Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Björn Hasselgren, PhD 2014-12-08 Remissammanställning Bokriskommittén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Björn Hasselgren, PhD 2014-12-08 Remissammanställning Bokriskommittén."— Presentationens avskrift:

1 Björn Hasselgren, PhD 2014-12-08 Remissammanställning Bokriskommittén

2 Organisationer som svarat - Trafikverket - Rikspolisstyrelsen - Transportstyrelsen - Jordbruksverket - Statens Fastighetsverk - Sveriges Byggindustrier - EM Einar Mattsson - Riksbyggen -Fastighetsägarna Sverige -KTH -Chalmers -Lunds Universitet -Formas -KSL Stockholms Län -Stockholms Läns Landsting -Sveriges kommuner och landsting -Region Skåne

3 Övergripande Positiva (helhetsbedömningen nämns av flera) KTH, Lunds Universitet, Riksbyggen (delvis), Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier, Trafikverket (inom sitt område), Sveriges Kommuner och Landsting (hänvisar till sitt programarbete), SLL (helhetsbedömning, viktigt öka rörligheten), Region Skåne Delvis negativa eller med andra förslag Riksbyggen, Fastighetsägarna, KSL Stockholms Län, Chalmers (en för ensidig fokusering på ekonomi, därtill flera negativa effekter av förslagen av fördelningskaraktär)

4 Hur avreglera/omreglera? Större försiktighet i övergången (5% per år) - Fastighetsägarna – ta hänsyn till lokalt söktryck - EM – långsammare anpassning till marknadshyra - Riksbyggen – skulle ge för stora prisuppgångar, använd bruksvärdesystemet bättre, som i Malmö/Göteborg även i Stockholm Bostadsbidrag - Riksbyggen - behovet större och mer långsiktigt än kommittén anger

5 Skatter Generellt – flertalet som kommenterar tillstyrker förslaget om en bred översyn av fastighetsbeskattningen så att rörlighet gynnas -Riksbyggen instämmer i att hyresrätter bör ha samma skattesituation som ägda bostäder -Ökad rörlighet betonas som centralt av flera En tillfällig fastighetsskatt på äldre bostadshus för att finansiera övergångsvis bostadsbidrag -Fastighetsägarna ser problematiken men avstyrker skatt – andra medel får sökas -EM menar att en ev skatt bör omfatta samtliga fastigheter

6 Social housing Riksbyggen – internationella erfarenheter visar att social housing kommer att behövas om man omreglerar hyressättningen, går inte att komma från EM – ”microsocial housing”, minst en lägenhet per hundra förvaltade lägenheter SKL – har uppmanat regeringen att framställa till EU att kommuner bör ges rätt subventionera sina allmännyttiga bostadsföretag så att de kan bli ett verktyg i bostadsförsörjningen

7 Planering och regler för byggande KSL Stockholms Län, Region Skåne och SKL menar att kommunerna inte är problemet, de överdriver inte planeringen och byggbar mark finns i tillräcklig utsträckning Kommitténs förslag kan riskera att göra den kommunala planeringen än svårare. Trögheter i systemet ligger (också) på statlig nivå (lst, skatter) och i byggsektorn, som har (för) höga avkastningskrav Förslag om att minska kommunernas planmonopol behöver noga utvärderas

8 Planering och regler för byggande Flertalet instämmer i att planeringen på regional nivå kan behöva stärkas samtidigt som den kommunala planeringen och regleringen görs enklare. Det gäller även recepten för ökat bostadsbyggande där flertalet instämmer i stort. Flera påpekar att många av frågorna utretts. Förbättrad samplanering av bostäder och infrastruktur framhålls som viktigt av Trafikverket, Jordbruksverket (även på landsbygd!) och av Transportstyrelsen. Sveriges Byggindustrier vänder sig mot att brister skulle finnas i byggsektorn, som driver kostnad. Sektorn arbetar med dessa frågor.

9 Övrigt Frågor om korruption och kartellbildning kunde belysts mer – Rikspolisstyrelsen Vilka erfarenheter som finns i forskningen, och vilka nya forskningsuppgifter förslagen och analysen genererar, borde belysts mer – Formas Generellt borde landsbygdens bostadsmarknad belysts mer ingående – Jordbruksverket Konsekvensanalysen kunde utvecklats – KTH Effekter på andra delmarknader på fastighetsmarknaden av förslagen borde analyseras – Statens Fastighetsverk Kulturella aspekter och påverkan på segregationen är två frågor som borde belysts mer. Fler styrmedel efterlyses för att nå målen. Marknaden klarar inte detta - Chalmers

10 En sammanfattning Remissinstanserna ger ett brett stöd för en helhetslösning på problemen på bostadsmarknaden  En reform behöver omfatta åtgärder som både ger ökat byggande och bättre användning av befintliga bostäder  Enklare regler för byggande, översyn av skattesystemet och en reformering av hyressättningssystemet behöver ingå  Sociala konsekvenser av reformerna måste följas noga och stödåtgärder för svaga hushåll behövs under omställningen

11 Björn Hasselgren, PhD KTH/Bokriskommittén +46-70-762 33 16 bjorn.hasselgren@abe.kth.se www.kth.se/blogs/hasselgren @HasselgrenB @BoKomm


Ladda ner ppt "Björn Hasselgren, PhD 2014-12-08 Remissammanställning Bokriskommittén."

Liknande presentationer


Google-annonser