Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vatten och avloppsförsörjningsplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vatten och avloppsförsörjningsplan"— Presentationens avskrift:

1 Vatten och avloppsförsörjningsplan

2 Agenda Grunder för VA-försörjningsplan
Sammanfattning av VA-försörjningsplanen Planens innehåll Nulägesanalys Befintlig VA-försörjning Genomgång av alternativ Slutsatser Robert Svensson – chef teknik- och serviceförvaltningen Gunnar Mellström – controller och Tf VA- och avfallschef <DATUM>

3 Grunder Länsstyrelsen i Västra Götalands läns rekommendationer om framtagande av vattenförsörjningsplaner Syfte trygga dricksvattenförsörjningen på lång sikt Att hantera Avloppshantering så att samhällets miljöbelastning begränsas Omvandlingsområden med lokal vatten- och avloppsförsörjning Metod Uppdrag av teknik- och servicenämnden Samarbete mellan teknik- och serviceför- valtningen, Miljökontoret och Plan- och bygglovskontoret Resultat En plan som pekar ut riktningen för den långsiktiga utvecklingen av den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen <DATUM>

4 Sammanfattning Ökande befolkning och ökande anslutningsgrad medför behov av förstärkt kommunal VA-försörjning Dricksvattenförsörjningen bör även fortsättningsvis baseras på grundvatten Avloppsfrågan i Hägnen och vattenfrågan i Hyssna är akut Avloppsreningsverk i Ubbhult, Sätila, Hyssna, Hajom och Björketorp behöver renoveras och byggas ut Kostnadseffektivt att bygga samman orterna med överföringsledningar Etappvis utbyggnad under 10 år Fler frågor behöver utredas vidare Förnyelse av befintligt nät måste ske parallellt <DATUM>

5 Planens innehåll Huvudmålet med planen är att kunna erbjuda Marks kommuninnevånare och näringsliv en säker vatten- och avloppsförsörjning på lång sikt dvs. med god beredskap både för nyanslutningar och oförutsedda händelser samt en godtagbar förnyelsetakt av anläggningarna. Inventering och redovisning av vattenresurser i kommunen Inventering och redovisning av påverkan och hot mot dessa vattenresurser Inventering och redovisning av avloppshanteringen Inventering och redovisning av omvandlingsområden med lokal vatten- och avloppsförsörjning Förslag till åtgärder Handlingsplan Synpunkter inhämtade av; Lst, KS, PBN, MN, Viskan- och Lygners vattenråd <DATUM>

6 Nulägesanalys Förhållandevis hög vattentaxa men inga ekonomiska marginaler Lättillgängliga grundvattentäkter God grundvattenkvalité Hög utnyttjandegrad av vattentäkterna Brist på reservvatten Mycket högt utläckage Delvis föråldrat ledningsnät Långsam förnyelsetakt Många små anläggningar vilket ger höga driftkostnader Behov av att förbättra VA-försörjningen i omvandlingsområden <DATUM>

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Slutsatser Grundvatten bör behållas som bas för kommunens dricksvattenförsörjning Kapaciteten på de kommunala VA-anläggningarna måste öka Klimatförändringarna kan medföra ändrad kvalité på råvattnet Föroreningsbelastningen på Lygnern och Häggån bör minska Lämpligt och lönsamt att bygga samman orterna i den NV delen av kommunen Avloppsfrågan i Hägnen och vattenfrågan i Hyssna är akut och måste lösas inom några år Huvuddelen av omvandlingsområdena bör VA-försörjas via kommunala överföringsledningar Förutsättningar för exploatering längs överföringsledningar <DATUM>

18 Slutsatser Reservvattenförsörjningen av centralorten måste säkerställas Vid avloppsförsörjning måste hushållning med naturresurser ges högre prioritet VA-försörjningen kommer att kräva stora investeringar dels i överföringsledningar dels i befintligt nät Fortsatt arbete med genomförandet bör drivas som ett långsiktigt projekt med tydlig ansvarsfördelning <DATUM>


Ladda ner ppt "Vatten och avloppsförsörjningsplan"

Liknande presentationer


Google-annonser