Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program informationsmöte 4 dec  Genomgång utlysningstext  Ansökningsmallen  Övrig information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program informationsmöte 4 dec  Genomgång utlysningstext  Ansökningsmallen  Övrig information."— Presentationens avskrift:

1 Program informationsmöte 4 dec  Genomgång utlysningstext  Ansökningsmallen  Övrig information

2 Bakgrund  Entrepreneur Sthlm  Heroiska män och pålästa kvinnor  Jämställd Tillväxt Mål Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala företagsfrämjande arbetet. Utrikes födda såväl som inrikes födda, kvinnor ska få del av länets företagsstöd i proportion till sin representation. På sikt ska företagsstöden fördelas jämnt mellan kvinnor och män.

3 Målgrupper  Delmål 1 – Jämställt företagsstöd  Delmål 2 – Lyfta fram goda exempel  Delmål 3 – Metoder för riktade insatser Målet är att under 2013-2014 ta fram arbetssätt och metoder samt genomföra riktade insatser till de två grupper av utrikesfödda kvinnor med lägst företagandegrad, för att dels öka företagandegraden, dels öka nyttjandegraden av de företagsstöd som finns.

4 Målgrupper för insatserna Vi välkomnar särskilt insatser som riktar sig till kvinnor, vars föräldrar eller de själva är födda i Afrika eller Sydamerika och:  som vill starta företag eller  som driver/äger företag och som vill utveckla sitt företag. Företagen ska ha sitt säte i Stockholms län.

5 Vad kan erbjudas inom projekten och hur kan de genomföras?  Projekten ska erbjuda kvinnor från de angivna målgrupperna råd och stöd i att starta eller utveckla sitt företag. Det kan till exempel innebära råd och stöd i att  - utveckla nya tjänster, produkter eller processer  - höja kvaliteten eller effektiviteten på befintliga tjänster, produkter eller processer  - utveckla affärsmodellen  - bearbeta nya och gamla kunder  - utvidga kvinnornas affärsnätverk samt kontaktyta gentemot företagsfrämjande organisationer och myndigheter  - kontakta relevanta organisationer och myndigheter och söka/förstå den information som behövs  - m.m.

6 Hur?  Utbildning, rådgivning, coachning, mentorskap och nätverk  Grupp, individuellt och grupp/individuellt  Sammanhållen behovsanpassad process för utveckling av olika delar inom företagande  Baseras på analys av målgruppens behov  Anpassas efter målgruppen behov  Deltagaravgift kan tas ut  Projektägaren ansvarar för behovsanalys – rekrytering- genomförande

7 Lokal förankring A och O!  Bättre bild av behoven  Förenklar rekryteringen  Högre deltagargrad

8 Vem kan söka? Organisationer, myndigheter, kommuner eller föreningar med en nära koppling till någon av målgrupperna.

9 Krav på projektägarna - Nära koppling till någon av målgrupperna - Projekten ska förankras i redan befintliga nätverk - Internt eller externt inhämtad kompetens av rådgivning/utbildning till företagare - Projekten ska baseras på en behovsanalys och rådgivningen behovsanpassas utifrån deltagarna. - Kunskap och förståelse för hur framgångsrik rekrytering av deltagare görs inom dessa målgrupper. - Internt eller externt inhämtad kunskap om arbete för att främja kvinnors företagande respektive jämställdhet

10 Projekten ska resultera i följande  Stabila företag med en långsiktigt hållbar affärsidé  Utvidgat affärsnätverk för deltagande kvinnor  Ökad kunskap om behov och insatser riktade till den valda målgruppen samt att kunskapen integreras i rådgivarorganisationers och myndigheters ordinarie verksamheter.

11 Villkor Projektstöd beviljas för att täcka faktiska kostnader för att anordna, genomföra och avrapportera aktiviteterna inom projektet. Följande kostnader är stödberättigade: - Lönekostnader - Externa tjänster - Lokalkostnader och utrustning - Ersättning till föredragshållare utan F-skattsedel - Resekostnader - Övriga kostnader för genomförandet Kostnader kan rekvireras månadsvis i efterhand. Förskott till ideella föreningar kan diskuteras. Vi ser gärna samarbete med rådgivningsaktör.

12 Så här ansöker du  Fyll i ”Ansökan om projektstöd”  Ansökan inne senast 3 januari 2014  De som går vidare till ett första urval kontaktas den 7 januari, för inbokning av träff den 8-10 jan.

13 Projektperiod Start: tidigast 13 januari Avslutade senast: 31 okt 2014 Återrapportering Delrapport senast 1 juni Slutrapport senast 15 nov 2014 Bla namn, orgnr, personnr, email deltagande kvinna/företag

14 Kriterier för urval och prioritering  Nås avsedd målgrupp  Behovsanalys  Långsiktig överlevnad och integrering av kunskap/metod i rådgivningssystemet  Kompetens och erfarenhet hos rådgivarna

15 Övriga frågor?

16 Övrig information  Kartläggning  Rådslag - Jämställd Tillväxt 20 feb


Ladda ner ppt "Program informationsmöte 4 dec  Genomgång utlysningstext  Ansökningsmallen  Övrig information."

Liknande presentationer


Google-annonser