Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bästa möjliga varje gång?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bästa möjliga varje gång?"— Presentationens avskrift:

1 Bästa möjliga varje gång?

2 SOU 2009:11 Cancervården uppvisar goda medicinska resultat men också problem med: fragmentering, långa och varierande väntetider, allmän avsaknad av patientfokus. Den palliativa vården har förbättrats under det senaste decenniet, men fortfarande finns brister och skillnader i såväl tillgänglighet som kvalitet. likvärdig vård kan inte erbjudas över landet.

3 Olika perspektiv vid t.ex. koloncancer
Primär-vård Avancerad hemsjukvård Kirurgi Onkologi eller

4 Vilka stöd finns för cancervården?
Cancerregistret Nationella kvalitetsregistren Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella vårdprogram Regionala vårdprogram/anpassningar Lokala PM

5 Övergripande kvalitetsindikatorer för cancersjukvård
Överlevnad och dödlighet Multidisciplinär bedömning Tid från remissutfärdande till första besök hos läkare på specialistmottagning Tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos Tid från behandlingsbeslut till terapeutisk åtgärd vid nyupptäckt cancer Tillgång till kontaktsjuksköterska Användning av NRS skala, smärta i palliativt skede Registrering av dödsfall i palliativregistret

6

7 Kvalitetsindikatorer kolorektal cancer
Andel reopererade patienter inom 30 dagar Letalitet inom 30 dagar Andel undersökta lymfkörtlar efter transabdominell operation Tid mellan operation och start av adjuvant cytostatiska behandling Död inom 60 dagar efter start av cytostatika behandling Andel patienter som utvecklar lokalrecidiv inom två år

8 Kvalitetsregistren ger möjligheter
Medianvårdtid Antal opererade Bedömning i MDT-grupp Preterapeutisk Postop Postop komplikationer Reopererade (30 d) Postop mortalitet (30 d) akut elektivt Metastas vid diagnos Inkluderade i studier

9

10 Vårdprocess koloncancer
Patient söker vård (vårdcentral) n = dagar Om röntgen visar malignitet aviseras kirurgkliniken via röntgenrond ?? Undersökning och bedömning 11 Remiss till undersökning, t ex röntgen 24 Undersökning utförs 1-2 Svar på undersökning till remittent 1-30 1-48 6 8 Besök på kirurgklinik. Beslut om behandling 16 20 Remiss till kirurgklinik Start av behandling, operation PAD-svar 1-24 1-22 1-10 18-29 Besök VC till operation = 66 dagar 16 1 Remiss till efterbehandling Besök onkologklinik Återbesök, besked till patient 4 mån 8 6-17 ”Frisk patient” 8-22 Besök onkologklinik = 45 dagar

11 Antal nyinsjuknade fall av tjocktarmscancer (Östergötland, 2004-2008)

12 Nya fall av GI-cancer 2008 (Östergötland, n=453)

13 GI-cancer (453, 2008) Coloncancer (212, 2008) GI-symtom (????????)

14 Vilka är vi i Östergötland som ska förbättra processen?
182 läkare inom primärvården Kirurgiska kliniken 300 medarbetare varav 18 specialistläkare inom kirurgi 9 ST-läkare 119 sjuksköterskor Onkologiska kliniken 150 medarbetare varav 11 specialistläkare 45 sjuksköterskor Sju kuratorer inom kirurgi och onkologi 23 läkare inom palliativa verksamheter

15 Åldersfördelning nya GI-cancer fall (Östergötland, 2008)

16 Stadium vid diagnos (TNM, 2009)

17 Cancervårdens viktiga övergångar (eller händelser i en människas liv där hon ska erbjudas rätt vård i rätt tid) Diagnos Recidiv/Generalisering Försämring Fri från cancer Fri från cancer Avlida i cancer Leva med cancer Leva med cancer Avlida i cancer Avlida i cancer

18 Alice 87 år

19 Vad ska vi göra? Alice som är ”multipelt sjuk” remitteras från hemmet till akutmottagningen på grund av allmän avtackling, stopp i magen och svart avföring Hb 124, albumin 26, bilirubin 68, CRP 70 Temp 36,4 Vikt 51 kg Ingen smärta

20 Vad gör man på akutmottagningen?
Dag 1: urinodling, lungröntgen CT buk kirurgkonsult inläggning kirurgavdelning KAD Dag 3: ERCP ultraljud buk med punktion

21 På vårdavdelningen CT visar tumör i levern Ultraljud
kanske metastaser?! ERCP går ej att avlasta (endoskopiskt) Dag 5: remiss till hemsjukvården för palliativ vård Dag 7: information till patient/närstående Dag 11: VPL ska genomföras

22 Vad hände sedan? Dag 9-10: Dag 11:
en snabb försämring, blek, trött, ont i magen och dålig urinproduktion beslut om 0-HLR, anhörig informeras via telefon Dag 11: VPL ställs in för patienten har blivit kraftigt försämrad HB 72, äter inte, dricker klunkvis, får dropp, kissar ej anhöriga kallas för samtal förnyad remiss till hemsjukvården

23 Var detta det bästa för Alice?

24 Hur uppfattade Alice redan på akutmottagningen sitt hälsotillstånd
Hur uppfattade Alice redan på akutmottagningen sitt hälsotillstånd? Vilka förväntningar hade hon på tillfrisknande? Hur tänkte närstående och vårdteamet? Cancer, det fungerar inte hemma, jag/hon ska ha det bra i livets slutskede!

25 Kunde vi gjort annorlunda?
Dag 1: urinodling, lungrtg CT buk kirurgkonsult inläggning kirurgavdelning KAD Dag 3: samlad medicinsk bedömning utifrån patientens tillstånd, behov och vårdens möjligheter samtal och information till patient och närstående Dag 1: urinodling, lungrtg CT buk kirurgkonsult inläggning kirurgavdelning KAD Dag 3: ERCP ultraljud buk med punktion = brytpunktsbedömning och brytpunktssamtal

26 Hur blev slutet? Sätts upp på väntelista till palliativ slutenvårdsenhet Avlider på kirurgavdelningen utan vak (dörren på glänt) Barnen kommer och tar farväl och erbjuds kaffe och läkarsamtal Får en sista tid hemma Barnen turas om att nyttja närståendepenning Avlider i kretsen av barn och barnbarn Efterlevandesamtal erbjuds

27 Det är inte min patient! Vad kan jag bidra med? Åtgärder
Behandlingsbeslut Diagnostik = tillräckligt beslutsunderlag Delaktighet, Självbestämmande, Trygghet, Information, Symtomlindring Identifiering av aktuell patient


Ladda ner ppt "Bästa möjliga varje gång?"

Liknande presentationer


Google-annonser