Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro1 ADHD hos barn och ungdomar Eva Eriksson Angelica Eriksson Jahn BUP-kliniken Örebro 120308.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro1 ADHD hos barn och ungdomar Eva Eriksson Angelica Eriksson Jahn BUP-kliniken Örebro 120308."— Presentationens avskrift:

1 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro1 ADHD hos barn och ungdomar Eva Eriksson Angelica Eriksson Jahn BUP-kliniken Örebro 120308 www.orebroll.se/bup

2 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro2 ADHD? Attention Deficit Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperactivity Disorder

3 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro3 De typiska dragen UppmärksamhetsproblemUppmärksamhetsproblem ImpulsivitetImpulsivitet Hyperaktivitet/HypoaktivitetHyperaktivitet/Hypoaktivitet

4 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro4 Barnet har svårigheter med sin uppmärksamhetsförmåga och/eller förmåga att kontrollera sin impulsivitet samt reglera sin aktivitetsnivå.Barnet har svårigheter med sin uppmärksamhetsförmåga och/eller förmåga att kontrollera sin impulsivitet samt reglera sin aktivitetsnivå. Svårigheterna måste vara större än de man kan se hos andra barn i samma ålder och på samma utvecklingsnivå.Svårigheterna måste vara större än de man kan se hos andra barn i samma ålder och på samma utvecklingsnivå.Definition

5 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro5 Svårigheterna måste medföra allvarliga problem i det dagliga livet.Svårigheterna måste medföra allvarliga problem i det dagliga livet. Symtomen förändras med barnets ålder och kan följa individen under livet.Symtomen förändras med barnets ålder och kan följa individen under livet.

6 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro6 Diagnoskriterier Symtomen av funktionsnedsättningen ska visa sig inom minst två områden (familj/skola)Symtomen av funktionsnedsättningen ska visa sig inom minst två områden (familj/skola) Andra orsaker till symtomen ska uteslutasAndra orsaker till symtomen ska uteslutas Symtomen ska ha funnits i minst sex månader till en grad som inte överensstämmer med utvecklingsnivånSymtomen ska ha funnits i minst sex månader till en grad som inte överensstämmer med utvecklingsnivån Vissa funktionshindrande symtom ska ha funnits före sju års ålderVissa funktionshindrande symtom ska ha funnits före sju års ålder DSM-IV internationell manualDSM-IV internationell manual

7 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro7 Olika typer av ADHD ADHD av kombinerad typADHD av kombinerad typ ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist ( ADD)ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist ( ADD) ADHD med huvudsakligen impulsivitet/överaktivitetADHD med huvudsakligen impulsivitet/överaktivitet

8 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro8 ADHD ser olika ut Stor variation mellan olika individerStor variation mellan olika individer Tar sig olika uttryck i olika åldrarTar sig olika uttryck i olika åldrar Svårighetsgraden och hur det utvecklas beror till viss del på omgivning och miljöSvårighetsgraden och hur det utvecklas beror till viss del på omgivning och miljö SamsjuklighetSamsjuklighet

9 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro9 ”Minst ett barn i varje klass” 3 - 6 % av alla skolbarn uppfyller diagnoskriterierna för ADHD3 - 6 % av alla skolbarn uppfyller diagnoskriterierna för ADHD Ytterligare cirka 5 % har ADHD- problematik av lindrigare slagYtterligare cirka 5 % har ADHD- problematik av lindrigare slag

10 BUP Örebro ADHD/ADD diagnos Flickor 226 (29%) 768 stycken Pojkar 542 (71%) 0-9 å r 109 st (25 flickor 84 pojkar) 10-12 å r 174 st (43 flickor 131 pojkar) 13-15 å r 232 st (65 flickor 167 pojkar) 16-18 å r 239 st (87 flickor 152 pojkar)

11 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro11 Orsaker Orsakerna till ADHD är komplexa och ofullständigt kända men de flesta forskare är överens om att det är ett biologisk betingat tillstånd där ärftliga faktorer spelar stor roll för uppkomstenOrsakerna till ADHD är komplexa och ofullständigt kända men de flesta forskare är överens om att det är ett biologisk betingat tillstånd där ärftliga faktorer spelar stor roll för uppkomsten Andra faktorer som komplikationer under graviditet och förlossning, rökning och alkohol under graviditeten samt mycket låg födelsevikt kan också spela rollAndra faktorer som komplikationer under graviditet och förlossning, rökning och alkohol under graviditeten samt mycket låg födelsevikt kan också spela roll

12 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro12 Ogynnsamma familjeförhållanden eller andra psykiska påfrestningar spelar stor roll för hur problemen utvecklasOgynnsamma familjeförhållanden eller andra psykiska påfrestningar spelar stor roll för hur problemen utvecklas

13 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro13 Kartläggning / Diagnostisering – göra barnet begripligtKartläggning / Diagnostisering – göra barnet begripligt Värdering av svårigheterna i förhållande till ”normaltillstånd”Värdering av svårigheterna i förhållande till ”normaltillstånd” Hur diagnostiseras ADHD?

14 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro14Uppmärksamhet Svårt att med viljans hjälp koncentrera sig på sådant som är enahanda och tråkigtkoncentrera sig på sådant som är enahanda och tråkigt rikta uppmärksamheten på det väsentliga och bortse från det ovidkommanderikta uppmärksamheten på det väsentliga och bortse från det ovidkommande hålla kvar uppmärksamheten till dess en uppgift är slutförd eller man lyssnat färdigthålla kvar uppmärksamheten till dess en uppgift är slutförd eller man lyssnat färdigt styra tillbaka uppmärksamheten om man tappat fokusstyra tillbaka uppmärksamheten om man tappat fokus

15 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro15Impulsivitet Svårt att låta bli att reagera på varje impulslåta bli att reagera på varje impuls tåla motgångar och behärska sina känsloreaktionertåla motgångar och behärska sina känsloreaktioner stanna upp och tänka efter innan man agerarstanna upp och tänka efter innan man agerar låta sig styras av tidigare erfarenheter, regler eller framtida konsekvenserlåta sig styras av tidigare erfarenheter, regler eller framtida konsekvenser planera och agera långsiktigt och målinriktatplanera och agera långsiktigt och målinriktat

16 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro16Hyperaktivitet Svårt att mobilisera och upprätthålla energi för mobilisera och upprätthålla energi för en uppgift man inte är motiverad för en uppgift man inte är motiverad för hushålla med energinhushålla med energin styra och reglera aktivitetsnivån ”gasa, bromsa, lägga in rätt växel”styra och reglera aktivitetsnivån ”gasa, bromsa, lägga in rätt växel”

17 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro17 Exekutiva svårigheter Russell Barkley, 1997 Inhibition Inhibition Arbetsminnet – att hålla minnesbilder i huvudet en kortare eller längre tidArbetsminnet – att hålla minnesbilder i huvudet en kortare eller längre tid Inre språk/tal och förmåga att följa reglerInre språk/tal och förmåga att följa regler Reglering av känslor, motivation och vakenhetReglering av känslor, motivation och vakenhet Förmåga till problemlösning, flexibilitetFörmåga till problemlösning, flexibilitet Självreglering Självreglering

18 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro18 Andra utmärkande drag Tappar bort och glömmer sakerTappar bort och glömmer saker Bristande tidsuppfattningBristande tidsuppfattning Svårt att hålla flera saker i huvudet samtidigtSvårt att hålla flera saker i huvudet samtidigt Ojämn prestationsförmågaOjämn prestationsförmåga Bristande mognad (30%)Bristande mognad (30%) Beroende av styrning men samtidigt svåra att styraBeroende av styrning men samtidigt svåra att styra

19 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro19Flickor Flickor med ADHD fortsätter att underdiagnostiseras genom bristfällig eller felaktig remitteringFlickor med ADHD fortsätter att underdiagnostiseras genom bristfällig eller felaktig remittering Föräldrar ser mer svårigheter än vad lärare gör – lärare missuppfattar ofta symtomen (könsrollsförväntningar)Föräldrar ser mer svårigheter än vad lärare gör – lärare missuppfattar ofta symtomen (könsrollsförväntningar) Mycket talar för att endast dom mest funktionsnedsatta flickorna remitteras till BUPMycket talar för att endast dom mest funktionsnedsatta flickorna remitteras till BUP Flickor med ADHD har en ökad risk för användning av tobak och annat missbrukFlickor med ADHD har en ökad risk för användning av tobak och annat missbruk

20 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro20 Varför förstår ni inte? Varför fattar ni inte att jag inte ”fixar” skolan? Varför tror ni att jag kan bara jag anstränger mig lite mer? Varför förstår ni inte att jag är ledsen för att det ofta blir ”strul” med kompisarna? Varför fattar ni inte att jag har så svårt för att somna ? Varför slutar ni inte att tjata på mig när ni ser att jag blir så ”himla” arg? Varför fattar ni inte att jag inte kan hjälpa att det så ofta blir FEL! Varför fattar ni inte att jag inte kan hjälpa att det så ofta blir FEL! Fritt efter Svenny Kopp med.dr.

21 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro21 Utmärkande drag hos flickor Hypersocial (vet vad alla gör)Hypersocial (vet vad alla gör) HyperpratarHyperpratar Pillar, skriver, kluddar, tuggarPillar, skriver, kluddar, tuggar Rastlös, svårt att sitta stilla men lämnar sällan sin platsRastlös, svårt att sitta stilla men lämnar sällan sin plats Hyperreagerar, emotionell labilitetHyperreagerar, emotionell labilitet Låg självkänsla och svårt att styra sitt beteendeLåg självkänsla och svårt att styra sitt beteende KamratproblemKamratproblem (Flickprojektet 1999-2001 Svenny Kopp)

22 FILM www.sjalvhjalppavagen.se

23 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro23 ”Emma” 1- åring - hyperaktiv, vild och orädd Dagis - vill vara i centrum, slåss om orättvist behandlad, avbryter vuxna Skoltiden - svårt med koncentration, svårt med inlärning Utredning årskurs 6 – ADHD diagnos

24 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro24 ”Jonas” Småbarnsåren - leker för sig själv, drömskt, umgås helst med vuxna. Låg/mellanstadiet – inga inlärningsvårigheter men långsam och svårstartad. Svårt att slutföra uppgifter. Mycket motivationsberoende Högstadiet – skolbyte, börjar skolvägra, livsleda, deprimerad Utredning BUP – ADD med autistiska drag

25 FILM www.sjalvhjalppavagen.se

26 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro26 Är det viktigt att upptäcka ADHD?

27 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro27 ADHD ökar risken för Sviktande självkänslaSviktande självkänsla Oro/ångest, nedstämdhet/depressionOro/ångest, nedstämdhet/depression Kamratproblem/mobbningKamratproblem/mobbning Socialt riskbeteende och riskmiljöerSocialt riskbeteende och riskmiljöer Rökning, annat missbrukRökning, annat missbruk Trots, aggressivitet,Trots, aggressivitet, uppförandeproblem uppförandeproblem

28 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro28 Symtomen minskar Under strukturerade förhållandenUnder strukturerade förhållanden När barnet/ungdomen är intresserad och motiveradNär barnet/ungdomen är intresserad och motiverad En - till - en situationerEn - till - en situationer Vid vuxen medverkan / stödVid vuxen medverkan / stöd

29 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro29 När det krävs koncentration och mental ansträngning vid bristande motivationNär det krävs koncentration och mental ansträngning vid bristande motivation Under ostrukturerade förhållandenUnder ostrukturerade förhållanden Under repetitiva eller ”tråkiga” aktiviteterUnder repetitiva eller ”tråkiga” aktiviteter Då det är många störningsmomentDå det är många störningsmoment Vid brist på uppmuntran, stöd och medverkan från vuxnaVid brist på uppmuntran, stöd och medverkan från vuxna ADHD symtomen försämras

30 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro30 Positiva egenskaper Kreativa idésprutorKreativa idésprutor Reagerar snabbt på nya förändringar och situationer eller är eftertänksam och behöver tidReagerar snabbt på nya förändringar och situationer eller är eftertänksam och behöver tid Energiska/entusiastiskaEnergiska/entusiastiska Spontanitet/nyfikenhetSpontanitet/nyfikenhet Kan hyperfokusera om uppgifterna är motiverandeKan hyperfokusera om uppgifterna är motiverande NoggrannNoggrann Charmerande personlighet - humoristiskaCharmerande personlighet - humoristiska VarmhjärtadeVarmhjärtade

31 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro31 Begränsa symtom och förhindra allvarliga konsekvenser av funktionshindretBegränsa symtom och förhindra allvarliga konsekvenser av funktionshindret Få redskap att förstå och hantera svårigheterna för barnet/föräldrarna/omgivningenFå redskap att förstå och hantera svårigheterna för barnet/föräldrarna/omgivningen Psykosociala och pedagogiska insatserPsykosociala och pedagogiska insatser I kombination med medicinering för dem med svåra problemI kombination med medicinering för dem med svåra problem Stöd och behandling

32 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro32Familjestöd Information i anslutning till diagnos till barnet,föräldrar samt närståendeInformation i anslutning till diagnos till barnet,föräldrar samt närstående Patientutbildning individuellt/gruppPatientutbildning individuellt/grupp Föräldrautbildning i grupp www.orebroll.se/bupFöräldrautbildning i grupp www.orebroll.se/bup www.orebroll.se/bup Samverkan med familjens samtycke t.ex BUP – skola - socialtjänstSamverkan med familjens samtycke t.ex BUP – skola - socialtjänst

33 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro33 När ska man medicinera och varför? När symtomen fortfarande är mycket hindrande trots att omgivningen är anpassadNär symtomen fortfarande är mycket hindrande trots att omgivningen är anpassad För att ge barnet en chans att få prestera utifrån sin förmågaFör att ge barnet en chans att få prestera utifrån sin förmåga För att minska risken att barnet kan få ett försämrat psykiskt måendeFör att minska risken att barnet kan få ett försämrat psykiskt mående

34 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro34 Läkemedel som förbättrar hjärnans impulsöverföring så att barnet får lättare att koncentrera sig och sina impulserLäkemedel som förbättrar hjärnans impulsöverföring så att barnet får lättare att koncentrera sig och sina impulser Biverkningar?Biverkningar? Ingen risk för beroende eller missbrukIngen risk för beroende eller missbruk Ska alltid kombineras med psykosociala och pedagogiska insatserSka alltid kombineras med psykosociala och pedagogiska insatser Farmakologisk behandling

35 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro35 Metylfenidat Metylfenidat ConcertaConcerta RitalinRitalin EquasymEquasym MedikinetMedikinet Atomoxetin Atomoxetin StratteraStrattera

36 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro36 Effekt av medicinering minskad hyperaktivitet minskad hyperaktivitet minskad impulsiviteten minskad impulsiviteten ökad koncentration och uppmärksamhet ökad koncentration och uppmärksamhet normaliserad aktivitetsnivån – blir en normaliserad aktivitetsnivån – blir en ”igångsättningsmotor” eller en ”broms” ”igångsättningsmotor” eller en ”broms” mer samlad, minskad oro mer samlad, minskad oro mer ”vaken” mer ”vaken”

37 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro37 Vanliga biverkningar AptitlöshetAptitlöshet SömnsvårigheterSömnsvårigheter HuvudvärkHuvudvärk MagbesvärMagbesvär

38 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro38Individuellt All medicinering påverkar individen olikaAll medicinering påverkar individen olika Inte jämföra sig med andraInte jämföra sig med andra Därför mycket viktigt att anpassa val av preparat och dosDärför mycket viktigt att anpassa val av preparat och dos Ofta får man prova sig framOfta får man prova sig fram

39 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro39 Råd till föräldrar Förstärk en positiv relation till ditt barnFörstärk en positiv relation till ditt barn Beröm ditt barn oftaBeröm ditt barn ofta Tydliga regler, var konsekventTydliga regler, var konsekvent Ligga steget föreLigga steget före Lagom ambitions- och kravnivåLagom ambitions- och kravnivå Egen tidEgen tid

40 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro40 Råd till skolan (fungerar även hemma!) Pedagogisk kartläggning Sätt upp enkla och tydliga mål Uppmuntra barnets intressen och starka sidor Skapa struktur i vardagen Anpassa miljön Tydlig och konkret kommunikation Väck intresse Ta hänsyn till barnets begränsade uthållighet Förutse problemsituationer

41 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro41 Råd till skolan (fungerar även hemma!) Uppmuntra önskvärt beteende Belöningssystem Sätt gränser effektivt Hjälp barnet att hålla ordning Underlätta hemuppgifter och prov Pedagogiska hjälpmedel Öva barnet i problemlösningsstrategier Kamrater Gör ett åtgärdsprogram Samarbeta med föräldrarna Se till att du har stöd för egen del

42 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro42 ADHD – livet ut? ADHD växer inte bort men man kan lära sig leva med och hantera svårigheternaADHD växer inte bort men man kan lära sig leva med och hantera svårigheterna Viss ökad risk för psykiska och sociala problem men …Viss ökad risk för psykiska och sociala problem men … En förstående och stödjande omgivning och positiva personlighetsdrag ger goda chanser att klara sig bra i samhälletEn förstående och stödjande omgivning och positiva personlighetsdrag ger goda chanser att klara sig bra i samhället Förändras symtomen och diagnosen ej uppfylls kan den omprövasFörändras symtomen och diagnosen ej uppfylls kan den omprövas

43 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro43Sammanfattning ADHD är ett vanligt funktionshinder som inte växer bort men diagnosen kan omprövasADHD är ett vanligt funktionshinder som inte växer bort men diagnosen kan omprövas Uppmärksamhetsproblem, bristande impulskontroll och svårigheter med aktivitetsreglering är de mest utmärkande dragenUppmärksamhetsproblem, bristande impulskontroll och svårigheter med aktivitetsreglering är de mest utmärkande dragen Omgivningens förståelse och bemötande spelar stor roll för barnets utvecklingOmgivningens förståelse och bemötande spelar stor roll för barnets utveckling Stödinsatserna består i första hand av pedagogiska och psykosociala insatser men kombineras vid behov med läkemedelsbehandlingStödinsatserna består i första hand av pedagogiska och psykosociala insatser men kombineras vid behov med läkemedelsbehandling

44 2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro44

45 Lästips Beckman Vanna red. (2007) ADHD/DAMP – en uppdatering. Studentlitteratur Forser Martin (2009) Fem gånger mer kärlek. Natur och Kultur Ross W Greene. (2003) Explosiva barn. Studentlitteratur Ross W Greene, Silvia Klenz Jönsson (2011) Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Studentlitteratur Gillberg Christopher (2010) Ett barn i varje klass om ADHD och DAMP. Cura.nu Juul, Kirsten (2005) Barn med uppmärksamhetsstörningar – en handledning för lärare och annan pedagogisk personal. Studentlitteratur Kadesjö Björn (2008) Barn med koncentrationssvårigheter. Liber Kutscher Martin L (2010 ) ADHD - att leva utan bromsar: En praktisk vägledning för föräldrar och pedagoger. Natur och Kultur Nadeau K, Littman E, Quinn P (2002 ) Flickor med AD/HD. Studentlitteratur Socialstyrelsen (2002) ADHD hos barn och vuxna. Kunskapsöversikt. Förf. Björn Kadesjö Svenny Kopp. (2010) Girls with social and /or attention impairments. Avhandling. Göteborgs universitet

46 www.attention-riks.sewww.attention-riks.sewww.attention-riks.se www.socialstyrelsen.sewww.socialstyrelsen.sewww.socialstyrelsen.se www.spms.sewww.spms.sewww.spms.se


Ladda ner ppt "2012-03-08 Angelica Eriksson Jahn & Eva Eriksson BUP Örebro1 ADHD hos barn och ungdomar Eva Eriksson Angelica Eriksson Jahn BUP-kliniken Örebro 120308."

Liknande presentationer


Google-annonser