Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statusklassningsarbetet i Bottenviken Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statusklassningsarbetet i Bottenviken Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo."— Presentationens avskrift:

1 Statusklassningsarbetet i Bottenviken Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo

2 Presentationen Bakgrund Statusklassningen Fortsatt arbete Lite om åtgärder

3 SMHI: vattenförekomster (57 st i BD-län) och typindelning (Norra Bottenvikens inre och yttre kustvatten) Bakgrund: vattenförekomster och typindelning 1990-talet indelades Östersjön och Västerhavet i bassänger och lades in i SVAR Underlag för beräkning av vattenomsättning och vattenkvalitet. Mars 2005 avgränsades de havsområden som då fanns i SVAR-databasens havsarkiv med en gräns 1 nautisk mil utanför baslinjen.

4 Bakgrund forts. 2006 indelades bassängerna utanför kustvattnen med en gräns 12 nautiska mil utanför baslinjen med avseende på kemiska ämnen enligt vattenförvaltningen Under 2007 justerades kustlinjen så att kustvattnen matchar avrinningsområden och öar. 12 NM utanför baslinje 1 NM utanför baslinje Kustvattenförek omst

5 57 vattenförekomster i Norrbottens län ©SMHI

6 Bakgrund: HOME vatten modellen Kostsamt med marin övervakning. Kombinera HOME med traditionell övervakning → optimering av den traditionella övervakningen (spara tid och pengar) SMHI har gjort en modellering: HOME Vatten = kustzonmodellen Uppsättningen av HOME Vatten i uppdrag av NV och VM i Bottenvikens vattendistrikt och med hjälp av data och annan information från Lst i Norrbottens och Västerbottens län Modellsystemet har beräknat tillståndet för perioden 1990-2006 Beräknar tidsserier av näringsämnen och syrgashalt Beräknar på belastning från land, atmosfär och utsjö Validering av modellen genom mätdata från ett antal stationer Har redan tidigare funnits i Västerhavets och södra Östersjöns distrikt. Möte om HOME 12/11-08

7 Statusklassningen: arbetets gång SMHI: vattenförekomster och typer Länen har samlat in all befintlig mätdata och skickat till datavärden SMHI SMHI: statusklassat mätdata och gjort en modellering HOME Vatten = kustzonsmodell Länen har gjort beräkningar, expertbedömningar och sammanvägt resultaten till ekologisk status Bedömningarna sparas i databasen VISS (VattenInformationssystem Sverige) Samverkan

8 Kvalitetsfaktorer/parametrar Fysikaliskt kemiska Allmänna förhållanden - Näringsämnen - Siktdjup - Syrgas Särskilda förorenande ämnen Biologiska Växtplankton - Klorofyll a - Biovolym Makrovegetation - Djuputbredning Bottenfauna - Index (artantal, artsammansättning och antal individer)

9 Biologiska kvalitetsfaktorer Makrovegetation Brist på undersökningar Saknas bedömningsgrund i Bottenviken Djupkraven i bedömnings- grunden kan inte uppfyllas Ta fram bedömningsgrund för grunda bottnar Växtplankton Sammanvägning av klorofyll a och biovolym Brist på undersökningar Se över bedömnings- grundens klassgränser Bottenfauna Vitmärlekrasch påverkar indexet Expertbedömning Känslighetsvärden för sötvattensarter

10 Fysikaliskt kemiska kvalitetsfaktorer Allmänna förhållanden Sammanvägning av näringsämnen, syre och siktdjup Bedömningsgrundens krav på parametrar (salthalt) och provtagning (frekvens och period) Brist på undersökningar/data  använt kustzonsmodell Förorenande ämnen Expertbedömningar utifrån känd påverkan och miljögiftsstudier Avsaknad av riktvärden för kusten

11 Sammanvägning till ekologisk status Biologiska faktorer väger tyngst men finns inget annat används fysikaliskt-kemiska faktorer och ibland endast modellerade värden eller expertbedöming Sämst avgör! Kvalitetsfaktor Ekologisk status Bottenfauna Makrovegetation Växtplankton Allmänna förhållanden Förorenande ämnen

