Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiesamverkan i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner Samverkansavtal 2006-2008 Projektplan 2007-2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiesamverkan i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner Samverkansavtal 2006-2008 Projektplan 2007-2012."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiesamverkan i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner Samverkansavtal 2006-2008 Projektplan 2007-2012

2 Beskrivning av samverkan Samrådsformer: Rådslag om Möjligheter och utmaningar samt om Arbetslivskontakter. Information om samverkan till fackombud och till skolornas personal Utbildningsgrupp och:Gymnasiechefer och förvaltningschefer har bildat styrgrupputbildningsgrupp = projektgrupp. Tillsammans med representanter för företag och universitet = styrgrupp. Forskare som utvärderar under projekttiden (Umu) Pilotprogram:Barn- och fritid, Teknik, Turism har varit aktiva i olika grad. Teknik har planerat distanskurser och praktik. Turism har ordnat gemensamma elevaktiviteter Nätverksgrupper:IT, SYV, Marknad, Arbetslivskontakter, Specialped. Kompetensutveckling:Under tre läsår har gemensamma dagar ordnats för alla gymnasielärare. Teman – distansundervisning, möjligheter och hinder med samverkan samt vid det senastetillfället valbara ämnesalternativ

3 Uppföljning och utvärdering Elevenkäter 06/07: Genomfördes med elever i gy samt i skolår 8-9 De ville ha – unika program, fler program, bättre kontakter med arbetslivet och såg styrkor hos LG Utvärdering rådslag:Resultatet visar på förståelse för möjligheterna med gymnasiesamverkan. Styrgruppen fick motiv för att skapa ett styrdokument för arbetslivskontakter samt att det skall gälla alla elever i gymnasieskolan Enkäter 2008:Enkätundersökningar genomfördes med elever i skolår 8-9 och gy Åk1 samt med lärare i de båda skolformerna. Resultatet blir en del i en utvärdering av hela projektet som tar fasta på elevers lika rätt till utbildning, utbildningars lika värde samt likvärdig utbildning beträffande kvalitet (Umu) Kompetensdagar:De valbara alternativen fick positiva omdömen. När det gäller satsningen på LG har lärare med mer vetskap om projektet en högre tilltro till att det skall gå bra

4 Ny organisation - uppdraget Samverkansavtalet: Tydlig vilja att fördjupa och förstärka samverkan mellan kommunerna och andra samarbetspartners Långsiktig ambition att hitta lämpliga former för detta. Arbetet skall utmynna i förslag till ett gymnasieförbund, ny huvudman för gy-skolan Uppdraget:2007 – Framtidsdiskussion som innebar idéer om samverkan inom vuxenutbildning samt uppdrag att göra en organisationsutredning för regionens högskole- vux- och gymnasieutbildningar 2008 – Förlängt samverkansavtal med sex månader Förslag på organisation av ett gymnasieförbund Anpassning till den reformerade gymnasieskolan samt till de minskande elevkullarna i regionen

5 Förslag på framtida organisation Styrgruppens analys: Högre uppfyllandegrad för mål som rör stödjande processer än för mål som rör utbildningen av elever. Fastare organisation – gemensam ledning. Den nya gymnasieskolan – profilering av utbildningar möjlig- görs där regional samverkan finns Förslag (se bilder):Gymnasieförbund med verksamhet som styrs av en gemensam gymnasienämnd. Gymnasiechef verkställer Skolledarnas roller:Lokala rektorer har det direkta elev- och personal- ansvaret vid sina respektive enheter. Rektorerna har också sektorsansvar för samordning och utveckling inom ett programområde/tema vardera Ledningsgrupp med externa representanter och förvaltningschefer Ett fåtal gemensamma tjänstemän finns vid skolorna nära verksamheterna. Övrigt – avtal med kommunerna

6 Förslag på gymnasieorganisation Styrelse/Direktion Politiker + ev. externa repr. Gymnasienämnd LG 16 politiker/4x4 Boken- skolan Au Hj.Lund- bohms- skolan Laestadius- skolan Välkomma- skolan (Egen juridisk person, högsta beslutande organ) (Huvudman gym.) Gymnasiechef Gemensamt men utlokaliserat: 1 Ekonom 1 Personalhandl. 1 IT-strateg 1 Nämndssekr./ intagning 1 Utv.led. / biträdande gym.chef Skolledare/rektorSkolledare/rektorerSkolledare/rektorSkolledare/rektorer Ledningsgrupp: 4 förvaltningschefer + externa representanter dialog

7 ”Sektorsansvar” för alla fyra skolor, ansvar för samordning och utveckling av ett område/sektor Förslag på gymnasieorganisation Boken- skolan Hj.Lund- bohms- skolan Laestadius- skolan Välkomma -skolan Gymnasiechef Utv.led. / bitr gymn.chef Skolledare/rektorSkolledare/rektorerSkolledare/rektorSkolledare/rektorer Elev/personalansvar, lokal rektorProgramansvar, lokal rektor Gemensamma resurser/ansvar Lokala resurser/ansvar Gemensamma mål/gemensam grund

8 Tidsplan för förankrings- och beslutsprocess: maj – juni 2008:Förankring i utbildningsgrupp, politikernas au Färdigställande av slutrapport Godkännande i utbildningsgrupp och styrgrupp Information till nämnderna 8 maj, 12 juni, 17 juni Information till all personal om förslaget 23 juni 2008:Beslut i LKF:s direktion om inriktningen för den framtida gymnasiesamverkan Hösten 2008:Politiska processer och beslut i berörda nämnder Dialog med personal, MBL-förhandlingar, information Beslut i nämnder sept – remisstid – nämnder december 2009-2010:Kommunfullmäktige jan/feb 2009 Genomförande som anpassas tidsmässigt till införandet av den reformerade svenska gymnasieskolan ht 2010 (ht 2011) Start för ny organisation 1 jan 2010


Ladda ner ppt "Gymnasiesamverkan i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner Samverkansavtal 2006-2008 Projektplan 2007-2012."

Liknande presentationer


Google-annonser