Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bästa möjliga varje gång?. SOU 2009:11 Cancervården uppvisar goda medicinska resultat men också problem med: fragmentering, långa och varierande väntetider,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bästa möjliga varje gång?. SOU 2009:11 Cancervården uppvisar goda medicinska resultat men också problem med: fragmentering, långa och varierande väntetider,"— Presentationens avskrift:

1 Bästa möjliga varje gång?

2 SOU 2009:11 Cancervården uppvisar goda medicinska resultat men också problem med: fragmentering, långa och varierande väntetider, allmän avsaknad av patientfokus. Den palliativa vården har förbättrats under det senaste decenniet, men fortfarande finns brister och skillnader i såväl tillgänglighet som kvalitet. likvärdig vård kan inte erbjudas över landet.

3 KirurgiOnkologi Avancerad hemsjukvård Olika perspektiv vid t.ex. koloncancer eller Primär- vård

4 Vilka stöd finns för cancervården? Cancerregistret Nationella kvalitetsregistren Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella vårdprogram Regionala vårdprogram/anpassningar Lokala PM

5 Övergripande kvalitetsindikatorer för cancersjukvård Överlevnad och dödlighet Multidisciplinär bedömning Tid från remissutfärdande till första besök hos läkare på specialistmottagning Tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos Tid från behandlingsbeslut till terapeutisk åtgärd vid nyupptäckt cancer Tillgång till kontaktsjuksköterska Användning av NRS skala, smärta i palliativt skede Registrering av dödsfall i palliativregistret

6

7 Kvalitetsindikatorer kolorektal cancer Andel reopererade patienter inom 30 dagar Letalitet inom 30 dagar Andel undersökta lymfkörtlar efter transabdominell operation Tid mellan operation och start av adjuvant cytostatiska behandling Död inom 60 dagar efter start av cytostatika behandling Andel patienter som utvecklar lokalrecidiv inom två år

8 Kvalitetsregistren ger möjligheter  Medianvårdtid Antal opererade Bedömning i MDT-grupp Preterapeutisk Postop Postop komplikationer Reopererade (30 d) Postop mortalitet (30 d) akut elektivt Metastas vid diagnos Inkluderade i studier

9

10 Vårdprocess koloncancer Patient söker vård (vårdcentral) Undersökning och bedömning Remiss till undersökning, t ex röntgen Svar på undersökning till remittent Undersökning utförs Start av behandling, operation Besök på kirurgklinik. Beslut om behandling Återbesök, besked till patient ”Frisk patient” Om röntgen visar malignitet aviseras kirurgkliniken via röntgenrond Remiss till kirurgklinik PAD-svar Remiss till efterbehandling Besök onkologklinik ?? 24 8 1-2 16 1 n = dagar 11 6 20 8 16 1-30 1-48 1-10 1-24 1-22 18-29 6-17 8-22 Besök VC till operation = 66 dagar Besök onkologklinik = 45 dagar 4 mån

11 Antal nyinsjuknade fall av tjocktarmscancer (Östergötland, 2004-2008)

12 Nya fall av GI-cancer 2008 (Östergötland, n=453)

13 Coloncancer (212, 2008) GI-cancer (453, 2008) GI-symtom (????????)

14 Vilka är vi i Östergötland som ska förbättra processen? 182 läkare inom primärvården Kirurgiska kliniken 300 medarbetare varav 18 specialistläkare inom kirurgi 9 ST-läkare 119 sjuksköterskor Onkologiska kliniken 150 medarbetare varav 11 specialistläkare 45 sjuksköterskor Sju kuratorer inom kirurgi och onkologi 23 läkare inom palliativa verksamheter

15 Åldersfördelning nya GI-cancer fall (Östergötland, 2008)

16 Stadium vid diagnos (TNM, 2009)

17 DiagnosRecidiv/GeneraliseringFörsämring Cancervårdens viktiga övergångar (eller händelser i en människas liv där hon ska erbjudas rätt vård i rätt tid) Fri från cancer Leva med cancer Avlida i cancer Fri från cancer Leva med cancer Avlida i cancer

18 Alice 87 år

19 Alice som är ”multipelt sjuk” remitteras från hemmet till akutmottagningen på grund av allmän avtackling, stopp i magen och svart avföring Hb 124, albumin 26, bilirubin 68, CRP 70 Temp 36,4 Vikt 51 kg Ingen smärta Vad ska vi göra?

20 Dag 1: urinodling, lungröntgen CT buk kirurgkonsult inläggning kirurgavdelning KAD Dag 3: ERCP ultraljud buk med punktion Vad gör man på akutmottagningen?

21 CT visar tumör i levern Ultraljud kanske metastaser?! ERCP går ej att avlasta (endoskopiskt) Dag 5: remiss till hemsjukvården för palliativ vård Dag 7: information till patient/närstående Dag 11: VPL ska genomföras På vårdavdelningen

22 Dag 9-10: en snabb försämring, blek, trött, ont i magen och dålig urinproduktion beslut om 0-HLR, anhörig informeras via telefon Dag 11: VPL ställs in för patienten har blivit kraftigt försämrad HB 72, äter inte, dricker klunkvis, får dropp, kissar ej anhöriga kallas för samtal förnyad remiss till hemsjukvården Vad hände sedan?

23 Var detta det bästa för Alice?

24 Cancer, det fungerar inte hemma, jag/hon ska ha det bra i livets slutskede! Hur uppfattade Alice redan på akutmottagningen sitt hälsotillstånd? Vilka förväntningar hade hon på tillfrisknande? Hur tänkte närstående och vårdteamet?

25 Dag 1: urinodling, lungrtg CT buk kirurgkonsult inläggning kirurgavdelning KAD Dag 3: ERCP ultraljud buk med punktion Dag 1: urinodling, lungrtg CT buk kirurgkonsult inläggning kirurgavdelning KAD Dag 3: samlad medicinsk bedömning utifrån patientens tillstånd, behov och vårdens möjligheter samtal och information till patient och närstående = brytpunktsbedömning och brytpunktssamtal Kunde vi gjort annorlunda?

26 Sätts upp på väntelista till palliativ slutenvårdsenhet Avlider på kirurgavdelningen utan vak (dörren på glänt) Barnen kommer och tar farväl och erbjuds kaffe och läkarsamtal Får en sista tid hemma Barnen turas om att nyttja närståendepenning Avlider i kretsen av barn och barnbarn Efterlevandesamtal erbjuds Hur blev slutet?

27 Det är inte min patient! Vad kan jag bidra med? Åtgärder Behandlingsbeslut Diagnostik = tillräckligt beslutsunderlag Delaktighet, Självbestämmande, Trygghet, Information, Symtomlindring Identifiering av aktuell patient


Ladda ner ppt "Bästa möjliga varje gång?. SOU 2009:11 Cancervården uppvisar goda medicinska resultat men också problem med: fragmentering, långa och varierande väntetider,"

Liknande presentationer


Google-annonser