Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agneta Kristensson agneta.kristensson@mercuriurval.com 031 333 52 01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agneta Kristensson agneta.kristensson@mercuriurval.com 031 333 52 01."— Presentationens avskrift:

1 Agneta Kristensson agneta.kristensson@mercuriurval.com

2

3 Reflektioner Organisation och lokaler
Personal, utbildning och dimensionering Innehåll IT och andra läromedel Resultat Grupperingar Talanger

4 Brister Kommunen följer inte det regelverk som finns beträffande mottagandet av elever i särskolan. Inspektörerna bedömer att de likabehandlings-planer som upprättats inte uppfyller de krav som bestämmelserna anger, bland annat då de inte utgår från varje verksamhets olika behov och förskolorna och särskolan saknar likabehandlingsplaner.

5 Brister Inspektörerna bedömer att kommunens kvalitetsarbete i högre grad bör anpassas till de olika verksamheternas uppdrag och behov. I kommunens kvalitetsredovisning har enligt inspektörernas bedömning särskolan en alltför undanskymd plats. Sammanställning av särskolans resultat saknas i kommunens kvalitetsredovisning vilket inspektörerna bedömer som en brist. Vid en skola utförs delar av det ledningsansvar som åvilar rektorn för särskolan av den biträdande rektorn vilket inspektörerna bedömer som en brist.

6 Hitta rätt www. skolverket.se ”Lagar och regler” ”Allmänna råd”

7 Allmänna råd och kommentarer för individuella utvecklingssplaner (SKOLFS 2006:10) Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (SKOLFS 2005:10) Allmänna råd om det lokala arbetet med tillämpningen av nationella mål och betygskriterier Likvärdig bedömning och betygssättning. (SKOLFS 2004:23) Allmänna råd och kommentarer för arbetet mot alla former av kränkande behandling (SKOLFS 2004:19) Allmänna råd om kurser i gymnasiesärskolans nationella program (SKOLFS 2002:1) Allmänna råd om rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan (SKOLFS 2001:23) Allmänna råd med kommentarer för öppen förskola Allmänna råd 2000:1 Allmänna råd med kommentarer för öppen fritidsverksamhet Allmänna råd 2000:2 Allmänna råd med kommentarer för familjedaghem Allmänna råd Allmänna råd med kommentarer för fritidshem Allmänna råd 1999:2

8 Allmänna råd Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan. Allmänna råd med kommentarer Allmänna råd med kommentarer om rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan.  Sammanfattning 2: Den här skriften innehåller Skolverkets allmänna råd om mottagandet i den obligatoriska särskolan (publicerade i SKOLFS 2001:23) tillsammans med kommentarer. Råden är avsedda att användas som vägledning för tillämpningen av framförallt skollagens bestämmelser om vilka barn som kan mottas i obligatoriska särkskolan och de handläggningsregler som finns i förvaltningslagen. Det är Skolverkets förhoppning att de allmänna råden i vissa delar också kan användas inför mottagandet i gymnasieskolan.  Sökord: allmänna råd, särskola, skollag, förvaltningslag, läroplan  Ämnesord: Styrdokument  Serie: Allmänna råd  Best nr: 01:669 Pris: 30 Utgiven år: Antal sidor: 45

9 Allmänna råd Allmänna råd och kommentarer för kvalitetsredovisning Följande allmänna råd och kommentarer för att upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar har utarbetats av Skolverket för att ge stöd vid tillämpningen av förordningen(1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.  Sammanfattning 2: Materialet skall bidra till att förstärka ett systematiskt kvalitetsarbete och därigenom förbättra verksamheternas arbete och måluppfyllelsen i förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen.  Sökord: Allmänna råd, Kvalitetsredovisning, kvalitetsarbete  Ämnesord: Styrdokument   Best nr: 06:950 Pris: 40 Utgiven år: Antal sidor: 26

10


Ladda ner ppt "Agneta Kristensson agneta.kristensson@mercuriurval.com 031 333 52 01."

Liknande presentationer


Google-annonser