Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Mellan ST och STP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Mellan ST och STP."— Presentationens avskrift:

1 Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Mellan ST och STP

2 Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Parterna tecknar ramavtal om löner m.m. för perioden fr.o.m. 1 oktober 2010 t.o.m.30 september 2012. Avtalet överensstämmer i tillämpliga delar med det ramavtal som träffats inom det statliga området mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P och O sammantagna (RALS 2010-2012).

3 Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Gemensamma löneprinciper, lönerevisioner och förhandlingsordning. Bilaga B ska gälla vid oenighet. Följa effekten av borttagandet av regeln om avstämning. Fortsätta arbetet med Bygga Lön i syfte att utveckla och förenkla systemet.

4 Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Engångsbelopp för perioden oktober-november 2010 till de som var anställda under perioden 1 oktober 2010 till och med den 30 november 2010, och inte redan är lönesatta i 2010 eller 2011 års nivå. Beloppet ska motsvara 0,8 % av grundlönen för respektive månad, exklusive tillägg och rörliga lönedelar, dock lägst 200 kronor per månad.

5 Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Första lönerevisionen ska ske per 1 december 2010 och omfatta de som var anställda 30 november 2010 och inte redan är lönesatta i 2010 eller 2011 års nivå. Revisionen innebär att alla individuella grundlöner, exklusive lönetillägg och rörliga lönedelar, höjs med 0,9 % från och med den 1 december 2010.

6 Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Parterna är överens om att den andra och sista lönerevisionen ska ske per den 1 april 2011 och omfatta de som är anställda 31 mars 2011 och inte redan har sin lön satt i 2011 års nivå. Vid oenighet ska ett revisionsbelopp beräknas som 3,2 procent av underlaget.

7 Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Parterna är överens om att pensionsåldern för nyanställda som får ett anställningsbeslut efter 2010-12-31 ska vara 65 år (ändring av § 73 i kapitel 10, Pensionsbestämmelser i Avtal om allmänna anställningsvillkor). Parterna är överens om att under avtalsperioden analysera förutsättningar och konsekvenser när det gäller delpension, såväl för individen, verksamheten och ekonomin som för organisationen.

8 Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Parterna är överens om att göra en översyn av trygghetsavtalet. Avtalet tecknades i mitten 1990-talet och behöver mot den bakgrunden ses över redaktionellt. Även materiella ändringar kan behöva göras, dels utifrån vunna erfarenheter vid tillämpning av avtalet, dels med hänsyn till de förändringar som gjorts i det statliga trygghetsavtalet. Parterna är överens om att utarbeta en partsgemensam information om tillämpningen av förtroendearbetstid.

9 Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Enligt tidigare överenskommelse mellan parterna ska ett gemensamt arbete ske för att ta fram underlag för jämförelser av löner och andra villkor/förmåner mellan ST och vissa andra TCO- förbund, så långt det låter sig göras. Arbetet ska ske skyndsamt och resultatet ska ingå i underlaget inför lönerevisionen per 1 april 2011. Revisionen kan innefatta såväl löner som andra anställnings- och arbetsvillkor.

10 Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Fortsatt partsgemensamt arbete i ett antal övriga frågor. Avtal som sluts med stöd av förhandlingsprotokollet och slutna avtal gäller under perioden 1 oktober 2010 t.o.m. 30 september 2012, om inte annat särskilt anges.

11 Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Avtalet ger ett engångsbelopp motsv 0,8 % per månad för okt-nov, dock lägst 200 kr/mån, till alla som inte har sin lön satt i 2010 eller 2011 års nivå(icke nivåhöjande). Avtalet ger 0.9 % per 1 dec 2010 till alla som inte har sin lön satt i 2010 eller 2011 års nivå (nivåhöjande). Lägsta löneutrymme på 3,2 procent vid revisionstillfället per 1 april 2011(nivåhöjande). = 4,1 % + engångsbelopp (RALS 3,6%).

12 Vad händer nu? Engångsbelopp & ny dec-lön (december) Underlag för arbetsvärdering tas fram för de som inte gjort det förut (januari) Mallen för hur-delen ses över (januari) Lönesamtal genomförs (februari) Vad-delen prövas centralt (februari) Lönekartläggning genomförs (februari)

13 Vad händer nu? Jämförelse med andra TCO-förbund (februari) Övrigt partsgemensamt arbete som hänger ihop med lönerevisionen per 1 april 2011 (februari-mars) Lönerevision per 1 april 2011 (mars) Lönekartläggning efter lönerevision (mars) Återkoppling lönesamtal (mars/april)


Ladda ner ppt "Ramavtal om löner m.m. 2010-2012 Mellan ST och STP."

Liknande presentationer


Google-annonser