Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖBALKESUTBILDNING FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET DAG 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖBALKESUTBILDNING FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET DAG 2."— Presentationens avskrift:

1 MILJÖBALKESUTBILDNING FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET DAG 2

2 Program 13.30 – 14.15 Egenkontroll 14.15 – 15.00 Delegation 15.00 – 15.30 Kaffe 15.30 – 15.50 Genomgång diskussionsuppgift 15.50 – 16.40 Kemiska produkter och biotekniska organismer 16.40 – 17.00 Nyheter och frågor

3 Kontaktuppgifter Mette Christensen, advokat Wistrand Advokatbyrå Lilla Bommen 1 031-771 21 26 0703-33 87 05 Mette.christensen@wistrand.se

4 TILLSYN och EGENKONTROLL 2009-12-07

5 Syfte och omfattning Tillsynen ska säkerställa efterlevandet av miljöbalken och föreskrifter (26 kap 1 §) På eget initiativ eller efter anmälan Vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse Bedöma om villkor är tillräckliga Ge rådgivning och information Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser till polis och åklagare om misstanke om brott finns Brott framgår av kap 29

6 Tillsynsmyndighet Verksamheter med tillstånd Länsstyrelsen Andra verksamheter Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd Länsstyrelsen kan delegera tillsynen

7 Föreläggande och förbud Får meddelas i enskilt fall för att tillse att miljöbalken, föreskrifter, domar och beslut efterlevs (26:9 MB). Får inte vara mer ingripande än nödvändigt i det enskilda fallet. Får inte innebära en inskränkning av gällande tillstånd. Får förenas med vite (26:14 MB). Kan verkställas genom kronofogden (26:17 MB).

8 Upplysningar och undersökningar Tillsynsmyndigheten kan förelägga att utlämnande av uppgifter och handlingar Verksamhetsutövare skyldig att utföra de undersökningar som behövs för tillsynen.

9 Avgifter för tillsyn Länsstyrelsen tillämpar taxa i förordning Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Beloppet sätts utifrån verksamhetskod och FMH-bilagan Kommunen beslutar om egen taxa Miljönämnden i Göteborgs stad Bilaga A – fast avgift och timavgift

10 Miljörapport Miljörapport ska lämnas en gång per år Tillståndspliktig verksamhet Verksamheter som förelagts att söka tillstånd Verksamheter som omfattas av förordning 166/2006 (bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrifter 2006:9 om miljörapport)

11 Egenkontroll - Lagstiftningen 26 kap 19 § miljöbalken Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll Naturvårdsverkets handbok om egenkontroll

12 Kravet omfattar, 26 kap 19 § Krav på egenkontroll omfattar alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön Fortlöpande planera och kontrollera Hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön Lämna förslag till kontrollprogram om tillsynsmyndigheten begär det

13 Förordningen om verksamhets- utövarens egenkontroll Gäller tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet Krav på: Fastställd och dokumenterad fördelning av organisatoriska ansvaret enligt MB, föreskrifter och myndighetsbeslut Rutiner för att kontrollera utrustning för drift och underhåll Undersöka och bedöma riskerna (dokumenteras!) Driftstörningar skall meddelas tillsynsmyndigheten Krav på: Förteckning av kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras

14 Kontroll av utrustning Exempelvis processteknisk utrustning, reningsutrustning, fordon m.m. samt för mätning, provtagning och analys Rutiner bör omfatta: Skötsel, underhåll, reparationer Kalibrering Undersökning av skick, Åtgärder vid identifierade avvikelser eller brister

15 Bedömning av risker Vid normal, planerad och avsedd drift Förändringar av verksamheten Nya tekniska rön Kontinuerligt återkommande kontroll Vid särskilda händelser (riskbedömningar) Identifiera riskkällorna Bedöma sannolikheten Bedöma konsekvenserna → Acceptabelt eller åtgärd?

16 Kontrollprogram Som villkor i tillstånd eller genom föreläggande från tillsynsmyndigheten Gällande hela verksamheten eller delar Skyldigheten att utföra egenkontroll är verksamhetsutövarens! Ett förelagt kontrollprogram måste dock följas! Uppdatera i tid!

17 Kontrollprogram, forts Kontrollprogrammet är ett program för hur den egna skyldigheten att kontrollera ska uppfyllas Praktiskt fungerbart Tydligt och konkret för personalen Omfatta alla led av kontrollen (kontroll av utrustning, riskbedömningar, hantering av driftstörningar, förteckning av kemikalier)

18 Kontrollprogram, forts. Vilka skyldigheter? Villkor (ange) Lagkrav (levande förteckning) Olika upplägg Utifrån påverkan (luft, vatten, buller m.m.) Utifrån process (måleri, gjutning, lager) Särskilda hanteringar (avfallshantering, kemikaliehantering m.m.)

19 Straffbestämmelser och miljösanktionsavgifter m.m.

20 Miljöbrott 29 kap. 1 § Miljöbrott – böter-6 år 3 § Miljöfarlig kemikaliehantering – böter-2 år 3 a § Olovlig kemikaliehantering – böter 4 § Otillåten miljöverksamhet – böter-2 år 5 § Försvårande av miljökontroll – böter-2 år 6 § Bristfällig miljöinformation – böter-2 år 7 § Nedskräpning – böter-1 år 8-9 § Blankettstraffbud – böter-2 år 11 § - ringa brott ingen påföljd

21 Straffrättsligt ansvar Personligt – böter eller fängelse Kräver uppsåt eller oaktsamhet Utreds av polis och åklagare – prövas i allmän domstol (tingsrätt)

22 Delegation Universitetsverksamheten styrs av Högskolelagen och Högskoleförordningen samt Myndighetsförordningen 3 § Myndighetsförordningen ”Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten för att tillse att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt…” Enligt 2 kap 3 § Högskoleförordningen kan styrelsen delegera uppgifter till rektorn. Enligt 2 kap 13 § Högskoleförordningen får rektor delegera sina uppgifter om inte annat är särskilt föreskrivet.

23 Förutsättningar för delegation Ansvaret kan delegeras −Nödvändigt med delegation −Tydlig delegation/arbetsbeskrivning −Tillräcklig kunskap/kompetens −Självständig – tillräckliga ekonomiska resurser och befogenheter

24 Nödvändighet Relativt lågt ställt krav Den som har ansvaret kan inte uppfylla det Omfattning av ansvar Överblickbarhet Kontroll Arbetet utförs rent faktiskt av annan

25 Tydlighet Skriftlighet är önskvärt Lagom abstrakt men tillräckligt konkret Ingen detaljerad beskrivning av handlande i varje situation Konkret nog för att vara begriplig för de berörda Beskriva de arbetsuppgifter som omfattas

26 Kunskap/kompetens Mottagaren av delegeringen måste ha den kompetens som krävs för uppgiften. Tillräcklig utbildning Tillräcklig erfarenhet Faktisk möjlighet att utföra uppgiften Tillräckligt beslutsunderlag Tillräckliga redskap

27 Självständighet Befogenhet att agera inom området – dvs rätt att fatta beslut Som kostar pengar Arbetsledningsåtgärd

28 Returnera frågan Den som mottagit en delegation och som uttömt sina handlingsbefogenheter HAR ALLTID RÄTT ATT RETURNERA FRÅGAN Ansvaret återförs då på den överordnande chefen

29 Diskussion! Diskutera i grupper om 3 personer Är det dokument er grupp fått en delegationshandling? Om inte, vad skulle krävas för att det skulle bli en korrekt delegation? Vad blir konsekvensen vid en överträdelse om kraven på delegation inte uppfylls? Vad blir konsekvensen vid en överträdelse om kraven på delegation uppfylls?

30 KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER

31 Rättskällorna Reach och CLP Miljöbalken −Kap 14 – Kemiska produkter och biotekniska organismer Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer Föreskrifter −Kemikaliemyndigheten

32 Definitioner Kemisk produkt Ett kemiskt ämne eller en beredning av kemiska ämnen som inte är en vara. Bioteknisk organism En produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande mikroorganismer, däribland virus, nematoder, insekter eller spindeldjur. Vara Ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.

33 2 kap 4 § miljöbalken Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.

34 Miljöbalken 14 kap miljöbalken −Definitioner (2-3 §§) −Hantering införsel och utförsel (4-9 §§) −Godkännande av bekämpningsmedel (10-11 §§) −Produktregister (12-14 §§) −Produktinformation och uppgiftsskyldighet (15-19 §§)

35 Bemyndiganden Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om: — Hänsynsregler avseende hantering, införsel och utförsel — Krav på tillstånd för hantering, införsel och utförsel — Villkor för hantering, införsel och utförsel — Förbud mot hantering, införsel och utförsel — Regler till följd av Sveriges medlemskap i EU → F ö rordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer eller f ö reskrifter fr å n bla KemI

36 Bemyndiganden, forts. I förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer KEMI Räddningsverket och Transportstyrelsen Naturvårdsverket Boverket Livsmedelsverket

37 Produktregister 3-5 §§ förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer −Kemisk produkt och bioteknisk organsim som tillverkas eller förs in i Sverige −Hänförbart till något varuslag i bilagan −> 100 kg/år ska anmälas till KEMI:s produktregister Undantag: Omfattas av läkemedelslagen, livsmedelslagen eller lagen om foder och animaliska produkter

38 Produktinformation och uppgiftsskyldighet Reklam (14 kap 15-17 §§ MB) Underrätta kemikalieinspektionen om (14 kap 18 § MB och 15 § förordningen): −Om efter tillstånd eller godkännande framkommer nya uppgifter om skadliga effekter på människors hälsa, grundvatten eller miljön −Om inget tillstånd eller godkännande framkommer nya uppgifter om cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper

39 Uppgifter och märkning Märkningsföreskrifter och föreskrifter om uppgifter som behövs för hälso- och miljöriskbedömning meddelas av KEMI −Föreskrifterna om kemiska produkter och biotekniska organismer −Föreskrifterna om klassificering och märkning av kemiska produkter

40 Tillstånd Tillstånd krävs vid yrkesmässig hantering av särskilt farliga produkter (7 § förordningen) −Definition i KEMI:s föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer 4 kap 1 § −Faroklassificering Mycket giftigt −Faroklassificering Giftig −Faroklassificering Cancerframkallande, Mutagen eller Reproduktionstoxisk −Faroklassificering Frätande Tillståndsansökan prövas av länsstyrelsen

41 Reach Förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier Reach Registrering Utvärdering Godkännande Begränsningar Syfte att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön samtidigt som den europeiska kemikalieindustrins konkurrenskraft främjas.

42 Reach, forts. Reach är en förordning Förordningar – direkt effekt och bindande i sin helhet för medlemsstaterna. Allmängiltiga, kan jämföras med lagar Kräver precishet och detaljrikedom Hindrar medlemsstaterna från att stifta lagar eller fatta beslut som förändrar det rättsläge som förordningen slår fast

43 Reach, forts. Gäller ”ämnen” – kemiskt grundämne eller förening av grundämnen. Samtliga ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst 1 ton ska registreras. Ansvaret för registreringar samt riskbedömningar och utredningar ligger på tillverkar och importörer.

44 Reach, forts. Tillverkare Etablerad i gemenskapen Tillverkar ett ämne där Importör Etablerad i gemenskapen Bedriver införsel till gemenskapen Nedströmsanvändare Annan än tillverkare och importör Använder ett ämne (som sådant eller ingående i en beredning) Industriell eller professionell verksamhet

45 Reach, forts. Registrering Hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors Om ämne trots registreringsplikt inte är registrerat är det förbjudet att tillverka eller släppa ut på marknaden (EU) Kravet på information i registreringen ökar med den tillverkade eller importerade mängden (1 ton, 10 ton, 100 ton och 1 000 ton)

46 Reach, forts. Förhandsregistrering (art 23) 1 juni 2008 – 1 december 2008 → Möjliggör nyttjandet av övergångsbestämmelser. Slipper fullständig registrering för att tillverka eller släppa ut ämnet på marknaden. Möjliggör informationsutbyte för fullständig registrering. Skall innehålla grundläggande uppgifter

47 Reach, forts. ECHA har publicerat en lista över alla förhandsregistrerade ämnen www.echa.europa.eu Ca 143 000 ämnen från ca 65 000 företag Saknar en nedströmsanvändare ett ämne på listan kan ECHA hjälpa till att hitta en leverantör som är beredd att registrera ämnet (art 28.5).

48 Reach, forts. För informationsutbyte skall finnas forum med de som förhandsregistrerat samma ämne. Utbyte av information Enas om klassificering och märkning Minska antalet djurförsök

49 Reach, forts. Tillstånd kommer att krävas för ämnen med mycket farliga egenskaper CMR-ämnen PBT- och vPvB-ämnen Ämnen där det finns vetenskapliga belägg för sannolika allvarliga effekter på hälsa eller miljön Ämnena kommer att tas upp på den s.k. kandidatförteckningen för ev. senare hamna i bilaga XIV (tillståndskrav)

50 Reach, forts. I ansöka för tillstånd måste även användning tas upp. Tillståndet begränsas till tillåten användning. I ansökan skall finnas en analys av möjligheterna att ersätta ämnet. Kommissionen fattar beslut om tillstånd

51 Reach, forts. Övergångstider 1 december 2008 −Slutdatum för förregistrering 1 december 2010 Ämnen som tillverkas eller importeras > 1 000 ton per tillverkar/importör per år. Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska och tillverkas eller importeras > 1 ton per tillverkar/importör per år. Ämnen som klassificeras som mycket giftiga för vattenlevande organismer som kan förorsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö och tillverkas eller importeras > 100 ton per tillverkar/importör per år.

52 Reach, forts. Övergångstider, forts. 1 juni 2013 Ämnen som tillverkas eller importeras i mer än 100 ton per tillverkare/importör per år. 1 juni 2018 Ämnen som tillverkas eller importeras i mer än 1 ton per tillverkare/importör per år.

53 Reach, forts. Distribution av säkerhetsdatablad (art 31) Klassificerat som farligt (nya klassificeringsdir 1272/2008) Farligt enligt Reach (bilaga XIII) Uppfört på kandidatförteckningen Skyldighet att lämna information om ämnen i varor (art 33) Innehållande särskilt farliga ämnen (kandidatlistan) överstigande 0,1 viktprocent.

54 Reach, forts. Se till att hålla er uppdaterade! Kandidatlistan – vilka ämnen kommer att kräva tillstånd? Kommunicera med leverantörerna! Omfattar en eventuell tillståndsansökan företagets användning? Kommunicera internt. Rutiner för att bevaka och uppfylla kraven i Reach. Vilka brister finns?

55 GHS och CLP GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Klassificering och märkning enligt överenskommelse inom FN:s sociala och ekonomiska råd. Mer enhetligt, öppet och jämförbart skydd för människors hälsa och miljön i hela världen

56 GHS och CLP, forts. EU:s engagemang i GHS Deltagit i FN:s arbetet med framtagandet av GHS Antog i december 2008 förordningen 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) CLP och GHS bygger på samma principer Klassificering Förpackning Farokommunikation

57 GHS och CLP, forts. Då CLP är en förordning är den direkt tillämplig i medlemsstaterna Genomförandetider Senast 1 december 2010 klassificering av ämnen Fram tom den 1 juni 2015 fortsätta att klassificera ämnen enligt gamla ämnesdirektivet → Dubbel klassificering under en period Senast 1 juni 2015 klassificering av blandningar

58 GHS och CLP, forts. Nya kriterier för klassificering Ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden −Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare Ämnen som inte släpps ut på marknaden −Tillverkare, producenter av varor och importörer Märkning och förpackning av ämnen och blandningar −Leverantörer

59 GHS och CLP, forts. Harmoniserade klassificeringar och märkningar −Farliga ämnen, CLP bilaga VI, del 3 Självklassificering −Inte upptagna i registret −Anmärkning ”H” i registret −Blandningar Annat faropiktogram

60 GHS och CLP, forts. ECHA kommer att ha ett offentligt register över klassificeringar och märkningar dit tillverkare och importörer ska rapportera Skyldighet föreligger från 1 december 2010

61 Diskussion Hur är kunskapen om kemikalielagstiftningen? Har man tillräcklig kontroll på sina kemikalier för att uppfylla gällande lagstiftning? Hur ser rutinen ut vid införskaffandet av en nytt kemiskt ämne eller kemisk produkt?


Ladda ner ppt "MILJÖBALKESUTBILDNING FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET DAG 2."

Liknande presentationer


Google-annonser