Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till STs Villkorsavtalsutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till STs Villkorsavtalsutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till STs Villkorsavtalsutbildning

2 Dagordning Allmänt om att träffa lokala kollektivavtal
Villkorsavtalet och lokala kollektivavtal Lokala arbetstidsavtal Enskilda överenskommelser

3 Villkorsavtalsutbildningen - Kollektivavtal
Lag t.ex semesterlag Kollektivavtal om semester Lokalt kollektivavtal om semester Enskild överenskommelse om semesterdagar Självständigt Framgår om dispositivt dvs om man får träffa avtal Kollektivavtal kompletterar lagen Framgår av kollektivavtal om man får träffa lokalt avtal Framgår av kollektivavtal eller lokalt kollektivavtal om det är möjligt att träffa

4 Allmänt om kollektivavtal
Vad är ett kollektivavtal? Vem får träffa ett kollektivavtal? Vad är ett lokalt kollektivavtal? Får man alltid träffa ett lokalt kollektivavtal? .

5 Grupparbete Diskutera Vem/vilka får träffa ett lokalt kollektivavtal

6 Allmänt om kollektivavtal
Vad händer om man reglerat något man inte fick? Får ett lokalt kollektivavtal vara sämre? Vad gäller för de som är oorganiserade?

7 Allmänt om kollektivavtal
Nytt avtal eller omförhandla ett ”gammalt”? Kontrollera om det finns en förhandlingsordning Vad händer om vi inte blir överens? Att prolongera ett avtal

8 Att träffa lokala kollektivavtal - avtalsarbetet tre faser24
Förberedelse Avtalsförhandlingen Implementeringen

9 Att träffa ett lokalt kollektivavtal
Syftet med avtalet Området som ska regleras Komplettera eller ersätta Vilka är parterna Vilka ska omfattas av avtalet

10 Att träffa ett lokalt kollektivavtal - innehållet
Börja med att diskutera och båda ska förklara Utveckla era (AG och NI) motiv och mål Ställ frågor – försök att förstå – red ut otydligheter Vad finns det för möjligheter – risker Varför är ni positiva / negativa till vissa saker Var kan ni ”kroka i” varandra Bli inte slav under avtalstexter

11 Att träffa ett lokalt kollektivavtal - avtalstexten
Spegla det ni vill Tydligt formulerad Red ut alla frågetecken Fråga motparten om du inte förstår Gör inte egna tolkningar utan att fråga Läs avtalet i sin helhet – hänger det ihop Är skrivning tydlig eller kan den missförstås av den som ska tillämpa avtalet

12 Att träffa ett lokalt kollektivavtal
Bestäm när avtalet ska börja gälla Giltighetstid Uppsägningstid - ett avtal kan inte sägas upp delvis Utvärdering Protokoll Underteckna avtalet – signera sidorna

13 Att träffa ett lokalt kollektivavtal - implementeringen
Skriftliga kommentarer eller anvisningar Information om avtalet Ett avtal måste vårdas

14 Villkorsavtalet och lokala kollektivavtal
Vad regleras i Villkorsavtalet Vad får man träffa lokalt kollektivavtal om Allt är samlat i Kap 2 Olika förhandlingsordningar

15 Arbetstid - Några begrepp
Kontorsarbetstid Oreglerad arbetstid / Förtroendearbetstid Oregelbunden arbetstid – schemalagd arbetstid Förskjuten arbetstid Jour och beredskap Flextid

16 Villkorsavtalet - Arbetstid
”Kontorsarbetstid” Verksamhet pågår ca 8 – 17 Normalarbetstid räcker för att bedriva verksamheten Ibland måste arbete utgöras före eller efter dessa tider Beordra övertid ”Flextid” Flexa om verksamheten medger. Frivilligt för den anställde Ex 7 – 19 flexram, daglig arbetstid är x timmar samt tid när man måste vara på plats Flex ska inte ersätta övertid eller schemaläggning samt kopplade ersättningar till detta ”Oregelbunden arbetstid” Verksamheten startar och slutar före och efter kontorsarbetstid. Ex: 7 – 19. Regelmässigt måste arbete utföras utanför ’kontorstid’ Normalarbetstid räcker inte utan det krävs fler än en anställd. Alternativt att arbetsdagar är olika långa under veckan ”Tillgänglighet” Jour, beredskap Svara i telefon Skillnad frivilligt och krav

17 Villkorsavtalet: Arbetstid - Vad vill centrala parter
Verksamhetens krav på bemanning ska utgöra grund för arbetstidens förläggning. Arbetstiden ska förläggas och regleras på ett sätt som medverkar till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. Arbetstidens förläggning ska vid behov ses över för att anpassas till förändrade verksamhetskrav. Arbetstiden ska också förläggas på ett sätt som främjar en god arbetsmiljö och motverkar ohälsa. Inom ramen för verksamhetens krav ska arbetstidens förläggning så långt som möjligt anpassas till arbetstagarnas önskemål om mer flexibla och individuella lösningar

18 Villkorsavtalet - Arbetstid
Villkorsavtalet förutsätter att lokala parter träffa lokalt kollektivavtal som reglerar vilket klockslag som arbetsdagen börjar och slutar. Vad som i övrigt ska regleras i ett Arbetstidsavtal är upp till lokala parter Följande gäller enligt Villkorsavtalet:

19 Lokalt arbetstidsavtal – kontorsarbetstid – förhandlingsordning och stöd
Huvudregeln - Lokalt kollektivavtal Om inte kan enas – blir det inget avtal På parts begäran kan stöd ges av centrala parter

20 Grupparbete När bestämmer arbetsgivaren om förläggningen av arbetstiden ? Diskutera utifrån avtalstexten 4 Kap 13 – 14 §§

21 Lokalt arbetsavtal Om lokalt arbetstidsavtalet har upphört att gälla – bestämmer arbetsgivaren – i avvaktan på att parterna blir överens (måste fortsätta förhandla) Om AG undantagsvis bestämmer ensidigt ska på parts begäran frågan om arbetstidens förläggning lämnas till lokal skiljenämnd Kontakta alltid förbundet innan lokal skiljenämnd Lokal skiljenämnd fastställer bestämmelser som ska gälla som lokalt kollektivavtal

22 Villkorsavtalet och arbetstid
Motiv för arbetsgivaren Motiv för medlemmarna Hur verksamheten organiseras är en fråga (vilken ersättning som ska betalas är en annan) Arbetstid och arbetsmiljö hänger ihop

23 Lokalt arbetstidsavtal – oregelbunden arbetstid - förhandlingsordning
Lokalt kollektivavtal Lokal arbetstidsnämnd – kontakta alltid förbundet Central arbetstidsnämnd - förbundet bestämmer Annan förhandlingsordning om lokala parter är överens

24 Delegerat till chef och medarbetare - enskilda överenskommelser
Arbetstidens förläggning Förtroendearbetstid Ökat uttag av övertid Annan kompensation för övertidsarbete Annan uppsägningstid

25 Lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser
Måste finnas lokalt kollektivavtal för att vara möjligt Uppsägningsreglerna ska finnas i avtalet Informera om konsekvenserna Skriv anvisningar som bilaga (gärna gemensamt) Hur ta vara på värdet Två skrifter finns: En om vad som är viktigt att tänka på – en fördjupande för den som vill veta mer

26 Lycka Till !


Ladda ner ppt "Välkommen till STs Villkorsavtalsutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser