Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prioriterat utvecklingsområde 10/11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prioriterat utvecklingsområde 10/11"— Presentationens avskrift:

1 Prioriterat utvecklingsområde 10/11
Mål: Att göra vår gård mer inbjudande för lek och lärande ”Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt”. Lpfö 98 Vi vill att våra föräldrar ska känna att vi månar om det bästa de har, sina barn. Föräldrarnas medverkan är en förutsättning för att barnen ska utvecklas. Förskola och hem Normer och värden ”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efter hand omfatta dem” Lpfö-98. Att förmedla demokrati är en viktig del av förskolans arbete. Det ger förutsättningar för barnen att lära sig att acceptera andra men också att själva bli accepterade. Likabehandlingsplan finns på förskolan. ”I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan”. Lpfö 98 Vi vill att barn och föräldrar ska känna att förskolan är vår gemensamma. De får då en anknytning till den som gör att de värnar om den. Barns inflytande Utveckling och lärande ”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskapen och färdigheter.” Lpfö 98 Vår avsikt är att barnen ska känna sig accepterade och trygga på förskolan och därmed våga prova nya saker. Det ska vara roligt och de ska känna att de utvecklas. Hälsofrämjande förskola Hälsoutvecklingsområde i Lyckeby Skolområde Arbetsglädje Värme och uppmuntran Stresshantering Daglig rörelse Vårdat språkbruk Bra kost Bättre yttre och inre miljö Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar en god fysisk och psykisk hälsa. Förskolans värdegrund och uppdrag enligt läroplanen: ”Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö… Att hävda grundläggande värden kräver att värderingarna tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet” (sid. 3 Lpfö-98). Vi kommer att fortsätta följa vår värdegrundsplan och vår likabehandlingsplan genom att dramatisera konkreta situationer tillsammans med barnen. Vi kommer att göra ett ”Jag tycker kollage” för att stärka barnens självkänsla Vi fortsätter vårt arbete med inspirerande och kreativa miljöer och tar hjälp av barnen genom intervjuer och observationer. Vi vill utveckla dokumentationen genom att fokusera på ett gemensamt område i huset. Vi kommer att intervjua barnen om kompisregler . Vi använder oss av ”Vännerna i Kungaskogen” som är en värdegrundande sagobok. För att barnen själva ska kunna påverka sina aktiviteter, kommer vi att arbeta med stationer tre fm i veckan. Under denna tid kan barnen fritt välja mellan dessa stationer. Genom vår arbetsplan förmedlar vi våra mål i arbetet med barnen . Vi kommer att dokumentera barnens arbete och lek för att synliggöra barnens utveckling och lärande. Vi utvärderar kontinuerligt genom observationer, dokumentationer samt vid utvecklingssamtalen med föräldrarna. Vi kommer att arbeta med att göra läroplan, likabehandlingsplan och arbetsplan mer synliga i vår verksamhet. Vi har gymnastik och rörelseaktiviteter med barnen. Vi samtalar med barnen om vikten av att äta sunt och erbjuder frukt och grönsaker till varje måltid. Vi arbetar med TAKK-tecken för att stärka barns språkutveckling. Vi arbetar med hållbar utveckling genom att sopsortera och har en sopplockardag per termin. Metoder: Värdegrundsplan Respekt: Vi är lyhörda och tar hänsyn till varandra. Vi tar till vara på våra olikheter och accepterar varandras åsikter. Arbetsglädje: Vi fördelar och strukturerar arbetsuppgifterna och strävar efter att skapa ett gott arbetsklimat. Vi hjälps åt att skapa arbetsro. Ansvar: Var och en ansvarar för sina ansvarsområden och vi hjälper varandra där det behövs. Alla strävar efter att hålla ordning på och vara rädd om vår miljö. Vi passar tider. Trygghet: Vi är omtänksamma om varandra. Vi känner tillit och vågar ha en egen åsikt. Gemenskap: Vi diskuterar oss fram till gemensamma lösningar och strävar efter att hålla det överenskomna. Vi underlättar för varandra och hjälps åt. Vi strävar efter en stark gemenskap. Uppmuntran: Vi ger varandra konstruktiv kritik och ärligt beröm. Solidaritet: Vi är lojala mot varandra och försöker hålla samman. Vi följer gemensamma regler. Delaktighet: Alla ska känna sig delaktiga i utformandet och utvecklingen av verksamheten. Likabehandlingsplan: Vi har en likabehandlingsplan på förskolan.


Ladda ner ppt "Prioriterat utvecklingsområde 10/11"

Liknande presentationer


Google-annonser