Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖBALKESUTBILDNING FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET DAG 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖBALKESUTBILDNING FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET DAG 2"— Presentationens avskrift:

1 MILJÖBALKESUTBILDNING FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET DAG 2

2 Program 13.30 – 14.15 Egenkontroll 14.15 – 15.00 Delegation
15.00 – Kaffe 15.30 – Genomgång diskussionsuppgift 15.50 – Kemiska produkter och biotekniska organismer 16.40 – Nyheter och frågor Portalparagraf om syftet med tillsynen

3 Mette Christensen, advokat
Kontaktuppgifter Mette Christensen, advokat Wistrand Advokatbyrå Lilla Bommen 1

4 TILLSYN och EGENKONTROLL
TILLSYN och EGENKONTROLL

5 Syfte och omfattning Tillsynen ska säkerställa efterlevandet av miljöbalken och föreskrifter (26 kap 1 §) På eget initiativ eller efter anmälan Vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse Bedöma om villkor är tillräckliga Ge rådgivning och information Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser till polis och åklagare om misstanke om brott finns Brott framgår av kap 29 Portalparagraf om syftet med tillsynen

6 Tillsynsmyndighet Verksamheter med tillstånd Länsstyrelsen
Andra verksamheter Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd Länsstyrelsen kan delegera tillsynen

7 Föreläggande och förbud
Får meddelas i enskilt fall för att tillse att miljöbalken, föreskrifter, domar och beslut efterlevs (26:9 MB). Får inte vara mer ingripande än nödvändigt i det enskilda fallet. Får inte innebära en inskränkning av gällande tillstånd. Får förenas med vite (26:14 MB). Kan verkställas genom kronofogden (26:17 MB). Ett föreläggande eller förbud får inte innebära en begränsning av en dom eller ett besluts rättskraft om inte bårdsakande pga nödvändigt för att undvika ohälsa eller allvarlig skada. Kan exempelvis inte förelägga att utsläpp av lösningsmedel ska begränsas till 300 ton per år när man har villkor på 400 ton per år. I så fall krävs ändring av villkor. Då krävs att förutsättningarna i 24:5 är uppfyllda. Vite innebär att ett vite utdöms för det fall föreläggandet inte uppfylls. Kom ihåg!!! Ett föreläggande är ett överklagbart beslut. Notera överklagandetiden!!! Kan gälla en punktinsats eller åtgärd/kontroll över längre tid.

8 Upplysningar och undersökningar
Tillsynsmyndigheten kan förelägga att utlämnande av uppgifter och handlingar Verksamhetsutövare skyldig att utföra de undersökningar som behövs för tillsynen. § 21-22

9 Avgifter för tillsyn Länsstyrelsen tillämpar taxa i förordning
Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Beloppet sätts utifrån verksamhetskod och FMH-bilagan Kommunen beslutar om egen taxa Miljönämnden i Göteborgs stad Bilaga A – fast avgift och timavgift Om flera verksamhetskoder den högsta + 25 % av övriga. Totala tillägget dock max 30 % av det höga fasta.

10 Miljörapport Miljörapport ska lämnas en gång per år
Tillståndspliktig verksamhet Verksamheter som förelagts att söka tillstånd Verksamheter som omfattas av förordning 166/2006 (bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrifter 2006:9 om miljörapport) Miljörapport 26:20 Tillståndspl Förelagda Omf av 166/2006 enligt NVV föreskrifter 2006:9 1§ Förordning om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar Bilaga 1 till föreskrifterna – samma som bilaga 1 förordningen. Vissa anl inom energisektorn produktion och behandling av metaller Mineralindustrin kemisk industri mm Öppna 200&.9 på nätet

11 Egenkontroll - Lagstiftningen
26 kap 19 § miljöbalken Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll Naturvårdsverkets handbok om egenkontroll Förutom första punkten gäller övriga endast tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter.

12 Kravet omfattar, 26 kap 19 § Krav på egenkontroll omfattar alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön Fortlöpande planera och kontrollera Hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön Lämna förslag till kontrollprogram om tillsynsmyndigheten begär det Kravet omfattar även sådant som inte kan knytas till en fast anläggning – exemplevis transporter Inte bara bevaka det som kan vara otillåtet utan verksamhetens påverkan på miljön i sin helhet. Krav på kontrollprogram ofta i villkor – kan dock därutöver krävas av tillsynsmyndigheten.

13 Förordningen om verksamhets-utövarens egenkontroll
Gäller tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet Krav på: Fastställd och dokumenterad fördelning av organisatoriska ansvaret enligt MB, föreskrifter och myndighetsbeslut Rutiner för att kontrollera utrustning för drift och underhåll Undersöka och bedöma riskerna (dokumenteras!) Driftstörningar skall meddelas tillsynsmyndigheten Förteckning av kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras Om en verksamhet består av flera delar: Om huvuddelen tillstånds eller anmälningspliktig skall förordningen tillämpas på hela verksamheten Om bara en mindre del tillstånds eller anmälningspliktig ska förordningen bara tillämpas på den delen

14 Kontroll av utrustning
Exempelvis processteknisk utrustning, reningsutrustning, fordon m.m. samt för mätning, provtagning och analys Rutiner bör omfatta: Skötsel, underhåll, reparationer Kalibrering Undersökning av skick, Åtgärder vid identifierade avvikelser eller brister Gäller sådan utrustning som kan få betydelse för skyddet av människors hälsa och miljön om de inte är i gott skick. Vem som ska utföra detta bör framgå av den dokumenterade ansvarfördelningen. Resultat bör dokumenteras och sparas i fem år.

15 Bedömning av risker Vid normal, planerad och avsedd drift
Förändringar av verksamheten Nya tekniska rön Kontinuerligt återkommande kontroll Vid särskilda händelser (riskbedömningar) Identifiera riskkällorna Bedöma sannolikheten Bedöma konsekvenserna → Acceptabelt eller åtgärd? Särskilda händelser: Bör göra en uppskattning av sannolikhet för risker och graden av olägenhet om det inträffar. Undersökningens omfattning får anpassas till verksamhetens art och omfattning. Dock kontinuerligt återkommande uppskattning. Undersökningen kan göras av egen personal eller utomstående men bör göras efter en fastslagen rutin. Måste dock dokumenteras! Exempelvis matris med sannolikhet och konsekvens. Ger en riskfaktor. Åtgärd? Prioritering?

16 Kontrollprogram Som villkor i tillstånd eller genom föreläggande från tillsynsmyndigheten Gällande hela verksamheten eller delar Skyldigheten att utföra egenkontroll är verksamhetsutövarens! Ett förelagt kontrollprogram måste dock följas! Uppdatera i tid!

17 Kontrollprogram, forts
Kontrollprogrammet är ett program för hur den egna skyldigheten att kontrollera ska uppfyllas Praktiskt fungerbart Tydligt och konkret för personalen Omfatta alla led av kontrollen (kontroll av utrustning, riskbedömningar, hantering av driftstörningar, förteckning av kemikalier)

18 Kontrollprogram, forts.
Vilka skyldigheter? Villkor (ange) Lagkrav (levande förteckning) Olika upplägg Utifrån påverkan (luft, vatten, buller m.m.) Utifrån process (måleri, gjutning, lager) Särskilda hanteringar (avfallshantering, kemikaliehantering m.m.) Om det finns mallar för dokumentation – bifoga för kopiering eller hänvisa till länk på exvis intranät Hänvisa till en delegationsordning. Var finns den? OBS! Överarbeta inte. Kan föranleda ett föreläggande – blir då skyldighet.

19 Straffbestämmelser och miljösanktionsavgifter m.m.

20 Miljöbrott 29 kap. 1 § Miljöbrott – böter-6 år
3 § Miljöfarlig kemikaliehantering – böter-2 år 3 a § Olovlig kemikaliehantering – böter 4 § Otillåten miljöverksamhet – böter-2 år 5 § Försvårande av miljökontroll – böter-2 år 6 § Bristfällig miljöinformation – böter-2 år 7 § Nedskräpning – böter-1 år 8-9 § Blankettstraffbud – böter-2 år 11 § - ringa brott ingen påföljd Gå igenom brotten. 1 § - redan risken för störning är tillräcklig. 1b) – betydande olägenhet i miljön – en lokal betydande förändring (damm från torvbearbetning), igenväxning av en sjö mm Om man följt sitt tillstånd – inte straffbart. (Dock skadeståndsansvar) – HD B – haltgränsvärde på årsbasis inget brott Kemtvättskemikalier – eliminationsbevisning – 3 mån fängelse 4 § överskridande av villkor – riktvärden/gränsvärden – ny praxis? – NJA 1993 s 608 påbörja tillståndspliktig verksameht – ej brott. Anl kunde även drivas utan tillstånd. 5 § p 2 – skyldigheten att meddela driftstörningar – vad är en driftstörning? B Påföljden – ofta dagsböter 29 kap. 11 § MB – om gärningen är att anse som ringa skall ansvar inte utdömas.

21 Straffrättsligt ansvar
Personligt – böter eller fängelse Kräver uppsåt eller oaktsamhet Utreds av polis och åklagare – prövas i allmän domstol (tingsrätt)

22 Delegation Universitetsverksamheten styrs av Högskolelagen och Högskoleförordningen samt Myndighetsförordningen 3 § Myndighetsförordningen ”Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten för att tillse att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt…” Enligt 2 kap 3 § Högskoleförordningen kan styrelsen delegera uppgifter till rektorn. Enligt 2 kap 13 § Högskoleförordningen får rektor delegera sina uppgifter om inte annat är särskilt föreskrivet.

23 Förutsättningar för delegation
Ansvaret kan delegeras Nödvändigt med delegation Tydlig delegation/arbetsbeskrivning Tillräcklig kunskap/kompetens Självständig – tillräckliga ekonomiska resurser och befogenheter Att straffansvaret är personligt innebär att varje enskilds skuld skall prövas. Flera kan således anses skyldiga till samma brott. Det är VD som enligt aktiebolagslagen skall sköta den löpande förvaltningen. I det allra flesta fall är det därför VD som är den som har ansvaret. Om en åtgärd har krävt styrelsebeslut kan styrelsen ställas till svars. Att delegationen skall vara tydlig innebär som regel att den är skriftlig. Exempel – Göta HovR B – Miljöbrott Drifttekniker och Regionchef kunde inte dömas – ingen delegation Arbetsmiljöbrott – ställning som platschef – ansvarig OBS! En delegation är ett levande dokument – måste revideras fortlöpande

24 Nödvändighet Relativt lågt ställt krav
Den som har ansvaret kan inte uppfylla det Omfattning av ansvar Överblickbarhet Kontroll Arbetet utförs rent faktiskt av annan

25 Tydlighet Skriftlighet är önskvärt
Lagom abstrakt men tillräckligt konkret Ingen detaljerad beskrivning av handlande i varje situation Konkret nog för att vara begriplig för de berörda Beskriva de arbetsuppgifter som omfattas

26 Kunskap/kompetens Mottagaren av delegeringen måste ha den kompetens som krävs för uppgiften. Tillräcklig utbildning Tillräcklig erfarenhet Faktisk möjlighet att utföra uppgiften Tillräckligt beslutsunderlag Tillräckliga redskap Beslutsunderlag: Ex tiden före Internet. Om inte någon prenumeration på lagstiftning – inte tillräckligt redskap för att hålla organisationen uppdaterad på gällande lagstiftning. Ex ansvar inom centrala miljöorg att tillse att man hanterar avfall på rätt sätt. Räcker inte med lagstiftning utan ska även få rapporter från respektive avdelning om uppkommet avfall och omhändertagandesätt.

27 Självständighet Befogenhet att agera inom området – dvs rätt att fatta beslut Som kostar pengar Arbetsledningsåtgärd Exempel Rätt att beställa transport av farligt avfall Rätt att säga till avdelning att de måste omhänderta avfallet på ett annat sätt.

28 HAR ALLTID RÄTT ATT RETURNERA FRÅGAN
Den som mottagit en delegation och som uttömt sina handlingsbefogenheter HAR ALLTID RÄTT ATT RETURNERA FRÅGAN Ansvaret återförs då på den överordnande chefen

29 Diskussion! Diskutera i grupper om 3 personer
Är det dokument er grupp fått en delegationshandling? Om inte, vad skulle krävas för att det skulle bli en korrekt delegation? Vad blir konsekvensen vid en överträdelse om kraven på delegation inte uppfylls? Vad blir konsekvensen vid en överträdelse om kraven på delegation uppfylls?

30 KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER

31 Rättskällorna Reach och CLP Miljöbalken
Kap 14 – Kemiska produkter och biotekniska organismer Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer Föreskrifter Kemikaliemyndigheten Egentligen ska CLP stå med översta raden. Dock inte trätt i kraft. Återkommer maa detta

32 Definitioner Kemisk produkt
Ett kemiskt ämne eller en beredning av kemiska ämnen som inte är en vara. Bioteknisk organism En produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande mikroorganismer, däribland virus, nematoder, insekter eller spindeldjur. Vara Ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Det finns mycket specialregleringar avseende bekämpningsmedel som inte tas upp här.

33 2 kap 4 § miljöbalken Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. PRODUKTVALSREGELN Enligt förarb avsedd som en hänsynsregel och förhållningssätt Tar sikte på produktens inneboende egenskaper och tar inte hänsyn till försiktighetsmått. Val av produkt sker endast utifrån inneboende egenskaper. Överträdelse är straffsanktionerat vid uppsåt eller grov oaktsamhet i 29:3. Miljöfarlig kemikaliehantering – Uppsåt eller oaktsamhet tar befattning med produkt utan att vidta produktval. Tänker man ofta inte på som ett brott

34 Miljöbalken 14 kap miljöbalken Definitioner (2-3 §§)
Hantering införsel och utförsel (4-9 §§) Godkännande av bekämpningsmedel (10-11 §§) Produktregister (12-14 §§) Produktinformation och uppgiftsskyldighet (15-19 §§) Bestämmelserna har utpräglad ramkaraktär Detaljföreskrifterna återfinns i förordning och föreskrifter

35 Bemyndiganden Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om: Hänsynsregler avseende hantering, införsel och utförsel Krav på tillstånd för hantering, införsel och utförsel Villkor för hantering, införsel och utförsel Förbud mot hantering, införsel och utförsel Regler till följd av Sveriges medlemskap i EU → Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer eller föreskrifter från bla KemI

36 Bemyndiganden, forts. I förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer KEMI Räddningsverket och Transportstyrelsen Naturvårdsverket Boverket Livsmedelsverket Se 18 § förordningen KemI

37 Produktregister 3-5 §§ förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer Kemisk produkt och bioteknisk organsim som tillverkas eller förs in i Sverige Hänförbart till något varuslag i bilagan > 100 kg/år ska anmälas till KEMI:s produktregister Undantag: Omfattas av läkemedelslagen, livsmedelslagen eller lagen om foder och animaliska produkter HR: ”För in”/ ”importera” i sv lagstiftning – till sverige. EU-lagstiftning – till EU Anmälan ska göras av den som för in eller tillverkar 3 kap KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer - § 4 info i anmälan Undantag: St 2 Läkemedel mm

38 Produktinformation och uppgiftsskyldighet
Reklam (14 kap §§ MB) Underrätta kemikalieinspektionen om (14 kap 18 § MB och 15 § förordningen): Om efter tillstånd eller godkännande framkommer nya uppgifter om skadliga effekter på människors hälsa, grundvatten eller miljön Om inget tillstånd eller godkännande framkommer nya uppgifter om cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper

39 Uppgifter och märkning
Märkningsföreskrifter och föreskrifter om uppgifter som behövs för hälso- och miljöriskbedömning meddelas av KEMI Föreskrifterna om kemiska produkter och biotekniska organismer Föreskrifterna om klassificering och märkning av kemiska produkter Lagtekniskt: 19 bemyndigar regeringen. 18 § förordningen bemyndigar KemI Reglerna kommer att ersättas av CLP. Fram till den 1 juni 2015 även enligt äldre klassificeringsregler. KIFS 2008:2 KIFS 2005:7 För att få släppa ut på marknaden krävs att kemsik produkt är märkt och klassificerad enligt föreskrifterna. Bilaga 2 farosymboler Bilaga 3 riskfraser Notera att om extremt brandfarligt, mycket brandfarligt, mycket, giftigt, frätande eller hälsoskadligt – kännbar märkning

40 Tillstånd Tillstånd krävs vid yrkesmässig hantering av särskilt farliga produkter (7 § förordningen) Definition i KEMI:s föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer 4 kap 1 § Faroklassificering Mycket giftigt Faroklassificering Giftig Faroklassificering Cancerframkallande, Mutagen eller Reproduktionstoxisk Faroklassificering Frätande Tillståndsansökan prövas av länsstyrelsen ICKE yrkesmässig hantering eller yrkesmässig överlåtelse Överlåtelse får endast ske till den som har tillstånd Länsstyrelsen enligt 11 § förordningen

41 Reach Förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier Reach Registrering Utvärdering Godkännande Begränsningar Syfte att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön samtidigt som den europeiska kemikalieindustrins konkurrenskraft främjas. Undantag?!

42 Reach, forts. Reach är en förordning
Förordningar – direkt effekt och bindande i sin helhet för medlemsstaterna. Allmängiltiga, kan jämföras med lagar Kräver precishet och detaljrikedom Hindrar medlemsstaterna från att stifta lagar eller fatta beslut som förändrar det rättsläge som förordningen slår fast Komplicerad och mycket omfattande Ska gå att använda utan implementering Om motstridig mot svensk lagstiftning går reach före Harmoniseringande – ska vara lika för alla medelemsstater. I enlighet med syftet med exvis konkurensneutralitet

43 Reach, forts. Gäller ”ämnen” – kemiskt grundämne eller förening av grundämnen. Samtliga ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst 1 ton ska registreras. Ansvaret för registreringar samt riskbedömningar och utredningar ligger på tillverkar och importörer. Ämnen – inte produkter! Föreningar – blandningar av ämnen 1 ton per importför/producent

44 Reach, forts. Tillverkare Importör Nedströmsanvändare
Etablerad i gemenskapen Tillverkar ett ämne där Importör Bedriver införsel till gemenskapen Nedströmsanvändare Annan än tillverkare och importör Använder ett ämne (som sådant eller ingående i en beredning) Industriell eller professionell verksamhet Aktörerna finns definierade i art 3 Importör inte från annat eu-land.

45 Reach, forts. Registrering
Hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors Om ämne trots registreringsplikt inte är registrerat är det förbjudet att tillverka eller släppa ut på marknaden (EU) Kravet på information i registreringen ökar med den tillverkade eller importerade mängden (1 ton, 10 ton, 100 ton och ton) Ingen registrering – ingen marknad Läs artikel 5! Reg av ämnen i varor artikel 7.1: Avges under normala eller förutsebara förhållanden (lukt bilklädsel) Sammanlagda mäng av ämnet 1 ton/år

46 Reach, forts. Förhandsregistrering (art 23)
1 juni 2008 – 1 december 2008 → Möjliggör nyttjandet av övergångsbestämmelser. Slipper fullständig registrering för att tillverka eller släppa ut ämnet på marknaden. Möjliggör informationsutbyte för fullständig registrering. Skall innehålla grundläggande uppgifter För att få använda övergångsrelgerna – liten insats för att köpa tid Annars fullständig registrering

47 Reach, forts. ECHA har publicerat en lista över alla förhandsregistrerade ämnen Ca ämnen från ca företag Saknar en nedströmsanvändare ett ämne på listan kan ECHA hjälpa till att hitta en leverantör som är beredd att registrera ämnet (art 28.5). Även nedströmsanv bör hålla koll. Ingen registrering – ingen marknad Dvs framförhållning inför leveranser

48 Reach, forts. För informationsutbyte skall finnas forum med de som förhandsregistrerat samma ämne. Utbyte av information Enas om klassificering och märkning Minska antalet djurförsök Art 29 Utbyte info ./. Företagshemligheter. Ett nytt tankesätt

49 Reach, forts. Tillstånd kommer att krävas för ämnen med mycket farliga egenskaper CMR-ämnen PBT- och vPvB-ämnen Ämnen där det finns vetenskapliga belägg för sannolika allvarliga effekter på hälsa eller miljön Ämnena kommer att tas upp på den s.k. kandidatförteckningen för ev. senare hamna i bilaga XIV (tillståndskrav) Visa den nu befintliga kandidatlistan Håll koll på kandidatlistan för att vara förberedd på vilka ämnen som kan komma att kräva tillstånd! Om tillstånd förs de in på bilaga 14 med senaste tid för tillstånd. Håll koll på Kemis hemsida Listan är även intressant för när det krävs SDB för varoro - senare

50 Reach, forts. I ansöka för tillstånd måste även användning tas upp.
Tillståndet begränsas till tillåten användning. I ansökan skall finnas en analys av möjligheterna att ersätta ämnet. Kommissionen fattar beslut om tillstånd Stäm av med leverantören så er användning omfattas

51 Reach, forts. Övergångstider 1 december 2008 1 december 2010
Slutdatum för förregistrering 1 december 2010 Ämnen som tillverkas eller importeras > ton per tillverkar/importör per år. Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska och tillverkas eller importeras > 1 ton per tillverkar/importör per år. Ämnen som klassificeras som mycket giftiga för vattenlevande organismer som kan förorsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö och tillverkas eller importeras > 100 ton per tillverkar/importör per år. Övergångstiderna gäller om man förhandsregistrerat.

52 Reach, forts. Övergångstider, forts. 1 juni 2013
Ämnen som tillverkas eller importeras i mer än 100 ton per tillverkare/importör per år. 1 juni 2018 Ämnen som tillverkas eller importeras i mer än 1 ton per tillverkare/importör per år. Även 1 juni 2011 – anmälan varor kandidatförteckningen Mer än 1 ton per år mer än 0,1 viktprocent OBS! HELA varan. Olika i olika länder. Undantag om ämnet redan är registrerat för användningen

53 Reach, forts. Distribution av säkerhetsdatablad (art 31)
Klassificerat som farligt (nya klassificeringsdir 1272/2008) Farligt enligt Reach (bilaga XIII) Uppfört på kandidatförteckningen Skyldighet att lämna information om ämnen i varor (art 33) Innehållande särskilt farliga ämnen (kandidatlistan) överstigande 0,1 viktprocent. Skall lämnas kostnadsfritt vid första leveransen Uppdateringar skall skickas till alla som mottagit produkten under de senaste 12 månaderna. Ändring i SDB maa CLP Oenighet om tolkning av 0,1 %. Huvudregeln är sagt HELA PRODUKTEN (Exvis Buss). Österrike, tyskland, danmark, sverige, belgien och framkrike avvikande mening – Separata delar. Exempel kabel med kontakt. Klorparaffiner i kabelhöljet, hela kabeln, kabeln med kontakten?

54 Reach, forts. Se till att hålla er uppdaterade!
Kandidatlistan – vilka ämnen kommer att kräva tillstånd? Kommunicera med leverantörerna! Omfattar en eventuell tillståndsansökan företagets användning? Kommunicera internt. Rutiner för att bevaka och uppfylla kraven i Reach. Vilka brister finns?

55 GHS och CLP GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Klassificering och märkning enligt överenskommelse inom FN:s sociala och ekonomiska råd. Mer enhetligt, öppet och jämförbart skydd för människors hälsa och miljön i hela världen

56 GHS och CLP, forts. EU:s engagemang i GHS
Deltagit i FN:s arbetet med framtagandet av GHS Antog i december 2008 förordningen 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) CLP och GHS bygger på samma principer Klassificering Förpackning Farokommunikation CLP – classification, laballing and packaging 1355 sidor! Förordningen direkt tillämpligt i Sverige Samma syfte som reach – hög skyddsnivå, fri rörlighet och ökad konkurenskraft Senast 1 dec 2010 skall klassificering av ämnen göras enligt nya förordningen Senast den 1 juni 2015 skall klassificering av blandningar göras enligt nya förordningen. (med övergångsperioder för vissa ämnen och blandningar) KIFS 2005:7 om märkning och klassificering kommer på sikt att ersättas av CLP

57 GHS och CLP, forts. Då CLP är en förordning är den direkt tillämplig i medlemsstaterna Genomförandetider Senast 1 december 2010 klassificering av ämnen Fram tom den 1 juni 2015 fortsätta att klassificera ämnen enligt gamla ämnesdirektivet → Dubbel klassificering under en period Senast 1 juni 2015 klassificering av blandningar Förordningen trädde i kraft den 20 juni 2009 Redan från och med nu kan man börja klassificera enligt nya förordningen Behöver inte ta fram ny tox och ekotoxinfo däremot utvärdera befintlig info (s.3) Övergång för att kunna harmonisera gamla och nya klassificeringar Undantag: Ämnen på marknaden före 1 december 2010 ska uppfyllas 1 dec 2012 Blandningar på marknaden före 1 juni 2015 ska uppfyllas 1 juni 2017.

58 GHS och CLP, forts. Nya kriterier för klassificering
Ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare Ämnen som inte släpps ut på marknaden Tillverkare, producenter av varor och importörer Märkning och förpackning av ämnen och blandningar Leverantörer Bilaga VII innehåller översättningstabell till ämnes- och preparatdirektivet. Går dock inte att använda rakt av. Vägledning håller på att utarbetas.

59 GHS och CLP, forts. Harmoniserade klassificeringar och märkningar
Farliga ämnen, CLP bilaga VI, del 3 Självklassificering Inte upptagna i registret Anmärkning ”H” i registret Blandningar Annat faropiktogram

60 GHS och CLP, forts. ECHA kommer att ha ett offentligt register över klassificeringar och märkningar dit tillverkare och importörer ska rapportera Skyldighet föreligger från 1 december 2010 Gäller ämnen registrerade enligt Reach och ämnen som klassificeras som farliga enligt CLP

61 Diskussion Hur är kunskapen om kemikalielagstiftningen?
Har man tillräcklig kontroll på sina kemikalier för att uppfylla gällande lagstiftning? Hur ser rutinen ut vid införskaffandet av en nytt kemiskt ämne eller kemisk produkt?


Ladda ner ppt "MILJÖBALKESUTBILDNING FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET DAG 2"

Liknande presentationer


Google-annonser