Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-10-02 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Cecilia Karlsson, Folkhälsocontroller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-10-02 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Cecilia Karlsson, Folkhälsocontroller."— Presentationens avskrift:

1 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Cecilia Karlsson, Folkhälsocontroller

2 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Norrköping, jämförda kommuner och riket

3 Absolut och relativ fattigdom
Absolut fattigdom avser inkomster eller tillgångar under en viss bestämd, absolut nivå. Relativ fattigdom avser inkomster eller tillgångar relativt en annan individ, grupp eller stat, och ser därmed till skillnaderna mellan olika grupper eller individer i ett samhälle. Genom att använda begreppet relativ fattigdom går det att mäta enskilda individers upplevelser av sin fattigdom. Genom att använda begreppet relativ fattigdom går det att mäta enskilda individers upplevelser av sin fattigdom och hur fattigdomen i ett samhälle utvecklas; trots att medborgarnas absoluta fattigdom minskar, kan den relativa fattigdomen öka, genom exempelvis större löneskillnader något som kan mätas genom en jämförelse mellan olika inkomstgrupper.

4 Definition Barnfattigdom
Rädda Barnens definition av barnfattigdom familjer berättigade till försörjningsstöd och familjer med låg inkomststandard EU:s definition av "risk för fattigdom” innebär att familjens samlade inkomst är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Rädda Barnens definition omfattar barn i åldern 0 till 17 år och består dels av familjer berättigade till försörjningsstöd det vill säga som annars skulle leva under existensminimum, dels av familjer med låg inkomststandard EU:s definition av "risk för fattigdom" innebär att familjens samlade inkomst, inklusive kapitalinkomster och bidrag, är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Vid beräkningen tas hänsyn till familjens storlek, räknat i "konsumtionsenheter", där en vuxen per familj räknas som 1 enhet, övriga vuxna som 0,5 och barn under 14 år som 0,3 enheter

5 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll
Andel (%) barnfamiljer i ekonomiskt utsatta hushåll med barn under 18 år i Norrköpings kommun Totalt bor barn i Norrköping

6 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll
Hageby 53,3% Navestad 38,55% Källa: Ekonomi- och styrningskontoret Andel (%) barnfamiljer i ekonomiskt utsatta hushåll, Norrköpings tätort

7 Förslag till prioriterade områden
Inkludering - barns inflytande och möjlighet att vara delaktiga i olika beslut som berör barnen   - sociala perspektivet är en naturlig del i samhällsplaneringen Egen försörjning, utbildning och arbete - insatser för att föräldrar beroende av ekonomiskt bistånd ska komma ur arbetslöshet - vid ekonomiskt bistånd beaktas barnens perspektiv och behov Kultur och fritid - Norrköpings kommun stödjer, tar initiativ till samarbeten och utformar fritidsaktiviteter Riktlinjen innehåller Norrköpings kommuns prioriterade områden för att begränsa omfattningen av barnfattigdom och effekterna för den enskilda. Riktlinjen följer kommunens styrmodell och nämnderna ska ta hänsyn till den i sina uppdragsplaner som styr förvaltningarnas verksamhetsplaner. SKL 5 rek och 23 åtgärder Styrning ledning ex social investerings fond, upphandling=styrmedel Barn och unga en bra start – ta fram strategier för att minska barnfattigdom, samverkan barnen och anhöriga i centrum vid organisation av verksamhet Förutsättningar till egen försörjning, barn och unga klara skola/gymn, stimulera till sociala företag och kooperativ Hälsosamma miljöer bostäder utifrån olika behov, hälsosamma närmiljö, god samhällsservice Malmö: Öka socialtjänstens möjligheter Insatser för förbättra integration Samverkan civila samhället Örebro: Sysselsättning- upphandling sociala hänsyn, mer vuxenutb, heltidstjänster Segregation – fler unga till högre studier, social hållbar stadsbyggnad, Förskola,skola – lov och fritidsaktiviteter, feriepraktik, fritidsgårdar öppna sommaren Trygghet delaktighet- undvika avhysningar, öka delaktighet i beslut som berör barnen, simkunnighet,internetuppkoppling ingår i försörj stöd

8 Förslag till prioriterade områden
Förskola och skola - extra insatser sker för barns lärande i socioekonomiskt utsatta områden   - ett levande värdegrundsarbetet  - kunskap om effekten för barn att leva i ekonomisk utsatthet - avgiftsfri skola innebär att inga dolda avgifter förekommer i kommunens skolor Vård- och omsorg - Barnets perspektiv och behov beaktas - Hänsyn till hushållets ekonomi innan avgift tas ut

9 Riktlinjen – hur styr den till aktiviteter?

10 Social investeringsfond i Norrköping
Totalt 40 mkr (32 mkr) Sex insatser Politisk enighet Metodutveckling Återföringsmodell Uppföljning/utvärdering Mänskliga vinster Ekonomiska vinster 10

11 Krav på en investeringen
Effekt på arbetslösheten Samverkan - tvärsektoriellt Mänskliga vinster Ekonomiska vinster - återbetalning

12 Återföringsmodellen

13 Befintliga styrverktyg i Norrköpings kommun
Visionen – det goda Livet Tydligt politiskt fokus på arbete ”fler jobb och fler i jobb” Exempel på mål för mandatperioden - Utbildningsnivån i Norrköping ska höjas och arbetslösheten sjunka. - Kommunen ska utveckla bra livs- och lekmiljöer för barn. - Av hushållen som avslutas inom ekonomiskt bistånd ska andelen barnfamiljer öka - Barngrupperna ska minska i storlek. Precisering för 2014 - Alla verksamheter ska i beskriva sitt arbete för att öka barns möjligheter till delaktighet och inflytande. ƒ- Förbättra förutsättningar till jämställd fritid för barn, ungdomar och vuxna. Sociala investeringsfond

14


Ladda ner ppt "2014-10-02 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Cecilia Karlsson, Folkhälsocontroller."

Liknande presentationer


Google-annonser