Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hav i balans samt levande kust och skärgård Hur når vi målet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hav i balans samt levande kust och skärgård Hur når vi målet?"— Presentationens avskrift:

1 Hav i balans samt levande kust och skärgård Hur når vi målet?
Agnes Janson Vattensektionen, Miljöavdelningen Länsstyrelsen i Skåne län

2 Målet: ”Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar”

3 Delmålen Fler skyddade marina områden
Strategi för hur kustens och skärgårdens kulturarv och odlingslandskap kan bevaras och brukas. Åtgärdsprogram för hotade marina arter. Färre bifångster av marina däggdjur, sjöfåglar och oönskade fiskarter. Uttaget av fisk, inklusive bifångster av ungfisk, ska vara högst motsvarande återväxten, så att fiskbestånden kan fortleva och, om så är nödvändigt, återhämta sig. Inget buller från båttrafik inom särskilt känsliga och utpekade skärgårds- och kustområden. Inga utsläpp av olja och kemikalier från fartyg.

4 KOMMUNVÄGLEDNING Hav i balans samt levande kust och skärgård
Steg 1 Ge en bakgrund Steg 2 Beskriv tillståndet i kommunen Steg 3 Undersök drivkrafter och påverkan Steg 4 Peka ut åtgärder

5 KOMMUNVÄGLEDNING Steg 1 & 2
Beskriv grundproblemen tidigare och idag Vetenskapliga fakta om miljön Knyt tillståndet till effekter

6 KOMMUNVÄGLEDNING Steg 3 & 4
Beskriv vad som orsakat miljöproblemen eller tillståndet Vad kan du göra åt det?

7 KOMMUNVÄGLEDNING Ett exempel
Tillstånd Förhöjda halter av kväve och fosfor i havsvatten Effekt Förändrad artsammansättning. Ökad frekvens av algblomningar. Syrebrist på bottnen. Drivkraft Läckage av näringsämnen och föroreningar från skogs- och jordbruksmark, gödselanläggningar och avlopp. Åtgärd Odling av fångstgrödor, vårplöjning och anläggande av skyddszoner.

8

9 Att tänka på Sålla! Vad är mest angeläget för din kommun?
Baka ihop ekologiska och ekonomiska värden

10 Drivkrafter -bedömning och prioritering
Allvarlighet Storlek Trend Påverkansmöjlighet Genomförbarhet

11 Hållbart fiske Information om aktuella fiskeregler, deras bakgrund och syfte. Åtgärder för att stimulera konsumtion av andra fiskslag än torsk som t.ex. sill. Komplettera fisket med inkomster från fisketurism t.ex. turbåtsfiske.

12 Bifångster Sprida information och uppmuntra fiskarena till att använda sig av mer selektiva fiskeredskap och fiskemetoder. Borttappade garn, s.k. spökgarn letas reda på och tas upp. - Nedbrytbara material - Tydligare märkning av fiskeredskap. - Rutiner för att bärga tappade redskap. Miljömärkning av fisk.

13 Oljeutsläpp Samarbete för att garantera ett väl fungerade nationellt oljeskadeskydd. Utarbeta regionala planer. Planer för omhändertagande av den olja och det oljehaltigt avfall som samlas upp.

14 Skydd av kulturhistoriska miljöer
Skydd av ålabodar och andra ekonomibyggnader En god hävd bibehålls eller förbättras. Åtgärdsförslag för att skapa förutsättningar för att det småskaliga fisket längs Skånes kuster ska fortleva och utvecklas. Bevarandeinriktade detaljplaner för kustens kulturarv.

15 Skydd av kust- och skärgårdsområden
Utvärdering av befintliga skydd för värdefulla strand- och undervattensområden. Underlag för bedömning av vilka områden i Skåne som kan anses som värdefulla strand- och undervattensområden. Utvärdering av strandskyddets tillämpning. Restriktiv hållning till dumpning av muddermassor, marin täktverksamhet och utfyllnad av kustområden. Användningen av kustvatten redovisas i översiktsplaner.

16 Skydd av hotade arter Utvärdering av befintligt skydd och skyddsbehov för hotade marina arter. - Restriktioner vid exploatering samt för fisket

17 Buller Båtrutter och hastighetsbegränsningar ses över och, vid behov, revideras utifrån befintliga och kommande skyddsområden.

18 Åtgärder under andra miljömål
Ingen övergödning - Åtgärder för att minska fosfor- och kväveutsläpp till vatten, såsom odling av fångstgrödor, vårplöjning och anläggande av skyddszoner. - Åtgärder för att minska utsläpp av ämnen med övergödande effekt via avlopp. Åtgärder för att minska utsläpp av ammoniak genom regleringar inom bl.a. djurproduktion och gödselanvändning. Giftfri miljö - Åtgärder för att få mer kunskap om utsläpp och förekomst av särskilt farliga ämnen. - Åtgärder för att minska halterna av bekämpningsmedel i Skånes vatten. - Åtgärder för att identifiera, riskklassa och sanera förorenade områden.

19 Punkter för kustvattenkontroll i Skåne

20 Vattendirektivet & miljöövervakning
Tre program för övervakning ska vara upprättade: Kontrollerande övervakning ger en generell beskrivning av miljötillståndet i våra vatten. Operativ övervakning genomförs i de vatten som inte uppnår god vattenstatus samt i de vatten som riskerar att inte uppnå god vattenstatus. Undersökande övervakning genomförs i undantagsfall, till exempel vid olyckor, eller i vatten där god vattenstatus inte uppnås och där orsaken till det är okänd.

21 Områdes skydd, hav och kust
nationalpark, 1 st (Stenshuvud) Naturreservat, 46 st Kommunalt naturreservat, 1 st (Knähaken) djurskyddsområde. 19 st (sjöfågel och säl) Strandskydd Fredningsområden för fisk. Riksintressen Ramsar- och Natura 2000-områden

22

23 Tack


Ladda ner ppt "Hav i balans samt levande kust och skärgård Hur når vi målet?"

Liknande presentationer


Google-annonser