Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etablering för välfärd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etablering för välfärd"— Presentationens avskrift:

1 Etablering för välfärd
Jönköping .

2 Tillbakablick för Arbetsförmedlingen
Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen tillförts nya och utökade uppdrag. Det har medfört att personer som tidigare fanns under andra myndigheters ansvar nu skrivs in på Arbetsförmedlingen. De nya uppdragen samt situationen på arbetsmarknaden har påverkat sammansättningen av de arbetssökande och idag tillhör en majoritet de arbetssökande grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2007 infördes de så kallade garantierna; jobbgarantin för ungdomar och jobb och utvecklingsgarantin. Samma år utökades myndighetens verksamhet med kompletterande aktörer, vilket betyder att Arbetsförmedlingens verksamhet i större utsträckning än tidigare utgörs av beställningar, upphandlingar och utformning av kontrakt och ersättningsmodeller blev Arbetsförmedlingen en nationell sammanhållen myndighet från att ha varit arbetsförmedlingar under Arbetsmarknadsstyrelsen infördes det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion som riktar sig till de personer som förbrukat maximalt antal ersättningsdagar från sjukförsäkringssystemet och etableringsuppdraget som riktar sig till nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingens primära uppgift har däremot varit likadan under de senaste åren: underlätta och förbättra matchningen av arbetssökande med lediga platser på arbetsmarknaden. De nya uppdragen tillsammans med den svaga konjunkturutvecklingen på arbetsmarknaden de senaste åren har bidragit till att antalet inskrivna arbetssökande med en förhållandevis svag ställning på arbetsmarknaden — personer med lägre utbildning, utrikes födda, äldre och personer med en arbetsmarknadsrelaterad funktionsnedsättning - har ökat kraftigt. Sedan 2008 har antalet personer som tillhör dessa grupper nästintill fördubblats och utgör numera majoriteten av dem som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Som en följd av detta har arbetsförmedlarens yrkesroll blivit allt mer komplex. Arbetet med att stötta de arbetssökande i steget före en matchning med en arbetsgivare kan göras — förberedelse till arbetslivet — har ökat allt mer i betydelse. För att möta den här utvecklingen, har Arbetsförmedlingen sedan 2012 i uppdrag av regeringen att reformera sitt arbetssätt för att öka effektivitet, rättssäkerhet och enhetlighet, genom att tidigt identifiera och rikta insatser till personer som bedömts riskera långvarig arbetslöshet. Genom att prioritera insatserna till de grupper som riskerar att bli långvarigt arbetslösa kan myndigheten se till att fler av dessa betraktas som anställningsbara av arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har även fått i uppdrag att genomföra ett mer enhetligt och regelbundet sätt för arbetssökande att rapportera sina aktiviteter, via så kallad aktivitetsrapportering. Syftet med det är att effektivisera och modernisera kommunikationsvägarna mellan arbetssökande och Arbetsförmedlingen samt att förenkla och förbättra hur Arbetsförmedlingen följer upp de arbetssökandes sökaktivitet. Det är även ett sätt för den arbetssökande att få bättre stöd i sitt jobbsökande. Aktivitetsrapporteringen införs etappvis med start i september förra året. Idag ska bland annat personer som får arbetslöshetsersättning och inom Jobbgarantin för ungdomar respektive Jobb- och utvecklingsgarantin lämna in aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen. Från 1 mars inkluderas sista gruppen personer i aktivitetsrapporteringen, vilket bland annat innefattar arbetslösa personer inom etableringsuppdraget.

3 Om rapporten ”Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv”
Rapporten publicerades av Arbetsförmedlingen den 2:a juli 2013. Fokuserar på regionala och lokala konsekvenser av generationsväxlingen Syftet är att peka på de risker som finns med stora skillnader i befolkningsutvecklingen mellan olika regioner. Rapporten ska ses som ett faktaunderlag för politiska maktcentra, myndigheter, organisationer med flera i arbetet med att förhindra att riskbilden realiseras.

4 Prognos befolkningsutveckling 2013-2023 - arbetsför ålder (18-64 år)
Diagrammet visar hur befolkningen i arbetsför ålder (18-64 år) förväntas utvecklas under åren 2013 till Befolkningen i arbetsför ålder väntas öka i knappt en tredjedel av länen de kommande tio åren.

