Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nulägesbild av reformen. Målgrupp Etablering Målgrupp Etablering Lagen omfattar: Nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år Unga 18-19 år och som saknar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nulägesbild av reformen. Målgrupp Etablering Målgrupp Etablering Lagen omfattar: Nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år Unga 18-19 år och som saknar."— Presentationens avskrift:

1 Nulägesbild av reformen

2 Målgrupp Etablering

3 Målgrupp Etablering Lagen omfattar: Nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år Unga 18-19 år och som saknar föräldrar i Sverige

4 Målgrupp Etablering nyanlända som har rest in i landet efter utgången av november 2010 och som har beviljats uppehållstillstånd vid inresan nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av oktober 2010 nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd före utgången av oktober 2010, om de är registrerade och vistas på en mottagningsenhet för asylsökande den 30 november 2010

5 Målgrupp Etablerings -samtal Etablering Ett erbjudande vid uppehållstillståndet Ett eller flera samtal Klargöra yrkes- och utbildningsbakgrund m.m. och behov av stöd Matcha kompetens och boendeort Information om boende och arbete Resulterar i en etableringsplan

6 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan Etablering Rätten gäller ett år from första folkbokföring Rätten gäller dock inte: 1.förvärvsarbete på heltid 2.går i gymnasieskola 3.inte kan delta på minst 25 % av heltid Aktiviteter på heltid

7 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan Etablering Högst 24 månader from den dag planen fastställs Överhoppningsbar tid – ett år Etableringsplanen utformas, följs upp och revideras av AF m.fl. Minst sfi, samhällsorientering samt arbetsförberedande insatser Planen upphör när tiden har löpt ut, förvärvsarbete på heltid i minst sex månader eller när studiemedelsberättigad högskoleutbildning påbörjas

8 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Etablering Överenskommelser AF samråder med LST och Migrv och fastställer länstal LST förhandlar och ingår överenskommelser AF anvisar de med etableringsplan – Migrv anvisar övriga Rätten till EBO kvarstår Sex månaders rätt till anvisning

9 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLots Etablering Arbetsförmedlingen ska ha ett valfrihetssystem Den nyanlända har rätt att välja en godkänd lots – men måste inte Ett ickevals-alternativ

10 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLots Etablering - Ett företag eller en organisation, inte ett kommunalt bolag - En länk mellan den nyanlände och samhället - Stödja så att etableringsplanen realiseras - En arbetsförberedande insats OCH stödja utifrån hela livssituationen - Prestations- och resultatbaserad ersättning

11 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLotsEtablerings- ersättning Etablering Deltagande i aktiviteter enligt plan krävs Lika i hela landet En lägre ersättning initialt 25, 50, 75 eller 100 procents ersättning Ett glapp – behov av försörjningsstöd

12 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLotsEtablerings- ersättning Etablering Betalas ut i högst 24 månader Arbetsförmedlingen beslutar – Försäkringskassan betalar ut Individuell ersättning Fribelopp

13 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLotsEtablerings- ersättning Etablering Överhoppningsbar period på högst tolv månader vid: - styrkt sjukdom - vård av barn med föräldrapenning Ersättningen sätts ned vid ogiltig frånvaro Närvarorapportering från anordnare

14 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLotsEtablerings- ersättning Etablering Tilläggsförmåner för den som har rätt till etableringsersättning - etableringstillägg till hushåll med barn - bostadsersättning till ensamstående utan barn Beslutas och betalas ut av Försäkringskassan

15 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLotsEtablerings- ersättning Etablering Arbetsförmedlingen

16 Samordningsansvar Stödja och driva på andra parter Genomföra etableringssamtal Upprätta, följa upp och revidera etableringsplan Anvisa nyanlända med etableringsplan Fatta beslut om etableringsersättning Upphandla och vara uppdragsgivare till lotsar Fastställa länstal Följa upp nyanlända etablering Och förståss: ordinarie verksamhet Arbetsförmedlingen

17 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLotsEtablerings- ersättning Etablering ArbetsförmedlingenKommunerna

18 Mottagande och bostadsförsörjning Praktisk hjälp vid bosättning Medverka vid upprättande av etableringsplan Sfi och annan vuxenutbildning Visst försörjningsstöd Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg etc Äldre Övergångsperiod Samhällsorientering Kommunerna

19 Samhällorientering - Målgruppen - Ska i första hand bedrivas på modersmålet - Varje nyanländ ska erbjudas minst 60 timmar samhällsorientering -Bör vara avslutad ett år efter etableringsperiodens start - Kommunen bestämmer ordningen avs. ämnesområden

20 Samhällorientering - Kommunen får uppdra åt andra att anordna - Kommunen ger intyg efter avslutad samhällsorientering - Kommunen ska tillse att personer som undervisar har - lämplig pedagogisk förmåga - ämneskunskap - väl behärskar svenska samt annat språk

21 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLotsEtablerings- ersättning Insatser ArbetsförmedlingenKommunernaFK Besluta om etableringstillägg och bostadsersättning Betala ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning Och förståss: Ordinarie uppdrag

22 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLotsEtablerings- ersättning Etablering ArbetsförmedlingenKommunernaLSTFK Verka för beredskap och kapacitet i kommunerna Träffa överenskommelser Främja samverkan Stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom sfi och samhällsorientering Samråda om länstal

23 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLotsEtablerings- ersättning Etablering ArbetsförmedlingenKommunernaMigrVLSTFK Kartlägga individens bakgrund under asyltiden Ta fram nationell prognos för nyanlända Ansvara för bosättning av vissa personer Besluta om statlig ersättning till kommuner och landsting

24 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLotsEtablerings- ersättning Etablering ArbetsförmedlingenKommunernaMigrVLSTFK

25 Målgrupp Etablerings -samtal Etablerings- plan BosättningLotsEtablerings- ersättning Etablering ArbetsförmedlingenKommunernaMigrVLSTFK

26 Utmaningar & frågetecken

27 Utmaningar & utvecklingsområden - Af + Kommunerna / Kommunerna + Af - Sfi + Af = sant? - Nationellt - lokalt - Rehabilitering - Regionalisering/interkommunalisering - s.k. glappet - Över 25 % - under 25%

28 Utmaningar & utvecklingsområden - 25-, 50-, eller 75 % = samsyn - Praktisk handläggning? - Kortidsutbildade och analfabeter? - Lotsarnas uppdrag och ersättningar? - Kommunernas organisation?


Ladda ner ppt "Nulägesbild av reformen. Målgrupp Etablering Målgrupp Etablering Lagen omfattar: Nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år Unga 18-19 år och som saknar."

Liknande presentationer


Google-annonser