Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsokällan Möter du hemmasittare? 26 nov 2014 vanersborg.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsokällan Möter du hemmasittare? 26 nov 2014 vanersborg.se."— Presentationens avskrift:

1 Hälsokällan Möter du hemmasittare? 26 nov 2014 carianne.lundvallkarlsson@ vanersborg.se

2 Socialtjänst MHV BVC Elevhälsa Öppen förskola BUP SiS Skola Vuxenpsykiatri Polis Ungdomsmott Primärvård Ungdomsverksamhet Fritidsgårdar Frivilligorganisationer HVB Tandvård Psynk – att möta barn, unga och deras familjer med en helhet

3 2-3% behöver omfattande insatser 20-30 % behöver särskilt stöd i skolan, av första linjens hälso- och sjukvård, socialtjänst Alla behöver en bra skola, bra föräldrar och uppväxtvillkor 2 miljoner barn Specialiserad nivå Första linjen nivå Generell nivå

4 Vänd frånvaro till närvaro www.psynk.se www.psynk.se

5 Upplägg  Bakgrund och Psynks utgångspunkter, exemplet Vänersborg  Pyramiden (främja, förebygga och åtgärda)  Varför ska vi öka skolnärvaron?  Riskfaktorer  Systematiskt skolnärvaroarbete  Samverkan  Elevhälsans roll  Framgångsfaktorer  Gemensam närvarorutin  Långvarig skolfrånvaro

6 Psynks utgångspunkter Skolfrånvaro är en indikation på psykisk ohälsa Elever med skolfrånvaro löper högre risk att drabbas av psykosociala problem Det är viktigt att förebygga skolfrånvaro och att göra tidiga insatser

7 Fr

8 Långvarig skolfrånvaro  Kommuner behöver arbeta mer strategiskt med elever med långvarig skolfrånvaro  …utan att slarva med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet eller de tidiga insatserna  Annars riskerar toppen i pyramiden att växa  Att bryta långvarig skolfrånvaro (filmad workshop) Att bryta långvarig skolfrånvaro

9 Problematisk skolfrånvaro Långvarig skolfrånvaro  Giltig och ogiltig frånvaro…,  ströfrånvaro & långvarig frånvaro.. …som kan leda till problem för individen Begrepp kan betyda mycket

10 Förhållningssätt Betrakta återkommande ogiltig frånvaro som ett akut problem med risk för allvarliga konsekvenser! Det går inte att vänta med att agera och inte vänta på att andra ska agera först.

11 Varför ska vi öka skolnärvaron?  Lagen  Skolan som skyddsfaktor för barn och unga  Lägre kostnader för samhället

12 Skolfrånvaro, studieavbrott, arbetslöshet…  Skolfrånvaro i grundskolan – risk att inte bli behörig till nationellt program i gymnasieskolan  Skolfrånvaro i gymnasieskolan – ökad risk för studieavbrott  Utan avslutad gymnasieutbildning – 51 % högre risk för arbetslöshet vid 20 års ålder  … och ökad risk för upprepade arbetslöshetsperioder

13 Utan avslutad gymnasieutbildning…  Risken för ekonomiskt bistånd vid 20 års ålder är 5 gånger högre  Risken för ekonomiskt bistånd vid 25 års ålder är 6 gånger högre  Risken för ekonomiskt bistånd vid 29 års ålder är 7 gånger högre

14 Riskfaktorer  Inte en förklaring utan FLERA olika faktorer som SAMVERKAR  Vilka faktorer och hur de samverkar varierar från person till person  Ofta finns en utlösande faktor och sedan vidmakthålls frånvaron av andra faktorer  Implikation: - Bred men systematisk bedömning av utlösande och vidmakthållande faktorer i det enskilda fallet - Finns inte EN metod för all skolfrånvaro Malin Gren Landell

15 Riskområden  Skola  Individ  Sociala faktorer – familj och kompisar Riskfaktorer överensstämmande i nationella och internationella studier

16 Exempel på riskfaktorer  Socialt: - svagt stöd för skolgången från föräldrarna - sociala och/eller psykiska problem hos förälder - ensamstående förälder - kompistryck - kränkande behandling  Individ: - depression - ångest - neuropsykiatriska problem - somatisk sjukdom  Skola: - bristande uppmärksamhet på närvaro och frånvaro - bristande anpassning till funktionsnedsättning

17 Orsakerna och faktorerna är många och individuella  Mobbning, socialt utanförskap  Brist på pedagogiskt stöd i skolan  Vuxna som inte bryr sig  Dåligt bemötande i skolan  Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter en långvarig frånvaro  Behov av mer praktik och mindre teori  Stökig skolmiljö  Fel programval  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte upptäcks under utbildningen  Dåliga hemförhållanden Källa: Ungdomsstyrelsen (2013:2) 10 orsaker till avhopp – 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet

18 Ex. på negativ spiral Höga krav på sig själv Sårbarhet för internaliserande symptom t ex separationsångest Frånvaro pga fysisk skada eller sjukdom Fortsätter va hemma för att ha kommit efter i skolan. Tryggt va hemma hos mamma. Pinsamt komma tillbaka efter frånvaro Föräldrar går med i barnets rädsla Skolan tycker att föräldrarna gör fel Skolkontakt blir aversiv för föräldrarna Sårbarhet Utlösande faktor Vidmakthållande faktorer verkar tillsammans med sårbarhets- faktorer Malin Green Landell

19 Erfarenheter från Vänersborg

20 Fem steg i skolnärvaroarbetet 1) Skaffa en bild av läget 2) Säkerställ samsyn och förankra 3) Ta fram en närvarorutin 4) Implementera närvarorutinen 5) Följ upp och dra lärdomar 1)Skaffa en bild av läget 2)Säkerställ samsyn och förankra 3)Ta fram en närvarorutin 4)Implementera närvarorutinen 5)Följ upp och dra lärdomar

21 Systematiskt kvalitetsarbete

22 För vem ska vi göra vad för att uppnå vilket resultat?

23

24 Samverkan kan vara avgörande Nyckelgrupper för att förebygga och åtgärda  Politiker  Förvaltningschefer/verksamhetschefer  Rektorer  Elevhälsan  Lärare  Socialtjänst och BUP  Andra samverkansparter?

25 Framgångsfaktorer  Goda relationer  Kunskapsfokus  Samverkan  Att lyssna på eleverna  Tydligt ledarskap  Allas engagemang  Rutiner och systematiskt förbättringsarbete  Samarbete med vårdnadshavarna  Tekniska förutsättningar

26 Elevhälsan  Samarbeta med lärarna för att främja, förebygga och åtgärda  Rutiner för elevhälsans arbete  Rutiner för frånvaro av giltigt skäl

27 Elevhälsan forts.  Åtgärder - Hälsosamtal - Skolsocial kartläggning - Vardagsstrategier  Samarbete med familjen  Handledning av ex. lärare  Dokumentera och följa upp åtgärder

28 Ex. åtgärdstrappa för skolfrånvaro 1:a ogiltiga frånvarotillfället 4:e ogiltiga frånvarotillfället 7:e ogiltiga frånvarotillfället Klassföreståndare anmäler till Elevhälsogrupp, EHG. Rektor kan besluta om skolsocial kartläggning Fortsatt ogiltig frånvaro Klassföreståndare ringer hem Klassföreståndare kallar vårdnadshavare och elev till möte Rektor kallar vårdnadshavare och elev till möte på skolan. Samverkande socialsekreterare bjuds in.

29 Skolsocial kartläggning Syfte: Få fram elevens syn på sin skol- och livssituation, med fokus på skolsituationen. Metod: Samtal med elev. Samtalet skrivs ner och eleven godkänner vad som får berättas vid ESK, elevstödjarkonferensen.

30 Skolsocial kartläggning Frågor/områden som diskuteras i samtalet med eleven  Hur upplever du din situation i skolan, pedagogiskt och socialt? (skolarbete, vad har fungerat/fungerar idag, svårigheter, orsak till frånvaron, relation/samspel med skolpersonal och elever under lektioner och raster)  Hur mår du känslomässigt? (självförtroende, självkänsla, identitet, stress, sömn, mat, framtidsbild, magont och huvudvärk)  Hur ser din hem- och fritidssituation ut? (familjebild, hemförhållanden, nätverk och fritid)  Vad tycker du att du behöver för stöd för att frånvaro skall bli närvaro? (vad kan skolan göra, du själv, föräldrarna)

31 Samverkande soc.sekr framgångsfaktorer  Familjer har EN kontaktperson via ESK (en väg in)  Förskolor/ skolor har EN kontaktperson (en väg in)  Tidig information om ärendet (vid förhandsbedömningar)  Nära samarbete med övriga i mottagarfunktionen  Anställd av två förvaltningar (samverkan mellan förvaltningar)  Arbetsbeskrivning revideras årligen (efter behov)  Informationsarbetet till förskolor och skolor (fortlöpande)

32 Fortsatt arbete….. Diskussion pågår på alla nivåer, från tjänstemän till politiker  Rutiner även F-6, förskolan, Kunskapsförbundet Väst  Långvarig skolfrånvaro, arbetsgrupp, handlingsplan  Minska den giltiga frånvaron  Samköra olika mätningar såsom frånvaro, betyg och elevenkäter i form av Beckstudien och likabehandlingsenkäter

33

34 Vänersborgs arbete  Rapport om Modellområdesarbetet kring Rapport ökad skolnärvaro (Yvonne Midshult)  På kommunens hemsida ligger material, manualer, artikel om arbetet med närvaro i förskolan osvhemsida  Usb-kort med filmer och bildspel som beskriver arbetet  Artikel ur Skolportens tidning Magasin 360, april 2013  SKL:s bok Vänd frånvaro till närvaro – guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

35 Att hålla sig i…  Skollagen  Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (Skolverkets allmänna råd) Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan  Skolinspektionens granskningar  Vägledning för elevhälsan (2014) Vägledning för elevhälsan (2014)  Samordnad individuell plan (SIP) Samordnad individuell plan (SIP)  Vänd frånvaro till närvaro Vänd frånvaro till närvaro

36 Glöm inte… De elever som far illa i skolan men som inte stannar hemma.

37 ”Men hur bra skolan och kommunen än arbetar för att öka skolnärvaron är bemötandet av varje elev och dess vårdnadshavare det allra viktigaste.”

38 Tack för mig! Carianne Lundvall Karlsson carianne.lundvallkarlsson@vanersborg.se


Ladda ner ppt "Hälsokällan Möter du hemmasittare? 26 nov 2014 vanersborg.se."

Liknande presentationer


Google-annonser