Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FUTURE Research- based foresight STRATEGY Future- based strategy ACTION Strategy enforcement Framtidens lärande och lärare Workshops, VASA 2012-10-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FUTURE Research- based foresight STRATEGY Future- based strategy ACTION Strategy enforcement Framtidens lärande och lärare Workshops, VASA 2012-10-13."— Presentationens avskrift:

1 FUTURE Research- based foresight STRATEGY Future- based strategy ACTION Strategy enforcement Framtidens lärande och lärare Workshops, VASA 2012-10-13

2 Framtidens lärande & lärare Ekonomi & marknad Sociala förändringar Teknik, vetenskap Institutioner, stukturer Ekologi, miljö & hälsa Lagstiftning Media Framtidens lärare och omvärlden Politik Omvärld Utbildningsarenan

3 Stora skiften, framtiden knackar på: Vad innebär allt detta för lärandet och skolan?  Vi blir äldre - tuffare offentlig ekonomi  Relativ maktförskjutning mot öst... och syd  Information - den nya råvaran. Tänkande centralt i värdekejan  Automatiseringen – IT ersätter mer och mer (snart vårt tänkande?)  Vi skapar värden gemensamt genom ”crowds” på nätet  Urbanisering - högre koncentration av människor, ekonomi, innovation  Nya media att för att sprida information (kunskap?)  Från ekonomi till ekologi

4 Frågeställningar, steg 1 1.Hur ser framtidens lärande ut 2031? 1.Hur ser lärarrollen ut 2031?  Förväntat resultat: 3-5 ”spetsiga” framtidsbilder per fråga  Bestäm i vilken mån slutsatserna är troliga och önskvärda  Dokumenteras på kort

5 Lite Hur trolig är idéen? Mycket Hur önskvärd är idén? Mycket Önskvärt/Troligt

6 Sammanställning Ö/TÖ/Ej TEj Ö/TEjÖ/EjT Grupp 11212 Grupp 22111 Grupp 3311 Grupp 4314 Grupp 532 Grupp 644 16513337st

7 Sammanställning Lite Hur trolig är idéen? Mycket Hur önskvärd är idén? Mycket Önskvärt/Trolig t Önskvärt/Ej Troligt Ej Önskvärt / Ej TroligtEj Önskvärt /Troligt 516 133

8 Sammanställning av framtidsbilder från workshop

9 TROLIGT EJ TROLIGT ÖNSKVÄRT EJ ÖNSKVÄRT Lärarens fostrarroll förstärks Omvärldens krav ökar LÄRARROLLEN LÄRANDET Ämnesövergripande samarbete ökar Demokratifostran viktigare Fysiska rummet/mötet mindre viktigt Frågeställningar allt viktigare Inlärningen sker alltmer i egen takt Ökad kontakt över generationerna För mycket hjälpmedel Grupp 1

10 RubrikBeskrivningÖnskv ärt Troligt Lärarens fostrarroll förstärks (Lärarroll) Mer av lyssna, trösta, ta i famn och fostra. Ökad kontroll av vem som passar för att bli lärare. Konsekvenser: Ingen naturlig konflikthantering, ökad segregation 27 För mycket hjälpmedel (Lärandet) För mycket förenkling och hjälpmedel (talböcker/datorer/digitala verktyg) gör att eleverna inte behöver anstränga sig i lärandet. Hjärnan utmanas inte 28 Omvärldens krav ökar (Lärandet) Föräldrarna ställer högre krav på undervisningen Hårda värderingar påverkar undervisningen (företagsamhet mm) Fler och tydligare val av inriktningar 610 Ämnesövergripande samarbete ökar (Lärandet) Allt hänger ihop! Mer ansvar för helhetsbilden. Näringslivets krav driver också. T ex Indien tas upp ide olika ämnen man läser samtidigt ur olika vinklar. 109 Demokratifostran viktigare (Lärandet) Kritiskt välja och söka information om ett ämne allt viktigare (inte kopiera utan att fatta). Större krav på att fostra till demokrati samt att värdera information 109 Fysiska rummet/mötet mindre viktigt (Lärandet) Tekniken kommer göra att det fysiska rummet blir mindre viktigt. Mer arbete hemifrån med inlämningsuppgifter etc. Behövs klassrummet i framtiden? Närvaron och kontakten upplevs som viktig idag, men kanske är det bara för att vi är så vana vid det. Kommer unga se det på samma sätt? 48 Frågeställningar allt viktigare (Lärandet) Viktigare att lära ut hur man ställer bra frågor, hur man sedan söker information och hur man värderar den 108 Inlärningen sker alltmer i egen takt (Lärandet) Vi är hela tiden uppkopplade och vill/kan i allt högre utsträckning välja vad som ska läras in när. Pliktkänslan kommer försvinna alltmer då bekvämligheten och det egna självförverkligandet blir viktigare och alltmer bejakat 59 Ökad kontakt över generationerna Äldre generationer deltar mer i undervisningen. Detta för att få perspektiv och livskunskaper från annat håll i lärandet ??

11 TROLIGT EJ TROLIGT ÖNSKVÄRT EJ ÖNSKVÄRT ”Flygande lärare” LÄRARROLLEN LÄRANDET Inlärning via nätverk Fostrarrollen stärks Uppspjälkning av den traditionella lärarrollen “Back2Basic” Grupp 2

12 RubrikBeskrivningÖnskv ärt Troligt ”Flygande lärare” (Lärarrollen) Miljökatastrofer, bakterieexplosioner och pandemier gör att lärare behöver bli alltmer mobila och uppsökande. 27 Fostrarrollen stärks (Lärarrollen) Fostrarrollen kommer alltid att finnas för läraren. Den stärks i framtiden, med ökat behov av att fostra elever på det psykiska planet, med att skola även föräldrarna i hur de kan underlätta för elevens lärande och med att läraren ingår som en del av det totala skyddsnätet för samhällets unga 78-9 Inlärning via nätverk (Lärandet) Allt mindre elev-lärarkontakt i takt med att verktygen tillåter och möjliggör alltmer självstudier, undervisning och inlärning på egen hand 68 Uppspjälkning av den traditionella lärarrollen (Lärarrollen) Lärarrollen blir alltmer komplex och kommer delas upp i flera ansvarsområden. Lärarutbildningen följer utvecklingen. Mentorsrollen förekommer alltmer i skolan på olika områden. 84-5 Back2Basic (Lärandet) Teknologisamhället ramlar samman. Naturkatastrofer, oroligheter och konflikter leder till systemkollaps som gör att lärandet för en tid återgår till mer traditionella metoder. 42

13 TROLIGT EJ TROLIGT ÖNSKVÄRT EJ ÖNSKVÄRT LÄRARROLLEN LÄRANDET Lärande utifrån behov ”Motiverande vägledare/handledare” ”Livsmentor” ”Föräldrahandledaren” ”Livets mentala/sociala skola” Grupp 3

14 RubrikBeskrivningÖnskv ärt Troligt Motiverande vägledare/handledare (Coach?) (Lärarrollen) Läraren inspirerar elever till att söka information, handleder i hur den ska behandlas och vad man kan göra med den 89 ”Livsmentorn” (Lärarrollen) Lär ut att handskas med motgångar, förluster, påfrestningar 68 Lärande utifrån behov (Lärandet) De behov som ”någon” (läroplan/sakkunnig/enligt ng form av scanning) bedömer att eleverna har. Detta sker enligt en ålders- och ämnesintegrerad (mm) struktur. Elever lär sig ”X” i en grupp där de representerar olika åldrar, bakgrund, erfarenhet etc. Men just dessa elever är just nu samtidigt i ett skede där de är mottagliga och/eller behöver lära sig ”X” 66 ”Föräldrahandledaren” (Lärarrollen) Handleder vårdnadshavare i vad som förutsätts av dem att förse barn/ungdomar med: fysiskt, moraliskt/etiskt, mentalt, ”kognitivt och socialt – som en förutsättning inför lärandet 18 ”Livets mentala/sociala skola” (Lärandet) Man lär sig ”livet”. Inga enskilda läroämnen. Man lär sig handskas med utmaningar, förluster, olika misslyckanden och påfrestningar mentalt och socialt. 97

15 TROLIGT EJ TROLIGT ÖNSKVÄRT EJ ÖNSKVÄRT LÄRARROLLEN LÄRANDET Lärande utifrån behov Lärare blir experter inom delområden Grupp 4 ”Learning by buying” (Lärandet plug n’ play) ”Överlevnadspedagogik” ”Min plan” ”Fostraren” ”Programmeraren”

16 Grupp 4 RubrikBeskrivningÖnskv ärt Troligt Lärare blir experter inom delområden (Lärarrollen) Skolan är en expertorganisation. Varje lärare har sitt ”specialområde”. Rektorn/VD:n handplockar sina medarbetare. Lärare förväntas vara goda organisatörer 83 ”Learning by buying” (Lärandet plug n’ play) (Lärandet) Kunskap plug n’ play. Alla individer får en ”basutrustning” för lärande (=apparat). Extra ”utrustning” (=kunskap) köps sedan efter behov av att uppgradera sig. Skolorna har spelat ut sin roll. Man köper yrkeskunskap och färdigheter allteftersom behoven dyker upp. (Tar dock längre tid än till 2031!) 18 ”Överlevnadspedagogik” (Lärandet) Internet har kraschat/är inte fritt, energitillgångarna har sinat utan tillgängliga alternativ, brist på vatten och andra resurser. Eleverna lär sig ekologiskt tänkande, gamla traditioner, energi- och miljötänkade, att klara sig utan teknik  överlevnad, hantverk  vi och vår familj  familjen tar hand om sig själv  andra värdegrunder gäller! 53 ”Min plan” (Lärandet) Man väljer tidigt inriktning för sitt lärande (idrott, matematik, språk etc.). Lärandet använder all tillgänglig teknik. Varje elev har tillgång till egna datorer, läsplattor etc. Företag står som sponsorer för utrustning och resor mm 88 ”Fostraren” (Lärarrollen) Kunskaper kan hämtas utanför skolan. Föräldrar tar sina barn till olika kurser. Läraren har ansvar för mer sociala och hälsofrämjande verksamhet 12 ”Programmeraren” Alla elever sitter hemma och lär sig via dator. Läraren programmerar lärandet via en studio (ämneskontrollrum). Schemat innehåller fysiska träningsprogram (pausgymnastik/elektriska bälten) och varje elev har en ”uppmuntringsknapp”. Eleverna är uppkopplade (kanske via microchips) för att man ska kunna mäta all aktivitet (även den fysiska) och att ämnestillskottet är korrekt. 13

17 TROLIGT EJ TROLIGT ÖNSKVÄRT EJ ÖNSKVÄRT LÄRARROLLEN LÄRANDET ”Distansskolan” Grupp 5 ”Självstudieläraren” ”Medvetandegöraren” ” Kritiskt kunskapssökande” ”Läromedelsproducent”

18 Grupp 5 RubrikBeskrivningÖnskv ärt Troligt ”Självstudieläraren” (Lärarrollen) Allt lärande sker digitalt på distans. Läraren ger stödlektioner online. Flipped Classroom med förhandsinfo före presentation på lektionstid. Lärare är experter på att kunna nivåanpassa undervisningen. 810 ”Distansskolan” (Lärandet) Lärandet undervisar sker virtuellt och ämnescentrerat. Det råder lite/ingen personlig kontakt mellan lärare och elev. Skolan innefattar ingen social träning. 16 ”Medvetandegöraren” (Lärarrollen) Läraren lär ut alltmer faror inom datahantering, vett och etikett samt etiska regler när det gäller informationsspridning och integritet 107 Kritiskt kunskapssökande (Lärandet) I takt med att informationen utökas och blir alltmer tillgänglig kommer kunskapssökande, informationshantering, kritiskt tänkande och källhantering bli än viktigare. Också att lära sig bearbeta information. 810 ”Läromedelsproducent” (Lärarrollen) Lärare blir producenter av läromedel. Läraren ger information om vart eleven kan hitta info/underlag. 88

19 TROLIGT EJ TROLIGT ÖNSKVÄRT EJ ÖNSKVÄRT LÄRARROLLEN LÄRANDET Grupp 6 ”Läraren som fostrare” ”Helhetstänkande” ”Läraren som inspiratör” ”Det differentierade lärandet” ”Den virtuella skolan”

20 Grupp 6 RubrikBeskrivningÖnskv ärt Troligt ”Läraren som fostrare” (Lärarrollen) Kunskap och information hittas lätt från andra källor. Föräldrar har fått allt mindre tid för barnafostran. Läraren blir fostrare och skolan företräder normerna för hur man beter sig. 29 ”Helhetstänkande” (Lärandet) Helhetstänkandet styr lärandet. Det gäller att hela tiden hitta kunskapernas plats i sitt sammanhang. Tema och projekt är metoderna för lärandet som är alltmer styrt av näringslivet. Större krav på barnen kring vad de ska prestera. 710 ”Läraren som inspiratör” (Lärarrollen) Lärarens roll i att inspirera, motivera och handleda eleverna till att söka och ta in information, samt att tillämpa denna, blir allt viktigare 10 ”Det differentierade lärandet” (Lärandet) Det satsas alltmer på de begåvade eleverna inom olika områden. Vissa blir ledare, andra musiker, fysiker eller skribenter. (Men finns resurser?) 810 ”Den virtuella skolan” (Lärandet) Undervisningsmaterialet blir digitaliserat. Inga böcker eller handskrivna material pga den snabba utvecklingen och tekniken. Automatiska system för påminnelser och stödsystem för schemaläggning och planering utifrån varje elev. 510

21 Total sammanställning

22 TROLIGT EJ TROLIGT ÖNSKVÄRT EJ ÖNSKVÄRT LÄRARROLLEN LÄRANDET Sammanställning ”Läraren som fostrare” ”Helhetstänkande” ”Läraren som inspiratör” ”Det differentierade lärandet” ”Den virtuella skolan” ”Distansskolan” ”Självstudieläraren” ”Medvetandegöraren” ” Kritiskt kunskapssökande” ”Läromedelsproducent” Lärande utifrån behov Lärare blir experter inom delområden ”Learning by buying” (Lärandet plug n’ play) ”Överlevnadspedagogik” ”Min plan” ”Fostraren” ”Programmeraren” ”Motiverande vägledare/handledare” ”Livsmentor” ”Föräldrahandledaren” ”Livets mentala/sociala skola” ”Flygande lärare” Inlärning via nätverk Fostrarrollen stärks Uppspjälkning av den traditionella lärarrollen “Back2Basic” Lärarens fostrarroll förstärks Ämnesövergripande samarbete ökar Demokratifostran viktigare Fysiska rummet/mötet mindre viktigt Frågeställningar allt viktigare Inlärningen sker alltmer i egen takt Ökad kontakt över generationerna För mycket hjälpmedel


Ladda ner ppt "FUTURE Research- based foresight STRATEGY Future- based strategy ACTION Strategy enforcement Framtidens lärande och lärare Workshops, VASA 2012-10-13."

Liknande presentationer


Google-annonser