Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bevara, använda och utveckla Mats Riddersporre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bevara, använda och utveckla Mats Riddersporre"— Presentationens avskrift:

1 Bevara, använda och utveckla Mats Riddersporre
Kulturmiljö Bevara, använda och utveckla Mats Riddersporre

2 Statens regionala representant
Förvaltningslagen Länsstyrelseinstruktion Lagstiftning och förordningar (PBL, MB, KML…) Nationella mål (jämställdhet, miljö, kultur…) Regleringsbrevsuppdrag Myndighetsutövning och främjandeuppdrag Många politikområden (departement & verk) - samordna Kulturmiljöarbetet inte en isolerad företeelse

3 Nationella kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling . För att uppnå målen ska kulturpolitiken: Främja allas möjlighet till, kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur Beslutade av riksdagen i december 2009

4 Nationella mål för kulturmiljöarbetet Speglar de kulturpolitiska målen
Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen Gäller från 1 januari 2014

5 Länsstyrelsens redskap, lagar
Kulturmiljölagen Kap. 2. Fornlämningar. Generellt skydd ( st). Tillstånd. Kap. 3. Byggnadsminnen. Urval (181 st). Förklara som, tillstånd. Kap. 4. Kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som hörde till Svenska kyrkan Generellt skydd (471 st). Tillstånd. Miljöbalken Kulturreservat. Urval (1 st). Förklara som, förvalta. Riksintresse kulturmiljö. Urval (99 st). Hanteras inom PBL. Plan och bygglagen Länsstyrelsens vägledning, planeringsunderlag och tillsyn i relation till kommunernas planprocess.

6 Länsstyrelsens redskap, bidrag
Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer Byggnadsvård, forn- och landskapsvård, tillgängliggörande, information, kunskapsunderlag (fördelning från anslag 7:2, Skåne c:a 14 milj. Kr/år)

7 Foto: Linus Lundberg/Teckningsmuseet 2013


Ladda ner ppt "Bevara, använda och utveckla Mats Riddersporre"

Liknande presentationer


Google-annonser