Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Globalt till lokalt! Arbete för mänskliga rättigheter i Sverige Elizabeth Englundh och Tyra Warfvinge Sveriges Kommuner och Landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Globalt till lokalt! Arbete för mänskliga rättigheter i Sverige Elizabeth Englundh och Tyra Warfvinge Sveriges Kommuner och Landsting"— Presentationens avskrift:

1 Globalt till lokalt! Arbete för mänskliga rättigheter i Sverige Elizabeth Englundh och Tyra Warfvinge Sveriges Kommuner och Landsting

2 Mänskliga rättigheter som en gemensam internationell och nationell värdegrund för samhället  FN:s allmänna deklaration + sju av FN:s nio kärnkonventioner  Europakonventionen  EU:s stadga för grundläggande rättigheter  Regeringsformen  Förvaltningslagen  Kommunallagen  Rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen  Skollagen  Hälso- och sjukvårdslagen  Offentlighet- och sekretesslagen  Socialtjänstlagen ...

3 Internationella rekommendationer till Sverige  Tydligare styrning och uppföljning  Förtydliga eventuellt lagar  Gör kunskapshöjande insatser mer praktiskt orienterade  Stärk arbetet för specifika grupper  Samla in och analysera data om rättighetssituationen för olika grupper på ett mer systematiskt sätt.  Samordna olika sektorers och/eller nivåers arbete bättre

4 Inriktningsmål under kongressperioden : ”SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner får det stöd de behöver för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter och att motverka diskriminering i skolan, hälso- och sjukvården, i arbetslivet och i samhällslivet i övrigt.” ”SKL ska stödja utvecklingen i riktning mot att huvudmännen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov i enlighet med Barnkonventionen”

5 Inriktningsmål under kongressperioden : ”SKL ska stödja medlemmarna i att jämställdhetsintegrera verksamheter och beslutsprocesser.” ”SKL ska verka för att medlemmarna tar ett särskilt ansvar i rollen som arbetsgivare för funktionshindrade.”

6 MR på SKL Intressebevakning, omvärldsbevakning, metodstöd, nätverk, kunskapsutveckling inom t.ex:  Systematiskt MR-arbete  Barnets rättigheter  Jämställdhet  Jämlik vård  Nationella minoriteter  Rasism och diskriminering  Delaktighet och inflytande  M.m…

7 Barnets rättigheter  Sverige ratificerade 1990  Myndigheten Barnombudsmannen 1993  SKL 2014

8 Varför? Svenska regeringen Konvention – juridiskt bindande mellan stater som ratificerat Deklaration – frivilligt åtagande Barnrättighetsutredningen Traktatskonventionen – artikel 27 Lokal och regional nivå

9 Konven - tionen Meningserbjudande ”Det här gör vi redan” ”Det här behövs inte””Det här har ingen bäring på oss”

10 Har landstinget/regionen fattat beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med konventionen om barnets rättigheter? Blått = ja Rött = nej Gult = ej svar

11  Deklaration – frivilligt åtagande  Konvention – juridiskt bindande mellan stater som ratificerat  Traktatskonventionen – artikel 27  Svenska regeringen  Lokal och regional nivå Har kommunen fattat beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med konventionen om barnets rättigheter? Blått = ja Rött = nej Gult = ej svar

12 en regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne Barnrättsforum Skåne

13 Länsstyrelsen SkåneMalmö högskolaRegion Skåne Kommunförbundet Skåne Barnrättsstrateger

14 Vad påverkar det lokala och regionala arbetet?  Konventionen  Generella kommentarer  FN-kommitténs sammanfattande kommentarer på Sveriges arbete  Statliga beslut

15 SKL internt  Internutbildning  Samverkan mellan avdelningar  Kunskap om att området nu är ordinarie verksamhet  Ny överenskommelse

16 Överenskommelse om stärkt arbete med mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och regioner Mål Med utgångspunkt i de rekommendationer och synpunkter från internationella granskningsorgan som rör kommuner och landsting, är målet att utveckla arbetet med att stärka respekten för mänskliga rättigheter samt kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken inom den kommunala verksamheten.

17 Bakgrund till överenskommelsen Två nationella handlingsplaner Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Kommuner, landsting och regioner spelar en viktig roll för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna – överenskommelse för att stärka barnets rättigheter 2014 – nuvarande överenskommelse

18 Parallella relaterade regeringsuppdrag  Uppsala Universitet  Länsstyrelsen Dalarna  Domstolsverket  Folkbildningsrådet

19 Kartläggning I syfte att identifiera behovet av stöd och insatser för att kunna omsätta mänskliga rättigheter i praktiken i svenska kommuner, landsting och regioner. Hösten 2014  Genomgång av FN-kommittéernas synpunkter och rekommendationer + tidigare studier och rapporter  Enkät  Intervjuer  Samtal

20 Kartläggningsresultat  Kunskap och insikten om den lokala och regionala nivåns betydelse för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter har ökat. Men  stora skillnader i exempelvis synen på vad mänskliga rättigheter är, hur arbetet med att integrera ett rättighetsperspektiv är organiserat, hur det följs upp och vilka behov som finns.

21 Ja, vi följer lagen Ja, i form av vår värdegrund Ja, delvis Ja, vi arbetar med mänskliga rättigheter

22 Kartläggningsresultat  De flesta arbetar med vissa delar av de mänskliga rättigheterna inom någon sektor av sin verksamhet.  Mest etablerade strukturer för genomförande och uppföljning - barn och ungas rättigheter.  Ju större, ju mer aktivt arbete  Gemensamt för de kommuner och regioner där ett mer omfattande arbete inom ett flertal rättighetsområden sker: - tydlig politisk vilja att driva frågorna - yttersta samordningsansvar på direktörsnivå eller stadsledningsnivå.

23 Utmaningar/förutsättningar  Kunskap  Luddigt begrepp, ”ännu ett perspektiv”  Politisk vilja  Organisatorisk placering  Uppföljning

24 Önskemål  Helhet, bort från fragmentisering  Utbildning chefs-/politikernivå  Praktiskt inriktade utbildningsinsatser  Utveckla uppföljning/mätning  Erfarenhetsutbyte, goda exempel  Samverkan – i olika former och på olika nivåer


Ladda ner ppt "Globalt till lokalt! Arbete för mänskliga rättigheter i Sverige Elizabeth Englundh och Tyra Warfvinge Sveriges Kommuner och Landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser