Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)"— Presentationens avskrift:

1 www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

2 Processmodellen CERO Nätverk av expertkonsulter och forskare som stödjer processen från ett tvärvetenskapligt perspektiv –Statistiker –Ekonomer –Miljökonsulter –Beteendevetare –Travel managers –Förändringsledare –... CERO har utvecklats på KTH i doktorsavhandlingen ”Mobility Management and Climate Change Policies”

3 Krav på CERO:  Vetenskaplig förankring och modellutveckling på KTH*  Lätthanterlig och transparent  Fungera som verktyg för energideklaration, extern utsläppsrapportering, (GRI, etc) *Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

4 En strategisk klimatmodell för resor som utvecklats inom stora organisationer

5 Miljöpolicy Resepolicy Mötespolicy Fordonspolicy Parkeringspolicy Inköpspolicy CSR Förmånsregler Miljöledningssystem Kvalitetsledningssystem Policys/riktlinjer %CO 2 CERO konkretiserar en “snårig” energisektor Transformerar målet till att bli konkret och mätbart Tar ett mål-orienterat helhetsgrepp om allt resande Omfattar en process för praktiskt genomförande Beteendemodellering av resvanor och preferenser Benchmarking och spridning av goda exempel Cost/benefit-analyser av alternativa strategier

6 Ekonomi och klimat hänger ihop - plocka lågt hängande frukter först! - kortsiktig besparingspotential: 1-3 Mkr/1000 anställda och år Anställdas utsläpp och reskostnader på Apoteket

7 - Indirekta värden av att ligga långt fram -Robusthet i energiomställningen -Skapa trovärdighet och påverka andra aktörer

8

9 De tre hållbarhetsdimensionerna… Miljö Ekonomi Socialt

10 …och ur ett CERO-perspektiv Kommunikation, ledningssystem, benchmarking, exempelspridning,… Direkta och indirekta ekonomiska effekter Värdebyggande, arbetseffektivitet, hälsa…

11 2. Kartläggning Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg Verksamhet Annat... Kollektivtrafik Bilpool Virtuella möten Cykel/lånecykel Samåkning Taxi Miljöbilar Distansarbete Parkeringsregler Annat... 1. Målformulering 3. Åtgärder Backcasting

12 Kartläggning –att undvika suboptimeringar och hitta synergier

13 Benchmarking – ett sätt att skapa ”gravitationskraft” till frågan – plattform för exempelspridning, tävlingar, mm

14 Statistisk modellering av färdmedelsval BilpoolTjänstebil Ekonomi Resepolicies Förmåner Bokningssystem Miljöaspekter Arbetsvillkor Individuella preferenser Statistisk modellering Signifikanta effekter av åtgärder

15 Att upprätta en handlingsplan baserat på ett principiellt mål… %CO 2

16 Varför transformera målet? Lättare att gå från ord till handling med konkreta åtgärder (sänker ”flumfaktorn”) Möjliggör jämförelser mellan ”äpplen och päron” (arbetspendling, tjänsteresor, flyg, bil, virtuella möten…) Kvantitativt underlag möjliggör prioriteringar och cost- benefit analyser av ”policy-set”

17 Smörgåsbord av 1% CO 2 -reduktioner (pendlingsresor) 31 bilister byter till kollektiva färdmedel SJ-kort till 4 bilister med längst resväg Uppmuntra 38 bilister att övergå till förnybara bränslen 27 bilister distansarbetar per dag (motsvarar att anställda distansarbetar en dag varannan månad) Ca ¼ av personalen genomgår kurs i bränslesnål körning (s.k. eco-driving) Uppmuntra de 191 bilister som bor närmast (0,5- 6km) att cykla eller gå till arbetet

18 Smörgåsbord av 1% CO2-reduktioner (tjänsteresor) Ersätt 7% av tjänsteresor med bil till kollektiva färdmedel Kostnadssänkning 1,1 Mkr Ersätt 6% av tjänsteresor med bil till virtuella möten Kostnadssänkning 2,3 Mkr Privatbil mot miljöbilspool Oförändrad kostnad Ersätt 3% av resor med flyg till virtuella mötesformer. Kostnadssänkning 540.000 kr Ersätt 3% av inrikes flygresor med tåg istället för flyg Kostnadssänkning 215.000 kr

19 Exempel på reduktionspaket baserat på smörgåsbordet: - 25% CO 2 -reduktion och >4 Mkr/år i besparing

20 Tidsvinster och produktivitetseffekter

21 Vad händer sedan?

22 CERO-workshop för att förankra resultat och upprätta en handlingsplan

23 Tre faser i CERO-workshopen 2. Potentiell nivå – konkretisera målet utifrån nuläge Smörgåsbord och reduktionspaket utifrån mål och dagsläge 1. Principiell nivå – målformulering Klimatmål, ekonomi, hälsa, verksamhet,... 3. Åtgärdsnivå – selekteringsprocess av åtgärder Konkret handlingsplan mot målet CO 2 Ekonomi Personalacceptans

24 Smörgåsbordet arbetas igenom i smågrupper med nyutvecklat IT-stöd

25 Varje grupp utarbetar varsitt förslag till reduktionspaket Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

26 Reduktionspaket fastslås i gemensam konsensusdiskussion

27 Vilka åtgärder bör ingå i en handlingsplan mot utvalt reduktionspaket?

28 Åtgärder kopplas till utvalda reduktionspunkter från ett ”åtgärds-uppslagsverk”

29 Ansvarig, tidplan och uppgift utses för respektive åtgärd Fyra åtgärder kopplade till reduktionspunkten ”Ersätt bil med kollektiva färdmedel”

30 Hos IT-verkstan just nu: -generera rapport och handlingsplan från workshopen

31 Vad bör uppnås genom workshopen? Inblick i problemställning och slutsatser från CERO- analysen Konsensus kring principiellt mål Reduktionsalternativen i smörgåsbordet har kombinerats till reduktionspaket som tydligt kan följas upp Deltagarna har kopplat åtgärder till varje reduktionsalternativ Deltagarna har varit med att ta fram en åtgärdsplan över nästa 12-månadersperiod

32 Tack! markus@infra.kth.se


Ladda ner ppt "Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)"

Liknande presentationer


Google-annonser