Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etablering för välfärd 2014-12-08 Jönköping. Om rapporten ”Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv” Rapporten publicerades av Arbetsförmedlingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etablering för välfärd 2014-12-08 Jönköping. Om rapporten ”Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv” Rapporten publicerades av Arbetsförmedlingen."— Presentationens avskrift:

1 Etablering för välfärd 2014-12-08 Jönköping

2

3 Om rapporten ”Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv” Rapporten publicerades av Arbetsförmedlingen den 2:a juli 2013. Fokuserar på regionala och lokala konsekvenser av generationsväxlingen Syftet är att peka på de risker som finns med stora skillnader i befolkningsutvecklingen mellan olika regioner. Rapporten ska ses som ett faktaunderlag för politiska maktcentra, myndigheter, organisationer med flera i arbetet med att förhindra att riskbilden realiseras.

4 Prognos befolkningsutveckling 2013-2023 - arbetsför ålder (18-64 år)

5 Andel i arbetsför ålder av befolkningen

6 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd Proposition (2009/10:60) om nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv Flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga i åldern 20-64 år (ensamkommande barn 18-19 år) Arbetsförmedlingen får, genom ny lag, det samordnade ansvaret för nyanländas etablering från och med 1/12 2010 Arbetsförmedlingen får ansvar för vissa nyanländas bosättning Etableringssamtal Etableringsplan Etableringsersättning Etableringslots

7 Rättighetslagstiftning Skillnaden mellan etableringsuppdraget och andra uppdrag inom Af: Rättighet för sökande som omfattas av lagen som uppfyller kriterierna. (målgruppsprövning) – inte en bedömning som den enskilda handläggaren gör. Rätten till plan, tid och omfattning för planbeslut regleras av lag (planens längd ska grundas på den tid som den enskilda behöver för att etableras)

8  öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet.  tidiga insatser med tydligt jobbfokus  starkare incitament  ökad likvärdighet Målsättning och syfte....

9 Målgrupp Flyktingar, andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd och deras anhöriga i åldern 20-64 år. Även nyanlända i åldern 18-19 år omfattas om de saknar föräldrar i Sverige

10 Den nyanländes förutsättningar för etablering Arbete Språk Hälsa BoendeBarnomsorg Försörjning Utbildning

11 Arbete eller utbildning Kartläggning Bosättning Kartläggning Bosättning Synliggöra kompetens/Matcha Utveckla och stärka kompetens Översätta och värdera kompetens Ev. rehabiliterande insatser Svenska för invandrare SFI Samhälls- orientering Studier i svenska Svenska för invandrare SFI Samhälls- orientering Studier i svenska Etableringsprocessen

12 −Kartläggning av asylsökandes utbildning och arbetslivserfarenhet −Bosättning av kvotflyktingar och de som inte har rätt till etableringsplan Migrationsverkets ansvar

13 Länsstyrelserna har ett särskilt utpekat ansvar för samverkan på regional nivå och är där en självklar samarbetspartner. Det gäller t.ex: −mellankommunal samverkan rörande sfi och samhällsorientering −frågor rörande bostäder och infrastruktur −träffa överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända mm −samt regionala samråd i olika former Länsstyrelsernas ansvar

14 Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter ansvarar för etableringssamtal ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan ansvarar för upprättande av etableringsplan beslutar om etableringsersättning är uppdragsgivare till lotsar fastställer länstal efter samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket

15 Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag Arbetsförmedlingen ska agera aktivt i bosättning av personer som beviljats permanent uppehållstillstånd och som har behov av hjälp med bosättning (Erbjuda hjälp med bosättning till hans/hennes anhörig) Matcha individens kompetens utifrån arbetsmarknadens behov av arbetskraft, så att rätt person kommer till rätt kommun Erbjudandet om bosättning ges upp till 6 månader från det att man har erhållit permanent uppehållstillstånd. Erbjuden bostad ges vid ett tillfälle Är baserat på ett gott samarbete med Sveriges kommuner

16 −Mottagande och bostadsförsörjning −Praktisk hjälp vid bosättning −Medverka vid upprättande av etableringsplan −Sfi och annan vuxenutbildning −Samhällsorientering −Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg etc. −Visst försörjningsstöd −Nyanlända som ej omfattas av reformen Kommunernas ansvar

17 Etableringsplan Plan med insatser som ska underlätta och påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden Minst sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter Utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda aktörer Omfattar högst 24 månader Aktiviteterna bedrivs normalt på heltid 25, 50, 75, 100% beroende på prestationsförmåga

18 Lots 30 nyanlända ArbetsgivareSocialt stöd SFI SO Kommun Af:s specialister Vård Etablerings- ersättning Arbetsförmedlare Etablerings- plan Arbetsförbered ande insatser Matchning BosättningNyanländ Migrations- verket

19 Etableringsersättning En rättighet för den nyanlände Individuell och lika för alla EEM 231kr/dag och EEP 308kr/dag Vid aktivt deltagande i aktiviteter enligt etableringsplanen i maximalt 24 månader Arbetsförmedlingen beslutar och Försäkringskassan utbetalar Etableringstillägg och bostadsersättning

20 Aktiviteter inom etableringsplanen SFI eller svenska på komvuxnivå Samhällsorientering Yrkesstudier eller andra ämnen inom gymnasial vuxenutbildning Arbetsmarknadsutbildning / praktik Subventionerat arbete (instegsjobb, nystartsjobb, lönebidrag) Osubventionerat arbete inom etableringsplan (fasta tider) Kartläggning/vägledning Hälsofrämjande aktivitet Jobbsökaraktiviteter, mm. Andra insatser som handläggaren bedömer främjar den nyanländes etablering.

21 Etableringslots (lots) Stödja individen till snabb etablering på arbetsmarknaden Valfrihetssystem och lotsbank Arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen En organisation eller ett företag Resultatbaserad ersättning

22 Etableringslots 252 leverantörer, på 1 234 platser i Sverige i 231 kommuner. 80 procent har en etableringslots (73 procent av kvinnorna, 86 procent av männen) Lotsen träffar individen något mer än miniminivån på 3 timmar/månad. De tre vanligaste aktiviteterna hos lotsen är samhällsorienterande samtal, praktiskt stöd, fördjupad kartläggning samt coachande samtal. Uppföljningen av lots utgörs av olika typer av leverantörsbesök (uppstartsmöten, kvalitetskontroller, leverantörsdialoger), lokal granskning av lotsens inskickade handlingar. Uppföljningen har givit AF viktig kunskap om lotstjänstens funktion och efter tre år inleder myndigheten en översyn av lotstjänsten.

23 1054 602 986 460 581 872 Marknadsområde Småland: 4.555 personer inskrivna i etableringsuppdraget (141128)


Ladda ner ppt "Etablering för välfärd 2014-12-08 Jönköping. Om rapporten ”Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv” Rapporten publicerades av Arbetsförmedlingen."

Liknande presentationer


Google-annonser