Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Utbildning om tvärvillkor för rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning 2.11.2006 Böle FODER Sakkunnig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Utbildning om tvärvillkor för rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning 2.11.2006 Böle FODER Sakkunnig."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Utbildning om tvärvillkor för rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning 2.11.2006 Böle FODER Sakkunnig inom området djurfoder (djurens nutrition) Evira Avd. för kontroll av jordbruksproduktion Enheten för foder- och gödselkontroll 1.Foderlagstiftningen 2.Eviras foderkontroll 3.Tvärvillkoren/foder Obs! Bara de EU-rättsakter och inhemska författningar som gäller vid tidpunkten i fråga är officiella källor.

2 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Foderlagstiftningen Foderlagen 396/1998 Allmänna principer Tillämpningsområde: hela foderkedjan Definitioner – foderfabrikat, foder, foderämne osv. Allmänna kvalitetskrav – säkerhet och lämplighet Bedrivande av verksamhet, myndigheter, tillsyn Märknings- och förpackningskrav, reklam och marknadsföring Revideras som bäst för att bli förenlig med EU:s förordningar Direktiv som Europaparlamentet, rådet och kommissionen har antagit bl.a. foderämnen, foderblandningar, skadliga ämnen Har satts i kraft nationellt genom ett stort antal beslut och förordningar som JSM utfärdat De nationella bestämmelserna kan vara ”strängare” än direktiven

3 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Foderlagstiftningen – EU- förordningarna är bindande och direkt tillämpliga Allmänna livsmedelsförordningen 178/2002 Bl.a. spårbarhet, bokföring Förordningen om fodertillsatser 1831/2003 Bara godkända fodertillsatser får användas; anvisningar för ansökan Biproduktsförordningen 1774/2002 Hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel Förordningen om foderhygien 183/2005 Foderföretagare inkl. primärproduktion TSE-förordningen (senast ändr. 1292/2005) Förebyggande av degenerativa hjärnsjukdomar, användning av animaliskt protein som foder GM-förordningar: 1829/2003 och 1830/2003 EKO-förordn. 2092/91 och JSMf 897/2003

4 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Evira är den behöriga myndigheten i foderärenden Foderlagen 396/1998 Foder för produktions- och sällskapsdjur Också pälsdjur, hästar och fiskar är produktionsdjur Jfr djur som hålls för livsm.produktion inkl. hästar, fiskar Alla slag av foder foderämnen, foderblandningar, fodertillsatser Hela foderkedjan: primärproduktion – tillverkning – import – försäljning - användning Tillsyn över foderföretagarnas kvalitetssäkring + registrering och/eller godkännande

5 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Den officiella foderkontrollen - säkerheten och kvaliteten tryggas 1.Importövervakning - foderfabrikat från tredjeländer = GRÄNSKONTROLL - tillämpas också på foder av vegetabiliskt ursprung som införs från EU - hygien 2.Kontroll av den inhemska tillverkningen - alla foderfabrikat enligt en viss frekvens 3.Foderföretagare (tillverkare, transportörer, lagrare, mellanhänder) - Kontroll av foderföretagarnas system för kvalitetssäkring - Godkännande och registrering av verksamhetsidkare (inkl. eko, GMO) 4.Bestämmelser om djursjukdomar och biproduktsförordningen (animaliskt ursprung) - foderkök för pälsdjur, de som använder animaliskt material för tillverkning + lagrar + transporterar sådant, slakterier, högriskanläggningar (+ internationellt matavfall) - TSE-förordningen – de som använder fiskmjöl (+ gårdar), lagrar eller transporterar sådant 5.Marknadstillsyn – detaljhandel, webbhandel 6.Gårdsövervakning – bedrivande av verksamhet inom foderbranschen och foderanvändning

6 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 - God foderkvalitet och fodersäkerhet - Ett led i livsmedelssäkerheten Förbjudna ämnen (bl.a. köttmjöl för idisslare, matavfall, flyghavre, icke godkända fodertillsatser, antibiotika) Skadliga ämnen (bl.a. tungmetaller, dioxin, mögelgifter) Hygien (bl.a. salmonella, skadeinsekter) Näringssammansättning (bl.a. protein, fett, vitaminer) Lämplighet för djurslaget (exempel: hundar är inte växtätare) Anteckningar i varudeklarationen, reklam samt spårbarhet Inga påståenden som gäller hälsan (utom fodermedel för särskilda näringsbehov)

7 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Resurser för foderkontroll Evira, Vik Överinspektörer som sysslar med foderkontroll, sakkunniga inom djurfoder och veterinärer 13 personer Inspektörer som sysslar med foderkontroll 2 personer Stöd för foderkontrollen 3 personer Forskningsavdelningen: mottagning, registrering och förbehandling av prover samt laboratorieanalyser Auktoriserade provtagare vid foderfabriker och på införselorter ca 70 personer (frilansare) Samarbete med TE-centralerna ca 2 årsverken Marknadstillsyn och gårdsövervakning Foderlagstiftningen JSM och EU / Evira deltar i beredningen

8 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Tvärvillkoren – FODER Fodersäkerhet inom primärproduktionen förbjudna och skadliga ämnen användning av godkända foderämnen och fodertillsatser Föremål för kontroll JSM-förordning om övervakningen av tvärvillkor: * Användning av animaliskt protein till djur som hålls för livsmedelsproduktion (”TSE-förordn.” ) * Foderbokföring (spårbarhet) = s.k. indikatorer

