Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansträff 2014-10-14 Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansträff 2014-10-14 Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Läroplansträff Välkomna!

2 Dagordning Återblick träff 140904
Lärande samtal om bedömning av elevers kunskaper 10 forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling Presentation av analysmodell Analys av kunskapsresultat Planering rektor + piloter

3 Återkoppling Genomgång av kunskapsresultat på nationella prov, en tydlig förbättring i kommunen på alla nivåer Att sätta tydliga mål, målkriterier och förväntade effekter Bedömningsaspekter, att föra och följa enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang Hur gick arbetet på era skolor med detta?

4 - en analysmodell för att analysera kunskapsresultat i skolan
Analys av resultat - en analysmodell för att analysera kunskapsresultat i skolan

5 Utvärdera resultaten Era resultat Genomför era åtgärder Undervisning Förutsättningar Handlingsplan Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör? Hur ska vi åtgärda våra brister?

6 Centrala tankar Uppföljning och utvärdering är centralt i mål och resultatstyrning Grund i ett systematiskt kvalitetsarbete Det räcker inte att följa reglerna utan det handlar också om i vilken grad som målen har uppfyllts

7 Uppföljning Sker kontinuerligt
Samla in information och underlag om hur resultaten ser ut just nu Informationen är värderingsfri Både kvalitativt och kvantitativt Kan vara av arten ”felsökning och reparationsarbete” Söker ”bromsklossar och hinder” Löser lätta problem ganska snabbt

8 Utvärdering ”Noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet vilken tänkes spela roll i beslutsfattande” Vedung (2009) Sker vid utvalda tillfällen Innehåller värderingar

9 Grunder för utvärdering
Granska Värdera Särskilt utvalda delar Mot förutbestämda kriterier

10 Styrdokumenten skola Lärarnas utvärdering av elevernas kunskapsresultat Lärarna ska tillsammans med sina elever utvärdera undervisningen ( utom Vux ) 1 gång/ utveckling av verksamhetens kvallitet 189 gånger/utveckling av elevernas resultat

11 Vad behöver utvärderas?
Undervisningens kvalitet i alla skolformer Enskilda områden t ex studie och yrkesvägledning Allmänna råd bedömning och betyg, planering och genomförande av undervisning och individuella utvecklingsplanen Ofta bedömning på individnivå Utvärdering på grupp och organisationsnivå

12 Planering av uppföljning och utvärdering
Vad? – vilket/vilka mål ska utvärderas? Varför? – varför ska vi utvärdera just detta mål? Hur? – Hur ska data samlas in? När? Vem? Hur blev det? – Analys, resultat i förhållande till de nationella målen

13 Varför analys? Den viktigaste beståndsdelen i ett systematiskt kvalitetsarbete En fördjupad utvärdering av utvalt område Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör? Analysarbetet ska dokumenteras Lättare att analysera om man utgår från en modell

14 Modell för analys i skolan
Steg 1 Sortera kunskapsresultat Steg 2 Avgränsa analysen Variant 1: Analys av kunskap - inflytande Variant 2: Analys av kunskap – undervisningsklimat Variant 3: Analys av kunskap – särskilt stöd Steg 3 Samlad analys – dra slutsatser Håkansson, J (2013) Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem

15 Sortera kunskapsresultat
Vilka är de dokumenterade kunskapsresultaten? Vilka skillnader finns mellan I) program II) ämnen, III) årskurser, IIII) klasser V) pojkar/flickor, VI) nationella prov VII) Olika år bakåt i tiden Formulera hypoteser om varför dessa skillnader har uppstått? Koppla till andra påverkansfaktorer i läroplan och i forskning Vilka resultat är goda/mindre goda? Argument? Välj ut något/några resultat och fortsätt analysen

16 Avgränsa analysen ( inflytande)
Vilken förståelse har eleverna av de mål och kunskapskrav de förväntas nå? Hur har vi arbetat med det? Vilket inflytande i undervisning har eleverna haft? Planering? Arbetsformer? Innehåll? Utvärdering? Examinationer? På vilket sätt har ovanstående påverkat kunskapsresultaten inom det valda området

17 Avgränsa analysen ( klimat)
I vad mån har eleverna varit resurser för varandra i att nå målen? Hur har de tränats i det? Vad i undervisningsklimatet har försvårat kunskapsutvecklingen? Vad har gjorts för att motverka det? Vad kan göras mera? På vilket sätt har ovanstående påverkat kunskapsresultaten inom det valda området?

18 Avgränsa analysen ( särskilt stöd)
Hur har det särskilda stödet organiserats? Hur uppfattar eleverna stödet? Hur har stödet bidragit till elevernas kunskapsutveckling? Är effekterna tillräckliga? Vad kan göras annorlunda? På vilket sätt har ovanstående påverkat kunskapsresultaten inom det valda området?

19 Samlad analys - dra slutsatser
På vilket sätt har kunskapsresultaten påverkats av faktorerna inflytande – klimat – stöd? Vilka slutsatser kan dras av de genomförda analyserna? Var finns utvecklingsbehoven inom ovanstående områden? Vilka insatser behövs och vilka effekter väntar vi oss?

20 Analysområden skolan Förutsättningar, resurser, SPU, behörighet, schema, lokaler mm Undervisningsklimat - Arbetsro, ledarskap, leda lärprocesser Inflytande över undervisning och examinationer - Vara med och välja metoder, arbetsformer och examinationsuppgift Särskilt stöd - Anpassas verksamheten efter alla elevers olika behov? Formativ bedömning -Tydliga mål, återkoppling och feedback - Hur får eleverna visa sina kunskaper inom området? - Vilka examinationsuppgifter används, pedagogiska planeringar

21

22

23

24 Uppgift Titta på er skolas resultat enligt SIRIS 2014.
Välj ut något område som ni ska analysera lite djupare enligt Håkanssons modell Börja fundera hur ni ska samla in resultat i er utvärdering Gör analysen hemma mellan träffarna Vid nästa träff ska varje skola redovisa sin analys under ca 10 min

25 Inför nästa träff Läs resten av Timperlys häfte
Gör en analys av valfritt område där ni behöver fördjupa era kunskaper Dokumentera detta

26 Planering rektor + piloter
Hur ska ni gå vidare med dagens kunskaper och innehåll till era kollegor på skolan?


Ladda ner ppt "Läroplansträff 2014-10-14 Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser