Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MISSBRUK- och BEROENDE VÅRD I DALARNA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MISSBRUK- och BEROENDE VÅRD I DALARNA"— Presentationens avskrift:

1 MISSBRUK- och BEROENDE VÅRD I DALARNA
LAGSTIFTNING SOM STYR VÅRDEN Annica Burman, Örebro universitet

2 Socialtjänstlagen (2001:453), SoL
1 januari 1982 ersatte Barnavårdslagen, Nykterhetsvårdslagen och Socialhjälpslagen Helhetssynen Socialtjänsten vilar på demokratisk och solidarisk grund.

3 SoL Främja människors ekonomiska och sociala trygghet,
Jämlika levnadsvillkor Aktivt deltagande i samhällslivet Främja och frigöra enskildas egna resurser. Respekt för människors självbestämmande och integritet.

4 SoL Frivillighet och självbestämmande. .
Den sk portalparagrafen 1 kap 1 §. - demokrati - jämlikhet - solidaritet - trygghet. SoL är en ramlag

5 SoL 1 kap 3§ Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU)

6 Kommunens ansvar SoL 2 kap 2 § anger att kommunen har det yttersta ansvaret. SoL innehåller inte några detaljerade regler för ansvarsfördelning mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

7 Driftsformer Kommunallagen 3:3a gemensamma nämnder
Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet en stiftelse eller en enskild individ. Hem för vård eller boende kan efter tillstånd drivas av enskild eller sammanslutning (SoL 7:1).

8 3 kap 1§ Socialtjänsten uppgifter
Till socialtjänstens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbetet med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Informera om socialtjänsten i kommunen, Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

9 Socialtjänstens medverkan i samhällsplanering
Enligt Socialutredningen kan uppgifterna sammanföras i tre huvudområden: Strukturella insatser Allmänt inriktade insatser Individuella insatser. Bestämmelserna om är ett av de viktigaste inslagen i SoL

10 SoL 3 kap 3 § Socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet. Verksamhetens kvalitet skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

11 Kontaktperson/kontakt familj
SoL 3:6 st Insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj för stöd råd eller hjälp. Se även bestämmelser om kontaktperson i 22 § LVU.

12 SoL 3 kap 7§ Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. Regeringen har i prop 2005/06:30 Nationell alkohol- och narkotikabehandlingsplaner anvisat en ny handlingsplan för alkoholpolitiken för perioden

13 4 kap 1 § Rätten till bistånd
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

14 5 kap 1 §, 1a §, 1b §, 1c §, 2 §, 3 § Skydd för barn och unga
5:1 Allmänt verka för att barn och ungdomar skall få en god uppväxt 5:1a Barn som far illa 5:1b Ungdomstjänst (tidigare överlämnande till vård inom socialtjänsten) timmar. 5:1c Medling 5:2 Begränsa rätten att ta emot andras barn i sitt hem 5:3 Stöd till föräldrar, familjerådgivning mm

15 5 kap 9 § Missbrukare Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen följs. Källor: SOU 2005:82 Personer med tungt missbruk – stimulans till bättre vård och behandling. SOU 2006:57 En bättre tillsyn av missbruksvården Socialdepartementets informationsmaterial S Ett kontrakt för livet – förstärkning av missbruksvården.

16 Vård i familjehem och i hem för vård eller boende
6 kap 1 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem frö vård eller boende. Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. Kontinuitet Flexibilitet Närhet.

17 SoL 6 kap SoL 6:2 varje kommun svarar för att det finns tillgång till familjehem och HVB hem. Visst behov kan tillgodoses av staten enligt SoL 6:3 SoL 6:4 Familjehem och HVB hem bedrivs i samråd med SN. SoL 6:5 – 6:11 särskilda bestämmelser om mottagande av barn Särskilda bestämmelser om dokumentation i SoL tillsammans med de allmänna reglerna i FL. Behandlande av personuppgifter, överflyttning av ärende till annan SN samt överklagande av beslut. Anmälan om missförhållande 14 kap Viktigt att vara noga och att iaktta dessa regler med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet och möjlighet att tillvarata sina rättigheter.

18 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
Komplement till frivillig vård enligt SoL. Samtycke ej fås av vårdnadshavare eller den unge om denne är 15 år eller äldre.

19 LVU Vård med stöd av LVU förekommer i två fall:
1. Brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet som medför en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas ( sk miljöfallen) 2. Den unge utsätter sig för en sådan risk genom missbruk av beroende framkallande medel, brottlig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (sk beteendefallen)

20 LVU Vården förordnas av domstol efter ansökan av socialnämnden (4 §)
Vård får pågå längst till den unge fyller 21 år beteendefallet i (21§), miljöfallet max 18 år.

21 LVU, 2 §, miljöfallen Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling.

22 LVU, 3 §, beteende Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat social nedbrytande beteende. Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap 5§ brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket.

23 LVU Grundläggande förutsättningar för LVU:s tillämplighet:
Missförhållanden relaterade till den unges hemförhållande eller eget beteende. Förhållandena skall utgöra en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Nödvändig vård kan ej ges frivilligt.

24 Omedelbart omhändertagande, 6 §
Omedelbart omhändertagande, kan beslutas av socialnämnden (SN) och underställs länsrätt. Sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU. Rättens beslut kan ej avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller att utredning kan hindras eller försvåras.

25 Vård med hänsyn till den unge
Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Den unges bästa skall vara avgörande. Den unges inställning skall klarläggas Hänsyn skall tas till den unges vilja med beaktande av dennes ålder och mognad.

26 LVU 13 § SN skall noga följa vården
14 § SN har ansvar för att den unge om möjligt har möjlighet till umgänge med föräldrar. Rättssäkerhetsaspekter, dokumentation,

27 LVU 33-40 §§ Bestämmelser om handläggning 41-42 §§ Överklagande
43 § Polishandräckning 44 § Böter

28 Lagen (1988:870) om vård av missbrukar i vissa fall, LVM
3 § Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk. Syftet med vården Långsiktigt mål = komma ifrån missbruket Kortsiktigt mål = motivation till frivillig vård 20 § Tvångsvården skall upphöra så snart syftet med vården har uppnåtts och senast när vården har pågått i sex månader.

29 LVM, Beredande av vård 4§ Tvångsvården skall beslutas om,
1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och 3. han eller hon till följd av missbruket a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag.

30 Rekvisit för vård enligt LVM
4§ General indikationer Någon till följd av fortgående missbruk av: alkohol narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma från sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt SoL eller på annat sätt. Specialindikationer: Till följd av missbruket utsätter missbrukaren sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

31 Faktorer av betydelse Den enskildes ålder har betydelse.
Vård kan ej tillgodoses enligt SoL eller på annat sätt. Har missbrukaren själv anvisat en vårdform, bör hans önskemål i princip tillmötesgås. Fortgående missbruk = viss varaktighet, inte alltför obetydlig konsumtion.

32 LVM 7 § Socialnämndens utredningsskyldighet vid anmälan eller ex officio. 9 § SN ombesörjer läkarundersökning – uppenbart obehövligt om tex läkarintyg redan finns. Kan få polishandräckning, 45 § p 1.

33 Anmälan skall innehålla, 11 §
Utredning och yrkanden Eventuell anmälan enligt 6 § LVM Uppgifter om kontaktperson hos socialnämnden. Läkarintyg i original Vårdplan Utdrag ur nämndens protokoll Fullmakt för den som företräder nämnden vid muntlig förhandling.

34 Omedelbart omhändertagande, 13 §
I stort samma regler som för omedelbart omhändertagande enligt LVU. Beslutet skall underställas länsrätten senast dagen efter beslutet. Sn måste ha beredskap dygnet runt årets alla dagar Missbrukarens rättigheter vid omedelbart omhändertagande. 16 § Ta del av handlingarna. Yttra sig, begära muntlig förhandling, få offentligt biträde av rätten. 17 § Rätten skall besluta inom 4 dagar om fortsatt vård. Kan förlängas till max en vecka.

35 LVM, 24 § Vård som inleds på sjukhus. Verksamhetschefen för sjukhusets skyldighet. Se till att SN eller SiS underrättas om missbrukaren lämnar sjukhuset. Hindra missbrukaren att lämna sjukhuset under den tid det tar att föras över missbrukaren till LVM hem. Kan begära polishandräckning.

36 LVM 30 § Socialnämnden skall aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får bostad och arbete eller utbildning samt se till att han eller hon får personligt stöd eller behandling för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk.

37 Nämndens skyldighet att följa vården
SN måste följa en intagen genom hela vårdtiden och tillsammans planera och förbereda insatserna som skall följa på utskrivningen. SN skyldig se till att den enskilde efter vårdtiden får fortsatt stöd. Viktigaste stödet är egen bostad och arbete. Den som skrivs ut från LVM vård skall inte behöva återvända till en miljö och livssituation där möjligheterna att hålla sig från missbruket är små. Proppen 2004/05:123 Långsiktighet, uthållighet och planering är viktiga förutsättningar för en framgångsrik vård.

38 Övriga bestämmelser i LVM
Särskilda befogenheter Bestämmelser om handläggning Överklagande.

39 Tack så mycket för den här gången!!!


Ladda ner ppt "MISSBRUK- och BEROENDE VÅRD I DALARNA"

Liknande presentationer


Google-annonser