Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkomna HFSU-nätverk 11 mars 2010 Hällefors kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkomna HFSU-nätverk 11 mars 2010 Hällefors kommun."— Presentationens avskrift:

1 1 Välkomna HFSU-nätverk 11 mars 2010 Hällefors kommun

2 2 Bakgrund •November 2003 •2 träffar/termin •1 rektor och 1 (2) personal per enhet •Krav: rektor ska delta vid träffarna •Syfte: –ge kunskap –erfarenhetsutbyte –samordning –se varandras verksamheter –knyta kontakter –sätta ord på sitt arbete –föra vidare till medarbetare och kollegor

3 3 Hälsofrämjande skolutveckling… …så mycket mer än: och

4 4 Det innebär…  Att förskolan målmedvetet och långsiktigt utvecklar hela förskolans vardag som en stödjande och främjande miljö för hälsa och lärande samt stärker, utvecklar och fördjupar olika hälsoområden. Förskolan som ger glädje och lust i lärandet ger den jordmån som behövs för att barnen ska utveckla en god hälsa.

5 5 Ett hälsofrämjande synsätt  Utveckla det friska (salutogent) •Vilka faktorer skapar det vi vill ha? •ett främjande arbete inriktas på att stärka skyddsfaktorer (friskfaktorer). Istället för…  Lindra,bota, behandla (patogent) •Vilka faktorer skapar ohälsa? •förebyggande arbete inriktats främst på att undanröja riskfaktorer. •Hur förhindrar vi att ohälsa uppstår?

6 6 • Individnivå • Kamratnivå • Familjenivå • Förskola/Skolnivå • Samhällsnivå Skydds- och riskfaktorer

7 7 KASAM – känslan av sammanhang Meningsfullhet HanterbarhetBegriplighet Delaktighet Lust Gemenskap Mening Upplevelse av kontroll Positiv självkänsla Förståelse Information Regelbundenhet Tydlighet Struktur

8 8 Det ena handlar om hela förskolan. Klimatet och relationerna mellan barn och vuxna. Det handlar om förskolans lärande miljö, om inflytande och ansvar om betydelsen av att bli sedd, dvs att i grunden känna sig värdefull. En förskola som lyckas skapa goda lärmiljöer främjar också barns hälsa. Det är lättare att lära och leka i en miljö där man känner sig trygg och där relationerna präglas av tillit till varandra. Det finns ett nära samband mellan lärande, värdegrund och hälsa. Det andra handlar om kunskapsområdet hälsa. Betoning på att stärka hälsan. Det innebär fördjupning inom olika hälsoområden, men inte på ett fragmentariserat sätt utan snarare där de gemensamma trådarna i olika hälsoområden binds samman till ett gemensamt kunskapsområde. Hälsofrämjande skolutveckling

9 9 Den ena spåret handlar om hela förskolan… •Hälsofrämjande tanke- och förhållningssätt •Helhetssyn på begreppet hälsa •Salutogent synsätt •Känslan av sammanhang (KASAM) •Samsyn •Positiv inlärningsmiljö •Goda relationer •Jämställdhet och likvärdighet •Inflytande och ansvar. Både personal och elever •Samverkan med närsamhället •Delaktiga föräldrar HFSU – de två spåren

10 10 HFSU – de två spåren Och det andra spåret rör kunskapsområdet hälsa… •Självkänsla och ansvarstagande •”Det goda samtalet” och möjlighet till dialog •Relationer •Existentiella frågor •Fysisk aktivitet •Avkoppling – stresshantering •Goda och sunda matvanor •Motverka kränkningar •ANT

11 11 Skollagen 1 kap 2§ ”Alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till likvärdig utbildning som ger kunskaper och färdigheter samt främjar en harmonisk utveckling till ansvarskännande människor.”

12 12 Urdrag ur Lpfö 98  ”Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den och även utveckla barnens nyfikenhet och sin lust till samt förmåga att leka och lära”  ”Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik… Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar (…) förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”  ”Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga”.  ”Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”.

13 13 Hälsa lärande trygghet, prop. 2001/02:14 Lärande och hälsa påverkas i stor utsträckning av samma faktorer. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande och gynnas av samma faktorer.

14 14 ”Hur våra barn mår är beroende av den värld de möter och hur vi som vuxna ger dem redskap att möta världen.” Gunilla Källgen

15 15 Diskutera : 1.Vad är hälsa för dig? 2.Vilka faktorer stärker hälsan? •För dig? •För barnen?

16 16 Folkhälsoteamet i Norra Örebro Län •Anna Sandberg, folkhälsoutvecklare •Elin Björklund, folkhälsoutvecklare •Ninni Badh-Grändås, drogsamordnare •Linnéa Hedkvist, folkhälsostrateg •Marie Cesares Olsson, folkhälsoutvecklare •Peter Björklund, utredningssekreterare barn-och ungdom Folkhälsoteamet i norra Örebro län Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

17 17 Vad innebär det konkret till er i förskola eller skolan? Folkhälsoteamet kan vara stöd i: Likabehandling/Trygg miljö Sexuell hälsa Socialt och emotionellt lärande (SET eller StegVis) Fritid Vandrande skolbuss Rörelseglädje Nätverk Måltid Elevhälsan Attraktiva föräldramöten


Ladda ner ppt "1 Välkomna HFSU-nätverk 11 mars 2010 Hällefors kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser