Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdplatser och samverkan Claes-Håkan Björklund Regionchefläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdplatser och samverkan Claes-Håkan Björklund Regionchefläkare."— Presentationens avskrift:

1 Vårdplatser och samverkan Claes-Håkan Björklund Regionchefläkare

2 Vårdplatser och samverkan 120604 Samverkan för god och säker vård Patientsäker beläggning på våra sjukhus Framtidens sjukvård i Västra Götaland – studie av vårdplatser och överbeläggningar Nationella stimulansmedel för patientsäkerhet Aktiv hälsostyrning De mest sjuka äldre : Nationella stimulansmedel och regional handlingsplan

3 Vårdplatser och samverkan 120604 Patientsäker beläggning På vårdplatser med Fysisk utformning för sjukhus vård Adekvat utrustning Bemanning

4 Vårdplatser och samverkan 120604 Stimulansmedel för ökad patientsäkerhet 100.000.000 kronor fördelas till de landsting som senast den 30/9 mäter överbeläggningar enligt nationella definitioner och rapporterar till nationell databas.,

5 Vårdplatser och samverkan 120604 Aktiv hälsostyrning

6 Vårdplatser och samverkan 120604 Resursinsatserna inom hälso- & sjukvården är kraftigt koncentrerade, 1% av regionens invånare står för ca 30% av de totala kostnaderna Invånare Miljoner 10% av invånarna 70% av kostnaderna 1% av invånarna 27% av kostnaderna 6 *Fördelade kostnader avser kostnader som kan hänföras till enskilda patienter. De totala kostnaderna för hälso- och sjukvård uppgick 2010 till 29 miljarder. Källa:Regional vårddatabas Vega samt kostnadsdata VGR 25 1,6 Fördelade kostnader* Miljarder kronor

7 Vårdplatser och samverkan 120604 Källa:Regional vårddatabas Vega samt kostnadsdata VGR En liten grupp patienter inom regionen har mycket omfattande behov av hälso- och sjukvården 1% av befolkningen står för ca 27% av den totala hälso- och sjukvårdskostnaden inom VGR. Dessa ca 16 000 patienter har i snitt ‒ 38 vårdkontakter per år ‒ 42 dagar inom slutenvården ‒ Medianålder på 64 år, lika många män som kvinnor ‒ Mycket låg självskattad livskvalitet ‒ Stora behov av stöd, vårdkoordinering och coachning ‒ 423 000 kr i direkta hälso- och sjukvårdskostnader per år Erfarenheter från SLL och internationellt att visar att case och disease management, eller aktiv hälsostyrning (AHS), kan förbättra och effektivisera vården för denna patientgrupp 7

8 Vårdplatser och samverkan 120604 Aktiv hälsostyrning (AHS) är en metod för att styra resursfördelning inom hälso- och sjukvården Bakgrund och definition: En liten andel av befolkningen står för majoriteten av sjukvårdskostnaderna Nya analysmetoder/-verktyg gör att det går att förutsäga vem som kommer att ha stora vårdbehov framöver Riktade investeringar inom denna del av befolkningen ger avkastning i form av bättre hälsa och livskvalitet samt bättre ekonomiskt resursutnyttjande Disease Management Fokuserade program för patienter med kroniska sjukdomsgrupper Case Management Höggradigt individualiserade program för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov Allmän folkhälsa Övergripande och långsiktig planering av resursfördelning inom hälso- och sjukvården med fokus på primärprevention Riskgrupper i befolkningen Incitaments- och ersättningsmodeller så att strukturerat riskförebyggande arbete premieras 8

9 Vårdplatser och samverkan 120604 Avancerad, analytiskt driven identifiering av patienter med hög- och undvikbar risk för försämring och akut vård i närtid Utbildning och handledning av sjuksköterskor Beslutsstöd med fokus på att stänga de ”gap” som orsakar patientens risk Kontinuerlig riskbedömning styr kontaktfrekvens och åtgärd Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av totala effekter för patient och landstinget (livskvalitet, mortalitet, resursanvändning) Prediktiva modeller för att styra insatser till rätt patienter i rätt tid Strukturerad process för intervention mellan sjuksköterska och patient Uppföljning on-line Aktiv hälsostyrning är en sammanhållen värdekedja som ger bättre hälsa och resurseffektiv vård för patienter med stora vårdbehov 1 2 3 9

10 Vårdplatser och samverkan 120604 Plan för utvärdering och eventuellt införande av aktiv hälsostyrning inom Västra Götalandsregionen Vinter 2011/12 Fas 1: Analys- och förberedelsefas 2012 Fas 2: Pilotverksamhet Ta fram faktaunderlag och förankra i verksamheter Utarbeta faktaunderlag för förbättrad hantering av utvalda målgrupper Förankra analysresultaten och logiken för en pilotverksamhet Förbered utvärdering av aktiv hälsostyrning under våren 2012 2013 – Fas 3: Ev. bred utrullning av modellen, uppföljning, justering och förbättring Implementera aktiv hälsostyrning för att nå alla utvalda målgrupper Aktiv hälsostyrning är väl utvärderat och förankrat i landstinget och levererar mätbara och signifikanta förbättringar av vården och resursutnyttjandet Skapa de första medicinska och ekonomiska resultaten Genomför pilotprojekt med 1-3 målgrupper (ca 300-500 patienter) och 2-3 deltagande akutsjukhus Följ upp resultat kontinuerligt och justera arbetssätt Utvärdera medicinska och ekonomiska resultat 10

