Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag och avtal Översikt 2015-011. Översikt LAG AVTAL PRIVAT 2015-012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag och avtal Översikt 2015-011. Översikt LAG AVTAL PRIVAT 2015-012."— Presentationens avskrift:

1 Lag och avtal Översikt

2 Översikt LAG AVTAL PRIVAT

3 Vad omfattas den anställde av? Översikt LAG AVTAL PRIVAT TJÄNSTEMÄN Collectum Ålderspension Avtalspension SAF-LO ARBETARE Fora Sjukdom AGS Dödsfall TGL Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGB/TSL Sjukdom / ålderspension ITP planen Dödsfall TGL (i Alecta eller annat valbart bolag ) Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGE/TRR Fora Föräldrapenningtillägg FPT

4 Basbelopp Översikt Inkomstbasbelopp (ibb) kr kr Prisbasbelopp (pbb) kr kr

5 ÅrPrisbasbeloppInkomstbasbelopp Översikt Basbelopp - förändring

6 Inkomsttak Översikt Sjukpenning/sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Tillfällig föräldrapenning Allmän pension 7,5 pbb Föräldrapenning 7,5 ibb 10-taggare/Alternativ ITP 10 pbb ITP 2 10 ibb ITP 1 Avtalspension SAF-LO Sjuklön enligt lag och avtal TFA 30 ibb kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år

7 Arbetsgivaravgift Översikt Arbetsmarknadsavgift2,64 Allmän löneavgift10,15 12,79 31,42%

8 Arbetsgivaravgift - avvikelse FöddaAvgiftProcent 1937 och tidigareIngen avgift Pensionsavgift10,21% 1989 och senareArbetsgivaravgift 15,49%* Översikt Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb - ersättning för arbetsgivaravgift till arbetsgivare

9 Särskild löneskatt 24,26% av pensionskostnaderna i företaget Översikt

10 Premier - arbetare Översikt Lön > kr/år% - - 0, ,00 0,00 30,01 Lön ≤ kr/år% Omställningsförsäkring* 0,30 AGS 0,00 TFA 0,01 TGL0,00 FPT0,00 Avtalspension SAF-LO** - pensionspremie - premiebefrielseförsäkring 4,50 0,00 Totalt4,81 Finansieras av överskott - 0,70 Total premie som faktureras4,11 * 0,60% för hängavtalsföretag ** Premien betalas fr o m månaden då arbetare fyller 25 år

11 Premier - ITP 1 Översikt Lön ≤ kr/mån% ITP - pensionspremie - premiebefrielseförsäkring - sjukförsäkring 4,50 0,08 0,06 TGL 0,20 TFA 0,01 TRR* 0,30 Lön > kr/mån% 30,0 0,57 0,32 0,00 0,01 0,30 * 0,70% för hängavtalsföretag Totalt %5,15 31,

12 Premier - ITP 2 ITP 2% ITP (genomsnitt)ca 12,70 TGL ca 0,20 TFA0,01 TRR*0,30 Översikt * 0,70% för hängavtalsföretag Totalt % ca 13,

13 max 30 ibb ITP ca 12,70 TGL ca 0,20 TFA0,01 TRR**0,30 Premier - tjänstemän ≤ kr/mån> kr/mån ITP*4,6430,89 TGL0,20 0,00 TFA0,01 TRR**0,30 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Totalt %5,1531,20 Totalt % ca 13,20 ITP 1 ITP Översikt

14 Maximal kostnad - ITP 2 < 7,5 pbb7,5 pbb-7,5 ibb7,5 ibb-30 ibb Sjukförsäkring0,060,32 Premiebefrielseförs.0,05 0,39 Ålderspension 5,80 (max) 46,50 (max) ITPK2,00 Familjepension--* Utjämning0,60 Översikt * tillkommer premie familjepension Totalt %8,518,77 * 49,

15 Omställningsstöd och AGB ingår i omställningsförsäkringen som gäller för företag med kollektivavtal Fora Avtalspension SAF-LO AMF Förs. bolag Före- taget TSL OmställningsstödAGBTGLAGSTFA AFA Försäkring Organisation - arbetare Översikt FPT

16 Organisation - tjänstemän Översikt Collectum Fora ITP 2 Företaget Försäkringsbolag Alecta TGLTFA Omställ- ningsavtal ITP 1 Familje- pension RiskITPK Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Ålders- pension Alecta Bliwa Folksam LF Movestic SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv AFA Försäkring TRR PRI Pensionsgaranti Företaget

17 ”Frikretsen” Omfattas ej av kollektivavtal Företagare VD i AB Översikt

18 Vem är ”företagare”? BolagsformEnligt försäkringsvillkoren EFÄgaren själv HBSamtliga delägare ABFöretagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och/eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna Översikt samt i företaget verksam make/a till företagaren

19 Skyldighet att teckna försäkring Översikt Företag Hängavtal med t ex IF Metall Försäkringsavtal med Fora skall tecknas för samtliga anställda AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare TFA för tjänstemän Försäkringsavtal skall tecknas för samtliga anställda AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare ITP -TGL - TFA - TRR för tjänstemän Medlem Svenskt Näringsliv Förbundsavtal t ex MAF - IF Metall MAF - Unionen Företag Hängavtal med t ex Unionen

20 Garanti Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet Översikt Retroaktiva premier för arbetsgivaren

21 Finansieringssystem Översikt Fonderat system ITP/Avtalspension SAF-LO Premiepension Avgifter Utbetalningar pensionsålder fond Avgifter Utbetalningar pensionsålder Fördelningssystem Inkomstpension Tilläggspension

22 Lönebegrepp - pensioner Allmän pensionAvtalspension SAF-LOITP 2 Arbetsinkomst Annan ersättning - sjukpenning - föräldrapenning - a-kassa - skattepliktiga förmåner Minst kr Pensionsmedförande lön - kontant bruttolön per år Pensionsmedförande lön - månadslön x 12,2 - provision, tantiem etc - skifttillägg, jourersättning - restidsersättning - semesterlön på rörliga lönedelar - helt fri kost och logi Max 7,5 ibbInget takMax 30 ibb Översikt ITP 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak

23 Lönebegrepp - sjukdom SjuklönSjukpenningSjukersättning LönLön beräknad 12 månader framåt (SGI x 0,97) Bruttoinkomst (PGI) Anställningsförmåner enligt kollektivavtalet Översikt

24 Översikt fora.se afaforsakring.se tsl.se finfa.se collectum.se alecta.se trr.se

25 Lag HändelseErsättning Sjukdomsjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskadaarbetsskadeförsäkring Allmän pensioninkomst- / premiepension tilläggspension garantipension Efterlevandepensionomställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshet arbetslöshetsförsäkrin g - grundbelopp - inkomstrelaterad Översikt

26 Arbetare - avtal HändelseFörutsättning SjukdomAGS ArbetsskadaTFA Ålderspension Dödsfall Avtalspension SAF-LO DödsfallTGL ArbetsbristOmställningsförsäkring FöräldraledighetFPT Översikt

27 Tjänstemän - avtal HändelseFörutsättning Sjukdom Ålderspension Dödsfall ITP ArbetsskadaTFA DödsfallTGL ArbetsbristOmställningsavtal Översikt

28 Översikt - arbetare Översikt 55 år Förtida uttag 55 år Nedtrappning ASL 25 år65 år Avtalspension SAF-LO (temp / livsvarigt) Allmän pension Premiebestämd AGS TFA TGL Arbetstid samt färd till och från arbetet Omst. förs. Omställningsstöd 40 år AGB FPT 90 dagars kvalifikationstid Minst 12 mån anställning 8 tim/vecka

29 Att tänka på - arbetare Händelse Nyanställning Anmäla samtliga nyanställa arbetare till Fora Information Vilka försäkringar som ingår i anställningen Pensionsval enligt utskick från Fora Sjukdom Sjukanmälan till Försäkringskassan vid sjukdom > 14 dagar Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Vid sjukersättning informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada Skyldighet att anmäla till Försäkringskassan Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Föräldraledighet Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Översikt

30 Att tänka på - arbetare Händelse Dödsfall Intyga anställningsförhållandet till AFA Försäkring Arbetsbrist Intyga anställningsförhållandet och ange orsak till personalminskning till AFA Försäkring Anmälan ska göras inom 2 år Anställning upphör Rapportera till Fora om att anställning upphört vid slutlig rapportering en gång per år Pension Respektive bolag kontaktar arbetaren cirka tre månader före pensionering Arbete efter 65 år Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, fortsätter att gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fortsätter gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Överenskommelse med arbetaren om att Avtalspension SAF-LO kan fortsätta gälla efter 65 år Översikt

31 Översikt - tjänstemän ITP 1 Översikt Sjukförsäkring 18 år 25 år 55 år65 år ITP (temp / livsvarig) Premiebestämd Förtida uttag ITP 1 TGL TFA 18 år 55 år Nedtrappning Arbetstid samt färd till och från arbetet 70 år Allmän pension Omställningsstöd 40 år AGE TRR

32 Översikt - tjänstemän ITP 2 Översikt TGL 70 år 62 år Allmän pension Nedtrappning Sjukförsäkring 18 år 28 år55 år65 år ITPK (temp / livsvarig) ITP ålderspension ITP familjepension > 7,5 ibb ITPK Förtida uttag ITP 2 TFA 18 år 55 år Arbetstid samt färd till och från arbetet Slut- betalning ITP (temp / livsvarig) Förmåns / premiebestämd Omställningsstöd 40 år AGE TRR

33 Att tänka på - tjänstemän HändelseITP 1ITP 2 Nyanställning Anmäl till Collectum - Samtliga tjänstemän fr om 18 år oavsett anställningsform Rapportera utbetald bruttolön varje månad Anmäl till Collectum - Tillsvidare-/provanställning fr om 18 år - Vid tidsbegränsad anställning anmäl efter 3 månader Föräldraledighet Se tjänstemannaavtalet i företaget Premiebefrielseförsäkringen betalar tjänstepensionen i 13 månader Se tjänstemannaavtalaet i företaget Rekommendation att behålla ITP i 11 månader Översikt

34 Att tänka på - tjänstemän HändelseITP 1 och ITP 2 Information Vilka försäkringar som ingår i anställningen och förmånstagarförordnande i Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL ITP 1 och ITPK-val enligt utskick från Collectum Sjukdom Sjukanmälan till Försäkringskassan vid sjukdom > 14 dagar Sjukanmälan till Collectum vid sjukskrivning mer än 90 dagar Vid sjukersättning informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada Skyldighet att anmäla till Försäkringskassan Intyga anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall Anmäl till Collectum Anmäl till TGL Bolag Översikt

35 Att tänka på - tjänstemän HändelseITP 1 och ITP 2 Arbetsbrist Anmälan till Trygghetsrådet, TRR, inom två år Anställning upphör Avanmäl tjänsteman ITP/TGL till Collectum och annat TGL bolag än Alecta Pension Respektive bolag kontaktar tjänstemannen cirka 3 månader före pensionering Arbete efter 65 år Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, fortsätter att gälla men ingen premiebetalning görs från 65 år Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fortsätter gälla fram till 70 år, även premiebetalning Överenskommelse om att ITP 1 forsätter att gälla för tjänstemän oavsett om det tidigare varit ITP 1 eller ITP Översikt


Ladda ner ppt "Lag och avtal Översikt 2015-011. Översikt LAG AVTAL PRIVAT 2015-012."

Liknande presentationer


Google-annonser