Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är studiehandledning?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är studiehandledning?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är studiehandledning?

2 ”Alla språk har en avgörande betydelse för individen och för samhället.
Språk, identitet och kunskapsutveckling är intimt sammankopplade. Hur vi möter, stödjer och använder oss av alla språk har en avgörande betydelse för individen och för samhället.” Tema Modersmål

3 5 kap. Särskilda stödinsatser Studiehandledning på modersmålet 2 § en elev skall få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Grundskoleförordningen

4 STUDIEHANDLEDNING: Stödjer undervisning i olika ämnen
Stimulerar språkutveckling Ges på modersmålet (tidigare undervisningsspråket) Ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen

5 Studiehandledning kan rikta sig till två olika grupper av elever:
nyanlända elever elever som inte klarar av uppsatta mål

6 Vad är syftet med studiehandledning?
Studiehandledningen syftar till: att integrera nyanlända elever i det svenska skolsystemet att underlätta för dem så att de kan följa klassens undervisning i olika ämnen att öka förståelse för de regler och normer som gäller i Sverige att hjälpa barnen som kommer från andra länder att förstå begrepp som råder i den svenska skolan samt överbrygga kulturskillnaderna att med hjälp av pedagoger som känner till båda kulturer och samhällen, göra övergången för dessa elever lättare och smidigare samt se till att deras anpassning går så fort som möjligt

7 Vad är målsättningen? Målsättningen för studiehandledningen är:
att eleven får kunskaper och begrepp i olika ämnen att eleven lär sig ord och begrepp på två språk att eleven lär sig studieteknik att eleven utvecklar både sitt modersmål och svenska att eleven kan hävda sig i den svenska klassen enligt sina förutsättningar att eleven får godkänt i alla ämnen

8 KUNSKAP SPRÅK SJÄLVKÄNSLA

9 Planering För att studiehandledningen skall fungera krävs
det att modersmålsläraren, klassläraren/ämneslärare samarbetar kring planering, utvärdering och uppföljning. Lärargruppen: Klasslärare Ämneslärare Modersmålslärare Sv2 lärare

10 Modersmålsläraren bör få tillgång till allt relevant undervisningsmaterial för att studiehandledningen skall ge bästa resultat. Terminsplanering, veckoplanering samt en plan över alla prov och förhör är att föredra.

11 Vilka är arbetsmetoderna?
Studiehandledning kan bedrivas på olika sätt: Före Samtidigt Efter

12 Vilka är arbetsmodellerna för studiehandledning?
Förförståelse Handledning Bearbetning Repetition Utvärdering Kontroll Det är önskvärt att alla parter sammanstrålar vid utvärderingen.

13 Vad är modersmålslärarens roll?
Modersmålsläraren ska: Handleda Berätta övergripande Kontrollera elevens förkunskaper om ämnen Förklara Ge svenska ord meningen som avses Informera Svara på elevens frågor Vara behjälplig på alla sätt

14 Modersmålsläraren är en handledare som vägleder och hjälper eleven till dess det inte längre finns behov. Behovet bestäms av skolan.

15 Röster om studiehandledning
Ge eleven självförtroende; med hjälp av handledningen kan eleven visa att han/ hon kan. Språket blir inget hinder utan ger istället ökade möjligheter att lära mer och visa att man kan. Är språkutvecklande, både i svenska och i modersmålet.  Är tidsbesparande, både för elever och skolpersonal.  Språkliga missförstånd undviks  Eleven kan arbeta på åldersadekvat nivå.  Ge eleven möjlighet att nå åldersadekvata mål inom respektive ämne.


Ladda ner ppt "Vad är studiehandledning?"

Liknande presentationer


Google-annonser