Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inför EU:s strukturfondsperiod 2014 - 2020 Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi 4.6.2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inför EU:s strukturfondsperiod 2014 - 2020 Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi 4.6.2013."— Presentationens avskrift:

1 Inför EU:s strukturfondsperiod 2014 - 2020 Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi 4.6.2013

2 Strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland 2014–2020  Ett riksomfattande program Omfattar bägge fonderna, ESF och ERUF Bereds och genomförs på två programområden: 1) Södra och Västra Finland samt 2) Östra och Norra Finland  I huvudsak regional projektverksamhet Finansieras av ELY-centralerna och landskapsförbunden De övriga finansiärernas (Tekes, Finnvera) roll klarnar senare  Landskapens samarbetsgrupper (MYR) får en större roll när det gäller beslut om projektfinansiering Regionala planer (2) Nationell plan Strukturfonds- programmet för Fastlandsfinland 2014 - 2020

3 EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020 – ny indelning i storregioner

4 ERUF Främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag Utveckla nya företagsmodeller för och möjligheter till affärsverksamhet, särskilt för internationalisering. 40 % SME-företagens konkurrenskraft Förbättra forsknings-, utvecklings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av EU-intresse Forskning och innovationer genom smart specialisering Högklassig miljö och hållbart nyttjande av naturresurser. 53 % Nyttjande av ny information och kompetens Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i små och medelstora företag Främja koldioxidsnåla strategier för stadsområden. Finanspolitiska ministerutskottet 28.5: som del av hl 1 och 2; 25 % Koldioxidsnål ekonomi

5 ESF Sysselsättning för arbetssökande och icke- förvärvsarbetande Anpassning till förändringar för arbetstagare, företag och entreprenörer. 47 % Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Samarbete i arbetslivet och livslångt lärande. 33 % Investera i utbildning, kompetens och livslångt lärande Aktiv inkludering. 20 % Främja social inkludering och bekämpa fattigdom

6 Kommissionens förhandlingsposition: Finlands största utmaningar  Finlands konkurrenskraft på nedgång  Strukturomvandling, särskilt inom skogs- och ICT-branschen → vi måste diversifiera näringslivsstrukturen och → bredda forsknings- och innovationsbasen  Befolkningens snabbt stigande ålder → nyttjande av den oanvända arbetskraftreserven → förlängning av tiden i arbetslivet (=sysselsättningsgraden ↑)  Avsaknad av den kritiska massan (i såväl forskningen och innovationsverksamheten som i företagslivet)  Långtidsarbetslöshet, ungdomsarbetslöshet och utslagning  Stor energiförbrukning  Hållbart nyttjande av naturresurser  Östersjöns och särskilt Finska vikens tillstånd

7 EU-kommissionen: finansieringsprioriteringar i Finland 2014–2020 1)Innovativ och konkurrenskraftig miljö för affärsverksamhet och forskning 2)Större delaktighet i arbetsmarknaden (bättre sysselsättning, social inkludering och utbildning) 3)Miljövänlig tillväxt genom att stödja hållbart och effektivt nyttjande av resurserna.

8 Specifika aspekter (ANM:s förslag - inga slutliga beslut) Utveckling av stora stadsregioner (öronmärkt ERUF 5 %)  Tema: Att använda sig av ny information och kunskap på ett sätt som stöder städernas förnyelseförmåga  Stora utmaningar: 1. Stärka städernas förnyelseförmåga och konkurrenskraft 2. stärka den sociala hållbarheten 3. Möta klimatutmaningarna bland annat genom att skapa en enhetligare samhällsstruktur  Ansökningsomgång, städerna konkurrerar om att få komma med i form av ett nätverk  Med ett beslut på nationell nivå väljs ett nätverk  ANM föreslår att stödmottagarna ska vara Finlands sex största städer (Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg och Åbo)  Särskilt program för strategisk stadsutveckling, Avoimet ja ketterät kaupungit (ung. Öppna och smidiga städer)  Ha en koppling till tillväxtavtalen

9 Specifika aspekter (ANM:s förslag - inga slutliga beslut) Lokal utveckling  Stöd till medborgaraktörsledd lokal utveckling i städerna speciellt i sådana regioner där man inte genomför gemenskapsledd lokal utveckling som finansieras ur landsbygds- eller fiskerifonden  En del av strukturfondsprogrammets normala verksamhet (gäller enbart ESF) med så slimmad administration som möjligt  Med strukturfondsmedel finansieras inga lokala aktionsgrupper av typen LEADER, men möjligt att finansiera t.ex. anställning av utvecklingssamordnare för stadsrergioner  Dessutom lokalt baserade utvecklingsåtgärder enligt ERUF:s prioriterade område 3 och ESF:s prioriterade område 7.

10 Riksomfattande teman, ERUF KOMPETENS- OCH INNOVATIONSNÄTVERK STÖDER SMART SPECIALISERING I REGIONERNA Målet är att stötta sådan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som utgår från näringslivets, särskilt små och medelstora företags och läroinrättningars, behov och som stärker spetskompetensområdena i nationella och regionala utvecklingsstrategier. stöda ändamålsenlig nätverksbildning av företag över region- och riksgränserna. Årliga insatsområden inom det riksomfattande temat bestäms separat.

11 Riksomfattande teman, ERUF KOLDIOXIDSNÅLT SAMHÄLLE (som del av hl 1 och 2) Fyra delområden: Energieffektivitet Förnybar energi Materialeffektivitet Främjande av stadsregionernas koldioxidsnåla strategier. Verksamheten kan vara brett riktad till olika samhällssektorer: samhällsstruktur och byggnader, trafik, industri, produktion och förbrukning av energi, offentlig och privat servicesektor samt hushåll. Samarbetsnätverk mellan aktörerna och nya sätt att arbeta är centrala när målet är ett koldioxidsnålt samhälle.

12 Riksomfattande teman, ESF Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (PO 5) Utbildning, kompetens och livslångt lärande (PO 6) Social inkludering och kampen mot fattigdom (PO 7)

13 Om tidsplanen  Första utkast till regional plan25.10.2012  Korrigerat utkast30.11.2012  Diskussion i och kommentarer från landskapen11-12/2012  Korrigerat utkast23.1.2013  Samråd 25.1–1.3.2013 - utkast till det riksomfattande programmet -regionala planer -om miljörapporterna som hör till utkasten  Finlands finansieringsandelfebruari 2013  Beredning av partnerskapsavtalethar påbörjats  Förhandlingar med kommissionenhar påbörjats

14 Tidsplan (forts.)  Beredningen av programmet för Fastlandsfinland påbörjats12/2012  Finslipning av den regionala planenvåren 2013  Programmet för Fastlandsfinland färdigtsenast hösten 2013

15 Om finansieringen (uppdaterad 28.5.2013) EU:s toppmöte 7–8.2.2013 EU:s sammanhållningsmedel totalt 325,1 mrd e Parlamentet har inte godkänt kommissionens och rådets förslag sammanträder i juni - beslut Finlands andel av strukturfondsmedlen1,329 mrd e Minskning 414 milj. e (ca 26 %) Nationell offentlig medfinansiering 50 % Av medlen är cirka 270 milj. e specialfinansiering för gles bosättning i Norra och Östra Finland, resten kan användas i hela landet Regionernas förslag till fördelningen av strukturfondsmedlen behandlas i statsrådet Ytterligare information: www.tem.fi/ohjelma2014


Ladda ner ppt "Inför EU:s strukturfondsperiod 2014 - 2020 Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi 4.6.2013."

Liknande presentationer


Google-annonser