Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Långsiktig plan för övervakning av kustvatten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Långsiktig plan för övervakning av kustvatten"— Presentationens avskrift:

1 Långsiktig plan för övervakning av kustvatten
Malin Kronholm, VM Bottenviken

2 Upplägg detta pass kl Presentation om bakgrund, projekt och tankar kring långsiktig plan (20 min) Presentation av frågor till gruppdiskussion, indelning i grupper (5 min) Gruppdiskussion (tre grupper á 6-7 pers) 1 h inkl. fika Skriftlig dokumentation av gruppdiskussioner Malin Kronholm, VM Bottenviken

3 Långsiktig plan för övervakning av kustvatten
Uppstart på workshop 4-5 april 2011 i Stockholm diskussion om modellstöd i övervakningen, gruppering av vattenförekomster, datakvalitet och -tillgänglighet, slumpning kontra aktivt val av utplacering av stationer, användning av SRK-data, stöd för upphandling, riktlinjer för recipientkontrollprogram Syntes: ”VM söker i samverkan med HMI, SMHI m.fl Havs- och vattenmiljömedel för projekt i syfte att ta fram ett förslag till kontrollerande övervakningsprogram för Sveriges kustvatten”. Malin Kronholm, VM Bottenviken

4 Projektet värks fram… Samarbete inför projektansökan inleddes i april mellan VM och forskare från HMI, NRM, SMHI, SLU. Stöd från HaV. Målsättning för projektet Förslag på samnyttjande av modeller och ”vanlig” övervakning för en yttäckande kontrollerande övervakning Förslag på modifieringar av befintlig övervakning inför ÖP 2016 Grov budgetkalkyl för föreslaget program, olika kostnadsnivåer? Svar på knäckfrågor Variation hos KF som grund för statistisk styrka och precision i ÖP 2016 Hur kan data extra-/interpoleras på bästa sätt? Hur kan vattenförekomster grupperas inom vattentyp för kontrollerande övervakning och bedömning av status? Hur och var kan modeller integreras med ”vanliga” mätprogram? Malin Kronholm, VM Bottenviken

5 Yttre ramar för projektet Kontrollerande övervakning
Sveriges alla kustvatten Vattendirektivets samtliga kvalitetsfaktorer Växtplankton (biovolym/klorofyll) Bottenfauna Makrovegetation Näringsämnen Syrgas Siktdjup Prioriterade ämnen/Särskilt förorenande ämnen Modellstöd i övervakningen Bör ej överlappa med WATERS arbete Tidplan Ansökan om havsmiljömedel november 2011 Projektet är en del av den långsiktiga planen för ÖP 2016 som beslutas senast juli 2012 1-årigt projekt under Resultat ska införlivas i revidering av nationell och regional MÖ ( ). Malin Kronholm, VM Bottenviken

6 ”Modellstödd övervakning av Sveriges kustvatten 2016 – Vetenskapligt underlag för utformning av kontrollerande övervakning” Övergripande målsättning Att till den 31 dec 2012 ta fram vetenskapligt underlag för ett kostnadseffektivt program för kontrollerande övervakning i kustvatten. Resultaten ska vara riktgivande för revideringen av nationell/regional övervakning under - bättre grund för utplacering av stationer - befintlig övervakning kombineras med modeller - nationella principer för utformning av program - osäkerheter och skilda synsätt specificeras Avhängigt forskarnas insats och förslag. Kunde inte få fram en projektplan för att ta fram ett övervakningsprogram med olika kostnadsnivåer. Malin Kronholm, VM Bottenviken

7 Fem arbetspaket AP 1 Nationella riktlinjer och avgränsningar
AP 2 Modellintegrering Modellvalidering i vattenförvaltningens rums- och tidsskalor Känslighetsstudie av HOME modellen AP 3 Provtagningsstrategier för pelagial övervakning AP 4 Provtagningsstrategier för övervakning av makrofyter AP 5 Provtagningsstrategier för övervakning av makrofauna Malin Kronholm, VM Bottenviken

8 Fem arbetspaket AP 1 Nationella riktlinjer och avgränsningar
Syntes av resultat från AP2-AP5 AP + VM/HaV Projektresultat + VMs bristanalys utifrån övervakning i VISS  nationella principer och förslag AP 2a Modellvalidering i vattenförvaltningens rums- och tidsskalor Hur väl kan HOME modellen integreras med kontrollerande övervakning för att ge tillförlitliga tillståndsbedömningar? AP 2b Känslighetsstudie av HOME modellen Känslighet för kalibrering, geografiska data och drivdata för att påvisa vilken typ av data som är viktig att tillgå  vad kan/bör samlas in genom övervakningsprogram? Fokus på utbyte med utsjön, tillrinning från land och djupinformation Malin Kronholm, VM Bottenviken

9 Fem arbetspaket AP 3 Provtagningsstrategier för pelagial övervakning
rumslig variation i och mellan vfk  hitta representativa stationer, strategi för utplacering av mätstationer gruppering inom vattentyp, ”huvudmynningsområden” som indelningsgrund? påverkan på statistisk styrka vid gruppering undersöka gradienter för effektiv stratifiering förklaringsvariabler för att reducera variation och bidra till utveckling av modellverktyg AP 4 Provtagningsstrategier för övervakning av makrofyter Optimal provtagningsstrategi, använda NRM’s ”testbänk” för simuleringar underlag för att optimera representativitet gm att beakta olika vfk egenskaper, gradienter och tidpunkt samarbete med WATERS Malin Kronholm, VM Bottenviken

