Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright by SLIPAD Tankesmedja - slipad.org

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright by SLIPAD Tankesmedja - slipad.org"— Presentationens avskrift:

1 Copyright by SLIPAD Tankesmedja - slipad.org
FÖRSLAG SÄKER VÄG SVERIGE Copyright by SLIPAD Tankesmedja - slipad.org

2 FÖRSLAG FÖR INFÖRANDE AV:
Enhet för kontroll av yrkesverksam trafik inom Sveriges gränser. Yrkestitel: Trafikinspektör Befogenhet: Utföra kontroll av fordon 3500 kg och däröver. Genomföra kontroll hos företag med fordon som berörs av lagverket. Genomföra flygande kontroller på väg, enligt checklista Genomföra hastighetskontroller Genomföra vägning av fordon Kontrollera lastsäkring och ev. illegalt material på flak. Enligt ovan utfärda böter eller hålla kvar fordon tills beloppet erlagts. Skyldighet / MÅL: Vid ev. tvister och frågor tillkalla polis för att säkerställa lagverket På årlig nivå uppnå målet om antal kontrollerade arbetsdagar enlig rådande samarbete.

3 OLYCKOR I SIFFROR

4 B (PERSONBIL) - OLYCKSSTATISTIK 2000-2012
Vägtrafikskador 2012 Officiell statistik: Tabell 6.2: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor. Inklusive passagerare.

5 A (motorcykel) - olycksstatistik 2000-2012
Vägtrafikskador 2012 Officiell statistik: Tabell 6.2: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor. Inklusive passagerare.

6 AM (moped) - olycksstatistik 2000-2012
Vägtrafikskador 2012 Officiell statistik: Tabell 6.2: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor. Inklusive passagerare.

7

8 NULÄGESANALYS ÅTGÄRDER & MÅL
Riksdagen har återkommande behandlat frågor som rör de tunga godstransporterna på väg och tillsynen av kör- och vilotider, cabotage, lastsäkring, överlaster och hastigheter. Under senare år har det genomförts ett antal förändringar i Sverige som både innefattar en ny myndighetsstruktur inom transportområdet och att ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som utövar tillsyn över yrkesmässiga godstransporter på väg i vissa delar har ändrats. Tidigare undersökningar har visat att de regelverk som finns för att säkerställa hög trafiksäkerhet, bra arbetsmiljö, sund konkurrens m.m. inte alltid följs samtidigt som risken för att bli kontrollerad är förhållandevis liten. De myndigheter som har ansvar för att utöva tillsyn och kontroll över de yrkesmässiga godstransporterna på väg sorterar under olika departement och ingår i olika utgiftsområden. Det innebär att de arbetar utifrån olika mål och riktlinjer. I uppföljningen har framkommit att i de fall där frågor om kontroll och tillsyn av yrkesmässiga godstransporter på väg har anknytning till varandra men tillhör olika departements beredningsområden hanteras dessa inom ramen för utbyte och samordning i den löpande hanteringen. I uppföljningen har vidare framkommit att Transportstyrelsen ännu inte har tagit fram någon tillsynsstrategi när det gäller företagskontroller och att myndigheten under 2011 inte har lyckats genomföra den mängd företagskontroller i form av kontrollerade arbetsdagar som i enlighet med EU-reglerna skulle ha genomförts. Obetald vägavgift Om en lastbil används trots att vägavgift inte är betald, kan polisen ta hand om fordonets registreringsskyltar och stoppa vidare färd. Dessutom kan förare och ägare dömas till böter eller fängelse. De skillnader som finns mellan olika länders bötesnivåer för den tunga godstrafikens överträdelser av trafikregler och kör- och vilotider kan sannolikt höra samman med vilka bötesnivåer respektive land tillämpar för andra typer av förseelser. Med tanke på att en stor del av de tunga godstransporterna på väg ofta är gränsöverskridande vore det enligt uppföljningsgruppens mening positivt om olikheterna mellan EU-länderna när det gäller bötesnivåer och sanktioner vid överträdelser av kör- och vilotidsreglerna kunde minska. Gruppen konstaterar att de stora åkeriorganisationerna i Europa nyligen har enats om att man ska driva frågan om att bötesnivåerna harmoniseras mellan länderna.

9 ARBETSMODELLER: (PL) Vid Gitd finns 517 väginspektörer med uppgift att kontrollera tunga godstransporter på väg och kör- och vilotider, men även annat. För att göra kontroller krävs en särskild utbildning som tar ca sex månader. Planeringen av myndighetens verksamhet sker genom att tvåårsplaner i form av en nationell kontrollstrategi tas fram till ministeriet. I kontrollstrategin fastställs mål för vad som ska utföras under perioden. Det är Gitd och inte polisen som kontrollerar överlaster. Gitd har datastöd för att genomföra slagningar på nummerskyltar för att se historik för ett fordon. Denna möjlighet har inte den polska polisen. För att få tillgång till sådana uppgifter krävs att polisen kontaktar Gitd, men det är något som sker sällan. Gitd har fr.o.m. den 1 juli 2011 tagit över ansvaret för de automatiska hastighetskamerorna från polisen. Gitd har även för avsikt att installera fler automatiska hastighetskameror. (DE) Bags uppgifter omfattar bl.a. kör- och vilotider, överlastning, cabotage, hastigheter, tillstånd och marknadsfrågor. Bag har rätt att stoppa alla fordon över 3,5 ton, inleda utredningar och kontrollera alla som ingår i transportkedjan (även köparen). Bag har motsvarande befogenheter som polisen. Vid vägkontroller kontrolleras kör- och vilotider av Bag men detta ingår inte i Bags företagskontroller. En företagskontroll kan t.ex. innebära att Bag kontrollerar ett företag under en månad utifrån de indikationer som en vägkontroll gav. Företagskontroller gällande kör- och vilotider genomförs av lokala arbetsmiljömyndigheter. När Bag vid en vägkontroll fastställer att en tysk förare har överträtt regler om kör- och vilotider skickas informationen vidare till behöriga lokala arbetsmiljömyndigheter. Bags företagskontroller handlar om tillstånd.

10 KONTROLLKRAV Under 2010 skulle polisen kontrollera arbetsdagar, varav hälften av kontrollerna skulle göras på väg och hälften i företag. Överflyttningen av kontroller i företag till Transportstyrelsen innebär att antalet kontroller som polisen har planerat att genomföra för 2011 och 2012 blir hälften jämfört med tidigare då de bara avser vägkontroller. Det kan noteras att rådets direktiv 2006/22/EG ställer krav på att minst 30 procent av kör- och vilotidskontrollerna ska genomföras på väg och att minst 50 procent ska genomföras som företagskontroller medan 20 procent av kontrollerna får fördelas valfritt mellan vägkontroller och företagskontroller. Mellan Transportstyrelsen och polisen finns en tidigare överenskommelse om att fördelningen ska vara 50 procent vägkontroll och 50 procent företagskontroll av kör- och vilotider. Artikel 2 Kontrollsystem Här anges bl.a. att medlemsstaterna ska lägga upp ett system för ändamålsenliga och regelbundna kontroller både på vägarna och i företagens lokaler. Medlemsstaterna ska se till att en enhetlig nationell tillsynsstrategi tillämpas inom deras territorium. Varje medlemsstat ska organisera kontrollerna på ett sådant sätt att 1 procent av arbetsdagarna kontrolleras fr.o.m. den 1 maj Denna procentandel ska ökas till minst 2 procent fr.o.m. den 1 januari 2008 och till minst 3 procent fr.o.m. den 1 januari Från och med den 1 januari 2012 får kommissionen öka denna lägsta procentandel till 4 procent, om i genomsnitt mer än 90 procent av alla kontrollerade fordon är utrustade med digital färdskrivare. Minst 15 procent av det sammanlagda antalet arbetsdagar som kontrolleras ska kontrolleras ute på vägarna och minst 30 procent i företagens lokaler. Från och med den 1 januari 2008 ska minst 30 procent av det sammanlagda antalet kontrollerade arbetsdagar kontrolleras ute på vägarna och minst 50 procent i företagens lokaler. Artikel 4 Vägkontroller Här anges bl.a. att vägkontroller ska genomföras på olika platser när som helst och omfatta en så stor del av vägnätet att det blir svårt att undvika kontrollplatserna. Vidare anges att medlemsstaterna ska se till att tillräcklig hänsyn tas till behovet av kontrollplatser på eller i närheten av befintliga och planerade vägar samt att kontrollerna ska utföras enligt ett slumpmässigt sätt.

11 ÅTGÄRDSPAKET ANTAL KONTROLLANTER PLACERING

12 Teoretiskt behov: 11 gränspunkter: se tidigare 5 pers. / kontor.
+ 3 bilteam á 2 pers / kontor = tot. 11 pers. / kontor. Utsatta sträckor kontrolleras med ”fältbilar”, 5 team á 2 pers. Arbetspass 05.00 – 13.00 16.00 – 00.00 Behov: 262 personer. Kontrolltid: minuter / trailer. Per dag: ca ekipage Per år : ca ekipage Antal passerande ekipage / år i Skåne: ekipage. Resultat: 3.6 %. Troligen behöver denna styrka fördubblas till totalt: 524 personer Vidare behövs även företagskontroller. 1-2 pers. / kontor.

13 Fördelning av volymerna inom landet
För Sveriges del har det dock nyligen skett en förändring genom att Trafikverket under 2010 inlett ett samarbete med polisen i Stockholms län och installerat ett automatiskt vägningssystem med en högfartsvåg monterad i vägen. Den registrerar samtliga fordon som passerar vid E4 i norrgående riktning vid Hallunda i Stockholm. Mätningarna sker i normal motorvägshastighet och stör inte trafiken. Systemet har testats sedan 2010 och används sedan hösten Trafikverket sparar samtliga data i en trafikdatabas och polisen får samtidigt ett verktyg för selektering av fordon med överlast. Det är viktigt att notera att vägningssystemet i dagsläget inte kan ersätta den manuella kontrollen. Under 2010 skulle polisen kontrollera arbetsdagar, varav hälften av kontrollerna skulle göras på väg och hälften i företag. kontrollerade ekipage färdskrivardagar, 2-3 dagar = arbetsdagar Kontrollaktiviteter hos åkerierna behövs också…. Fördelning av volymerna inom landet

14 MÄTBARA EFFEKTER OCH KOSTNADER
MILJÖ TULLARBETE Mätningarna, som omfattade totalt observationer, visade att endast 13,7 procent av de observerade lastbilarna höll laglig hastighet. Utifrån de genomförda hastighetsmätningarna illustrerade NTF med ett beräkningsexempel att överskridandet av hastighetsbegränsningarna också påverkar miljön. Om en 60 tons långtradare kör 87 kilometer per timme i stället för 80 kilometer i timmen innebär detta en ökad bränsleåtgång om 0,9 liter per mil. För en långtradare som årligen kör ca mil innebär detta en negativ extraeffekt på miljön om 45 ton koldioxid per år. Med NTF:s sätt att beräkna skulle de observerade långtradare som överskred hastigheten tillsammans medverka till ett ökat utsläpp om ca ton koldioxid per år. Beslag av cigaretter och sprit vid kontroll av lastsäkring på flaket., värde ?? CABOTAGE X % mer uppdrag för inhemska åkarbäringen, värde ?. SÄKERHET X % mindre olyckor på vägarna. Mindre kostnader för sjukvården Lägre dödsfall MILJÖ X ton mindre koldioxidutsläpp / år. KOSTNADER FÖR KONTROLL Kostnader: Löner: 524 x 33000( m. soc.) = Bilar (38) / x12 = x 12 = x 38 = Kontor: x 12 x 11 = Utbildning: ?? Ca. kostnader: 26 miljoner /år. Reducerade kostnader för arbetslösa (= 524 x = ??) ÖVRIGT Vinjettintäkter, värde ? Bötesintäkter, värde ?

15 Copyright by SLIPAD Tankesmedja - slipad.org
Samanfattning: Vi lever upp till kontrollkraven och kan få en avdelning inom Trafikstyrelsen som kan bära sina egna kostnader på ”intäkterna” allena. Vi kan skapa direkt nya arbetstillfälle för ca. 524 personer förutom det extra arbete som ges åt den inhemska marknaden. Med statistikunderlag från 2012 skulle en åtstramning av säkerhet och kontroll av nykterhet Potentiellt reducera antalet döda på ett år med ca. 40 personer, och kraftigt minska sjukhus- kostnaderna för olyckor som involverar tung trafik. Med kontroll av färdskrivare och ”fartkontroller” reducerar man miljöpåverkan avsevärt. Dessutom blir vanliga bilister som är ,”ögontjänare”, lite mer varsamma på foten med fler, upplevda, fartkontroller på vägarna och vi får ännu fler synergier. Med fler kontroller sänker man införandet av illegala cigaretter och sprit och därmed den skadliga effekter av varor därav. Med bättre kontroll av lasttryck minskar slitaget på våra vägar och bidrar därmed till lägre reparationskostnader för Vägverket. (se insatser i Europa på helg och sommartid) Bara med intäkterna för brott mot lagstiftningen hade man kunnat finansiera verksamheten för att upprätthålla de intentioner man fastställt med övriga deltagande länder. Fotnot: Det måste finnas en grund till att både Polen och Tyskland har separata väginspektörer som kontrollerar den tunga trafiken i resp. land. Copyright by SLIPAD Tankesmedja - slipad.org


Ladda ner ppt "Copyright by SLIPAD Tankesmedja - slipad.org"

Liknande presentationer


Google-annonser