Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

14.12.2011 Björkgren.  De uppsatta målen för undervisningen bör vara i samklang med arbetsmetoderna och utvärderingen  Utvärdering handlar i grunden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "14.12.2011 Björkgren.  De uppsatta målen för undervisningen bör vara i samklang med arbetsmetoderna och utvärderingen  Utvärdering handlar i grunden."— Presentationens avskrift:

1 14.12.2011 Björkgren

2  De uppsatta målen för undervisningen bör vara i samklang med arbetsmetoderna och utvärderingen  Utvärdering handlar i grunden om värderingar; kunskapssyn, människosyn, syn på lärandet och vad som är allmänbildning  Utvärderingspraxis berättar om vad skolan värdesätter i kunskaper  Utvärdering har betydelse för elevens självbild (jaguppfattning)

3  Läroplanen är utgångspunkten i utvärderingen av undervisningen  I läroplanen betraktas religion utifrån tre perspektiv  religion som fenomen  religion och kultur  religion och livsfrågorna  Utvärdering är grunden för en kvalitativ undervisning med syfte att främja en kognitiv och djup förståels e

4 Utvärderingens mål är  att stödja och främja lärandet  ger feedback och respons på det lärda, på styrkor och svagheter  att utvärdera lärandeprocesser  fokus på elevens progression och framsteg  placerar elevernas prestationer i inbördes relation  bidrar till en enhetlig och rättvis behandling  att utveckla undervisningen  elevernas felaktiga eller bristfälliga svar ger läraren värdefull feedback på hur lyckad undervisningen blev

5  Förr: läraren subjekt och eleven utvärderingens objekt  Nu: ny utvärderingskultur där undervisning, lärande och utvärdering integreras  Traditionellt har utvärdering varit:  diagnostisk  försöker klarlägga elevens utgångspunkter inför en ny undervisningshelhet  formativ  försöker motivera eleven under lärandets gång  ger läraren kunskap om hur undervisningen borde utvecklas så att den verkligen stödjer elevens lärande  har handledande karaktär under hela läroprocessen t.ex. logg, portfölj, inledande förhör, mellanuppgiften, prov  summativ  fokuserar på det sammantagna resultatet av lärandet  ofta ett prov i slutet av en kurs eller undervisningshelhet  klarlägger nivån på kunskaper och färdigheter

6 Kännetecken på en god utvärderingskultur  elevcentrerad och eleven som utgångspunkt  strävan att stödja elevens utveckling  processutvärdering och kontinuerlig utvärdering (utöver prov)  kvalitativ utvärdering; betoning på elevens tankebanor, helhet och logik  självutvärdering  strävan att stärka utvärderingens relevans

7 Autentisk utvärdering  rak och mera direkt utvärdering  mera informell utvärdering  sker i undervisningssituationen  bygger på elevens egen aktivitet och framgångar och samarbete  uppmuntra elevens tänkande, att ”lära sig lära”, sporra till växelverkan och samarbete  självutvärdering och kompisutvärdering

8  Diskutera läroplanens profil för goda kunskaper i slutet av årskurs 5.  Vilka kunskaper betonas?  Vilka kunskaper saknas?


Ladda ner ppt "14.12.2011 Björkgren.  De uppsatta målen för undervisningen bör vara i samklang med arbetsmetoderna och utvärderingen  Utvärdering handlar i grunden."

Liknande presentationer


Google-annonser