Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Normering, tillsyn, kunskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Normering, tillsyn, kunskap"— Presentationens avskrift:

1 Normering, tillsyn, kunskap
Socialstyrelsens arbete för att samordna en god hygienisk standard i vården

2 Om vårdrelaterade infektioner:
1959 Råd och anvisningar rörande förebyggande av nosokomiala infektioner (MF1959:21) 1979 definierades ”sjukhusinfektion” 1991 Första kunskapsunderlaget från experter (rev. -98 och -06) 1998 Verksamhetsöversyn av vårdhygienisk verksamhet begreppet sjukhusinfektion ändras till vårdrelaterad infektion 2000 Förslag till svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens

3 Patientsäkerhet 2003 Rapporten Patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete Att förebygga vårdrelaterade infektioner är ett av de mest angelägna områdena inom patientsäkerhetsarbetet Socialstyrelsens Patientsäkerhetsfunktion 2007 Enhet för behörighet och patientsäkerhet Vårdskademätning

4 Aktuellt Proposition 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Krav på god hygienisk standard i HSL och TVL Samverkan med andra myndigheter utifrån propositionen och flera regeringsuppdrag

5 Tillsyn landstingen 2006 Nationell verksamhetstillsyn av vårdhygien 82 enheter inom 6 verksamheter granskades Brister inom samtliga granskade verksamheter följsamhet till basala hygienrutiner personalens utbildning och kompetensutveckling egenkontroll och uppföljning Läkargruppen ofta åsidosatt

6 Kartläggning kommunal vård
Grund för pågående projekt för att stödja kommunerna i det egna förbättringsarbetet Kartläggningen (2006) visade till stor del samma brister som i landstingen Verktyg för förbättring av hygienen i hemtjänst och särskilt boende utarbetat som kommunerna kan använda i det egna arbetet Publiceras januari 2008

7 Normering Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28)

8 Hygienföreskrift, SOSFS 2007:19
Föreskrift nödvändig för patient- säkerheten Beslut 27 november Träder i kraft 2 v efter att den kommit från tryck

9 Basala hygienrutiner Är ett koncept med flera beståndsdelar
evidens efterfrågas ofta för enskilda delar men det är konceptet som helhet som är viktigt Grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet för att minimera risken för att orsaka någon patient en vårdrelaterad infektion

10 Verksamhetens ansvar Tillgång till stöd från vårdhygienisk expertis
krävs men alla som arbetar inom vården utför det praktiska vårdhygieniska arbetet

11 God hygienisk standard i vården är en ledningsfråga!


Ladda ner ppt "Normering, tillsyn, kunskap"

Liknande presentationer


Google-annonser