Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag och avtal Översikt 2015-01 Översikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag och avtal Översikt 2015-01 Översikt."— Presentationens avskrift:

1 Lag och avtal Översikt Översikt

2 PRIVAT AVTAL LAG Översikt

3 Vad omfattas den anställde av?
ARBETARE Fora TJÄNSTEMÄN Collectum Arbetsskada TFA Sjukdom / ålderspension ITP planen Sjukdom AGS PRIVAT Dödsfall TGL (i Alecta eller annat valbart bolag) AVTAL Ålderspension Avtalspension SAF-LO LAG Dödsfall TGL Fora Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGB/TSL Arbetsbrist AGE/TRR Föräldrapenningtillägg FPT Översikt

4 Basbelopp Prisbasbelopp (pbb) 44 500 kr 333 750 kr
1960 1990 2001 2010 2014 4 200 29 700 36 900 42 400 44 400 Inkomstbasbelopp (ibb) kr kr 1960 1990 2001 2010 2014 - 37 700 51 100 56 900 Översikt

5 Basbelopp - förändring
Prisbasbelopp Inkomstbasbelopp 2001 36 900 37 700 2005 39 400 43 300 2007 40 300 45 900 2009 42 800 50 900 2010 42 400 51 100 2011 52 100 2012 44 000 54 600 2013 44 500 56 600 2014 44 400 56 900 2015 58 100 Översikt

6 Inkomsttak ITP 1 Avtalspension SAF-LO Sjuklön enligt lag och avtal TFA
30 ibb kr/år ITP 2 10 ibb kr/år 10-taggare/Alternativ ITP 10 pbb kr/år Föräldrapenning 7,5 ibb kr/år Allmän pension 7,5 pbb kr/år Sjukpenning/sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Tillfällig föräldrapenning Översikt

7 31,42% Arbetsgivaravgift Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring 4,35
Föräldraförsäkring 2,60 Efterlevandeförsäkring 1,17 Arbetsskadeförsäkring 0,30 18,63 Arbetsmarknadsavgift 2,64 Allmän löneavgift 10,15 12,79 31,42% Översikt

8 Arbetsgivaravgift - avvikelse
Födda Avgift Procent 1937 och tidigare Ingen avgift Pensionsavgift 10,21% 1989 och senare Arbetsgivaravgift 15,49%* Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb - ersättning för arbetsgivaravgift till arbetsgivare Översikt

9 av pensionskostnaderna i företaget
Särskild löneskatt 24,26% av pensionskostnaderna i företaget Översikt

10 Premier - arbetare Lön ≤ 426 750 kr/år % Lön > 426 750 kr/år %
Omställningsförsäkring* 0,30 AGS 0,00 TFA 0,01 TGL FPT Avtalspension SAF-LO** pensionspremie premiebefrielseförsäkring 4,50 Totalt 4,81 Finansieras av överskott - 0,70 Total premie som faktureras 4,11 Lön > kr/år % - 0,01 30,00 0,00 30,01 * 0,60% för hängavtalsföretag ** Premien betalas fr o m månaden då arbetare fyller 25 år. Översikt

11 Premier - ITP 1 Lön ≤ 36 313 kr/mån % Lön > 36 313 kr/mån %
pensionspremie premiebefrielseförsäkring sjukförsäkring 4,50 0,08 0,06 TGL 0,20 TFA 0,01 TRR* 0,30 Lön > kr/mån % 30,0 0,57 0,32 0,00 0,01 0,30 Totalt % 5,15 31,20 * 0,70% för hängavtalsföretag Översikt

12 Premier - ITP 2 ITP 2 % Totalt % ITP (genomsnitt) TGL TFA 0,01 TRR*
ca 12,70 TGL ca 0,20 TFA 0,01 TRR* 0,30 Totalt % ca 13,20 * 0,70% för hängavtalsföretag Översikt

13 Premier - tjänstemän ITP 1 ITP 2 Totalt % 5,15 31,20 Totalt %
≤ kr/mån > kr/mån ITP* 4,64 30,89 TGL 0,20 0,00 TFA 0,01 TRR** 0,30 max 30 ibb ITP ca 12,70 TGL ca 0,20 TFA 0,01 TRR** 0,30 Totalt % 5,15 31,20 Totalt % ca 13,20 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Översikt

