Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisningssituation = en (mikro)organisation ? “Begreppet organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisningssituation = en (mikro)organisation ? “Begreppet organisation."— Presentationens avskrift:

1 VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisningssituation = en (mikro)organisation ? “Begreppet organisation beskriver en handlings-, kommuni- kations- och beteendestruktur mellan människor med olika maktbakgrund” (Leymann & Gustavsson 1990). Organisation = “En grupp människor som systematiskt strävar efter att nå på bestämda mål genom en viss kontroll och regle- ring av människors beteende, och genom att utnyttja olika medel för att nå målet.” (Asp & Peltonen 1991).

2 VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Vuxenundervisning Vuxenundervisning har som utgångspunkt de stude- randes tidigare kunskaper, erfarenheter och värderin- gar; de vuxna har t ex specialkunskaper från yrkesliv, fackligt arbete, föräldraskap och en livssituation som kan likna lärarens. Men de studerande kan också ha andra och svåra erfarenheter som fordrar särskild kunskap för läraren att hantera. Höghielm (1985) http://www.rvux.se/aktuellt/r980317.htm

3 VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 A. Laatu sisältönä (mitä?) 56 % A1. Opettaja osaa asiansa (asiantuntijuus) 23% A2. Sisällön sopeuttaminen oppijoiden tason ja tarpeiden mukaan 22% A3. Tietojen ja taitojen ajanmukaisuus/-kohtaisuus 3% A4. Opitun sisällön hyödyntäminen - yksilö, yhteisö tai yhteiskunta 7% B. Laatu toimintana - muotona (miten?) 42% B1. Monipuoliset ja joustavat opetusmenetelmät 10% B2. Opetus joustavaa ja yksilöllistä 5% B3. Tilat, välineet ja varusteet tarkoituksenmukaiset 5% B4. Toimiva palaute- ja arviointijärjestelmä 2% B5. Opiskelijoiden innostaminen ja aktivoiminen 15% B6. Suunnittelu/tavoitteiden määrittely opisk. taso huomioiden 5% Cl. Opiskelijoiden oma vastuu opetuksen laadun luomisessa (mielenkiinto, motivaatio) 2% Aikuisopiskelijoiden käsitys - mitä on laatu opetuksessa ? 419 aikuisopiskelijaa UPPGIFT 4A

4 VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisning ? TEKNIK Att systematiskt utnyttja praktisk kunskap om inlärnings/undervisnings- processen i syfte att i alla tänkbara situationer och sammanhang optimera inlärningen hos den studerande Lärarens inneboende förmåga att mobilisera sin personlighet (intuition, kreativitet, fantasi m.m.) för att i ett möte med andra människor bearbeta (inspirera, motivera, stimulera) ett levande material KONST UPPGIFT 4B

5 Innehåll VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisningsprocesser 1 Läraren Stude rande A. Kunskapsutdelning B. Styrning Läraren kontroller och styr med hela sin auktoritet Innehåll Läraren Stude rande Läraren hänvisar till experter, teorier eller fakta utanför situationen UPPGIFT 4C Niinistö 1984

6 Innehåll VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisningsprocesser 2 Läraren Stude rande C. Handledning D. Dialog Läraren presenterar material, motiverar och entusiasmerar den studerande att sätta sig in iinnehållet Innehåll Läraren Stude rande En reaktiv och interaktiv process där läraren tar hänsyn till den studerandes synpunkter, åsikter, erfarenheter UPPGIFT 4C Niinistö 1984

7 Innehåll VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisningsprocesser 3 Läraren Stude rande E. Exemplifiering F. Koordinering Läraren demonstrerar, exemp- lifierar, sätter processen igång -lärare och studerande fungerar sida vid sida Innehåll Läraren Stude rande Läraren styr in till diskussion, argumentation, lärarens roll tidvis aktiv-passiv Stude rande Stude rande Stude rande UPPGIFT 4C Niinistö 1984

8 VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 MÅL Planering Undervisning Utvärdering Slå fast kriterier- na för prestatio- nerna KONKRETISERA Förutsättningar ProcessUtfall Undervisning verksamhet utgående från målen kriterierna Mätning av resultaten Undervisning = målstyrd verksamhet METOD RESULTAT

9 VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Innehåller de olika ingredienserna i rätta proportioner Är tillredd av färska ingredienser Är tillredd med tid och eftertanke Kryddorna framhäver råvarans karaktär Serveras i lagom stor portioner Ser aptitretande ut Är mättande men inte för tungsmält Avnjuts i stämningsfull atmosfär och miljö Tilltalar den vuxna smaken Ger mersmak En god middag på en trevlig restaurang

10 VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Relationen mellan innehåll - metod - arbetssätt samt teori-praktik är noggrant övervägt Innehållet är aktuellt och uppdaterat Noggrann planering utgående från de studerandes behov och förutsättningar Studiematerial och användning av hjälpmedel är relaterad till innehållet och dess karaktär Innehållet är strukturerat och genomgången periodiserad på ett meningsfullt sätt Materialet och användning av hjälpmedel ger ett intresseväckande intryck Förhållandet innehåll-tid beaktar den vuxnes inlärningsförutsättningar och livssituation Mötet med de vuxna sker i en trygg och stimulerande miljö Undervisningen och studieaktiviteterna är planerade utgående från de vuxnas intressen Stimulerar att fortsätta God vuxenundervisning

11 VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Några tankar om undervisning och inlärning Undervisning och inlärning handlar om en och samma process betraktad ur två olika perspektiv - inlärning som resultat av aktivitet/verksamhet, samarbete Under processen sker inlärning hos båda parterna Läraren kan inte överföra kunskap, utan endast stöda utvecklingen av den redan existerande förståelsen hos den studerande Varje person är en expert - åtminstone gällande sitt eget liv - och allas expertis borde utnyttjas under processens gång Undervisning = att organisera utvecklande aktivitet eller verksam- het för att den studerande skall få möjlighet att utvidga sitt erfaren- hetsfält och pröva sina egna uppfattningar T. Järvilehto 1998 i ett e-post meddelande

12 VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Vuxenpedagogiska undervisningsideal undervisningen skall utgå från kursdeltagarnas livserfarenheter undervisningen skall utveckla individerna socialt undervisningen skall vara problemorienterad man skall använda sig av tekniker som baserar sig på erfarenhetsutbyte kursdeltagarna skall ha ett påtagligt inflytande på kursplanering och genomförande av undervisningen utvärderingen skall utgöras av en ömsesidig (lärare-kursdeltagare) mätning av kursinnehåll och uppläggning. Höghielm (1995) http://www.rvux.se/aktuellt/r980317.htm


Ladda ner ppt "VUXENVUXEN DIDAKTIK UNDERVISNING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisningssituation = en (mikro)organisation ? “Begreppet organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser