Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vart är Östhammar på väg? Kommunens/tätortens utveckling och framtid Östhammars stadsråd 13 februari 2014 Micael Sandberg, Sweco/MWA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vart är Östhammar på väg? Kommunens/tätortens utveckling och framtid Östhammars stadsråd 13 februari 2014 Micael Sandberg, Sweco/MWA."— Presentationens avskrift:

1 1 Vart är Östhammar på väg? Kommunens/tätortens utveckling och framtid Östhammars stadsråd 13 februari 2014 Micael Sandberg, Sweco/MWA

2 Läget betyder allt… 2 ”Som del av arbetsmarknadsregionen Stockholm-Uppsala borde Östhammars kommun ha förutsättningar att växa. Men, det något insulära läget, den spretiga tätortsstrukturen och bristande kommunikationer har gjort det svårt för kommunen att dra nytta av omgivningens starka utveckling.”

3 Vart är regionen på väg? 3 Stockholm-Uppsala - motor i den nationella utvecklingen Stigande andelar av rikets befolkning, sysselsättning och inkomst Förväntas växa med 500-600 tusen invånare och 350-370 tusen arbetstillfällen till 2030, dvs. mer än ett helt Uppsala län

4 Vad krävs för fortsatt tillväxt? 4

5 Regionkärnan dominerar 5 Regionkärnan (kommunerna Stockholm-Solna-Sundbyberg) dominerar och försvarar framgångsrikt sin höga andel av regionens tillväxt Framför allt sysselsättningsmässigt råder stark koncentration av arbetstillfällen till Stockholm och dess närmaste omgivning Befolkningsmässigt finns en större tendens till regional spridning, dock i huvudsak inom pendlingsavstånd från Stockholm Uppsala län har en stabil andel, men ojämn utveckling inom länet

6 Regional struktur 6 Ökad inomregional koncentration och centralisering. Stockholms stad är motorn och navet kring vilket allt kretsar, men har problem med trängsel och brist på mark. Uppsala och tätorter i söder dominerar länets utveckling. Norduppland har svårt hänga med i tillväxten. Konkurrens från kommuner norr om Stockholm (Järfälla, Täby, Uppl.Väsby) Även Västerås, Nyköping, Eskilstuna m fl. närliggande städer integreras allt mer i huvudstadsregionen. Potentiella ”game changers”: Stärkt flerkärnighet och stärkta tvärregionala förbindelser/flöden.

7 EN region – TRE verkligheter 7 Stockholm växer starkt och präglas av mångfald och dynamik inom såväl befolkning som näringsliv Uppsala växer, men får allt mer karaktären av sovstad till Stockholm och har svårt att konkurrera om de expanderande företagstjänsterna Östhammars kommun växer inte, har en stark industrisektor, men brist på förnyelse såväl närings- som befolkningsmässigt SKB NU/UIC

8 Analysen fortsatt relevant… 8 Uppsala – såväl länet som staden – har som del i arbetsmarknadsregionen Stockholm-Uppsala synnerligen goda möjligheter att växa, men generellt betydligt starkare roller som boende- än som arbetsorter Viktigt att Uppsala stad utvecklas både som boende och arbetsort för att (befolknings)tillväxten ska spridas till länets nordliga delar. Oavsett om Uppsala stärks som egen arbetsmarknad eller som pendlingsort till Stockholm kan den totala pendlingen i regionen förväntas ökad. Därmed ökar även behovet av en fysisk planering inriktad på strukturer som möjliggör för fler arbetsställen och arbetstagare att samspela inom rimliga pendlingstider samt till överkomlig ekonomisk och ekologisk belastning. 288:anÖP 2015

9 Vart är länet på väg? 9 Scenario BAS En fortsatt stark utveckling inom pendlingsregionen Stockholm stärker sin ställning på regionens arbetsmarknad En i första hand befolkningsrelaterad och konsumtionsdriven tillväxt i Uppsala stad och län Ökat pendlingsberoende till Stockholm Regionen fortsatt starkt monocentrisk Norduppland fortsatt svagt – minskar i såväl befolkning som sysselsättning Scenario HÖG En fortsatt stark utveckling inom pendlingsregionen Ökad regional spridning av befolkning och arbetstillfällen En mer produktivitetsdriven tillväxt och balans mellan förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning i Uppsala stad Större inpendling från övriga länet till Uppsala Regionen mer polycentrisk, med Uppsala som stark nordlig kärna Norduppland bryter trenden – ökar i befolkning men minskar i arbetstillfällen

10 Utfallsrum - befolkning 10 Stor potential nu! Växer, men kanske inte lika fort som Stockholms län?

11 Befolkning och bostäder 11 Credentia ÖP 2015

12 Utfallsrum - arbetstillfällen Stor potential innan 2030! Växer, men sannolikt långsammare än Stockholm, som ökar sin dominans oavsett scenario

13 Arbetstillfällen och verksamhetsyta 13 SKB NU SKB Östh.

14 Vart är kommunen på väg? 14 1.Scenario Trend speglar den utveckling som präglat de senaste decennierna 2.Scenario Trendvändning tar mer fasta på de senaste årens utveckling och de investeringar som pågår och planeras kommande år. 3.Scenario Tillväxt är ett optimistiskt scenario där kommunen lyckas dra full nytta av pågående/planerade investeringar och därtill genom aktiv boendeutveckling attrahera nya invånare <10% 45% 14 Boendeutveckling Planförstärkning Stärkta kommunikationer Skolutveckling Teknikcollage Entreprenörskap Föreningsstöd Evenemangsstöd Breddad arbetsmarknad Hotelletablering SKB NU SKB Östhammar Etc.

15 Privata näringslivet? 15 Positiv trend! Men, fortsatt industridominans.

16 Offentliga verksamheter? 16 Demografin leder till en potentiell nedgång i utbildningssektorn och ett kraftigt ökande behov inom vård och omsorgssektorn.

17 Arbetskraft, sysselsatta - prognos 17 Både dag- och nattbef. ökar Från negativ till positiv nettopendling. Inpendlingen ökar starkt och blir under en period större än utpendlingen. Två scenarios för befolkningens utveckling; prognos och trendvändning där kommunen tar tillvara på de möjligheter som uppstår i och med stora kommande investeringar i kommunen.

18 Rekryteringsbehov 18 Tillväxt, men framför allt pensioneringar ger betydande rekryteringsbehov till 2030 En möjlighet för kommunen att även rekrytera nya invånare Företagen upplever att det ofta är svårt att rekrytera, framför allt högskoleutbildad kompetens. Denna finns ofta i Uppsala och pendlar redan idag i hög grad.

19 19 InpendlingUtpendling Uppsala8431910 Tierp403166 Gävle22156 Norrtälje117139 Älvkarleby797 Stockholm49167 Pendling, antal pers. 2010 Pendling – en allt större del av kompetensförsörjningen

20 Vad kan göras för att attrahera kompetens? För att stärka rekryteringsbasen i kommunen och inte bara förlita sig på inpendling blir kommunens samlade attraktionskraft avgörande: Attraktiva boenden och livsmiljöer Stärkt kvalitet i utbildningsväsendet Förbättrade kommunikationer Bilden av Östhammar 20 ”Översiktsplan 2015 Världens Bästa Lokalsamhälle”

21 Östhammar jmf. Norrtälje (kommun) 21  Samma fluktuationer, men starkare utveckling i Norrtälje kommun, som ökade sina andelar av regionens befolkning efter ombyggnad av E18 till Stockholm, som färdigställdes 1996

22 Och Östhammars tätort?  Kommunens största ort med drygt 4 500 invånare. Stabilt invånarantal, efter mer än en dubblering mellan 1960 och 1980. Stabil andel av kommunbefolkningen (21%).  Demografiskt något mer välbalanserad än övriga tätorter i kommunen, men större utmaningar på den äldre än på den yngre sidan, vad avser behovet av bostäder, service etc.  Bred flora av främst mindre företag inom många näringar. Pendlingsunderskott om ca 400 individer. Forsmark lockar många pendlare liksom Sandvik i Gimo. Även dagspendling till Uppsala.  Tillsammans med Alunda den enda tätorten i kommunen med en medianinkomst över rikets, dvs. god köpkraft  Bostadsmarknad präglad av svag dynamik/prisbild och få större projekt. Dock försök till större satsning (Credentia). Småhusdominerat och hyresrätt mer attraktivt än bostadsrätt.

23 Roll i kommunen  Vald till huvudort med minsta möjliga marginal. Än idag ifrågasatt som kommuncentrum, men i praktiken ett faktum.  Upptagningsområdet i första hand kustlandet. De som bor i inlandet åker till Uppsala.  Kommunikationerna har varit en begränsande faktor i ortens utveckling, men förbättras när väg 288l är klar.  Historiskt och kulturellt starkare sammankopplade med Öregrund än med övriga tätorter i kommunen. Historiska kopplingar finns även söderut mot Hallstavik och Norrtälje, från tiden då Östhammar tillhörde Stockholms län.

24 Tillväxtpotential 24  Hänger nära samman med kommunens utveckling; rekrytering, bostadsmarknad, service etc.  Svagt positiv befolkningsutveckling mest sannolikt. 500 nya invånare, 5 000 totalt, rimligt mål till 2030.  Viktigt bygga på det genuina – trästadsidyllen, småskaligheten, sjönära läget, föreningslivet...  Men, även våga komplettera med nya, spännande uttryck, såväl arkitektoniskt som utbudsmässigt.  Bevara OCH förändra. Inte stagnera.

25 Kom ihåg 25  Kommunikationerna – helt avgörande  Barnomsorg och skola – måste kännas som ett tryggt val för barnfamiljerna  Upplevelsen av Östhammar – vilken bild byggs och förmedlas?  Tillgången på boende, handel/service, jobb, fritidsaktiviteter...  Tätortsstrukturen och kommunekonomin en utmaning. Svåra prioriteringar kommer.  SKB:s/kärnkraftsindustrins investeringar en viktig drivkraft  Mervärdena en unik möjlighet att arbeta med lokal utveckling  Starkt gemensamt intresse för kommunen och kärnkraftindustrin att Östhammar har en stabil och helst positiv utveckling.


Ladda ner ppt "1 Vart är Östhammar på väg? Kommunens/tätortens utveckling och framtid Östhammars stadsråd 13 februari 2014 Micael Sandberg, Sweco/MWA."

Liknande presentationer


Google-annonser