10 Fem arbetspaket AP Provtagningsstrategier för övervakning av makrofauna principer och strategier för att hantera identiferade brister undersöka möjlighet att använda samvariabler för att minska variation förslag på stationsval och strategi för vattentyperna samarbete med WATERS

11 Men…vi får inga pengar! Inget beslut taget av HaV men rätt entydiga signaler. Vad göra? PLAN B Kan VM gemensamt bekosta hela eller delar av projektet? prioritera AP som ej överlappar med WATERS – modellintegrering och pelagial övervakning exkl. växtplankton Högst troligt inga pengar där heller… Utgår i dagsläget ifrån att vi inte får några medel för projektet. Ifall det blir medel från HaV/VM att utföra delar av projektet, hur ska delprojekten/frågeställningarna i så fall prioriteras? Malin Kronholm, VM Bottenviken

12 Vad göra nu – inför revidering av NMÖ/RMÖ och med utsikt mot 2016 och framåt?
Tanken var att i den långsiktiga planen beskriva behov, brister och prioriteringar fram till baserat på analys av MÖ i VISS och annan kunskap. Samt att hänvisa till projektet för prioriterade knäckfrågor. På denna workshop diskutera projektet, andra prioriteringar t.ex. datakvalitet. Inga projektmedel Sänka ambitionsnivån, får inget tillskott av vetenskapligt underlag inför revidering av NMÖ/RMÖ. Fokus i den långsiktiga planen? Brister, behov, prioriteringar med knäckfrågor, möjliga vägar för att utveckla/samordna/effektivisera, ev. kostnader… Hänvisa till WATERS för övervakningsstrategier för växtplankton, bottenfauna, makrovegetation och fisk. Jobba mer med bristanalys utifrån stn i VISS. Hur vill länen kunna använda resultaten? (beskrivande rapport, statistik med tabeller/grafer, sökbara excelfiler, GIS-shaper?) Fokusera på datakvalitet, dataförsörjning. ”Upphandlingsstöd” uppdrag till HaV? ? Kom med förslag på gruppdiskussionerna! Malin Kronholm, VM Bottenviken

13 Ansvar – vem kan göra vad? Några förslag…
Vad kan VM göra? - Göra en bra brist- och behovsanalys utifrån övervakningen utifrån VISS - Driva projekt för bättre dataflöde(dataförsörjningsprojektet, VISS, PRIMA) - Samverka med HaV för riktlinjer inför revidering av RMÖ Vad kan länen göra? - Säkra datakvalitet/datatillgång från särskilt SRK/RK - Utifrån bristanalys revidera/komplettera regional mö (2014?) - riktade insatser/projekt för revidering och utveckling av MÖ i sitt eget län/distrikt, samarbeta med andra län/kommuner/vattenvårdsförbund - bidra till behovs- och bristanalys i den långsiktiga planen - uppdatera/kvalitetssäkra övervakningsstationer i VISS Vad kan HaV göra? utifrån bristanalys revidera/komplettera nat. mö strategi för årliga mätkampanjmedel? ta fram nationella riktlinjer/allmänna råd för recipientkontroll (minimikrav på parametrar/frekvens, upphandlingsstöd, krav på leverans till datavärd…) Samverka med VM vid framtagande av riktlinjer för revidering av RMÖ Vad kan HMI/SMHI/NRM + övriga göra, utifrån det uppdrag de har? På kort sikt ? På längre sikt –> 2016 eller längre? Malin Kronholm, VM Bottenviken

14 Några ord om datakvalitet…
Malin Kronholm, VM Bottenviken

15 Nitratkoncentrationer vid station Sö06 i Slätbaken
Tydlig brytpunkt 2004

16 Anomalierna utgör avvikelser från medelvärde för varje djup och månad.
Anomalier för totalfosforkoncentrationer Provtagning från Argos i Egentliga Östersjön Anomalierna utgör avvikelser från medelvärde för varje djup och månad. Brytpunkten omkring 2005 finns vid alla stationer i Egentliga Östersjön som besökts av Argos.

17 Diskussionsfrågor Hur kan miljöövervakningen av kustvatten utvecklas i ditt distrikt/nationellt fram till 2016 (och längre)? Vad är mest prioriterat på kort sikt (2 år) /lång sikt (5 år eller längre)? Utgå från Behov (utifrån krav/brister) Möjligheter Begränsningar Hur lösa kravet på rumslig täckning, utgående från dagens kunskap? Ansvar – Vad kan Lst göra? VM göra? HaV/NV göra? HMI/SMHI/NRM + övriga göra? Extra frågor Ifall vi får lite projektmedel 2012, vad ska prioriteras i projektplanen? Övervakning av miljögifter? Förslag på projekt? Vem kan tänka sig delta för att specificera ett uppdrag? Malin Kronholm, VM Bottenviken


Ladda ner ppt "Långsiktig plan för övervakning av kustvatten"

Liknande presentationer


Google-annonser