsborg, kommuner, primärvård,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Borås 2012 04 27. TryggVE - projektet Projektgrupp 2007-2009 ReKos chefsgrupp Försöksverksamhet SKL 2011- juni 2013 Södra Älvsborg, kommuner, primärvård,"— Presentationens avskrift:

1 Borås 2012 04 27

2 TryggVE - projektet Projektgrupp 2007-2009 ReKos chefsgrupp Försöksverksamhet SKL 2011- juni 2013 Södra Älvsborg, kommuner, primärvård, sjukhus Utvärdering Äldrecentrum och FoU Sjuhärad Välfärd Nätverket TryggVE-organisation

3

4 Livsstils- och hälsoorientering Förebygga ohälsa/sjukdom Livsstils- och hälsoorientering Förebygga ohälsa/sjukdom Riskbedömningar och riktade åtgärder Riskbedömningar och riktade åtgärder Standardiserad kontroll Behovs- och situationsanpassad vård och omsorg Den äldre - olika personer med olika behov Friska äldre Personer med risk Kroniskt sjuka Mest sjuka äldre

5 TryggVE Projekt etc Närvård VG Styrdokument SocialstyrelsenSKLSocialdepartementet Utbildning De 19 försöks- verksamheterna Plattforms- utvecklings- ledare Ledningskraft Sammanhållen vård o omsorg om de mest sjuka äldre Projektets styrgrupp Övrigt Handlingsplan MSÄ (Baar gruppen) Krav och kvalitetsboken (gäller från april 2012) Hälso- och sjukvårdsavtalet Konferenser Utvärdering av de 19 försöks- verksamheterna Stadsdels chefer Samverkan SVPL-KLARA Kommuner PV SÄS Alingsås lasarett VC ledningsgrupp Nätverk i kom-munerna Ledningsgrupper VG PV ledningsgrupp er Utbildning stroke Lokal utvärdering FoU Sjuhärad Välfärd SOSFS 2001:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Sammanhållen vård o omsorg om de mest sjuka äldre- överenskommelse staten och SKL Bättre liv för sjuka äldre - register Prestations- ersättningar Senior alert SveDem BPSD Palliativa registret Undvikbar SV > 3 psykofarmaka Olämpliga läkemedelsko mb Olämpliga läkemedel Återinläggningar inom 30 dagar 10 ledningsgrupp er In och ut- skrivningsbar patient Evidensbaserad praktik i socialtjänsten VG PV (offentlig) Seniorhälsan

6 TryggVE - projektet Syfte: Förbättra omhändertagande och vård av gruppen multisjuka och multisviktande äldre genom implementering av TryggVE-modellen Mål: Testa samt utvärdera en arbetsmodell som ger rätt vård på rätt nivå med hög effektivitet och ett tydligt patientperspektiv med fokus på trygghet

7 Vad ska göras? Modellen bygger på att äldre patienter som identifieras som multisjuka eller multisviktande genomgår en ”utredning/screening” för att uppmärksamma hälsoproblem Patienten får en kontakt i vården som har till uppgift att följa utredningen och samordna vårdkontakter och insatser Vården ska ges på rätt vårdnivå

8 TryggVE-modellen Behovet identifieras Patienten får information om TryggVE och vad det innebär Utredningen startar där patienten befinner sig TryggVE-modellen kan användas på alla patienter för att identifiera risker och förebygga ohälsa

9 Ansvar - Dokumentation - Informationsöverföring Trygghet Arbetsterapeut, Bist å ndshandl ä ggare, L ä kare, Sjuksk ö terska & Sjukgymnast L ä kemedel Psykisk h ä lsa Nutrition Rehabili- tering Prevention HAD AUDIT MMT Klocktest Läkemedels- berättelse Läkemedels- genomgång Olämpliga läkemedel Läkemedels- avstämning Symtom- skattning Veta vart man ska vända sig? Social situation Aktivitets- och funktions- bedömningar MNA Fallrisk RBT / Norton ADL-taxonomin Sunnaas GMF (lic.) Bergs balanstest TUG Chair Stand test VAS

10 Trygghet Att patienten känner sig trygg i sin situation, vet att vården samverkar och vet vem man ska/kan vända sig till Trygghet för patienten kan innebära att rutiner finns för fortsatt omhändertagande - Vilken information finns att lämna till patienten? Vem /vilka lämnar info? - Kontakt inom 48 tim Hur sker kontakten, Vem/vilka? Information från vårdgivare för att veta vem som ansvarar - Namngiven PAL/PAS och ev biståndshandläggare - Telefonnummer Kylskåpsmagnet

11 Vårdsamverkan Säkerhetsställa att flöden och kommunikation mellan olika vårdgivare fungerar tillfredsställande och säkert Vårdsamverkan innebär att det finns rutiner för kommunikation, ansvarsnivåer och informationsöverföring mellan och inom vårdgivarna - Mellan vårdgivare SVPL – KLARA SVPL Arbetsterapi - sjukgymnastik Sjukhus - Primärvård – kommun - Inom vårdgivare Dokumentation, kommunikation

12 Biståndshandläggare SjukhusKommun Huvudprojektledare 2 delprojektledare Arbetsterapi sjukgymnastik Primärvård Nätverket TryggVE Kontaktpersoner Patientansvarig sjuksköterska Omvårdnadspersonal Arbetsterapeut Sjukgymnast Läkare TryggVE Styrgrupp Utvecklingsråd, multisjuka multisviktande kommun, primärvård, sjukhus Utvärdering Äldrecentrum FoU Sjuhärad Välfärd

13 120308 Projektgrupp Ingela Thorell, Primärvården i Sjuhärad Helen Gedda, Primärvården i Mitten Älvsborg Maria Glemfelt, SÄS Gunilla Lindberg, Alingsås lasarett Marie Elm, Kommunerna i Sjuhärad Kerstin Rigstedt, Kommunerna i Mitten Älvsborg Cajsa Gustavsen, Representant för arbetsterapi och sjukgymnastik Bertil Martinsson, huvudprojektledare

14 Läkartidningen 27 mars 2012

15

16

17

18 Det finns hos de gamla ett slags distraktion från livet. Den yttrar sig i en stilla frånvaro när de unga pratar. Delvis beror den på att de hör sämre, har svårt att följa med. Men delvis också på en annan värdering av samtal som det är värt att delta i helhjärtat. Sånger från äldreomsorgen Ragnar Thoursieus

19 Hemsida: www.tryggve.vgr.se


Ladda ner ppt "Borås 2012 04 27. TryggVE - projektet Projektgrupp 2007-2009 ReKos chefsgrupp Försöksverksamhet SKL 2011- juni 2013 Södra Älvsborg, kommuner, primärvård,"

Liknande presentationer


Google-annonser