Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HÄLSOLYFTET PÅ HISINGEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HÄLSOLYFTET PÅ HISINGEN"— Presentationens avskrift:

1 HÄLSOLYFTET PÅ HISINGEN
Metodik för främjande och förebyggande arbete i primärvården Regionalt nätverk för hälsofrämjande hälso- och sjukvård 16 september 2011 Ann Blomstrand Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Allmänmedicin, GU Specialist i allmänmedicin Projektledare VG regionen

2 HÄLSOLYFTET PÅ HISINGEN
Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Primärvårdsområdeschef Ann-Christine Baar Processledare Ann Blomstrand Hisingens åtta offentliga vårdcentraler Tvärvetenskaplig grupp

3 Ann Blomstrand

4 Andel med fetma , VGR Hälsa på lika villkor 2000
Sotenäs Bergsjön Töreboda Tidaholm Biskopsgården Frölunda Mellerud Hjo Andel med fetma skiljer sig mycket i olika delar av VGR Inom Göteborg skiljer sig stadsdelar avsevärt. Socioekonomiska faktorer har betydelse. Kärra Rödbo Tuve Säve VGR 14%med fetma i materialet. 531/3684=14% Torslanda Tynnered Härlanda Centrum Örgryte Majorna Älvsborg Askim Linnestaden Ann Blomstrand

5 Figur 1                                   Ann Blomstrand

6 Baseline data (n=3 684) biological variables
waist circumference( cm ) and BMI( weight/height2 ) circumference BMI mean (SD) Men 18-29 (n=92) 90.50 ( 11,30) 25,31 (4,57) 30-39(n=184) 100 (15,22) 28 (4,92) 40-49(n=187) 101,69(13,45) 27,94(4,32) 50-59(n=238) 101,97(14,23) 28,51(4,44) 60-69(n=344) 100,33(9,46) 27,62(3,67) 70-79(n=195) 101,40(9,73) 27,097(3,85) Total (n=1257) 100,44(12,34) 27,58(4,27) Women 18-29(n=218) 83,85 (12,02) 25,06 (5,32) 30-39(n=359) 88(12,68) 27(5,56) 40-49(n=432) 90,66(12,68) 27,67(5,33) 50-59(n=456) 92,043(12,607) 27,521(5,038) 60-69(n=568) 93,81(12,61) 27,32(4,75) 70-79(n=308) 94,60(10,66) 27,47(4,44) Total (n=2367) 91,5(12,7) 27,3(5,0) Total (n=3684) 94,7(13,3) 27,3(4,8) BMI ≥ 25 overweight BMI ≥30 obesitas Ann Blomstrand

7 Midjeomfång Ökad risk Kraftigt ökad risk
Tabell 2. Gradering av risk för hjärt–kärlkomplikationer i relation till midjeomfång enligt WHO [10] Midjeomfång Ökad risk Kraftigt ökad risk Män ≥ 94,0 cm-101,9 cm ≥ 102,0 cm Kvinnor ≥ 80,0 cm-87,9 cm ≥ 88,0 cm Ann Blomstrand

8 Midjemått – enkelt hälsomått
Män cm cm Kvinnor 80 cm cm Riskmarkör för: metabola syndromet typ 2 diabetes hjärtkärlsjukdom total dödlighet Ann Blomstrand

9 Förändring över tid av livsstil 50-åriga män i Göteborg
Rökning % Regelbunden fys akt % Stress % BMI , ,4 Midja cm S-kolesterol , ,5 S-triglycerider , ,7 Blodtryck mmHg / /85 Diabetes % ,6 Ann Blomstrand Wilhelmssen et al J Intern Med 2008

10 Ann Blomstrand

11 Förändring över tid av livsstil
Kvinnostudien Göteborg Motion mer än 3 tim/v år 50 år 11% 15% 41% 39% Rökning år 49% 37% 23% Stress år 34% 28% 70% 74% Det finns en klart positiv utveckling vad gäller vanliga hälsoparametrar, dvs utvecklingen av blodtryck, kolesterolvärden och triglyceridvärden, och vi ser också en mycket positiv utveckling vad gäller andel kvinnor som motionerar regelbundet mer än 3 timmar per vecka. Likaså har förvärvsandelen kvinnor ökat starkt, men det vi också ser är att många fler kvinnor upplever stress. Vad detta innebär på lång sikt för kvinnors hälsa är svårt att säga, vad vi vet är att ökningstakten av kvinnans medelålder har börjat saktas av i jämförelse med mannens. Ann Blomstrand

12 Stillasittande tid och dödlighet
8 800 friska män och kvinnor följdes i 6,6 år TV tittande > 4 tim per dag jämfördes med < 2 tim per dag 46% ökad total dödlighet 80% ökad hjärt-kärl dödlighet Ann Blomstrand Dunstan DW et al Circulation 2010

13 INDIVIDENS EGNA TANKAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR
August Rodin Tänkaren Ann Blomstrand

14 HUR ARBETAR MAN MED MOTIVATION HUR STÄRKER MAN INDIVIDER
Ann Blomstrand

15 9 enkla frågor om livsstil 1 fråga om hereditet
INSTRUMENT ATT ANVÄNDA I ORDINARIE VERKSAMHET FÖRDELAR: TAR KORT TID SJÄLVRAPPORTERING STARTAR EN PROCESS 9 enkla frågor om livsstil 1 fråga om hereditet 1 fråga om motivationsgrad till förändring

16 Nio frågor om livsstil ( ja/nej/vet ej ) En fråga om hereditet
HÄR STARTAR INTERVENTIONEN Nio frågor om livsstil ( ja/nej/vet ej ) En fråga om hereditet En fråga om motivation Ann Blomstrand

17 Självinstruerande hälsoprofil
• Pedagogiskt hjälpmedel •Självinsikt utan pekpinnar • Eget ansvar • Varje avsnitt avslutas med råd ”Vad vill jag förändra ?” ”Hur planerar jag att göra?” ”Detta behöver jag hjälp med”

18

19 Hälsoprofil Bra – bekräfta god livsstil • Inte helt bra – dsk/ssk,
hälsopedagog • Hög risk till läkarbedömning Ann Blomstrand

20 Alla sökande mellan 18-79 år
LIVSSTILSFRÅGOR Alla sökande mellan år JA NEJ ICKE DELTAGARE DELTAGARE Ann Blomstrand

21 Hälsosamtal Metodik • utgå från hälsoprofilen
• kognitivt förhållningssätt • motiverande samtalsteknik – Vad vill jag göra…? – Hur skall jag göra det…? – När skall jag göra det…? – Vill jag göra det själv…? – Behöver jag någon hjälp…?

22 INTEGRERAD OCH TVÄRPROFFESIONELL INTERVENTION
? MEDIC. BEDÖMNING Kultur KOL-SKOLA RÖKAV- VÄNJNING EGEN AKTIVITET Samverkan DELTAGAREN HÄLSOPROFIL ÖVERVIKTSGRUPPER HÄLSODISKEN Depressionsskola Värkstad Sömnskola Stresskola HÄLSOSAMTAL motiverande samtal STRESS- HANTE- RINGS- KURS AKTIVITET I KOMMUNEN RISKBRUK FaR® Ann Blomstrand

23 1-års uppföljning Baseline 6 månader Rapportblad telefonkontakt
Livsstilsfrågor Hälsoprofil Blodtryck Blodsocker Längd vikt BMI Midja/stuss Enkät: hälsosituation stress fysisk aktivitet Livsstilsfrågor Hälsoprofil Blodtryck Blodsocker Längd vikt BMI Midja/stuss Enkät: hälsosituation stress fysisk aktivitet Åtgärdsblad Åtgärdsblad Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ann Blomstrand

24 BÄR DET FRUKT? Protokoll Min Hälsoprofil

25 JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE ”MOTIONERAR DU FÖR LITET”
*** n = n = 2 781 p < 0,001

26 ** JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE
”HAR DU KÄNT ATT DU BORDE SKÄRA NER DIN ALKOHOLKONSUMTION” ** n = n = 2 781 p < 0,01

27 JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE
”FINNS DET HOS DINA FÖRÄLDRAR OCH/ELLER SYSKON NÅGON SOM HAR SOCKERSJUKA, HÖGT BLODTRYCK,ELLER HAFT HJÄRTINFARKT, SLAGANFALL,KÄRLKRAMP I BENEN” *** n = n = 2 781 p <0,001

