Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FoU Sjuhärad Välfärd Presentation utvärdering TryggVE Borås 2012-10-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FoU Sjuhärad Välfärd Presentation utvärdering TryggVE Borås 2012-10-04."— Presentationens avskrift:

1 FoU Sjuhärad Välfärd Presentation utvärdering TryggVE Borås 2012-10-04

2 TryggVE - Utvärderingen

3 Intern utvärdering – uppföljning Exempel frågor: Extern utvärdering Exempel frågor: ProjektnivåPå vilka sätt sker information - utbildning om projektet och dess metodik? I vilken omfattning nås den tänkta målgruppen (personal – verksamheter) av projektet? Hur kommer projektorganisationen på plats och hur uppfattas den i berörda verksamheter? Hur utvecklas och uppfattas ”TryggVE-metodiken”? Sker en implementering av metodiken enligt målsättningar och hur sker den? Patienter och anhörigaAntal TryggVE-patienter som identifierats i olika organisationer. I hur många fall har de olika bedömningsinstrument en använts? Andel uppföljningar. Förändringar i antal återinläggningar. Vilken betydelse får TryggVE- metodikens användning för upplevelse av trygghet bland patienter och anhöriga? Påverkas patienternas livssituation till följd av TryggVE? Och i så fall i vilka avseenden?

4 Extern utvärdering med såväl en formativ som en summativ ansats. -Den formativa ansatsen innebär att underhandsresultat från utvärderingen återförs med syfte att leda till fortsatt utveckling av TryggVE. -Den summativa ansatsen kommer att bedöma resultatet av satsningen på TryggVE-modellen.

5 Delstudie/frågeställningMetod(del)resultat Projektnivån 1. Hur och när kommer organisationen för TryggVE på plats och i verksamhet? Anteckningar och protokoll. SWOT-analys Ja 2. Kunskap om och nyttjande av TryggVE? Enkäter till personal.Ja 3. Hur uppfattar TryggVE- nätverket projektet? FokusgrupperJa 4. Hur utvecklas användningen av ”TryggVE-metodiken”? Ekonomiska konsekvenser av projektet? Information främst från projektledningens statistik Nej? 5. Hur uppfattas TryggVE? Sker implementering? Intervjuer med TryggVE-utförareJa Patienter och anhöriga 6. Hur uppfattar TryggVE- patienter betydelsen av TryggVE för sin livssituation? TryggVE-patienter intervjuas.Ja 7. Anhörigas uppfattning om konsekvenser av TryggVE Postenkät till anhöriga till TryggVE- patienter Ja?

6

7 TryggVE - Projektnivån

8 TryggVE - Webbenkäter till legitimerad personal och motsvarande.

9 Webbenkät Svarande på enkäten (99 st) • Primärvården Borås • 15% • Södra Älvsborgs sjukhus • 19% • Borås Stad, stadsdel Väster • 45% • Svenljunga kommun • 15% • Primärvården Svenljunga • 2% • Samrehab Mark-Svenljunga • 3% Svarande på enkäten (36 st) • Alingsås kommun • 75% • Alingsås lasarett • 3% • Primärvården Alingsås • 22%

10 FoU Sjuhärad Välfärd 3) Har du fått information om TryggVE-modellen?

11 FoU Sjuhärad Välfärd Om ja, på vilket/vilka sätt? (Går att välja mer än ett alternativ ) A) Via intranätet 6.06% B) Via ReKo Sjuhärads eller Närvå... 7.07% C) Information på arbetsplatsträf... 46.5% D) Via kollegor 38.4% E) Från representant i TryggVE-pr... 75.8% F) Via e-post 11.1% G) På annat sätt (Var vänlig och... 5.05% H) ? 3.03% Summa 192.9%

12 FoU Sjuhärad Välfärd 77% tycker att dom får fortlöpande information om nyheter/utveckling av TryggVE-projektet. …och 46% säger att dom får informationen från representant i TryggVE-projektet.

13 Hur väl känner du till TryggVE-projektet? A- Mycket väl B- Väl C- Inte så väl D- Dåligt E- Inte alls

14 Vem har den samordnande rollen för patienterna inom TryggVE-projektet? % A) Primärvårdens äldresjuksköters... 19.2% B) Kommunens sjuksköterskor inom... 31.3% C) Sjuksköterskorna på sjukhusen 19.2% D) Vet ej 28.3% E) ? 2.02% Summa 100%

15 57 % anger att dom varit delaktiga i arbetet med en eller flera TryggVE-patienter. 30 % av dessa svarande säger att dom hinner inte erbjuda patienterna som uppfyller kriterierna det särskilda omhändertagandet enligt TryggVE-modellen.

16 Är din uppfattning att TryggVE-patienterna får ett bättre omhändertagande än de multisjuka/multisviktande patienterna tidigare fått?

17 Anser du att TryggVE-patienten blir mer trygg än andra patienter?

18 Får du den information du behöver från andra vård-och omsorgsgivare för att kunna arbeta enligt TryggVE- modellen? % A) Alltid 2.02% B) Oftast 36.4% C) Sällan 27.3% D) Aldrig 4.04% E) Har ej varit aktuellt 30.3% Summa 100%

19 TryggVE-projektet pågår i tre år. Hur bedömer du möjligheterna att få den arbetsmodellen (TryggVE-modellen) att fungera fortlöpande i arbetet efter att projektet är slut? % A) Mycket goda 1.01% B) Goda 31.3% C) Mindre goda 26.3% D) Dåliga 8.08% E) Har ingen uppfattning 33.3% Summa 100%

20 Kommentarer (30 stycken) 1)Andra gör inte det dom ska. Dvs.alla följer inte arbetssättet. Kan vara organisationer eller personalkategorier. 2)Förmåner/gräddfil saknas för TryggVE- patienterna. 3)Dubbelarbete som ger mer administration.

21 TryggVE -Fokusgrupper

22 Fokusgrupper • Engagerade personer som tagit uppdraget som kontaktpersoner.(KP) • KP arbetar mycket gentemot respektive profession. • KP känner inte alltid till hur deras motsvarigheter arbetar hos de andra parterna. • SG och AT är mer vara vid bedömnings- instrument än Ssk. • Stöd från projektledare.

23 TryggVE - Intervjuer chefer och utvecklare.

24 Intervjuer chefer och utvecklare • Samverkan är positivt så man gör lika hos alla huvudmän. • Behöver synliggöra vad som händer med pat.under hela TryggVE-kedjan. • Saknar Näva på SÄS. • Betraktas som hälso-och sjukvårdsprojekt. • Chefer och andra ”kringpersoner” behöver mer information.

25 Intervjuer fortsättning… • Ger olika bilder av vad TryggVE innebär. • Anonymt projekt. Info till går till profession, mindre till ledning och kringpersoner. • Konkurrens med andra projekt.

26 TryggVE - Hur utvecklas användningen av TryggVE- metodiken?

27 Redovisade TryggVE patienter Sept – dec 2011Jan – april 2012 Södra Älvsborgs Sjukhus 357350 Sjuhärads- kommunerna 218238 Primärvården Sjuhärad 100110 Mitten Älvsborgnågra

28 TryggVE - patienternas upplevelse 2012-10-04 Helena Hörder, doktorand Göteborgs universitet

29 Deltagare KönFöddInskrivningsinstansCivilstånd 1Man1931Sjukhus/kommunEnsam (äldreboende) 2Man1932Sjukhus/kommunEnsamboende 3Man1933Sjukhus/kommunEnsamboende 4Kvinna1941Primärvård augusti 2011Gift 5Kvinna1927Primärvård september 2010Ensamboende 6Man1925Primärvård april 2010Gift 7Kvinna1937Primärvård januari 2012Ensamboende 8Kvinna1920SÄS januari 2010Ensamboende 9Kvinna1928SÄS augusti 2010Ensamboende 10Kvinna1920SÄS mars 2010Ensamboende

30 Resultat • Erfarenheter sjukvård • Betydelsen av TryggVE • Kontaktsjuksköterskan • Bemötande • Trygghet

31 Erfarenheter sjukvård • Finns där vid akuta behov • Personalen gör så gott de kan, men räcker inte till

32 Betydelsen av TryggVE • Osäkerhet vad TryggVE innebär • Kontaktsjuksköterskan

33 Kontaktsjuksköterskan • När störa – mer info om när ringa • Personlig relation

34 Bemötande • Lyssnad på • Att få adekvat information Dina prover var bra, det låter ju bra, men det är inte fel att veta hur man mår egentligen… En läkare behandlade mig som en gammal människa som inte förstår. Det tycker jag inte om. Hon pratade över huvudet på mig

35 Trygghet • Sjukvård – vetskap om akut omhändertagande vid behov • Anhöriga och vänner störst roll i vardagen

36 Betydelse • Tillgänglighet kvällstid • Personlig kontakt – gärna bli kontaktad • Tydligare och mer detaljerad information • Svårt för sjukvård att bidra med trygghet i hemmet

37 TryggVE -anhörigas upplevelse

38 Vad svarade de anhöriga? • Tre av fyra vet vad TryggVE innebär. • Samtliga uppfattar att deras närstående känner sig trygg med omhändertagandet. • Tre av fyra anser att vård ges inom rimlig tid. • Två tycker att omhändertagandet är bra. En har inte svarat och en är missnöjd med sin VC. • Information om sin närstående är alla nöjda med.

39 • Tre av fyra vem som är ansvarig inom sjukvården för deras närstående. • Samarbetet mellan vårdgivarna är alla nöjda med. • Samtliga känner sig trygga med det omhändertagande som deras närstående får.

40 Summering, så här långt… • TryggVE är en bra idé! • Bemanningsproblem i projektledningen • ”Delområdena” i otakt • Försening av projektet • Styrning och ansvar genomförande? • Konkurrens med andra satsningar? • Vad får TryggVE-patienterna…?


Ladda ner ppt "FoU Sjuhärad Välfärd Presentation utvärdering TryggVE Borås 2012-10-04."

Liknande presentationer


Google-annonser