9 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 URVAL i samband med tvärvillkoren 1 % av de gårdar som söker stöd skall kontrolleras Foderkontroll på ca 200 gårdar Bottnar i riskerna gårdar med enmagade + idisslare specialiserade svin-, fjäderfägårdar tillverkare av egna foderblandningar TIKE gör urvalet

10 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Schema: foderkontrollen i ansl. till tvärvillkoren Uppgifter om urvalsgårdarna -> Evira Evira: uppgifter om gårdarna + anvisn. + blanketter ->TEc (JSM:s kontrollprotokoll fås direkt ur tillämpningen) TEc-inspektörerna utför kontrollen Protokoll över gårdsövervakningen och kopia av kontrollprotokollet + foderprov och provtagningsprotokoll -> Evira Evira analyserar prov, postar resultat ->TEc, gården TEc för in kontr.protokollsuppgifterna i tillämpningen

11 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Åtgärder på gården Protokoll över gårdsövervakningen Gårdens kontaktuppgifter och produktionsdjur Användning av animaliskt foder vid utfodringen Registrering/godkännande/TSE-förordningen Föremål för kontrollen Det har säkrats att varje djurslag får endast foder avsett för det = Indikator 2 Skyldigheten att anteckna uppgifterna om fodret har fullgjorts = Indikator 3 Provtagning – Resultatet av provet = Indikator 1. Åtgärder och underskrifter Kontrollprotokoll och bilaga Resultatet av indikatorerna förs över från protokollet över gårdsövervakningen Indikator 1 kan inte fyllas i på gården – först efter analysen Bilaga till kontrollprotokollet fylls i, om överträdelser konstaterats

12 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 FoderPROVTAGNING Hygieniskt, representativt, identifierbart, förpackningen får inte ha brutits Bara inspektörer som har instruerats av foderkontrollen vid Evira eller av TE-centralen får ta prov!!! Minst ett foderprov per gård (två parallella prover) vikten läggs vid egna foderblandningar och fiskmjöl Proverna och provtagningsprotokollet till Evira en kopia av provtagningsprotokollet stannar på gården

13 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Exempel på överträdelsens allvar Indikator 1 : Gården använder inte animaliskt protein som det är förbjudet att ge till djur: I skick : när analysresultatet av ett foderprov som tagits på gården är negativt Överträdelse : när resultatet av ett foderprov som tagits på gården är positivt 3 % minskning: i foderprovet upptäcks förbjudet animaliskt protein som jordbrukaren har utfodrat djuren med, och fyndet visar sig vara något annat än en kontamination (0 %) t.ex. i en silo eller i ett lager Uppsåtlig = det konstateras att jordbrukaren medvetet och avsiktligt har använt förbjudet animaliskt protein och att användningen har varit överlagd och långvarig

14 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Exempel på överträdelsens allvar Indikator 2 : Det har säkerställts att varje djurslag får enbart foder som är avsett för det I skick: - de olika djurslagen får bara foder som är avsett för dem (inköpsverifikat/varudeklarationer) - fodren för idisslare/enmagade framställs med hjälp av separata anordningar och i olika utrymmen - fodren för idisslare/enmagade transporteras med separata anordningar/separat utrustning - fodren för idisslare/enmagade är åtskilda i förrådet - för idisslare/enmagade finns separata utfodringskärl och redskap som har märkts Överträdelse: -fodren för idisslare/enmagade framställs med hjälp av samma anordningar/i samma utrymmen - fodren för idisslare/enmagade transporteras med samma anordningar/utrustning - fodren för idisslare/enmagade är inte åtskilda i förrådet - idisslare/enmagade använder samma utfodringskärl och redskap

15 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Exempel på överträdelsens allvar Indikator 3 : Skyldigheten att anteckna uppgifter om foder som anlänt till/avsänts från gården har fullgjorts I skick : skyldigheten att anteckna foder som anländer till/ avsänds från gården har fullgjorts, eller det har inte funnits något att anteckna Överträdelse : skyldigheten att anteckna foder som anländer till/avsänds från gården har inte fullgjorts 0 % minskning - bokföringen har varit bristfällig, men det är möjligt att avhjälpa bristerna inom utsatt tid 3 % minskning - det är inte möjligt att bokföra eftersom verifikat inte är tillgängliga eller en tidsfrist har satts ut för att jordbrukaren skall sätta bokföringen i skick, men så har inte skett Uppsåtlig - när jordbrukaren medvetet eller upprepade gånger har försummat bokföringen trots uppmaningar

16 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Omfattning och varaktighet Bedöms från fall till fall. Om det handlar om en enstaka överträdelse motsvarar omfattningen 0 %. Om bristerna kan avhjälpas omedelbart motsvarar varaktigheten 0 %.

17 Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Material Eviras webbsidor / foder www.evira.fi JSM:s webbsidor www.mmm.fi jordbruk/stöd/odlarstöd/tvärvillkor/guiderna om tvärvillkor GUIDE: Växtskyddsmedel, foder, livsmedel och anmälan av djursjukdomar – uppdateras årligen foderlagstiftningen http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/index.html Ruokinnan turvallisuus guide, Tieto tuottamaan nr 92 (5/2001)


Ladda ner ppt "Utbildning om tvärvillkoren/foder 2.11.2006 Utbildning om tvärvillkor för rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning 2.11.2006 Böle FODER Sakkunnig."

Liknande presentationer


Google-annonser