Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är metadata? Data som beskriver data. Mäklarvärlden Information som beskriver objektet. Några exempel: – Bostadsrätt eller villa – Nyrenoverat – Renoveringsdatum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är metadata? Data som beskriver data. Mäklarvärlden Information som beskriver objektet. Några exempel: – Bostadsrätt eller villa – Nyrenoverat – Renoveringsdatum."— Presentationens avskrift:

1 Vad är metadata? Data som beskriver data. Mäklarvärlden Information som beskriver objektet. Några exempel: – Bostadsrätt eller villa – Nyrenoverat – Renoveringsdatum – Högst upp Planeringsunderlagsvärlden Information som beskriver underlaget. Några exempel: – Rapport eller geodata – Aktuell – Datum då den senast uppdaterades – Status/PilotGIS-kod

2 Aktuella planeringsunderlag, snabbt! Nationell katalog över underlag för samhällsplanering

3 Vad är planeringsunderlag? Kunskapsunderlag som redovisar förhållanden som är viktiga för fysisk planering. Kan vara: – Riksintressen och anspråk – Mark- och vattenregleringar – Faktaunderlag – … Planeringsunderlag är ett arbetsredskap i planerarnas vardag som hjälper oss att ta beslut, ta fram ÖP, DP, MKB mm.

4 Planeringskatalogen Ska vara en sammanställning av alla relevanta underlag för samhällsplanering som i nuläget finns spridda på olika hemsidor, portaler och databaser. Ska vara: – Ett stöd för att hitta planeringsunderlag – Ett stöd för att tillhandahålla planeringsunderlag – Ett forum för planeringsunderlag

5 Juridisk bakgrund PBL 3 Kap. 10§: ”Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt: 1.ta tillvara och samordna statens intressen, 2.tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden”. MB 6 Kap 19-20§: ”19 § Varje myndighet som ska tillämpa denna balk ska se till att sådana planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) och sådant planeringsunderlag som behövs för att belysa frågor om hushållning med mark och vatten finns tillgängliga i målet eller ärendet. Myndigheten ska också se till att sådana beslutade åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som avses i 5 kap. och som har betydelse för prövningen finns tillgängliga i målet eller ärendet. Om myndigheten begär det, är kommunen skyldig att tillhandahålla planer enligt plan- och bygglagen samt planeringsunderlaget till dessa. Lag (2010:902). 20 § Länsstyrelsen skall ställa samman utredningar, program och annat planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen med mark och vatten i länet och som finns hos statliga myndigheter. Länsstyrelsen är skyldig att på begäran tillhandahålla sådant planeringsunderlag åt kommuner och myndigheter som skall tillämpa denna balk samt åt den som är skyldig att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Lag (2004:606)” Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.: ”Boverket har uppsikten över hushållningen med de mark- och vattenområden som omfattas av bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken. Bestämmelser om att Boverket ska verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap. 19-21 §§ miljöbalken finns i förordningen (2007:1065) med instruktion för Boverket. Boverket har dessutom allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden”

6 Utgångsläge 1 Stort arbete för att samla in information inför varje aktualitetsprövning av ÖP  svårt att ha en levande ÖP. Bara geodata finns samlat och sökbart via webben. Bristfällig metadata.

7 Kommunerna måste aktualitetspröva sin översiktsplan minst en gång varje mandatperiod. Länsstyrelserna måste ta fram minst 290 sammanfattande redogörelser varje mandatperiod. Centrala myndigheter som producerar planeringsunderlag måste svara på frågor om vad som är nytt minst 290 gånger varje mandatperiod. Utgångsläge 2

8 Kanaler för att tillhandahålla planeringsunderlag i nuläget

9 Vägen för att hitta planeringsunderlag i nuläge kan kännas och se ut så här...

10 Regleringsbrev 2011 – Länsstyrelserna Uppdrag 49 ”49. Länsstyrelserna ska ta fram förslag till gemensamma arbetsformer och riktlinjer för arbetet med planeringsunderlag avseende nationella mål, riksintressen, övriga statliga intressen samt mellankommunala intressen m.m. som berör kommunerna i deras samhällsplaneringsverksamhet. I uppdraget ingår även att ta fram former för hur planeringsunderlaget bör kommuniceras av länsstyrelserna till kommunerna. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Boverket.”

11 Regleringsbrev 2011 – Länsstyrelserna Uppdrag 49 Förslag 1: En gemensam RUM-katalog och plattform för administration, förvaltning och tillgängliggörande av planeringsunderlag. Återraportering februari 2012

12 Sammanställning av planeringsunderlag – Hur? –

13

14 Nationell katalog över underlag för samhällsplanering

15 SGU:s GeoLagret >> Fritextsök: Brunnar Geografisk sökning: Uppsala Ämnesområde=Grund vatten Produkttyp=Karta Producerad >= 1984 Har länkade pdf- dokument<> Har täckningsområde = Ja

16 Hantera träfflista

17 Enklare & snabbare att få tag på PLU Enklare & snabbare att få tag på PLU Katalog över underlag för samhällsplanering Katalog över underlag för samhällsplanering Bättre ÖP Bättre DP Bättre MKB Spara tid Snabbare ä- handläggning Bättre & effektivare samhälls- planering Enklare att identifiera dubbellagring Enklare att ta fram e-tjänster Enhetligare och tydligare process för att: – Tillgängliggöra PLU – Ta fram nya PLU på ett samordnat sätt Enhetligare och tydligare process för att: – Tillgängliggöra PLU – Ta fram nya PLU på ett samordnat sätt Tid för att ta fram nya PLU Tid för att förbättra PLU Enklare att identifiera vad behövs – Enklare att prioritera Bättre överblick över det som finns Vinster Mindre överklagande ärenden

18 Utmaningar 1 Förena teknik med verksamhetsbehov. Användarvänligt system (gränssnitt). Förvaltning av systemet och ajourhållning av information. Samordning med alla olika aktörer som tar fram planeringsunderlag.

19 Utmaningar 2 Samordning med geodataportalen och andra portaler. Undvika dubbellagring av info. Följa principen publicering vid källan. Nätverk forum med regelbundna träffar som bygger vidare på Pilot-GIS träffar.

20 Frågor

21 Tack!


Ladda ner ppt "Vad är metadata? Data som beskriver data. Mäklarvärlden Information som beskriver objektet. Några exempel: – Bostadsrätt eller villa – Nyrenoverat – Renoveringsdatum."

Liknande presentationer


Google-annonser