Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Molndal.se Digitala barn – Digital delaktighet – Utmaning för regionbibliotek… Anette Eliasson, 2012-02-02 Biblioteken i Mölndal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Molndal.se Digitala barn – Digital delaktighet – Utmaning för regionbibliotek… Anette Eliasson, 2012-02-02 Biblioteken i Mölndal."— Presentationens avskrift:

1 molndal.se Digitala barn – Digital delaktighet – Utmaning för regionbibliotek… Anette Eliasson, 2012-02-02 Biblioteken i Mölndal

2 molndal.se Agenda SWOT och Uppdrag 9-10 Återkoppla till tidigare SWOT 2010 Stockholm och 2011 Tällberg 10.30-12.30 Analysera SWOT 2012 - Fokus på Barn, bibliotek och IT Resultat: Handlingsplan/frågeområden till SLB utifrån uppdrag

3 molndal.se Inspiration till fokus Röd bok – Lässtimulans och delaktighet Blå bok – Barn, IT, Bibliotek Kartläggning efter Wik – Barn, bibliotek, IT – 2010 Söderköpinge Brunn 2011- Varför barn och IT

4 molndal.se Inledning Barns läsning, IT, informationssökande mer i fokus än någonsin… Stort forskningsstöd… Regionalt fokus sedan 2010? Vilka är barnen? Alla? Vissa? Viktigt… Lokalt – Globalt Regional roll i omvandling

5 molndal.se Senaste året… KB fått uppdraget – Vad händer nu? Ny skollag – läroplaner – Vad händer? Fler Kulturplaner – Synligare bibl? Fler barn egna datorer, Ipad… Problem att folk läser? – E-böcker… Fler bibliotek satsar digitalt – Interaktiv webb, digital delaktighet, läsplattor… Mer att göra? Samma resurser?

6 molndal.se Styrka i den egna verksamheten Svaghet i den egna verksamheten Goda relationer till kommunerna Strategiska nätverk och samverkan Regionbildning ger bredd och nya kontaktytor Bred kompetens Metodutveckling Forskning = Styrkor ligger i personal, arbetssätt och organisation Fråga 2012: Fortsatt styrkor? Otydligt och oklart på regional och nationell nivå. Lösning: Påverka, agera Oklart mandat med kommunerna. Lösning : Synkronisera styrdokumenten Egna organisationen: Vill för mycket. Lösning: Prioritera och fokusera = Svagheter ligger i relationer, org och arbetssätt Fråga 2012: Har otydlighet nationellt, oklart mandat vänts till Styrka? Har prioritering och fokusering vänts till Styrka? Möjligheter i omvärlden i framtidenHot i omvärlden i framtiden Samverkan Barnkonventionen. (Hur möjlighet?) Förändrade medievanor. (Hur ”?) Regionerna utökad makt. (Hur ”?) Identitetskris skapar ny roll? Nya arenor för samverkan. = Möjligheter ligger i Relationer, rollen, styrdokument Finns inga möjligheter i OMVÄRLDEN? Medievanor? Fråga 2012: Har ni kunnat ta vara på möjligheterna? Regionbildning KB- Brist på kompetens På biblioteken sker en utv mot generalister = Hoten uppfattas finnas på kommunal, regional och nationell och nivå Finns inga hot från OMVÄRLDEN? Färre hot än möjligheter… Fråga 2012: Hoten realiserade? Hur hanterat? SWOT-analys Regionbibliotek barn och unga Stockholm 2010

7 molndal.se Styrka i den egna verksamheten Svaghet i den egna verksamheten Strategiskt tänkande, fortbildning och omvärldsanalys har gått framåt Djup och bred kompetens Samarbete med aktörer med inflytande över barns liv Styrdokument att arbeta med = Styrkor personal och organisation = Ungefär som 2010, 2012? Regionbibliotekens nya tillhörighet. Omorganisation gör att bibl frågor hamnar längre ner. Svårt att prioritera nytt och lämna gammalt, brist på tid för reflektion… Dilemma? Svara mot efterfrågan i kommuner SAMTIDIGT agera efter regionala styrdokument. = Svagheter uppfattas ligga i relationer och arbetssätt, ungefär som 2010. Inte lyckats vända till styrka? 2012… Möjligheter i omvärlden i framtidenHot i omvärlden i framtiden Föds fler barn, kompetenta Skapande skola Nya läroplaner Barn tidigare i kontakt med text = Möjligheterna uppfattas ligga i omvärlden i högre grad än 2010. Regionförstoring Bibliotekens självklarhet. Lösning: Synliggöra regionbibliotekets verksamhet mot politikerna. Om svaga biblioteksplaner… Lärarutbildning skär ner kreativa ämnen Bibliotek på entreprenad utanför nätverk = Hoten tycks ligga i regiontillhörigheten. Har biblioteken blivit regionalt synliggjorda? Är bibl planerna svaga? Finns inga hot i omvärlden mer än lärarutbildningen? SWOT-analys Regionbibliotek barn och unga Tällberg 2011

8 molndal.se Styrka i den egna verksamheten Svaghet i den egna verksamheten Motiverad och kunnig regional personal Arbetssättet är en styrka och fokus ligger på användare, nyfikna och lärande. Goda samarbeten lokalt, regionalt, nationellt samt övriga omvärlden Omorganisation = nya samarbeten, nya aktörer, nya roller Hög nivå barnbiblioteksverksamhet Nya generationers barnbibliotekarier = Fortsatt finns styrkor hos personal och organisation Fråga 2012: Ungefär som 2010, 2011. Har inget hänt? Barn Bibliotek IT? Få svagheter… Gränser och mandat Specialist/generalist Omorganisation ger kunskapsläckage Osynlighet i Kulturplanerna = Svagheter uppfattas ligga i organisation. Inte lyckats vända till styrka 2012? Hur hantera? Fråga 2012: Hur arbeta vidare med detta? Barn Bibliotek IT? Möjligheter i omvärlden i framtidenHot i omvärlden i framtiden KBs uppdrag, Litteraturutredningen - Bibliotekslagen,Skollagen/Läroplaner, Regionala/Lokala bibl planer, Barnkon. - Personal: Nytt tänk, nya generationer, använder forskning, statistik, utvärdering. Arbetssättet… - Ekonomi: Finns medel att söka - Biblioteket prioriterade aktörer: livslångt lärande, digital delaktighet, läsande. - Ny org nya möjligheter -Barns nya medievanor = Möjligheterna uppfattas endast delvis ligga i omvärlden Fråga 2012: Fokus Barn bibl IT - Vem kan o bevakar barns pers nat? -Barns nya medievanor (hot o möjl) -Tekniken springer iväg, vi hinner inte.. -Svag ekonomi -Bristande kompetens -Traditionella tankebanor hos oss och bibliotekspersonal = Ej längre hoten i regionernas omorganisation, nu i möjligheter. Fråga 2012: Hur hantera hoten? Färre hot och svagheter än styrkor och möjligheter… SWOT Regionbibliotek Fokus Barn, Bibliotek, IT - Kultur i Väst 2012

9 molndal.se Analys 2012 Fokus barn, bibl, IT Styrkor och svagheter nu i egna organisationen som tidigare… Möjligheter och hot i omvärld/framtid förändrade.

10 molndal.se Analys Regionalt perspektiv Ni kan mycket, många kontakter, kunskaper, bra arbetssätt Organisationen skapar goda möjligheter till samarbeten. Styrka i styrdokumenten. Biblioteksfrågor i starkt fokus. Läsning, delning av information, informationssökning. Osäkrare på nationell nivå. Ekonomi, andra aktörer… Bra lokal biblioteksverksamhet men traditionellt tänk

11 molndal.se Frågor Vad gör andra aktörer? Barnen, skolan, föräldrar, kompisar, fritidsaktiviteter… Vilka barn menas med Barn bibliotek IT? Mandat att arbeta med detta? Regionala styrdokument? Hur ser det ut i kommunala biblioteksplaner?

12 molndal.se Scenarior 1.Få alla att satsa på barn bibliotek IT? Vilka delar i så fall? Vad är viktigt? 2. Få alla bibliotek/barnbibliotekarier att arbeta med IT? Hur i så fall? Vad behöver barnbibliotekarier /chefer/annan personal för stöd/argument/resurser/kunskap…? Vad är den regionala rollens möjligheter?

13 molndal.se Workshop 1.Utgå ifrån SWOT 2012 - Stämmer det? Två och två 10 minuter 2.Jämför med Idéer om utveckling från kartläggningen. 3.Välj de tre viktigaste frågorna att arbeta med framöver. Tänk: Analys, planera, genomföra, utvärdera… 4.Lista de tre frågorna på blädderblock


Ladda ner ppt "Molndal.se Digitala barn – Digital delaktighet – Utmaning för regionbibliotek… Anette Eliasson, 2012-02-02 Biblioteken i Mölndal."

Liknande presentationer


Google-annonser