Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barr amma baro! – Antingen lär man ut, eller så lär man in!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barr amma baro! – Antingen lär man ut, eller så lär man in!"— Presentationens avskrift:

1 Barr amma baro! – Antingen lär man ut, eller så lär man in!
Ordspråk från Somalia Allmänt om lärande och olika inlärningsstilar och deras betydelse och effekt för biblioteksorganisationen. Projektledningens analys av SWOTar, fokusgrupper och webbenkät Presentation av upplägget för kurserna Presentation av metoder i Kompobib Personas och exempel på den individuella nivån

2 Arbetsplatsbaserat lärande
Göra Ny kunskap, föreläsning, workshop Testa nya idéer, ändra rutiner Göra nytt Arbetsplatsbaserat lärande

3 Olika inlärningsstilar
Konkreta upplevelser Reflekterande observation Abstrakt tänkande Aktivt experimenterande KU – känslan styr, lär sig av goda exempel och i samtal med andra RO – föreläsningar AT – systematiska analyser AE – litar på experiment, inga föreläsningar Idégivaren = fantasirik och kreativ, abstrakt föreställningsförmåga. Bra på att omsätta kunskap i nya situationer Förklararen = genererar teoretiska idéer och modeller, teoretiker Sammanställaren = formulerar och tillämpar idéer och teorier Prövaren = aktivt handlande, praktiker Idégivaren – skapar kunskap genom konkreta upplevelser + reflekterande observation. Förklararen – skapar kunskap genom reflekterande observation + abstrakt tänkande. Sammanställaren skapar kunskap genom abstrakt tänkande + aktivt experimenterande. Prövaren skapar kunskap genom aktivt experimenterande + konkreta upplevelser

4 Analysen av SWOTar och enkäten
Basnivån – något för alla Marknadsföring Kommunikation Kvalitet Bemötande IT Biblioteksrummet 42 kompetensanalystillfällen, varav 3 intervjuer, 2 fokusgrupper, 1 kompetensanalys för länsbiblioteket (där SWOT inte ingick). Dessutom har vi gjort en jämställdhetsSWOT som inte var en kompetensanalys. Vid dessa tillfällen har haft 461 deltagare, varav 402 kvinnor och 59 män. 349 har svarat på enkäten i skrivande stund. (Karin Ramnerö frågade om vi inte kunde öppna enkäten igen för 13 av hennes anställda, egentligen är den stängd)

5 Analysen av SWOTar, fokusgrupper och webbenkäten
Organisationsidentitet Ledarskap Lärande organisation SWOTar Enkät Focusgrupper

6 Organisationsidentitet
Arbetsplatsens värdegrund. Bibliotekets position i förhållande till andra aktörer. Kommunikation på arbetsplatsen med och mellan medarbetarna med uppdragsgivare, intressenter brukare Definierar verktyg och strategier för att nå mål och målgrupper.

7 Ledarskap Biblioteksledningens ansvarsområden och metoder för ledningen att genomföra sitt uppdrag. Planläggning och analys av målen i strategiska styrdokument. Att motivera medarbetarna att genomföra målen i och skapa metoder för att följa upp dem med relevanta nyckeltal. Att inspirera medarbetarna och skapa ett kreativt arbetsklimat, men också att skapa självinsikt kring personalgruppens styrkor och svagheter i förhållande till uppdrag och mål.

8 Lärande organisation Tillsammans skapar, samlar och förmedlar medarbetarna kunskap och kompetens på arbetsplatsen. Metoder för kunskapsöverföring utvecklas och förändras allt efter mål, målgruppernas behov.

9 T ex katalogisering, statistik , språk
T ex ledarskap, projekt- och metodutveckling Bemötande , IT, Marknadsföring, Kommunikation, Kvalitet, Biblioteksrummet

10 Så vad händer närmast? 9 september: Kick off
Hösten 2011 – hösten 2012: Ledarskapsutbildning t ex Rekrytering Konfliktlösning Reflektion Analys Inspiration Kreativa miljöer Gruppdynamik Strategisk ekonomisk planering Coaching Strategisk verksamhetsplanering

11 …och mer då? Start hösten 2011 (men inte allt på en gång): Basen:
Kvalitet Bemötande Kommunikation IT Biblioteksrummet Marknadsföring Kvalitet – värdegrund, vad står i styrdokumenten och hur följer man det? Kvalitet i förhållande till bemötande och kommunikation. Kvalitet i fröhållande till mål, måluppfyllnad och målgrupper. Kommunikation inåt och utåt IT redskap för kommunikation Biblioteksrummet för att gestalta mål

12 Var och när ska utbildningen ske?
Exempel: heldagsseminarier och workshops om bemötande en gång varannan vecka under oktober och november 2011 skulle kunna se ut såhär (samma moment upprepas på tre platser): Tisdagar Eskilstuna Onsdagar Västerås Torsdagar Örebro

13 Specialistkompetenserna
Från och med hösten 2012

14 Metoder till vår hjälp Seminarier, föreläsningar, workshops
Studiebesök Projekt och metodutveckling Nätverk Tvinning Omvärldsbevakning

15 Yvonne Gran, bibliotekschef
Ledarskap. Allmänt som t ex, rekrytering, gruppdynamik och strategisk ekonomisk planering men också: Bemötande (gentemot medarbetarna) IT (val av verktyg) Kommunikation (medarbetarna, politiken) Kvalitet (uppföljning, statistik, verksamhetsutveckling) Marknadsföring, nya målgrupper Biblioteksrummet Bibliotekets roll i samhället Kreativt tänkande Presentationsteknik Biblioteksengelska 52 år, jobbat som bibliotekarie i 25 år, som chef de senaste tio åren, blev chef för sina arbetskamrater i Bergfors bibliotek, inv.Kommunen vill gärna att man skaffar EU-bidrag

16 Lisa Ek, bibliotekarie Baskurser i bemötande, kvalitet, marknadsföring, kommunikation och biblioteksrummet Medieplanering, gallring, nya inköpssätt Barn och ungas medievanor Skriva för webben Presentationsteknik, retorik Pedagogik Omvärldsbevakning Projekt och metodutveckling Lisa, 31 år jobbat som bibliotekarie i fem år med ansvar för medieinköp för vuxna på ett större bibliotek. Jobbar med upplysning och referensfrågor, fjärrlån etc. Är intresserad av sociala medier och är duktig på IT. Chefen har planerat att Lisa ska ansvara för bibliotekets webbar, bloggar och Facebooksida.

17 Leif Lind, biblioteksassistent och filialföreståndare
Baskurser i IT, bemötande, kvalitet, marknadsföring, kommunikation och biblioteksrummet Bibliotekshistoria Litteraturkunskap (fr a finsk litteratur , maghreb-litteratur) och läsfrämjande Dramatisering av sagostunder Språk: Finska, arabiska Mångfald Projekt och metodutveckling Kreativt tänkande Leif är 42 år, jobbar 15 tim i veckan som filialföreståndare på en biblioteksfilialen i ett område med på ena 15 timmar jobbar han som biblioteksassistent på huvudbiblioteket. Han brukar hoppa in som vikarie när så behövs. Kommunen ligger i det finska förvaltningsområdet. Leif har gymnasieutbildning men är eg utbildad till fritidsledare och blev övertalig i kommunen när fritidsgården lades ner. Många äldre invånare i området, kommunen ligger i det finska förvaltningsområdet. Det pratas om eb flyjtingförläggning för Libyska flyktingar.

18 Sinikka Koivu, biblioteksassistent
Baskurser i IT, bemötande, kvalitet, marknadsföring, kommunikation och biblioteksrummet Bibliotekshistoria Litteraturkunskap och läsfrämjande Kreativt tänkande Sociala media Strategisk marknadsföring Sinikka är 63 år och har jobbat som biblioteksassistent i 35 år, arbetar mycket i utlåningsdisken, ansvarar för nedladdning och bränning av talböcker. Hon har ansvaret för fem Boken Kommer-låntagare, har gått en kurs för assistenter i länsbibliotekets regi för mer än tio år sedan. Hon är aktiv i en rad föreningar.

19 Mia Tall, gymnasiebibliotekarie
Baskurser i IT, bemötande, kvalitet, marknadsföring, kommunikation och biblioteksrummet Ungas medievanor Informationssökning via webben, 13 saker Nya medier Pedagogik Strategisk planering, statistik, Metodutveckling, projekt, utvärdering Yvonne är 37 år, har jobbat på olika bibliotek i 15 år, de senaste tio åren på en gymnasieskola.

20 Arbetsplatsbaserat lärande
Göra Ny kunskap, föreläsning, workshop Testa nya idéer, ändra rutiner Göra nytt Arbetsplatsbaserat lärande


Ladda ner ppt "Barr amma baro! – Antingen lär man ut, eller så lär man in!"

Liknande presentationer


Google-annonser