5 Andel i arbetsför ålder av befolkningen
Detta diagram visar andel i arbetsför ålder (18-64 år) av befolkningen för åren 2013 och Bilden visar att andel i arbetsför ålder av befolkningen kommer att minska i samtliga län. Minskningen varierar mellan 2 och 6 procentenheter.

6 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd
Proposition (2009/10:60) om nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv Flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga i åldern år (ensamkommande barn år) Arbetsförmedlingen får, genom ny lag, det samordnade ansvaret för nyanländas etablering från och med 1/ Arbetsförmedlingen får ansvar för vissa nyanländas bosättning Etableringssamtal Etableringsplan Etableringsersättning Etableringslots Arbetsförmedlingen kommer genom propositionen 2009/10:60 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare att ha ett övergripande ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen är personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande m.fl. samt anknytningar till dessa, som sökt uppehållstillstånd inom två år. Målgruppen omfattar nyanlända som har fått uppehållstillstånd från och med 1 november 2010 Etableringsplan och etableringsinsatser omfattar i detta uppdrag personer som har fyllt 20 men inte 65 och som har varit bosatta i Sverige högst ett år efter första folkbokföringen i en kommun. I vissa fall omfattas även ensamkommande unga från 18 år. Reformen består av tre delar; Etableringsplan med etableringsinsatser, etableringsersättning och etableringslotsar i ett valfrihetssystem.

7 Rättighetslagstiftning
Skillnaden mellan etableringsuppdraget och andra uppdrag inom Af: Rättighet för sökande som omfattas av lagen som uppfyller kriterierna. (målgruppsprövning) – inte en bedömning som den enskilda handläggaren gör. Rätten till plan, tid och omfattning för planbeslut regleras av lag (planens längd ska grundas på den tid som den enskilda behöver för att etableras)

8 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament ökad likvärdighet . . . .

9 Målgrupp Flyktingar, andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd och deras anhöriga i åldern år. Även nyanlända i åldern år omfattas om de saknar föräldrar i Sverige Nyanlända i åldern år… Nyanlända i åldern år som saknar föräldrar i Sverige… …som har beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring enligt utlänningslagen: 5 kap 1,2,4 eller 6§ (skyddsbehövande, kvotflyktingar m.fl.) 12 kap 18§ (hinder mot att verkställa avvisning och utvisning) 21 kap (tillfälligt skydd) eller 22 kap (tribunalvittnen) Nyanländ med anknytning till person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd enligt ovan den nyanlände ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun

10 Den nyanländes förutsättningar för etablering
Arbete Språk Utbildning Hälsa Försörjning Boende Barnomsorg

11 Etableringsprocessen
Kartläggning Bosättning Arbete eller utbildning Ev. rehabiliterande insatser Översätta och värdera kompetens Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Studier i svenska Utveckla och stärka kompetens Målet med etableringsplanen är arbete på heltid eller högskolestudier. Arbetsförmedlingen ska erbjuda etableringssamtal i omedelbar anslutning till att personen har delgivits beslutet om erhållet uppehållstillstånd. Etableringsplanen ska som regel omfatta heltid motsvarande 40 timmar per vecka och pågå i högst 24 månader. För att ta fram en bra etableringsplan krävs det ofta flera etableringssamtal. Etableringssamtalen ska utmynna i en arbetsmarknadspolitisk bedömning som ligger till grund för valet av lämpliga aktiviteter i etableringsplanen. Etableringssamtalen ska innehålla, Kartläggning av utbildning och yrkeskompetens, Samtal om framtida arbete och studier – information om arbetsmarknaden utifrån kompetens och bakgrund, samtal om prestationsförmåga. Arbetsförmedlingen ska upprätta en etableringsplan inom två månader från datum för beviljat uppehållstillstånd. När personen får ett beslut om rätt till etableringsplan ska planen vara fylld med aktiviteter från samma dag. Etableringsplanen ska innehålla undervisning i svenska, samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda personens etablering i arbetslivet. Arbetsförmedlingen bedömer personens prestationsförmåga. Utgångspunkt är att prestationsförmågan i normalfallet omfattar ett deltagande på heltid motsvarande 40 timmar per vecka och att aktiviteternas innehåll och upplägg planeras utifrån individens behov och förutsättningar. Aktiviteterna ska så långt som möjligt anpassas för att möjliggöra ett optimalt deltagande för den enskilde. I planeringen av aktiviteterna ska Arbetsförmedlingen utgå från den enskildes resurser och ta hänsyn till individens hälsotillstånd och familjesituation. I och med etableringsreformen infördes en ny form av ersättning till de som ingår i målgruppen. Arbetsförmedlingen beslutar om rätten till etableringsersättning. Det finns två typer av etableringsersättning, etableringsersättning för medverkan till upprättande av plan på 231 kr per dag för fem dagar per kalendervecka, och etableringsersättning för deltagande i aktiviteter på maximalt 308 kr per dag 5 dagar per kalendervecka. Utöver de två formerna av etableringsersättning kan sökande ha rätt till tilläggsförmånerna bostadsersättning och etableringstillägg. Försäkringskassan prövar rätten till dessa ersättningar efter att en ansökan gjorts. Synliggöra kompetens/Matcha