11 Vårdplatser och samverkan 120604 Projektorganisering 2012 för utvärdering av aktiv hälsostyrnig 11 Hälso- och sjukvårdsdirektör Projektgrupp från HSA och Health Navigator Kontaktytor mot sektorsråd, forskare, m.fl. SU/Östra NU- sjukvården Alingsås lasarett Piloter Sjukvårdslednings- gruppen HSA ledningsgrupp/HSU

12 Vårdplatser och samverkan 120604 De mest sjuka äldre

13 Vårdplatser och samverkan 120604 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre 25 maj, ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 ann-christine.baar@vgregion.se

14 Vårdplatser och samverkan 120604 Nationella målområden Sammanhållen vård och omsorg - undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar Preventivt arbetssätt - Senior Alert God läkemedelsbehandling - olämpliga läkemedel och läkemedelskombinationer, Läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre God vård vid demenssjukdom - SweDem, BPSD (psykiska symtom vid demens) God vård i livets slutskede – Svenska palliativregistret

15 Vårdplatser och samverkan 120604 Ekonomiska incitament 210 mkr för registrering och utveckling/användning av aktuella kvalitetsregister (PalliativR, Senior Alert, SVeDem, BPSD) 325 mkr till län som minskar indikatorerna olämpliga läkemedel, olämpliga läkemedelskombinationer och läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre med minst 10 procent sep 2012 jämfört med sep 2011 (70/30) 325 mkr till län som minskar indikatorerna undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 10 dagar med 10 procent sep 2012 jämfört med sep 2011 (70/30) 215 mkr till stöd för långsiktigt förbättringsarbete Organisation för ledning i samverkan och beslut om att införa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är grundkrav

16 Vårdplatser och samverkan 120604

17 Så här har vi arbetat s Steg 1 Nulägesbeskrivning Inventerar styrkor-svagheter Kartlägger samverkan och pågående aktiviteter Tar vara på goda exempel Lyssnar på dem som vi är till för Identifierar viktiga processer Före Under Efter Steg 2 Projektgrupper jobbar fram best practice. Före Under Efter Fördjupad målbild indikatorer Steg 3 Material värderas, sammanställs, förankras april-maj. Förslag till handlingsplan presentation HSU 19 juni

18 Vårdplatser och samverkan 120604 Närvårdsamverkan i VG Vårdsamverkan Fyrbodal Vårdsamverkan Skaraborg Vårdsamverkan S Älvsborg Vårdsamverkan SIMBA Vårdsamverkan LGS Götaälvdalen Uddevalla/ Orust Psykiatrigrupp Dalsland Munkedal, L- kil, Sotenäs Strömstad Tanum Norra S-borg Södra S-borg Östra S-borg Västra S-borg Äldre Alingsås Herrljunga Lerum Vårgårda Bollebygd Borås Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Härryda Partille Öckerö Gunnared, L-dalen Centrum H-bo, F-lunda, Askim Lundby N Hisingen Majorna, Linné Kortedala, B-sjön Örgyte, Härlanda Styrsö, Ä-borg, T-red Mölndal V Hisingen Ale Kungälv Stenungsund Tjörn

19 Vårdplatser och samverkan 120604

20 Insatser Process FÖRE Tillgänglig och samordnad information Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet på vårdcentral Riskidentifiering, proaktiv vårdplanering och proaktiv hälsostyrning

21 Vårdplatser och samverkan 120604 Insatser Process UNDER 1, Den Nära vården Övergripande och samordnad vårdplan Sammanhållen vård och omsorg God och säker läkemedelsbehandling God vård vid demenssjukdom God nutrition förebygger sjukdom och skada God mun- och tandhälsa God och samordnad rehabilitering Mer hembesök från primärvården Specialistsjukvård i hemmet 24 timmar om dygnet Teamvård God vård i livets slutskede

22 Vårdplatser och samverkan 120604 Insats Process UNDER 2, tillfällig sjukhusvård Direktinläggning på sjukhus Triagering äldre på akutintag Riskidentifiering och snabb insats på akutintagen Sjukhusvistelse, SVPL, utskrivning och uppföljning Läkar-läkarkontakt Uppföljning efter utskrivning Anhörigstöd och medverkan Fast vårdkontakt- kontakt

23 Vårdplatser och samverkan 120604 Insatser Process EFTER, uppföljning Uppföljning efter vårdepisod Uppföljning och analys-individ och organisationsnivå Kompetensutveckling och gemensam fortbildning Dialog och samverkan med målgruppen Ständiga förbättringar


Ladda ner ppt "Vårdplatser och samverkan Claes-Håkan Björklund Regionchefläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser