Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BBIC: Analys, bedömning, barnets bästa och beslut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BBIC: Analys, bedömning, barnets bästa och beslut"— Presentationens avskrift:

1 BBIC: Analys, bedömning, barnets bästa och beslut

2 Utredningsprocessen Utredningsplan
Informationsinsamling – faktorer i familj och miljö, barnets behovsområden och föräldrarnas förmåga Avstämning, eventuell komplettering av ytterligare information Analys, bedömning och beslut ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Triangeln BARNET Föräldrarnas förmåga Barnets behov Familj och miljö
Hälsa Grundläggande omsorg Utbildning BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Säkerhet Känslo- och beteende- mässig utveckling Känslomässig tillgänglighet Identitet Stimulans Familj och sociala relationer Vägledning och gränssättning Socialt uppträdande Klara sig själv Stabilitet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Arbete Boende Ekonomi Familjens bakgrund och situation Familjenätverk Lokalsamhällets resurser Social integrering

4 Att koppla ihop triangeln
Barnets behov Föräldrarnas förmåga ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Faktorer i familj och miljö 4

5 Hur arbetar ni med analys och bedömning idag?

6 Analys och bedömning

7 Analys/bedömning och beslut som kumulativ process Analys bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC B. Rasmusson, SoS 2009 Inledning Förhandsbedömning Utredningsplan Informationsinsamling Avslutning Fortsatt analys/bedömning nivå 1 och 2 Avstämningar – utredningsplanen Delbeslut Fortsatt analys/bedömning nivå 2 + analys nivå 3 Slutlig bedömning Beslut Analys/bedömning nivå 1 Beslut om att inleda en utredning Analys/bedömning nivå 1 och 2 Beslut om fokus i utredningen Nivå 1: Intuitiv Nivå 2: Schematisk Nivå 3: Systematisk och djupgående

8 Kumulativ process Bonniers svenska ordbok 2006
som anhopas, så att det nya kan byggas på det gamla Flera delbedömningar och delbeslut

9 Intuition …ett uttryck för en omedelbar och kreativ mobilisering av den samlade erfarenheten man har, både ens människoinsikt, yrkeskunskap och moraliska normer och värderingar. Anders Kullbratt, vårdenhetschef, akuten Mölndal, GP 15/11-05

10 Definition analys Analys: sönderdelning, bestämning av beståndsdelar; djupgående undersökning (av förhållandet mellan olika delar i en företeelse) Bonniers svenska ordbok Upplösning, lösning (av ana-”upp” och ly´o- ”lösa”), djupgående och noggrann undersökning av abstrakt företeelses beståndsdelar NE Analysera: sönderdela, undersöka genom analys; bena upp problem NE

11 I analysen ingår att Barn och unga i socialtjänsten Socialstyrelsen 2006 s 77 ff
bedöma interaktionen mellan barnets behov, vårdnadshavarnas förmåga och faktorer i familj och miljö identifiera mönster och förändringar och bedöma i vilken riktning utvecklingen går över tid finna och klarlägga förklaringar till olika problem och omständigheter - olika hypoteser prövas, bekräftas eller förkastas klarlägga föräldrarnas och den unges insikt, motivation, förmåga och möjlighet till förändring risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnets situation ska identifieras

12 Analys- och bedömningsarbete
insatsdiskussion risk individ kontext hindra förebygga undanröja skapa stödja upptäcka barnet bedömning beslut skydd individ kontext analys

13 Att utveckla hypoteser
gå bakom beskrivningen av vad som händer i ett barns liv, till en förklaring eller förståelse av varför det kan tänkas hända det kan finnas mer än en hypotes som förklarar eller ger en förståelse av en situation handlar om att välja den hypotes som är ”minst sannolik att vara fel”. Vi kan aldrig uppnå fullständig säkerhet alla hypoteser är preliminära och kan behöva omprövas i ljuset av ny information

14 Kunskapsformer (1) Decision making in Child Protection J Drury-Hudson 1999, ur Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC B Rasmusson SoS 2009 Teoretisk kunskap: en uppsättning begrepp, modeller eller referensramar som ger struktur åt uppfattningen om ett fenomen, och som kan användas för att förstå och förklara olika problem och företeelser Empirisk kunskap: härrör från forskning som bygger på systematisk datainsamling och tolkning av data med syftet att beskriva erfarenheter, förutsäga framtida tillstånd och utvärdera resultat

15 Kunskapsformer (2) Decision making in Child Protection J Drury-Hudson 1999, ur Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC B Rasmusson SoS 2009 Personlig kunskap: inkluderar intuition, kulturkompetens och sunt förnuft Praktisk visdom: fås genom praktiska erfarenheter av flera likartade fall eller situationer Procedurkunskap: kunskap om det sociala arbetets organisatoriska och juridiska kontext

16 Kunskapsformer (3) Decision making in Child Protection J Drury-Hudson 1999, ur Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC B Rasmusson SoS 2009 Professionell kunskap utgörs av all den teoretiska, forskningsbaserade och praktiska kunskap som kan tjäna som vägledning i det praktiska arbetet

17 Professionell kunskap
Användning av många olika kunskapsformer Teoretisk kunskap Empirisk kunskap Professionell kunskap Praktisk visdom Personlig kunskap Procedur- kunskap Decision making in Child Protection J Drury-Hudson 1999, ur Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC B Rasmusson Socialstyrelsen 2009

18 Definition bedömning Bonniers svenska ordbok 2006
värdering, bedöma; värdera, fälla omdöme om

19 Bedömning på basis av aktuell kunskap och samlade erfarenheter fatta ett beslut tillsammans med brukaren om att föreslå eller inte föreslå en insats Evidensbaserad praktik i socialt arbete IMS Red U Jergeby 2008 sid. 140 innebär att svara på frågorna: behövs skydd eller stöd och krävs det några insatser från socialtjänsten för att tillgodose barnets behov? Barn och unga i socialtjänsten Socialstyrelsen 2006 sid. 77 ff

20 Vad är bedömning? Evidensbaserad praktik i socialt arbete IMS Red U Jergeby 2008
Bedömningsarbete Standardiserade bedömningsinstrument Bedömningsmetoder

21 Sammanfattning Det viktigaste gällande:
anledning till utredning, tidigare och pågående insatser, utredningens genomförande triangelns tre sidor analys och bedömning Behov av insatser och förslag till beslut

22 Insatser Risk Hindra Förebygga Undanröja Skydd Upptäcka Skapa Stödja

23 Övervägande av vårdalternativ
Vilka konsekvenser får olika insatser, eller avsaknaden av insatser, för barnet och för familjen? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24 Barnets bästa

25 Barnets bästa Principen om barnets bästa och principen om barnets rätt att få komma till tals och få sin vilja beaktad med hänsyn till ålder och mognad är införd i SoL och LVU

26 Barnets bästa SoL 1 kap 2 §; ”vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande” LVU 1 §: ”Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande” FN:s Barnkonvention art. 3; ”Vid alla åtgärder som rör barn….. skall barnets bästa komma i främsta rummet” Lagen anger inte några bestämda kriterier för bedömning av vad som är barnets bästa

27 Barnets bästa Barnets bästa i främsta rummet SOU 1997: 116
Subjektivt perspektiv barnets uppfattningar, erfarenheter, kunskaper, perspektiv föräldrarnas uppfattningar, erfarenheter, perspektiv Objektivt perspektiv vetenskaplig kunskap; teori och empiri beprövad erfarenhet: vedertagna kunskaper om barn

28 Barnets bästa Sammanvägning av olika perspektiv forskning beprövad
Bodil Rasmusson 2009 forskning beprövad erfarenhet Barnets bästa barnets önskemål och erfarenhet föräldrarnas önskemål och erfarenhet

29 Beslut

30 Olika typer av beslut Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Socialstyrelsen 2010
Handläggningsbeslut av betydelse för ärendets utgång Slutliga beslut innebär i regel att sakfrågan i ärendet avgörs Verkställighetsbeslut beslut om hur det slutliga beslutet praktiskt ska genomföras

31 Beslutstrekanten God nok omsorg E Backe- Hansen 2004

32 Beslutsproblem God nok omsorg E Backe- Hansen 2004
Vilken/vilka frågor ska utredas? Avgränsning och bedömning av allvarlighetsgrad Trumfkort eller pussel

33 Beslutskontext God nok omsorg E Backe- Hansen 2004
Juridiska ramar Ekonomiska ramar Organisation Delegationsbestämmelser Arbetsfördelning Arbetsbelastning, tidspress Tillgång på resurser, urval av insatser Forskning och ökad kunskap

34 Beslutsfattare God nok omsorg E Backe- Hansen 2004
En ansvarig person/instans men flera delaktiga t ex barn, föräldrar, politiker, kolleger, handledare och samarbetspartners Attityder och värderingar Tunnelseende - ”confirmation bias” Minnesfunktioner ”Dubbel bokföring”

35 Två olika diskurser för beslutsfattande Child and family assessment in social work practice S Holland 2004 Den tekniskt rationella - scientific observation Objektivitet och insamling av fakta och bevis Distans till klienten Beslut fattas i slutfasen

36 Två olika diskurser för beslutsfattande Child and family assessment in social work practice S Holland 2004 Den analytiskt reflexiva - reflective evaluation Oberoende, men förväntan på nära samarbete med familjen Kontinuerliga bedömningar Bedömningar sammanfogas på slutet

37 BBIC Den analytiskt reflexiva Den tekniskt rationella
BBIC - i skärningspunkten Analys bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC, B Rasmusson Socialstyrelsen 2009 Den analytiskt BBIC Den tekniskt rationella reflexiva

38 Fallstudier som metod för fortsatt kunskapsutveckling i praktiken Analys bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC B Rasmusson Socialstyrelsen 2009 Genomgång av avslutade utredningar Analysera och reflektera kring de processer som präglade en aktuella utredningen Kollegiegranskning Workshops

39 Det handlar om att artikulera kunskap, medvetandegöra, pröva och systematisera erfarenheten så att den kan erkännas som ”beprövad”. Forskningen, teorierna och lagstiftningen ger vägledning, men det är ändå mycket som överlämnas till den enskilde handläggaren att förstå och ta ställning till med användande av hela sin professionella kompetens. Praktiker måste därför medverka aktivt i den fortsatta kunskapsutvecklingen. Analys, bedömningar och beslut enligt BBIC B Rasmusson Socialstyrelsen 2009

40 Mer information finns på:


Ladda ner ppt "BBIC: Analys, bedömning, barnets bästa och beslut"

Liknande presentationer


Google-annonser