28 *** JÄMFÖRELSE DELTAGARE - ICKE DELTAGARE
”HUR MYCKET KAN DU ENGAGERA DIG I DIN LIVSSTIL JUST NU ” *** p < 0,001 n = n = 2 781

29 FÖRÄNDRING AV MEDELBLODTRYCK FÖR DELTAGARE MED SYSTOLISKT
BLODTRYCK ≥140mmHG OCH DIASTOLISKT BLODTRYCK ≥90mmHG *** *** p< 0,001 n = n = 366

30 FÖRÄNDRING AV MEDELVÄRDE BLODSOCKER ICKE FASTANDE FÖR GRUPPEN MED P-GLUCOS ≥ 7 mmol/l
*** 12% (453/3684) hade > 7 mmol/l. De sju som hade diagnos diabetes vid inklusion är inte medtagna. För n = 112 kvarstår p<0,001 p < 0,001 Ann Blomstrand

31 FÖRÄNDRING AV MEDELVÄRDE BMI I GRUPPEN MED BMI ≥25 OCH ≥30
*** *** Övervikt 38%. Fetma 14%. BMI ≥ BMI ≥ 30 n = n = 531 p<0, p < 0,001

32 *** FÖRÄNDRING AV MEDELVÄRDE MIDJA-STUSS KVOT CM n= 2027 p < 0,001
Ann Blomstrand

33 Hälsoprofilen resultat alla signifikant positiva efter ett år
? Svar:Ja större text

34 JÄMFÖRELSE AV FYSISK AKTIVITET VID START OCH EFTER ETT ÅR
n = 2054 *** p<0,001

35 FÖRÄNDRING I HÄLSOPROFIL EFTER 1 ÅR
ALKOHOL n = 55 n = 55 EFTER ETT ÅR n = 20 n = 24 n = 11 Ann Blomstrand

36 Ann Blomstrand

37 SAMMANFATTNING Fångar motiverade ”riskpersoner”
Pedagogisk metod – egen insikt Sparar tid – patientens egenaktivitet Struktur över hälsosamtalet Låg kostnad Erbjuder stödåtgärder i grupp Signifikanta effekter efter ett år Ann Blomstrand

38 Vad utmärker metodiken
Beteendeterapeutisk ansats – patientens egna tankar, eget ansvar, delaktighet Instrumenten bygger på egenaktivitet Frågor kring livsstil (Ja nej Vet ej) Självmonitorerande hälsoprofil Multifaktoriell intervention. Teamarbete Hälsosamtal : salutogena strategier, motiverande samtal, kognitiva strategier, patientcentrerad konsultation Samverkan: inom enheten, mellan enheter, ut mot kommun, frivilligorganisationer föreningar . Koordinatorfunktion Gruppverksamhet – olika inriktning efter behov Handledning och utbildningsmoment Ann Blomstrand Ann BLomstrand

39 MEDARBETARENKÄTER VID START OCH EFTER ETT ÅR
JAG SER DET SOM VIKTIGT ATT ARBETA FÖR LIVSSTILSINTERVENTION JAG HAR STOR TILLTRO TILL ATT KUNNA VERKA FÖR DETTA ARBETSÄTT JAG KÄNNER MIG REDO ATT PRIORITERA DETTA ARBETSSÄTT Ann Blomstrand

40 I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET
”JAG SER DET SOM VIKTIGT ATT ARBETA FÖR SATSNING PÅ LIVSSTILSINTERVENTION” DISTRIKTSSKÖTERSKOR BASELINE 1-ÅRSUPPFÖLJNING Ann Blomstrand

41 ”JAG HAR STOR TILLTRO TILL ATT KUNNA VERKA FÖR DETTA ARBETSSÄTT”
I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET ”JAG HAR STOR TILLTRO TILL ATT KUNNA VERKA FÖR DETTA ARBETSSÄTT” DISTRIKTSSKÖTERSKOR BASELINE 1-ÅRSUPPFÖLJNING Ann Blomstrand

42 ”JAG KÄNNER MIG REDO ATT PRIORITERA DETTA ARBETSSÄTT”
I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET ”JAG KÄNNER MIG REDO ATT PRIORITERA DETTA ARBETSSÄTT” DISTRIKTSSKÖTERSKOR BASELINE 1-ÅRSUPPFÖLJNING Ann Blomstrand

43 I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET
”JAG SER DET SOM VIKTIGT ATT ARBETA FÖR SATSNING PÅ LIVSSTILSINTERVENTION” SEKRETERARE/RECEPTIONIST n= 41 BASELINE 1-ÅRSUPPFÖLJNING Ann Blomstrand

44 ”JAG HAR STOR TILLTRO TILL ATT KUNNA VERKA FÖR DETTA ARBETSSÄTT”
I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET ”JAG HAR STOR TILLTRO TILL ATT KUNNA VERKA FÖR DETTA ARBETSSÄTT” SEKRETERARE/RECEPTIONIST BASELINE 1-ÅRSUPPFÖLJNING Ann Blomstrand

45 ”JAG KÄNNER MIG REDO ATT PRIORITERA DETTA ARBETSSÄTT”
I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET ”JAG KÄNNER MIG REDO ATT PRIORITERA DETTA ARBETSSÄTT” SEKRETERARE/RECEPTIONIST BASELINE 1-ÅRSUPPFÖLJNING Ann Blomstrand

46 ”JAG HAR STOR TILLTRO TILL ATT KUNNA VERKA FÖR DETTA ARBETSSÄTT”
I VILKEN MÅN INSTÄMMER DU MED PÅSTÅENDET ”JAG HAR STOR TILLTRO TILL ATT KUNNA VERKA FÖR DETTA ARBETSSÄTT” LÄKARE BASELINE 1-ÅRSUPPFÖLJNING Ann Blomstrand

47 UPPDATERING GÖRS AV INSTRUMENTEN
Screeningfrågorna ytterligare en fråga har lagts till Har du problem med sömnen? Den självinstruerande hälsoprofilen: tre foldrar omarbetade Kost Alkohol Fysisk aktivitet Ann Blomstrand

48 Ann Blomstrand

49 UPPDRAGSUTBILDNING   7,5 högskolepoäng i ”Hälsofrämjande och förebyggande metodik i primärvården”
Kursens övergripande syfte är att ge kunskaper om hälsofrämjande och preventivt arbete i primärvården så att deltagarna på ett kvalificerat sätt kan planera och formulera mål och arbetssätt för ett lokalt hälsofrämjande och preventivt arbete. Ann Blomstrand

50 Kursinnehåll Epidemiologi Folkhälsoarbete
Nationella riktlinjer, samt beslutsstöd och handlingsprogram Hälsofrämjande förhållningssätt, salutogenes Evidens inom levnadsvaneområden Patientcentrerat samtal och möte Metodik för arbete med livsstilsfrågor och hälsoprofil Samverkan och tvärprofessionellt arbetssätt. Ann Blomstrand

51 Förkunskapskrav Examination
För tillträde till kursen krävs förutom allmän behörighet grundläggande högskoleexamen/yrkesexamen inom vårdområdet Examination Hemtentamen samt redovisning av arbete med egen interventionspatient. Ann Blomstrand

52 Kursort: Göteborg Kurstid: 5 heldagar VT 2012 20-21 mars, 24 april, 9-10 oktober 2012. Mellan kursdagarna ingår eget arbete. Kursavgift: kronor exkl. moms(övernattning ingår ej) Anmälan: Sista anmälningsdag 25 november 2011, anmälan är bindande Kursen ges under förutsättning att det blir tillräckligt många anmälda (25 deltagare)

53 Tack www.allmanmedicin.gu.se/halsolyftet Hälsolyftet nominerat till
Guldskalpellen Dagens Medicin 2009 Götapriset Kvalitetsmässan 2009

54 DELTAGARE VID BASELINE n=3 684 (35%män, 65 % kvinnor)
DELTAGARE VID ETT ÅRSUPPFÖLJNING n= (35 % män 65 % kvinnor) 57% av dem som kom till första samtal gjorde ettårs uppföljning Ann Blomstrand


Ladda ner ppt "HÄLSOLYFTET PÅ HISINGEN"

Liknande presentationer


Google-annonser