12 Migrationsverkets ansvar
Kartläggning av asylsökandes utbildning och arbetslivserfarenhet Bosättning av kvotflyktingar och de som inte har rätt till etableringsplan

13 Länsstyrelsernas ansvar
Länsstyrelserna har ett särskilt utpekat ansvar för samverkan på regional nivå och är där en självklar samarbetspartner. Det gäller t.ex: mellankommunal samverkan rörande sfi och samhällsorientering frågor rörande bostäder och infrastruktur träffa överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända mm samt regionala samråd i olika former

14 Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter ansvarar för etableringssamtal ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan ansvarar för upprättande av etableringsplan beslutar om etableringsersättning är uppdragsgivare till lotsar fastställer länstal efter samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket

15 Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag
Arbetsförmedlingen ska agera aktivt i bosättning av personer som beviljats permanent uppehållstillstånd och som har behov av hjälp med bosättning (Erbjuda hjälp med bosättning till hans/hennes anhörig) Matcha individens kompetens utifrån arbetsmarknadens behov av arbetskraft, så att rätt person kommer till rätt kommun Erbjudandet om bosättning ges upp till 6 månader från det att man har erhållit permanent uppehållstillstånd. Erbjuden bostad ges vid ett tillfälle Är baserat på ett gott samarbete med Sveriges kommuner Inleda med att beskriva hur bosättningssektionen är uppbyggt

16 Kommunernas ansvar Mottagande och bostadsförsörjning
Praktisk hjälp vid bosättning Medverka vid upprättande av etableringsplan Sfi och annan vuxenutbildning Samhällsorientering Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg etc. Visst försörjningsstöd Nyanlända som ej omfattas av reformen

17 Etableringsplan Plan med insatser som ska underlätta och påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden Minst sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter Utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda aktörer Omfattar högst 24 månader Aktiviteterna bedrivs normalt på heltid 25, 50, 75, 100% beroende på prestationsförmåga Individuell plan för att påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden Exempel på aktiviteter som etableringsplanen kan innehålla (utöver sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter): Validering av utbildning och yrkeskompetens ”jobbsökaraktiviteter” Praktik Arbetsmarknadsutbildning Utredande och rehabiliterande insatser Kompletterande grundskole- och gymnasieutbildning Etableringsplanen utformas av Arbetsförmedlingen tillsammans med individen och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer Omfattar 24 månader från och med dagen då planen fastställdes Aktiviteterna bedrivs på heltid (eller i vissa fall på deltid med hänsyn till prestationsförmågan hos den enskilde) Rätten till en etableringsplan gäller under ett år från den dag då den nyanlände första gången folkbokförs i en kommun Rätten till en etableringsplan gäller dock inte den som har: Ett förvärvsarbete Går i gymnasieskola Eller på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den psykiska eller fysiska prestationsförmågan är förhindrad att delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av heltid Etableringsplanen upphör att gälla när tiden för etableringsplanen har löpt ut den nyanlände har haft ett förvärvsarbete på heltid i minst sex månader eller den nyanlände påbörjar en utbildning på högskolenivå för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödslagen Etableringsplanen ska vid behov revideras av Arbetsförmedlingen

18 Etablerings-ersättning SO Etablerings-plan
Arbetsgivare Socialt stöd Migrations- verket Lots 30 nyanlända Nyanländ Bosättning Kommun Matchning Vård Arbetsförmedlare Etablerings-ersättning SO Etablerings-plan SFI Arbetsförberedande insatser Af:s specialister

19 Etableringsersättning
En rättighet för den nyanlände Individuell och lika för alla EEM 231kr/dag och EEP 308kr/dag Vid aktivt deltagande i aktiviteter enligt etableringsplanen i maximalt 24 månader Arbetsförmedlingen beslutar och Försäkringskassan utbetalar Etableringstillägg och bostadsersättning Individuell (främja medverkan från både mannen och kvinnan i hushållet) och lika för alla oavsett var i landet man bor Ersättningen utbetalas vid medverkan i etableringsplanens aktiviteter, dock under högst 24 månader. Anordnare av aktiviteter rapporterar närvaro till Arbetsförmedlingen (uppgiftsskyldighet) som beslutar om ersättningen. Utbetalningen av ersättningen hanteras av Försäkringskassan. För att undvika att vissa hushåll mer eller mindre regelmässigt ska behöva söka kompletterande försörjningsstöd finns särskilda tillägg som ska kunna beviljas hushåll med barn (etableringstillägg). Vidare bör det för ensamstående utan barn finnas en möjlighet att under vissa förutsättningar få en särskild bostadsersättning. Ersättningen är reducerad under tiden då den nyanlände medverkar till upprättandet av etableringsplanen. Även i de fall då individen, utan skäl, inte deltar i aktiviteter enligt etableringsplanen reduceras ersättningen. Ersättningens upplägg ger drivkraft att delta både i aktiviteter och arbete (vid förvärvsarbete vid sidan av etableringsplanen påverkas etableringsersättningen först då inkomster överstigit ett visst belopp, fribelopp)

20 Aktiviteter inom etableringsplanen
SFI eller svenska på komvuxnivå Samhällsorientering Yrkesstudier eller andra ämnen inom gymnasial vuxenutbildning Arbetsmarknadsutbildning / praktik Subventionerat arbete (instegsjobb, nystartsjobb, lönebidrag) Osubventionerat arbete inom etableringsplan (fasta tider) Kartläggning/vägledning Hälsofrämjande aktivitet Jobbsökaraktiviteter, mm. Andra insatser som handläggaren bedömer främjar den nyanländes etablering. Aktiviteterna fungerar som ett veckoschema. Etableringsplanen löper max 24 månader och är som en ”ram”. Motsvarar prestationsförmågan, normalt 40 tim. Notera två nyheter: Möjligt att studera upp tom gymnasienivå med etableringsersättning (skillnad mot försörjningsstöd) och att aktiviteterna kan innebära mer än våra FUBar och praktikinsatser mm. Kan vara t ex samtal på röda korset, ideella org som ordnar ngt som bedöms gagna sökandes etablering mm. Vi ska inte bara tänka sysselsättning utan sysselsättning som har som syfte att leda till arbete

21 Etableringslots (lots)
Stödja individen till snabb etablering på arbetsmarknaden Valfrihetssystem och lotsbank Arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen En organisation eller ett företag Resultatbaserad ersättning Ska stödja individen till snabb etablering på arbetsmarknaden genom att utveckla och realisera etableringsplanen Valfrihetssystemet är ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. En löpande annonsering efter lotsar sker på kammarkollegiets webbplats. Alla leverantörer som ansöker om att få vara med och uppfyller de krav som AF har angett godkänns, varefter kontrakt tecknas. Kontrakterade lotsar finns i lotsbanken från vilken den nyanlände väljer sin lots. Ersättningen till lotsen är resultatbaserad - incitament att bidra till att varje deltagare snabbt kommer ut i arbete. Hur stor ersättning blir är ännu inte bestämt. Lotsen har den huvudsakliga kontakten med den nyanlände och utgör en länk mellan den nyanlände och samhället. Det är en bred roll – en arbetsförberedande aktivitet och socialt stöd

22 Etableringslots 252 leverantörer, på platser i Sverige i 231 kommuner. 80 procent har en etableringslots (73 procent av kvinnorna, 86 procent av männen) Lotsen träffar individen något mer än miniminivån på 3 timmar/månad. De tre vanligaste aktiviteterna hos lotsen är samhällsorienterande samtal, praktiskt stöd, fördjupad kartläggning samt coachande samtal. Uppföljningen av lots utgörs av olika typer av leverantörsbesök (uppstartsmöten, kvalitetskontroller, leverantörsdialoger), lokal granskning av lotsens inskickade handlingar. Uppföljningen har givit AF viktig kunskap om lotstjänstens funktion och efter tre år inleder myndigheten en översyn av lotstjänsten.

23 602 986 872 460 1054 581 Marknadsområde Småland: personer inskrivna i etableringsuppdraget (141128)


Ladda ner ppt "Etablering för välfärd"

Liknande presentationer


Google-annonser