Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstyrelsen 2015-01-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstyrelsen 2015-01-27."— Presentationens avskrift:

1 Regionstyrelsen

2 Ur regionstyrelsens reglemente
Personalfrågor § 17 Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret att företräda regionen som arbetsgivare i regiongemensamma frågor, som rör förhållandet till de anställda. Regionstyrelsen är regionens personalorgan och har ansvar för övergripande strategiska arbetsgivarfrågor. Regionstyrelsen har det övergripande och strategiska ansvaret för kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor inom regionens verksamhetsområden. Regionstyrelsens uppdrag som VGR:s personalorgan

3 Personalutskottets övergripande uppdrag
övergripande och strategiskt ansvar för kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor inom regionens verksamhetsområden långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor inriktning på regionens personalpolitik, inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik strategier för att möta framtida omställningsbehov vad gäller kompetens och bemanning framtida utvecklingsfrågor regionens personalorgan och har ansvar för över-gripande arbetsgivarfrågor för verksamheter i egen regi. Regionstyrelsens uppdrag som VGR:s personalorgan

4 Personalutskottet: Bereder Beslutar Initierar Företräder
Regionstyrelsens uppdrag som VGR:s personalorgan

5 Utskottet bereder långsiktiga personalpolitiska utvecklings- och inriktningsfrågor samt strategier ärenden om långsiktig övergripande kompetensförsörjning för den egna verksamheten ärenden om långsiktig kompetensförsörjning för den regionfinansierade hälso- och sjukvården investeringar som påverkar kompetensförsörjningen (ÄU ansvarar för samlade investeringsberedningen) motioner som remitterats till utskottet Regionstyrelsens uppdrag som VGR:s personalorgan

6 Utskottet beslutar tillämpning av personalpolitiken utifrån RF beslut
lönepolitiska prioriteringar regiongemensam planering av kompetensförsörjningsinsatser planering och finansiering av riktade kompetensförsörjningsinsatser strategier och anvisningar för företagshälsovård och arbetsmiljöarbetet användning av det personalpolitiska anslaget regiongemensam uppföljning, analys och utvärdering samt utfärdar anvisningar inom uppgiftsområdet Regionstyrelsens uppdrag som VGR:s personalorgan

7 Utskottet initierar Utskottet företräder
utvecklingsfrågor inom utskottets uppgiftsområde Utskottet företräder Regionen i arbetsgivarfrågor gentemot SKL, andra regioner, landsting och kommuner samt statliga myndigheter vid samverkan med internationella, nationella och regionala organisationer och myndigheter inom uppgiftsområdet Regionstyrelsens uppdrag som VGR:s personalorgan

8 HR-strategiska avdelningen
HR-strategiska avdelningen är regionstyrelsens resurs för övergripande och regiongemensamma personalfrågor. Uppdraget genomförs i samverkan med övriga regionkansliet och utförarna. Avdelningen ansvarar för controlling och uppföljning i samarbete med övriga regionkansliet. Avdelningen består av 29 medarbetare. Regionstyrelsens uppdrag som VGR:s personalorgan

9 HR-strategiska avdelningens uppdrag
ska tillsammans med övriga ledningskansliet stödja regionstyrelsen och dess utskott att initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom dess område. Ledningskansliet ska genomföra de uppdrag som styrelsen fastställer utifrån den övergripande visionen om det goda livet med god och jämlik vård/hälsa och hållbar utveckling. Regionstyrelsens uppdrag som VGR:s personalorgan

10 arbetar för regionstyrelsens personalutskott
arbetar för regionstyrelsens personalutskott. Inom professionsområdet ska HR-strategiska avdelningen initiera och driva utvecklingsprojekt och utredningar, ta fram remissyttrande, motionssvar etc och i vissa fall ge expertstöd till övriga förvaltningar och bolag. Regionstyrelsens uppdrag som VGR:s personalorgan

11 ansvarar för regionövergripande strategiska HR-frågor såsom kompetensförsörjning, arbetsmiljö, lönebildning, arbetsrätt, chefsförsörjning och chefsutveckling för de verksamheter regionen bedriver. Detta innebär att långsiktigt och hållbart driva personalstrategier och arbetsgivarfrågor. Regionstyrelsens uppdrag som VGR:s personalorgan

12 Det övergripande uppdraget för HR-strategiska avdelningen är att erbjuda ett kraftfullt stöd till regionstyrelsen och dess utskott, särskilt personalutskottet, regiondirektören och kansli- och koncernledningar. Regionstyrelsens uppdrag som VGR:s personalorgan

13 Tack för uppmärksamheten!
Regionstyrelsens uppdrag som VGR:s personalorgan


Ladda ner ppt "Regionstyrelsen 2015-01-27."

Liknande presentationer


Google-annonser