12 Preliminär ekologisk status

13 Preliminär ekologisk status i siffror 17 vattenförekomster under god status: 15 st måttliga och 2 st otillfredsställande 2 st vfk måttlig status för växtplankton 2 st vfk måttlig status för HOME Vatten 14 st vfk måttlig status för förorenande ämnen (9 st med data) 2 st vfk måttlig och 2 st otillfredsställande status för bottenfauna Miljöproblem: 9 st övergödning, 14 st miljögifter

14 Fortsatt arbete Verifiera misstänkt övergödda områden (fys/kem och växtplankton, både sommar och vinterprovtagning) Undersöka prioriterade och förorenade ämnen i utpekade riskområden. Kompletterande underlag/information från vattenråden Utveckla HOME Vatten (möte 12/11-08): tex. fånga upp påverkade områden genom uppdelning av vattenförekomster, källfördelningar för kväve och fosfor. Utveckling av bedömningsgrunderna Översyn av mätprogram/övervakning ”Nya” vattenförekomster sk subindelningar Åtgärdsprogram

15 Fortsatt arbete ”Nya” vattenförekomster 2009?

16 Fortsatt arbete forts.

17 Statusbedömningarna = underlaget! Under god status  åtgärder Kartläggning av genomförda, pågående och planerade åtgärder Förslag på ytterligare åtgärder Oftast verifiering av status och källfördelningsanalys Pekar ut ansvariga myndigheter Framtagande av åtgärder - tillvägagångssätt

18 Exempel på åtgärder MiljöproblemNivåYtterligare åtgärderÅtgärder efter källfördelningsanalys ÖvergödningGenerella åtgärder  Förändrad lagstiftning Vattenförekomst  Verifiering av status  Källfördelningsanalys  Minskad belastning från: - industrier och reningsverk - enskilda avlopp - jord- och skogsbruk MiljögifterGenerella åtgärder  Förändrad lagstiftning  Strategi för sanering av sediment Vattenförekomst  Verifiering av status  Källfördelningsanalys - kemikalieutredning - screening av utsläppsvatten  Restriktioner för vatten- verksamhet  Minskad belastning från pågående verksamheter  Efterbehandling av förorenad mark och sediment  Rening av dagvatten

19 MiljöproblemNivåYtterligare åtgärder Morfologiska förändringar Generella åtgärder  Förändrad lagstiftning  Planeringsunderlag  Utreda effekter av exploatering Främmande arterGenerella åtgärder  Förändrad lagstiftning  Ta fram vita, grå och svarta listor  Ta fram ett rapporteringssystem  Riktade informationskampanjer Exempel på åtgärder

20 Länkar och hemsidor www.viss.lst.se www.vattenkartan.se www.vattenmyndigheterna.se Typindelning av kustvattnen (2005): http://www.gvc2.gu.se/BIBLIO/B-serien/B445.pdf HOME Vatten modellen (2007): http://www.smhi.se/content/1/c6/03/13/61/attatchments/Oceanografi_ 89_ver2.pdf http://www.smhi.se/content/1/c6/03/13/61/attatchments/Oceanografi_ 89_ver2.pdf Vattenförekomst indelningen (2005): http://www.vattenportalen.se/docs/Slutrapport_Metodrapport_Vattenf orekomstindeln_20050621 http://www.vattenportalen.se/docs/Slutrapport_Metodrapport_Vattenf orekomstindeln_20050621 Prioriterade och särskilda förorenande ämnen: http://www.vattenportalen.se/docs/4_maj_Prioriterade_och_sarskilda _fororenande_amnen.pdf http://www.vattenportalen.se/docs/4_maj_Prioriterade_och_sarskilda _fororenande_amnen.pdf

21 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Statusklassningsarbetet i Bottenviken Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo."

Liknande presentationer


Google-annonser