Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01 Långsiktig plan för övervakning av kustvatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01 Långsiktig plan för övervakning av kustvatten."— Presentationens avskrift:

1 Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01 Långsiktig plan för övervakning av kustvatten

2 Upplägg detta pass kl.13.20-14.50 Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01 Presentation om bakgrund, projekt och tankar kring långsiktig plan (20 min) Presentation av frågor till gruppdiskussion, indelning i grupper (5 min) Gruppdiskussion (tre grupper á 6-7 pers) 1 h inkl. fika Skriftlig dokumentation av gruppdiskussioner

3 Uppstart på workshop 4-5 april 2011 i Stockholm diskussion om modellstöd i övervakningen, gruppering av vattenförekomster, datakvalitet och -tillgänglighet, slumpning kontra aktivt val av utplacering av stationer, användning av SRK- data, stöd för upphandling, riktlinjer för recipientkontrollprogram Syntes: ”VM söker i samverkan med HMI, SMHI m.fl Havs- och vattenmiljömedel för projekt i syfte att ta fram ett förslag till kontrollerande övervakningsprogram för Sveriges kustvatten”. Långsiktig plan för övervakning av kustvatten Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01

4 Samarbete inför projektansökan inleddes i april mellan VM och forskare från HMI, NRM, SMHI, SLU. Stöd från HaV. Målsättning för projektet Förslag på samnyttjande av modeller och ”vanlig” övervakning för en yttäckande kontrollerande övervakning Förslag på modifieringar av befintlig övervakning inför ÖP 2016 Grov budgetkalkyl för föreslaget program, olika kostnadsnivåer? Svar på knäckfrågor - Variation hos KF som grund för statistisk styrka och precision i ÖP 2016 - Hur kan data extra-/interpoleras på bästa sätt? - Hur kan vattenförekomster grupperas inom vattentyp för kontrollerande övervakning och bedömning av status? - Hur och var kan modeller integreras med ”vanliga” mätprogram? Projektet värks fram… Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01

5 Yttre ramar för projektet Kontrollerande övervakning Sveriges alla kustvatten Vattendirektivets samtliga kvalitetsfaktorer ­Växtplankton (biovolym/klorofyll) ­Bottenfauna ­Makrovegetation ­Näringsämnen ­Syrgas ­Siktdjup ­Prioriterade ämnen/Särskilt förorenande ämnen Modellstöd i övervakningen Bör ej överlappa med WATERS arbete Tidplan Ansökan om havsmiljömedel november 2011 Projektet är en del av den långsiktiga planen för ÖP 2016 som beslutas senast juli 2012 1-årigt projekt under 2012. Resultat ska införlivas i revidering av nationell och regional MÖ (2013-2014). Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01

6 Övergripande målsättning Att till den 31 dec 2012 ta fram vetenskapligt underlag för ett kostnadseffektivt program för kontrollerande övervakning i kustvatten. Resultaten ska vara riktgivande för revideringen av nationell/regional övervakning under 2013-2014. - bättre grund för utplacering av stationer - befintlig övervakning kombineras med modeller - nationella principer för utformning av program - osäkerheter och skilda synsätt specificeras Avhängigt forskarnas insats och förslag. Kunde inte få fram en projektplan för att ta fram ett övervakningsprogram med olika kostnadsnivåer. ”Modellstödd övervakning av Sveriges kustvatten 2016 – Vetenskapligt underlag för utformning av kontrollerande övervakning” Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01

7 Fem arbetspaket AP 1 Nationella riktlinjer och avgränsningar AP 2 Modellintegrering a)Modellvalidering i vattenförvaltningens rums- och tidsskalor b)Känslighetsstudie av HOME modellen AP 3Provtagningsstrategier för pelagial övervakning AP 4Provtagningsstrategier för övervakning av makrofyter AP 5Provtagningsstrategier för övervakning av makrofauna Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01

8 Fem arbetspaket AP 1 Nationella riktlinjer och avgränsningar Syntes av resultat från AP2-AP5 AP + VM/HaV Projektresultat + VMs bristanalys utifrån övervakning i VISS  nationella principer och förslag AP 2aModellvalidering i vattenförvaltningens rums- och tidsskalor Hur väl kan HOME modellen integreras med kontrollerande övervakning för att ge tillförlitliga tillståndsbedömningar? AP 2bKänslighetsstudie av HOME modellen Känslighet för kalibrering, geografiska data och drivdata för att påvisa vilken typ av data som är viktig att tillgå  vad kan/bör samlas in genom övervakningsprogram? Fokus på utbyte med utsjön, tillrinning från land och djupinformation Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01

9 Fem arbetspaket AP 3Provtagningsstrategier för pelagial övervakning rumslig variation i och mellan vfk  hitta representativa stationer, strategi för utplacering av mätstationer gruppering inom vattentyp, ”huvudmynningsområden” som indelningsgrund? påverkan på statistisk styrka vid gruppering undersöka gradienter för effektiv stratifiering förklaringsvariabler för att reducera variation och bidra till utveckling av modellverktyg AP 4Provtagningsstrategier för övervakning av makrofyter Optimal provtagningsstrategi, använda NRM’s ”testbänk” för simuleringar underlag för att optimera representativitet gm att beakta olika vfk egenskaper, gradienter och tidpunkt samarbete med WATERS Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01

10 Fem arbetspaket AP 5 Provtagningsstrategier för övervakning av makrofauna principer och strategier för att hantera identiferade brister undersöka möjlighet att använda samvariabler för att minska variation förslag på stationsval och strategi för vattentyperna samarbete med WATERS

11 Men…vi får inga pengar! Inget beslut taget av HaV men rätt entydiga signaler. Vad göra? PLAN B Kan VM gemensamt bekosta hela eller delar av projektet? prioritera AP som ej överlappar med WATERS – modellintegrering och pelagial övervakning exkl. växtplankton Högst troligt inga pengar där heller… Utgår i dagsläget ifrån att vi inte får några medel för projektet. Ifall det blir medel från HaV/VM att utföra delar av projektet, hur ska delprojekten/frågeställningarna i så fall prioriteras? Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01

12 Vad göra nu – inför revidering av NMÖ/RMÖ och med utsikt mot 2016 och framåt ? Tanken var att i den långsiktiga planen beskriva behov, brister och prioriteringar fram till 2016 - baserat på analys av MÖ i VISS och annan kunskap. Samt att hänvisa till projektet för prioriterade knäckfrågor. På denna workshop diskutera projektet, andra prioriteringar t.ex. datakvalitet. Inga projektmedel  Sänka ambitionsnivån, får inget tillskott av vetenskapligt underlag inför revidering av NMÖ/RMÖ. Fokus i den långsiktiga planen? Brister, behov, prioriteringar med knäckfrågor, möjliga vägar för att utveckla/samordna/effektivisera, ev. kostnader… Hänvisa till WATERS för övervakningsstrategier för växtplankton, bottenfauna, makrovegetation och fisk. Jobba mer med bristanalys utifrån stn i VISS. Hur vill länen kunna använda resultaten? (beskrivande rapport, statistik med tabeller/grafer, sökbara excelfiler, GIS-shaper?) Fokusera på datakvalitet, dataförsörjning. ”Upphandlingsstöd”  uppdrag till HaV? ? Kom med förslag på gruppdiskussionerna! Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01

13 Ansvar – vem kan göra vad? Några förslag… Vad kan VM göra? - Göra en bra brist- och behovsanalys utifrån övervakningen utifrån VISS - Driva projekt för bättre dataflöde(dataförsörjningsprojektet, VISS, PRIMA) - Samverka med HaV för riktlinjer inför revidering av RMÖ Vad kan länen göra? - Säkra datakvalitet/datatillgång från särskilt SRK/RK - Utifrån bristanalys revidera/komplettera regional mö (2014?) - riktade insatser/projekt för revidering och utveckling av MÖ i sitt eget län/distrikt, samarbeta med andra län/kommuner/vattenvårdsförbund - bidra till behovs- och bristanalys i den långsiktiga planen - uppdatera/kvalitetssäkra övervakningsstationer i VISS Vad kan HaV göra? - utifrån bristanalys revidera/komplettera nat. mö - strategi för årliga mätkampanjmedel? - ta fram nationella riktlinjer/allmänna råd för recipientkontroll (minimikrav på parametrar/frekvens, upphandlingsstöd, krav på leverans till datavärd…) - Samverka med VM vid framtagande av riktlinjer för revidering av RMÖ Vad kan HMI/SMHI/NRM + övriga göra, utifrån det uppdrag de har? - På kort sikt 2012-2013? - På längre sikt –> 2016 eller längre? Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01

14 Några ord om datakvalitet…

15 Nitratkoncentrationer vid station Sö06 i Slätbaken Tydlig brytpunkt 2004

16 Anomalier för totalfosforkoncentrationer Provtagning från Argos i Egentliga Östersjön Anomalierna utgör avvikelser från medelvärde för varje djup och månad. Brytpunkten omkring 2005 finns vid alla stationer i Egentliga Östersjön som besökts av Argos.

17 Diskussionsfrågor 1.Hur kan miljöövervakningen av kustvatten utvecklas i ditt distrikt/nationellt fram till 2016 (och längre)? Vad är mest prioriterat på kort sikt (2 år) /lång sikt (5 år eller längre)? Utgå från -Behov (utifrån krav/brister) -Möjligheter -Begränsningar 2.Hur lösa kravet på rumslig täckning, utgående från dagens kunskap? 3.Ansvar – Vad kan -Lst göra? -VM göra? -HaV/NV göra? -HMI/SMHI/NRM + övriga göra? Extra frågor 4.Ifall vi får lite projektmedel 2012, vad ska prioriteras i projektplanen? 5.Övervakning av miljögifter? Förslag på projekt? Vem kan tänka sig delta för att specificera ett uppdrag? Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01


Ladda ner ppt "Malin Kronholm, VM Bottenviken 2012-02-01 Långsiktig plan för övervakning av kustvatten."

Liknande presentationer


Google-annonser