14 Maximal kostnad - ITP 2 < 7,5 pbb 7,5 pbb-7,5 ibb 7,5 ibb-30 ibb
Sjukförsäkring 0,06 0,32 Premiebefrielseförs. 0,05 0,39 Ålderspension 5,80 (max) 46,50 (max) ITPK 2,00 Familjepension - * Utjämning 0,60 Totalt % 8,51 8,77 * 49,80 * tillkommer premie familjepension Översikt

15 Organisation - arbetare
Fora Avtalspension SAF-LO Omställningsstöd AGB TGL AGS TFA FPT Förs. bolag Före- taget AMF TSL AFA Försäkring Omställningsstöd och AGB ingår i omställningsförsäkringen som gäller för företag med kollektivavtal Översikt

16 Organisation - tjänstemän
Collectum Fora ITP 2 ITP 1 Omställ-ningsavtal TGL TFA Ålders- pension Familje- pension Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Risk ITPK Företaget Alecta Försäkringsbolag Alecta Alecta AFA Försäkring TRR Bliwa Folksam LF Movestic SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv Företaget PRI Pensionsgaranti Översikt

17 ”Frikretsen” Omfattas ej av kollektivavtal Företagare VD i AB 2015-01
Översikt

18 samt i företaget verksam make/a till företagaren
Vem är ”företagare”? Bolagsform Enligt försäkringsvillkoren EF Ägaren själv HB Samtliga delägare AB Företagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och/eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna samt i företaget verksam make/a till företagaren Översikt

19 Skyldighet att teckna försäkring
Medlem Svenskt Näringsliv Företag Företag Förbundsavtal t ex t ex MAF - IF Metall MAF - Unionen Hängavtal med t ex IF Metall Hängavtal med t ex Unionen Försäkringsavtal med Fora skall tecknas för samtliga anställda AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare TFA för tjänstemän Försäkringsavtal skall tecknas för samtliga anställda AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare ITP -TGL - TFA - TRR för tjänstemän Översikt

20 Retroaktiva premier för arbetsgivaren
Garanti Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet Retroaktiva premier för arbetsgivaren Översikt

21 Finansieringssystem Fördelningssystem Fonderat system Inkomstpension
Tilläggspension Avgifter Utbetalningar pensionsålder Fonderat system ITP/Avtalspension SAF-LO Premiepension fond fond Avgifter Utbetalningar pensionsålder Översikt

22 Lönebegrepp - pensioner
Allmän pension Avtalspension SAF-LO ITP 2 Arbetsinkomst Annan ersättning - sjukpenning föräldrapenning a-kassa skattepliktiga förmåner Minst kr Pensionsmedförande lön - kontant bruttolön per år Pensionsmedförande lön - månadslön x 12,2 - provision, tantiem etc - skifttillägg, jourersättning - restidsersättning - semesterlön på rörliga lönedelar - helt fri kost och logi Max 7,5 ibb Inget tak Max 30 ibb ITP 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak Översikt

23 Lönebegrepp - sjukdom Sjuklön Sjukpenning Sjukersättning Lön
Lön beräknad 12 månader framåt (SGI x 0,97) Bruttoinkomst (PGI) Anställningsförmåner enligt kollektivavtalet Översikt

24 WWW finfa.se fora.se afaforsakring.se tsl.se collectum.se alecta.se
trr.se finfa.se Översikt

25 Lag Händelse Ersättning Sjukdom
sjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskada arbetsskadeförsäkring Allmän pension inkomst- / premiepension tilläggspension garantipension Efterlevandepension omställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshet arbetslöshetsförsäkring - grundbelopp - inkomstrelaterad Översikt

26 Arbetare - avtal Händelse Förutsättning Sjukdom AGS Arbetsskada TFA
Ålderspension Dödsfall Avtalspension SAF-LO TGL Arbetsbrist Omställningsförsäkring Föräldraledighet FPT Översikt

27 Tjänstemän - avtal Händelse Förutsättning Sjukdom Ålderspension
Dödsfall ITP Arbetsskada TFA TGL Arbetsbrist Omställningsavtal Översikt

28 Översikt - arbetare ASL AGS TFA TGL Omst. förs. FPT
Avtalspension SAF-LO (temp / livsvarigt) Allmän pension Premiebestämd Förtida uttag ASL 25 år 55 år 65 år 90 dagars kvalifikationstid AGS Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA 8 tim/vecka Nedtrappning TGL 55 år Omst. förs. Omställningsstöd AGB 40 år Minst 12 mån anställning FPT Översikt

29 Att tänka på - arbetare Händelse Nyanställning Information Sjukdom
Anmäla samtliga nyanställa arbetare till Fora Information Vilka försäkringar som ingår i anställningen Pensionsval enligt utskick från Fora Sjukdom Sjukanmälan till Försäkringskassan vid sjukdom > 14 dagar Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Vid sjukersättning informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada Skyldighet att anmäla till Försäkringskassan Föräldraledighet Översikt

30 Att tänka på - arbetare Händelse Dödsfall Arbetsbrist
Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Arbetsbrist Intyga anställningsförhållandet och ange orsak till personalminskning till AFA Försäkring Anmälan ska göras inom 2 år Anställning upphör Rapportera till Fora om att anställning upphört vid slutlig rapportering en gång per år Pension Respektive bolag kontaktar arbetaren cirka tre månader före pensionering Arbete efter 65 år Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, fortsätter att gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fortsätter gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Överenskommelse med arbetaren om att Avtalspension SAF-LO kan fortsätta gälla efter 65 år Översikt

31 Översikt - tjänstemän ITP 1
ITP (temp / livsvarig) Sjukförsäkring Premiebestämd Förtida uttag Allmän pension ITP 1 18 år 25 år 55 år 65 år Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA Nedtrappning TGL 18 år 55 år 70 år Omställningsstöd AGE TRR 40 år Översikt

32 Översikt - tjänstemän ITP 2
ITPK (temp / livsvarig) ITP (temp / livsvarig) Sjukförsäkring Förmåns / premiebestämd Allmän pension ITP 2 18 år 28 år 55 år 62 år 65 år ITP ålderspension ITP familjepension > 7,5 ibb ITPK Förtida uttag Slut- betalning Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA Nedtrappning TGL 18 år 70 år 55 år Omställningsstöd AGE TRR 40 år Översikt

33 Att tänka på - tjänstemän
Händelse ITP 1 ITP 2 Nyanställning Anmäl till Collectum - Samtliga tjänstemän fr om 18 år oavsett anställningsform Rapportera utbetald bruttolön varje månad - Tillsvidare-/provanställning fr om 18 år - Vid tidsbegränsad anställning anmäl efter 3 månader Föräldraledighet Se tjänstemannaavtalet i företaget Premiebefrielseförsäkringen betalar tjänstepensionen i 13 månader Se tjänstemannaavtalaet i företaget Rekommendation att behålla ITP i 11 månader Översikt

34 Att tänka på - tjänstemän
Händelse ITP 1 och ITP 2 Information Vilka försäkringar som ingår i anställningen och förmånstagarförordnande i Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL ITP 1 och ITPK-val enligt utskick från Collectum Sjukdom Sjukanmälan till Försäkringskassan vid sjukdom > 14 dagar Sjukanmälan till Collectum vid sjukskrivning mer än 90 dagar Vid sjukersättning informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada Skyldighet att anmäla till Försäkringskassan Intyga anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall Anmäl till Collectum Anmäl till TGL Bolag Översikt

35 Att tänka på - tjänstemän
Händelse ITP 1 och ITP 2 Arbetsbrist Anmälan till Trygghetsrådet, TRR, inom två år Anställning upphör Avanmäl tjänsteman ITP/TGL till Collectum och annat TGL bolag än Alecta Pension Respektive bolag kontaktar tjänstemannen cirka 3 månader före pensionering Arbete efter 65 år Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, fortsätter att gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fortsätter gälla fram till 70 år, även premiebetalning Överenskommelse om att ITP 1 forsätter att gälla för tjänstemän oavsett om det tidigare varit ITP 1 eller ITP 2 Översikt


Ladda ner ppt "Lag och avtal Översikt 2015-01 Översikt."

Liknande presentationer


Google-annonser